Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Austrija

Tūristu stāsti par Austrija pievienot stāstu
Neticams ziemas Bavārijas skaistums
Tagad mē s paš i, nemaz nenojauš ot, dosimies vienā no skaistā kajiem ceļ ojumiem Eiropā – uz Bavā riju! Pirms gada man bija korporatī vā ballī te brī niš ķ ī gā Vā cijas pilsē tā pie Tegernsee ezera.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju no Ziemassvētkiem un ne tikai. 5. diena. Un atkal Vīne. Pievilcība skaistajam. 2. daļa
Pirmā diena. Vī ne. Godī gi. Iepazī š anā s Otrā diena. Vī nes nomale un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Piektā diena. Un atkal Vīne. Ievads skaistumā. 1. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Ceturtā diena. Grāca. Un beidzot pirmais sniegs. 2. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Ceturtā diena. Grāca. Un beidzot pirmais sniegs. 1. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Trešā diena. Linca. Ceļošana divstāvu vilcienā. 2. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Trešā diena. Linca. Ceļošana divstāvu vilcienā. 1. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Otrā diena. Vīnes apkārtne un vēl daži gadatirgi. 2. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Ap Vī ni un vē l daž i gadatirgi Pē cpusdienā vai, pareizā k sakot, vakarā , jo laiks jau tuvojas 16:00, m...
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju kopš Ziemassvētkiem un pēc tam. Otrā diena. Vīnes apkārtne un vēl daži gadatirgi. 1. daļa
Pirmā diena. Vē na. Godī gi. Iepazī š anā s Otrā diena. Vī nes nomale un vē l daž i gadatirgi Š odien mums ir ieplā nots ceļ ojums, kas zinā mā mē rā kļ uva par iemeslu visam mū su ceļ ...
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Pirmā diena. Vēna. Gadatirgi. Iepazīšanās
Mana kognitī vā disonanse, kas radā s uz sapņ os gaidī tā fona un ī stenī bā saņ emta no mana pirmā pirmssvē tku ceļ ojuma, es jau aprakstī ts un, vē l svarī gā k, pieredzē jis.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »