Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cellamzē

Novērtējums 9.2
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Cellamzē pievienot stāstu
Patika viesnīca
Viesnī ca man patika: tī ri, ē rti numuriņ i, gaiš i. Telpas apkuri var regulē t pats. Brokastis ir iekļ autas cenā . Viesnī cas atraš anā s vieta ļ oti laba - blakus baseinam, ar liftu (5-10 min gā jienā ), ezerā blakus dzel...
 •  5 gadiem atpakaļ
Nepatīkama vieta, lai gan viss jauki un tīri
Slikta vieta. Viss ir ļ oti glī ti, skaisti un tī ri, bet attieksme pret viesiem ir pilnī gi mehā niska. Restorā na apkalpojoš ais personā ls ir pilnī gi rupjš .
 •  5 gadiem atpakaļ
Briesmīgi!
Uzturē jā s ģ imene 2 pieauguš ie un 3 bē rni, ī rē ja 2 istabas. Kopumā apkalpoš ana nebija slikta (ja neņ em vē rā istabenes sī kos netī ros trikus), tač u visu aizē noja fakts, ka pē c izrakstī š an...
 •  9 gadiem atpakaļ
Ja jūs dodaties uz Austriju, es iesaku šeit
Jebkurā gadī jumā kā ds var nepiekrist, katram ir savs viedoklis, bet man tā ir labā ka par viesnī cu un kalnu brī vdienā m to nevar atrast.
 •  9 gadiem atpakaļ
laba viesnīca!
Viesnī ca man patika: tī ra (tī ra katru dienu), ē rta (nekas papildus gultas, naktsgaldiņ i, galds, skapis, TV); visvairā k sā pē ja viesnī cas atraš anā s vieta, viss blakus 5 minū š u gā jienā , pā rtikas veikals un s...
 •  11 gadiem atpakaļ
(((
Neiesaku tur iet
 •  11 gadiem atpakaļ
iespaidi virs kalniem!
Atpū tā s kopā ar sievu Austrijā no 2012. gada 10. lī dz 17. martam. Slē pot sā kā m pirmo reizi, bet pazī stams tū roperators pierunā ja doties uz Austriju.
 •  12 gadiem atpakaļ
seehof
DZĪ VOJU VIESNĪ CĀ NEDĒ Ļ U (VIESNĪ CA TRAUBE BIJA PIRMS TĀ PĒ C VIESNĪ CAS ATŠ Ķ IRAS Seehof ir svaigi izremontē ts, katru dienu uzkopš ana, internets tikai viesnī cas vestibilā , brokastis un vakariņ as labas (aug...
 •  12 gadiem atpakaļ
Skaista viesnīca skaistā vietā
Ļ oti eleganta un tajā paš ā laikā mā jī ga viesnī ca kalna pakā jē . Viena no labā kajā m viesnī cā m Cellamzē (un, ņ emot vē rā slē poš anas pacē lā ju tuvumu, iespē jams, labā k...
 •  12 gadiem atpakaļ
TRAUBE*3
SVEIKS VISIEM, KAM IR INTERESE Š Ī VIESNĪ CĀ . divas nedē ļ as atpū tā mies Austrijā daž ā dā s viesnī cā s (otrā bija seehof) un tā tad traube bija pirmie viesnī cas numuriņ i protams 3-iem, bet ziukoizolā...
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Cellamzē