Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Gudauri

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Khreki 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Gudauri pievienot stāstu
Jauka moderna viesnīca
1. Viesnī ca tika izvē lē ta netā lu no pacē lā ja. Lai gan attā lums lī dz tai, kā apgalvo pati viesnī ca, ir aptuveni 700 metri, ikdienas rī ta un vakara transfē rs ar automaš ī nu lī dz pacē lā jam un atpakaļ...
 •  2 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Viesnī ca atrodas gleznainā vietā , viesnī cas apkā rtne sakopta, viesnī ca iekš ē ji stilī ga, tī ras telpas, Lobby zona, labs internets, garš ī gas un daudzveidī gas brokastis, labs SPA ar siltu baseinu, noteikti bū š u atp...
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Veranda apskats
Š ī ir jauka neliela viesnī ca ar ļ oti jauku personā lu un bā ru. Tas atrodas tā lā k no trokš ņ a un ceļ a. Š ī ir laba viesnī ca, lai gan mē s nedabū jā m istabu ar balkonu, bet viss bija ļ oti labi.
 •  4 gadā atpakaļ
Galvenais pluss ir lifts ārpus viesnīcas
Viesnī ca nav ballī š u vietā , tuvumā nav nekā ī paš a, bet netā lu no mini tirgus un aptiekas. Galvenā priekš rocī ba ir pacē lā js tieš i pie viesnī cas sliekš ņ a, jū su slē poš anas depo ar ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Vieni no labākajiem svētkiem manā mūžā! ) Paldies!
Lai mana sirds bū tu silta Jū s atpū š aties Rezo! Vienmē r dvē selisks, kā filmā s Ir č ač a, gaiss un vī ns! )) Janvā ra beigā s kļ uva skaidrs (pē c sniega daudzuma), ka sezona turpinā s un sā kā m mekl...
 •  5 gadiem atpakaļ
Mēs atgriezīsimies! Iemīlēties!
Gudauri Nolē mu nerakstī t atsauksmi uzreiz pē c atgrieš anā s mā jā s no Gruzijas - uzreiz emocijas ir ļ oti spē cī gas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca.Tīrs, ērts.
Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā , 10 minū š u laikā tikā m iekā rtoti otrajā stā vā numur 7. Tomē r numurs, tā pat kā viesnī ca kopumā , ir tī rs un ē rts.
 •  6 gadiem atpakaļ
Good Aura Hotel apskats
Gudauri ieradā mies pirmo reizi. Reģ istratū rā mani sagaidī ja draudzī ga dā ma, kura brī vi runā krieviski. Viņ i apmetā s turpat.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tīri. omulīgi. Garšīgi!!!
Laipni un atsaucī gi cilvē ki. Lē ts. Silts. Tī ri. Demokrā tiski, bet ir viss nepiecieš amais. Ē diens ir daudzveidī gs, gruzī nu virtuve Nellijas rokā m ir š edevrs!
 •  6 gadiem atpakaļ
Slikta viesnīca, apkalpošanas trūkums, viesmīlība
Acī mredzot š ogad viesnī cai ir mainī jies ī paš nieks un viesmī lī gā s Gruzijas vietā jū s sagaidī s alkatī gā Ukraina.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Gudauri