Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kortīna d'Ampeco

Kortīna d'Ampeco
Kortīna d'Ampeco
Kortīna d'Ampeco
Kortīna d'Ampeco
Nav ziņojumu par Kortīna d'Ampeco   Rakstiet
Tūristu stāsti par Kortīna d'Ampeco pievienot stāstu
Ceļojums Eiropā 2017. Itālijas kalnu ciemata skaistums sagrieza manu galvu.
Ak!! ! Pē c Kortina di Ampeco apkaimes skaistuma es nolē mu braukt tā lā k pa Dolomī tiem pa kalnu ceļ iem. Es arī gribē ju atpū sties klusā , mierī gā un skaistā ciematā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums Eiropā 2017. Kortina di Ampeco. Skats no 3258 metru augstuma.
Mans augums Dolomī tos. Iesaku visiem apskatī t manas fotogrā fijas. Š odien ir 30.07. 2017. Cik ā tri skrien laiks un vasara. Agri no rī ta nolē mu doties uz pacē lā ju, lai uzkā ptu augstā kajā kalnā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums Eiropā 2017. Sveiki, Kortina di Ampeco, Itālija.
Cik ilgs laiks pagā ja, lai jū s apmeklē tu. Man š ķ iet, ka, aizverot acis, es brī vi staigā š u pa Cortina di Ampezzo galveno ielu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums Eiropā 2017. Falzarego caurlaide. Itālija.
Viņ š ir kalnu ē rglis. Kopā ar viņ u tū risti dodas augstu kalnos. Kad lī dz Cortina di Ampezzo bija apmē ram divdesmit minū š u brauciens, pē c ilga kā puma kalnā es negaidī ti aizbraucu uz Falzarego pā reju (2117 metri).
 •  7 gadiem atpakaļ
Autotravel ar auto pa Eiropu 2017. Itālijas kalnu ceļš mani iekaroja.
Š oreiz arī es netiku uz Kortī nu di Ampeco. Piedodiet mani kritiķ i, bet es patieš ā m vē los nodot tā lā k Itā lijas ziemeļ u skaistumu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums Eiropā 2017. Kortina di Ampeco tuvojas.
Ceļ ojuma sā kumā , kad izbraucu no Turī nas, domā ju, ka Kortina di Ampeco ieradī š os vē lu vakarā , tač u kļ ū dī jos.
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums Eiropā 2017. Ceļš uz slaveno Kortina di Ampeco kūrortu
Š odien, 26.07. 2017. , es apstā jos skaistā kajā kalnu vietā Caviola di Falcade. Kā jau rakstī ju, man ir apnikuš as pilsē tas, lietusgā zes, aukstums un karstums, bet daba man patī k arvien vairā k.
 •  7 gadiem atpakaļ
Patiess Kortīnas attēls.
Patiess Kortī nas attē ls. Kā visi zina, pirmā diena ne vienmē r ir vieglā kā , bet, manuprā t, visgrū tā kā . Š ajā laikā es sē ž u uz mī ksta dī vā na, izstiepju no noguruma dū coš as kā ...
 •  8 gadiem atpakaļ
Viesnīca lieliska, apkalpošanas līmenis izcils, WI-FI ātrs, ķer visur.
Gribē jā s 5* viesnī cu ar jauku baseinu. Viesnī cas viesiem ir pieejami transporta pakalpojumi uz Kortī nas centru. Varat arī piezvanī t atpakaļ no viesnī cas Savoi 4 * netā lu no centra.
 •  10 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas ziemā
Super atvaļ inā jums 2013. gada janvā rī . Sniegs bija vā rpsta. Lieliski skati. Daudz taku vidē jā lī meņ a un iesā cē jiem.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kortīna d'Ampeco