Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kobuleti

Novērtējums 9.9
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
№3. Belgrad 2*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Kobuleti pievienot stāstu
Divi ar mīnusu
Ā tri reģ istrē jos, bet man nepatika ne istaba, ne apkalpoš ana. Skaisti pie galvenā s ieejas, skaista reģ istratū rā , bet istaba ir nož ē lojama.
 •  7 mēnešus atpakaļ
Viesnīca "Panorāma" atrodas pirmajā krasta līnijā. Numuri ir ērti. Saimnieks ir draudzīgs.
Telpas no 1 lī dz 4 atrodas saulainā pusē , kas ļ auj izž ā vē t veļ u un istabu. Labā k vienmē r turē t balkonu atvē rtu))) augstā mitrumā .
 •  1 gadā atpakaļ
Padomājiet tūkstoš reizes, izvēloties šo Belgradas Rustaveli viesnīcu
Gruzija ir ļ oti, skaista valsts, kas mū s visus iepriecinā ja! Ko es nevaru teikt par Belgradas Rustaveli Hotel, tas bija kaut kā ds murgs!! ! Uz sliekš ņ a mū s sagaidī ja ar vā rdiem, bet mums tev nav vietas un mē s tevi nemaz negaidī jā...
 •  1 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Sveiki. Es vē los jums pastā stī t, kā mē s atpū tā mies š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā .
 •  2 gadā atpakaļ
Viesnīca 3 *, bet spēcīga 4 *
Sveiki. Atpū ta ar draugu. Ļ oti mā jī ga viesnī ca, bildes atbilst realitā tei. Atrodas nevis uz galvenā s ielas, kas glā bj no auto trokš ņ iem.
 •  3 gadā atpakaļ
Viss ir slikti
Izvē lē jā mies ilgi, vadoties pē c rezervā cijas informā cijas un atsauksmē m. Nu, gandrī z viss nav taisnī ba! Nekad istabā s!
 •  3 gadā atpakaļ
LIELISKA VIESNĪCA ar labu darbinieku komandu
Dž ordž ija. . . DEBESIS UZ ZEMES! Nav brī nums, ka ir lī dzī ba par to, kā Dievs sadalī ja zemi un ar Gruziju nebija pietiekami. Cilvē ki nā ca pie Dieva un jautā ja KĀ PĒ C?
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliski, jūra 5 minūšu gājienā, ēdiens BOMB, ekskursijas uz jebkādiem hobijiem
Viesnī cu izvē lē jos ilgi, jo man patī k komforts un labā k patī k droš as vietas, it ī paš i, kad atpū š os ar ģ imeni ar bē rniem.
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti laba Eiropas līmeņa viesnīca no viesmīlīgiem saimniekiem
Ļ oti laba viesnī ca. Ī sta eiropeiska pieeja: sniegbalta veļ a, ikdienas dvieļ u maiņ a, mā jas uzkopš ana. Wi-Fi telpā s un uz vietas.
 •  3 gadā atpakaļ
Es neiesaku
Es paliku š ajā viesnī cā kopā ar savu sievu 2021.  gada jū lijā . Gribu godī gi un detalizē ti pastā stī t par š o viesnī cu, lai katrs, kurš neatlaidī gi, tā pat kā es, tū risma aģ entū rā iete...
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kobuleti