Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Gruzija

№1. Zura 3*
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.9
 • 
Novērtējums 9.4
 • 
Novērtējums 9.5
 • 
Tūristu stāsti par Gruzija pievienot stāstu
Rudens Tbilisi
Kā es ilgojos bū t Tbilisi! Es vienkā rš i ļ oti, ļ oti gribē ju! Un nez kā pē c iztē lojos to rudens krā sā s.
 •  4 gadā atpakaļ
Gruzija, Gruzija un vēlreiz Gruzija!
Gruzija! Lielisks sā kums 8. ceļ ojumu sezonai. Mē s esam atkal atpakaļ , un š oreiz ar Mishka! Mū su š ķ irš anā s ilga pusotru gadu, bet mē s atkal esam kopā !
 •  5 gadiem atpakaļ
Svētīgā Gruzija
Viss sā kā s janvā rī , kad gaisa pā rvadā tā js SkyUp ar ne pā rā k labu reputā ciju pē kš ņ i palielinā ja savu lidojumu programmu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Okatse un Martvili kanjoni, Kinchkha ūdenskritums un Prometeja ala
Kā rakstī ja Vladimirs Visockis savā dzejolī : "Labā ki kalni var bū t tikai tie kalni, kurus jū s vē l neesat apmeklē juš i.
 •  4 gadā atpakaļ
Gruzija. Batumi, Adžārija. Mūsu ģimenes laiks. 2. daļa
Gruzija. Batumi, Adž ā rija. Mū su ģ imenes laiks. 1.  daļ a >>> Manuprā t, atpū ta pie jū ras Batumi, protams, ir laba un brī niš ķ ī ga, tač u nevajag ar to aprobež oties, jo Gruzija ir skaista un apskates vē rta!
 •  4 gadā atpakaļ
Gruzija. Batumi, Adžārija. Mūsu ģimenes laiks. 1. daļa
Jebkurš lidojums sā kas ar biļ eš u iegā di. Mums tas sā kā s š ā di. Zvans vī ram: "Mī ļ ā , braucam vasarā uz Gruziju?
 •  4 gadā atpakaļ
Džordžija ir mana mīlestība
Pirms tiku iesū kts bezdibenī starp darbu un borš č u, man š eit ir jā piefiksē iespaidi par savu ceļ ojumu uz Gruziju. Tā bija budž eta ekskursija ar autobusu, tač u, ticiet man, tā bija daudz vairā k vē rta, ja tā tika p&#...
 •  6 gadiem atpakaļ
Nevediet šeit savus bērnus!
Sveiki! Tas nebija viegli, kas mū s atveda uz moderno Gruziju. Atradu vietu, kur pludmalē nav akmeņ u, un visvairā k bē rniem ir Ureki. Uzreiz rakstu paš u svarī gā ko - te iet š ausmī ga zarnu infekcija!
 •  6 gadiem atpakaļ
Burvīgā Džordžija
Vē los padalī ties ar saviem iespaidiem no ceļ ojuma uz brī niš ķ ī go un savdabī go zemi – Gruziju, kuru man paveicā s apmeklē t š ovasar.
 •  6 gadiem atpakaļ
Nedēļas nogale Gruzijā
Nedē ļ as nogale Gruzijā Gruzija! Tā pat kā pirms pieciem gadiem, mē s tikko apturē jā m ceļ ojumu. Atkal braucam taksī , patī kams š oferis pastā sta, kas un kur vē l jā redz.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »