Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Tbilisi

Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 9.7
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Tbilisi pievienot stāstu
Laba mājas viesnīca, pilna cenas un kvalitātes attiecība, mājīga atmosfēra, eiropeiskas brokastis
Nakš ņ oš anu viesu namā Toma's House organizē ja tū risma aģ entū ra Minskā . Viesnī cas viesu pozitī vā s atsauksmes pilnī bā apstiprinā jā s: viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, maza (tikai 7 istabas), j&...
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, maza, bet super stilīga
Viesnī ca man patika, redzams, ka jauna, ļ oti stilī ga. Daudz dzī vu attē lu. Stilī gas krā sas interjerā . Viens estē tisks baudī jums (labas Eiropas viesnī cas lī menis).
 •  4 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, laba atrašanās vieta
Viesnī cas dizains amatieriem, labs restorā ns uz terases, tī ras telpas, sanmezgli, koridori un lifti, ievē roti visi karantī nas pasā kumi, brokastis pieticī gas!
 •  1 gadā atpakaļ
Rudens Tbilisi
Kā es ilgojos bū t Tbilisi! Es vienkā rš i ļ oti, ļ oti gribē ju! Un nez kā pē c iztē lojos to rudens krā sā s.
 •  3 gadā atpakaļ
Dizaineram-dekoratoram tika dota pilnīga rīcības brīvība
Gruzī niem ļ oti patī k labs dizains. Dizaineram-dekoratoram tika dota pilnī ga rī cī bas brī vī ba, metā ls ar kalē ju un telefons, ar kuru bija iespē jams pasū tī t iekš telpu betonu neierobež otā daudzumā .
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska vieta atpūtai.
Lieliska viesnī ca ar tī riem un ē rtiem numuriem. Tī rī š ana katru dienu. Brokastis ir lieliskas, plaš a izvē le, un pats galvenais, viss ir garš ī gs un ar dvē seli pagatavots.
 •  3 gadā atpakaļ
Viesnīcas Degustarium apskats
Viesnī ca ir ļ oti laba, lai gan atrodas netā lu no kapsē tas, mē s par to nezinā jā m, citā di viss ir labi un labi. Viesnī cu izvē lē jā mies paš i.
 •  3 gadā atpakaļ
Es vairs nesazināšos
Es ilgi sapņ oju par Gruziju! Un te mē s esam viesnī cā Tbilisi. Viesnī ca nav liela, 13 numuriņ i, 4 stā vi, ir lifts. Atrodas kalnā , nomalē , no balkona paveras skaists skats uz naksnī go pilsē tu.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca ar skaistu vestibilu!
Es iesaku š o brī niš ķ ī go viesnī cu. Dzī voju pie sava vī ra un biju ļ oti apmierinā ta. Viesnī ca ir jauna, ir iekopts pagalms, kur mierī gi pasē dē t un iedzert kafiju.
 •  3 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca
Viesnī ca atrodas Tbilisi centrā . Neskatoties uz vienkā rš ī bu ā rpusē , iekš puse ir ļ oti interesanta un skaista. Interesants fakts ir tas, ka tas ir ļ oti vecs un ir apmeklē jis milzī gu skaitu apmeklē tā ju, no kuriem da&...
 •  1.5 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Tbilisi