Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Batumi

№1. Zebo 2*
Novērtējums 9.1
 • 
Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Novērtējums 8.7
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Batumi pievienot stāstu
noteikti ne 4*
Man bija jā paliek š ajā viesnī cā . Viesnī cu neizvē lē jā mies paš i, jo tur bija grupas organizē ta ekskursija un grupai vajadzē ja iekā rtoties vienuviet.
 •  3 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca un apkalpošana
Divvietī gs numurs bija nedaudz š aurs, bet tas atmaksā jā s visiem pā rē jiem. Man viss ļ oti patika. Lielisks serviss! Katru rī tu - tī rī š ana, tualetes piederumi.
 •  1 gadā atpakaļ
Sirsnīga ģimeniska vide
Viesnī ca atrodas vecajā Batumi (centrā )! Viss ir pastaigas attā lumā : jū ra, apskates objekti, restorā ni un kafejnī cas! Ļ oti viesmī lī ga un draudzī ga viesnī cas saimniece Natā lija, liels paldies par brokastī m, k...
 •  1 gadā atpakaļ
Iesakām visiem!
Vienkā rš i brī niš ķ ī ga viesnī ca! Istaba tī ra un plaš a, brokastis garš ī gas. Viesnī ca atrodas klusā centrā , lī dz jū rai maksimums 10 minū š u gā jiens.
 •  2 gadā atpakaļ
Jauns pasākums
Es nekad neesmu rakstī jis atsauksmes, bet š eit es nolē mu uzrakstī t, nepatī kamais atlikums palika. Viesnī cas kartes nav, viesnī cas nosaukums nav rakstī ts tikai uzraksts Viesnī ca.
 •  2 gadā atpakaļ
Vilšanās
Absolū ti nav samaksā tā s naudas vē rts. VIP 2 guļ amistabas. Rezultā tā evanescences istaba, mazas, nobruž ā tas, nobruž ā tas mē beles ar milzī gā m, spilgtā m slavenā s grupas gleznā m.
 •  2 gadā atpakaļ
Lieliska atrašanās vieta!
Viesmī lī gs saimnieks, lielisks personā ls. Lī dz pludmalei 500 metri. Jū ra un pludmale ir lieliskas. Istaba bija divistabu, trī s. Gultas veļ a un dvieļ i, uzkopš ana pē c pieprasī juma, vismaz katru dienu.
 •  2 gadā atpakaļ
Nerezervējiet!
Jū lijā atpū tā mies ar draugu: sajū ta, ka esam studentu hostelī . Pie ieejas ir komandante vadī tā jas sievietes personā , kura pastā vī gi uzrauga, ko jū s darā t, kur jū s dodaties, un labprā t to pā rrunā ar vi...
 •  2 gadā atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca, noteikti atgriezīšos!
Izvē lē jos budž eta, bet pieklā jī gu viesnī cu, un nekļ ū dī jos. Tī rs, ē rts, mā jī gs. Vē los izteikt pateicī bu viesnī cas ī paš niekam Dž ordž am par viesmī lī bu un sirsnī bu, v...
 •  2 gadā atpakaļ
Neiesaku!!!
Atpū tos Batumi no 2021. gada 28. jū nija lī dz 5. jū lijam, izvē lē jos pirmo lī niju, jo negribē jā s iet uz pludmali un no pludmales karstumā , lai gan par š o naudu labā k izvē lē ties kaut ko cienī gu !
 •  2 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Batumi