Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Val di Fassa

Tūristu stāsti par Val di Fassa pievienot stāstu
Un šie cilvēki tiešām domā, ka viņiem ir trīs zvaigznes?
Laba diena visiem! Pē c desmit dienu uzturē š anā s š ajā viesnī cā.2104. gada janvā ra pirmajā pusē viņ š uzskatī ja par savu pilsonisko pienā kumu dalī ties iespaidos, lai cilvē ki, kuri plā no slē po...
 •  10 gadiem atpakaļ
Manas Itālijas brīvdienas
Manas Itā lijas brī vdienas. Tā tad. . . Es kļ uvu par slē potā ju nesen, pat pavisam nesen. . . uzreiz pē c lē muma pievienoties draugu grupai, kas lidoja uz Itā liju, lai svinē tu Jauno gadu Val di Fasa slē poš anas kū rortā .
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Val di Fassa