Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kobuleti

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Belgrad 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kobuleti pievienot stāstu
Brīnišķīga viesnīca
Sveiki. Es vē los jums pastā stī t, kā mē s atpū tā mies š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā .
 •  11 mēnešus atpakaļ
Viesnīca 3 *, bet spēcīga 4 *
Sveiki. Atpū ta ar draugu. Ļ oti mā jī ga viesnī ca, bildes atbilst realitā tei. Atrodas nevis uz galvenā s ielas, kas glā bj no auto trokš ņ iem.
 •  1 gadā atpakaļ
Viss ir slikti
Izvē lē jā mies ilgi, vadoties pē c rezervā cijas informā cijas un atsauksmē m. Nu, gandrī z viss nav taisnī ba! Nekad istabā s!
 •  1 gadā atpakaļ
LIELISKA VIESNĪCA ar labu darbinieku komandu
Dž ordž ija. . . DEBESIS UZ ZEMES! Nav brī nums, ka ir lī dzī ba par to, kā Dievs sadalī ja zemi un ar Gruziju nebija pietiekami. Cilvē ki nā ca pie Dieva un jautā ja KĀ PĒ C?
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliski, jūra 5 minūšu gājienā, ēdiens BOMB, ekskursijas uz jebkādiem hobijiem
Viesnī cu izvē lē jos ilgi, jo man patī k komforts un labā k patī k droš as vietas, it ī paš i, kad atpū š os ar ģ imeni ar bē rniem.
 •  1 gadā atpakaļ
Ļoti laba Eiropas līmeņa viesnīca no viesmīlīgiem saimniekiem
Ļ oti laba viesnī ca. Ī sta eiropeiska pieeja: sniegbalta veļ a, ikdienas dvieļ u maiņ a, mā jas uzkopš ana. Wi-Fi telpā s un uz vietas.
 •  1 gadā atpakaļ
Es neiesaku
Es paliku š ajā viesnī cā kopā ar savu sievu 2021.  gada jū lijā . Gribu godī gi un detalizē ti pastā stī t par š o viesnī cu, lai katrs, kurš neatlaidī gi, tā pat kā es, tū risma aģ entū rā iete...
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca ir ok, bet neēdiet
Tikā m labi, numuriņ i nav slikti, kondicionieris, ledusskapis un tē jkanna pē c pieprasī juma. Uz vietas ir peldbaseins. Bet sanā ca, ka jā prasa uzkopt istabu, jā prasa arī tualetes papī rs.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm un bērniem!
Tuvu jū ra, labas pludmales. Uz vietas ir peldbaseins. Pati teritorija Gruzijai ļ oti liela, aprī kota, apzaļ umota, ar stā vvietā m automaš ī nā m un autobusiem.
 •  1 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca!
Tā s bija mū su dzī ves labā kā s brī vdienas! Cik skaista ir Gruzija, tā s daba, cilvē ki, tradī cijas un krā sa! Viesnī ca ir jauna, minū tes attā lumā no jū ras.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kobuleti