Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kvariati

№1. Zura 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Kvariati   Rakstiet
Tūristu stāsti par Kvariati pievienot stāstu
Viesnīca ir tik un tā
Era Palace Hotel atvaļ inā jumam izvē lē ta tā pē c, ka rezervē tā un apmaksā tā viesnī ca Neptune pusotru gadu mainī jusi dzī ves apstā kļ us, norā da tū roperatora TPG pā rstā ve, jo alternatī va &#...
 •  3 gadā atpakaļ
Ļoti lieliska cenas un kvalitātes attiecība!
Izcila viesnī ca. Es devos nejauš i pā rbaudī t pieejamī bu, jo mē s izrakstī jā mies no citas viesnī cas un neko iepriekš nerezervē jā m š iem datumiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
ES iesaku!!!
Izcila viesnī ca! Saimnieki ir brī niš ķ ī gi cilvē ki, sabiedriski, palī dz jebkurā lū gumā ! Istaba ir tī ra un uzkopta katru dienu, palagi katru otro dienu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Istaba laba.Wi-Fi ir lielisks. Jauka mājīga vide.
Laba viesnī ca ģ imenē m. Klusa vide. Jauki draudzī gi saimnieki un personā ls. Mā jī gs numurs ar kondicionieri, ledusskapi, karstu ū deni visu diennakti, moskī tu tī klu uz balkona durvī m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atpūtieties debesu viesnīcā ZURA!
Domā ju, ka viesnī cai reklā ma un papildus atsauksmes nav vajadzī gas, internetā tā du ir ļ oti daudz. Vē los pateikties viesnī cas ī paš niekiem un visam personā lam par jū su darbu un pū lē m!
 •  6 gadiem atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca!
Sveiki! Š ajā viesnī cā atpū tā mies 2017. gada jū lijā ) Man viss ļ oti patika, brī niš ķ ī gi saimnieki.
 •  7 gadiem atpakaļ
Tikai pozitīvas emocijas gan no viesnīcas, gan no saimniekiem, gan no pašas Adžārijas!
Lieliska dvē seles viesnī ca (ģ imenes tipa) atrodas ļ oti gleznainā klusā vietā , no istabas tieš i no gultas paveras ļ oti burvī gs skats uz kalniem (tā lā k no burzmas un galvenajiem ceļ iem), vienlaikus pietiekami tuvu jū ra.
 •  7 gadiem atpakaļ
Brīnišķīga ģimenes viesnīca
Ģ imenes tipa viesnī ca atrodas Gonio pilsē tā , 15 km attā lumā no Batumi, tieš i zem gleznainā kalna. Lī dz jū rai 10-12 minū tes lē nā tempā .
 •  7 gadiem atpakaļ
Paldies ZURA saimniekiem par atpūtu paradīzē
Š ogad ar vī ru pirmo reizi atpū tā mies Gruzijā . Pā rē jais atstā ja neizdzē š amu iespaidu ne tikai par valsti, par dabu, par jū ru, par pā rtiku un dzī ves apstā kļ iem, ī paš i iespaidoja cilvē kus.
 •  7 gadiem atpakaļ
Labi
Ļ oti skaista viesnī ca. Istabu maz, bet viss ļ oti ē rti. Brī niš ķ ī gs skats. Patī kami un izpalī dzī gi saimnieki.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kvariati