Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Insbruka

№1. TC Hotel 4*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 5.0
 • 
Tūristu stāsti par Insbruka pievienot stāstu
Neticams ziemas Bavārijas skaistums
Tagad mē s paš i, nemaz nenojauš ot, dosimies vienā no skaistā kajiem ceļ ojumiem Eiropā – uz Bavā riju! Pirms gada man bija korporatī vā ballī te brī niš ķ ī gā Vā cijas pilsē tā pie Tegernsee ezera.
 •  4 gadā atpakaļ
Pēdējā daļa ir Insbruka.
Nedaudz par viesnī cu: Hotel Altpradi 3 *, kas atrodas gandrī z pilsē tas centrā . Viesnī ca nav jauna, bet atsauksmes pā rsvarā bija pozitī vas, un mums vajadzē ja tikai 1 nakti, starp citu, tā bija labā kā no trim.
 •  12 gadiem atpakaļ
Manas ŠAUSMAS!
Viesnī ca tiem, kas vē las pakutinā t nervus! Senā.12-17 gadsimtu pils. Divi torņ i, viens no 12. gadsimta ar antī kā m mē belē m un tā du paš u apdari (BRIESMI!
 •  14 gadiem atpakaļ
Insbruka
Es nolē mu piestā t Insbrukā , atgriež oties no Lihtenš teinas atpakaļ uz Prā gu. Runā t par dabas skaistumiem š ajā marš rutā ir bezjē dzī gi, tas ir jā redz!
 •  13 gadiem atpakaļ
Tiem, kas vienkārši vēlas braukt
Lieliska neliela viesnī ca pilsē tas vē sturiskajā daļ ā - slē potā ju sapnis. Slē potā ju autobuss pietur 10 metru attā lumā no viesnī cas.
 •  17 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Insbruka