Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Borjomi

Tūristu stāsti par Borjomi pievienot stāstu
Balzaka vecuma dāmas zūdošais skaistums!
Pandē mijas laikā visas robež as ir slē gtas! Tā pē c robež as atvē rš ana ar Gruziju mums ir kļ uvusi par izeju no ikdienas lietā m.
 •  3 gadā atpakaļ
Labākais kūrorts ārstēšanai
Mē s rezervē jā m Borjomi Palace Hotel uz 2 nedē ļ ā m. Ieraš anā s diena sakrita ar manu dzimš anas dienu, un mani patī kami iepriecinā ja viesnī cas darbinieki: uzreiz apsveica dzimš anas dienā , un istabiņ ā gaidī...
 •  5 gadiem atpakaļ
Austrumu pasaka
Pirmkā rt, viesnī cas ē ka pati par sevi ir vē sturisks orientieris. Š ī ir Mirzas Rizas Hanas, Persijas konsulas savrupmā ja Krievijas impē rijas Kaukā za reģ ionā .
 •  6 gadiem atpakaļ
Viena no labākajām viesnīcām Boržomi
Borž omi ir skaistā kais Gruzijas reģ ions. Bet visā pilsē tā ir trī s labas viesnī cas. Vislē tā kā no tā m ir Borjomi pils.
 •  7 gadiem atpakaļ
Prieks!!!
Tik viesmī lī gu viesnī cu vē l neesam satikuš i! Virtuvi nedrī kst palaist garā m!! ! Viesmī lī ba-apbrī nojama! ! Apkalpoš ana-izcila!
 •  8 gadiem atpakaļ
Brīvdienas Gruzijā
Mē s lieliski atpū tā mies. Krieviski runā još s personā ls, ļ oti draudzī gs. Virtuve ir tikai klase!! ! . Viss ir pagatavots ļ oti garš ī gi.
 •  8 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgs pansionāts daudzu slimību ārstēšanai
Pansionā ts kuņ ģ a un citu slimī bu ā rstē š anai ar sakā rtotu diē tisku uzturu, ē rtā vietā : starp diviem medicī nas un bē rnu parkiem, tuvu visiem veikaliem, avoti, taksometru piestā tne, ļ oti skaistā viet...
 •  10 gadiem atpakaļ
Gruzīni iznīcina Boržomi kūrortu!
Gruzī ni iznī cina Borž omi kū rortu! Aizbraucu uz turieni novembrī , iekritu vissavienī bas nozī mes kū rorta godī bā .
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Borjomi