Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bakuriani

№1. Vita Vila 3*
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 7.5
 • 
№4. Edelveis 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Tomēr...
Nav ziņojumu par Bakuriani   Rakstiet
Tūristu stāsti par Bakuriani pievienot stāstu
Laba viesnīca, tikko renovēta, bet tālu no pacēlājiem
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c atsauksmē m & cenas, aprakstā bija norā dī ts, ka lī dz pacē lā jiem ir 200m. Domā jā m, ka nebū s slē poš anas zā bakos stutē t, patiesī bā izrā dī jā s,...
 •  5 gadiem atpakaļ
aplaupīts
Varbū t viesnī ca ir laba, labs ē diens, personā la uzmanī ga attieksme, bet ar mums gadī jā s nepatī kams atgadī jums. Dienu pirms izlidoš anas atklā jā m noteiktas naudas summas nozaudē š anu.
 •  7 gadiem atpakaļ
KLASE!!!
Mē s palikā m 2014. gada februā ra beigā s. Ļ OTI patika: 1) draudzī gs, uzmanī gs un izpalī dzī gs personā ls; 2) Ē dieni.
 •  10 gadiem atpakaļ
Terra incognita - Bakuriani
fotogrā fija
 •  10 gadiem atpakaļ
Terra incognita - Bakuriani
Fotogrā fija
 •  10 gadiem atpakaļ
Terra incognita - Bakuriani
Viss sā kā s ar to, ka viens draugs jau maijā uzzinā ja, ka Wizzair viņ u ved no Doņ eckas uz Gruziju. Kā pē c mē s nebraucam slē pot uz Gruziju?
 •  10 gadiem atpakaļ
Jauks viesu nams, draudzīgi saimnieki
Dzī vojā m Edelweiss viesu namā Bakuriani no 16. lī dz 25. janvā rim. Plusi - laba atraš anā s vieta. 100 metrus no autoostas un taksometru pieturas, 300 metrus no dzelzceļ a stacijas, 200 metrus no galvenā s ielas, 200 metrus no bē rnu parka ar vis...
 •  10 gadiem atpakaļ
ES iesaku
Liels paldies visiem «Apollo» darboņ iem un saimniekiem! palika tur trī s gadus pē c kā rtas. draudzī gs personā ls, lieliska virtuve. ļ oti tī rs.
 •  12 gadiem atpakaļ
Klusa ATPŪTA
apollo bū si labi uzņ emts, garš ī gi paē dinā ts, ir rotaļ u laukums ar š ū polē m, slidkalniņ u un š ū puļ krē slu.
 •  13 gadiem atpakaļ
Uz saulaino Gruziju pēc sniega!
Ceļ a serpentī ns dodas augš up. Nav iespē jams atraut acis no loga - starp kalniem, kas klā ti ar sniegu un mā koņ u ē nā m, pē c kā rtas skatā s Ž invali jū ras ū denskrā tuve, majestā tiskais Ananuri cietoksnis u...
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bakuriani