Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Mayrhofen

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Mayrhofen pievienot stāstu
pasaku ziema
Brauciens uz viesnī cu Strass notika 2017. gada decembrī . Tagad atkal izvē lamies viesnī cu, lai ziemā varē tu atpū sties un neatradā m labā ku variantu par š o.
 •  6 gadiem atpakaļ
Piemērots ceļošanai ar ģimeni
Kas labi: atrodas tieš i blakus dzelzceļ a stacijai, bet bez trokš ņ a. Ierodoties no Dž enbahas, lī dz viesnī cai jā iet 5 minū š u gā jiena attā lumā .
 •  8 gadiem atpakaļ
Superviesnīca!
Man ļ oti patika viesnī ca. Ē ka ir Austrijai tradicionā la, jauns remonts, tī ras mē beles. Atmosfē ra ir mā jī ga, visur jū tamas viesu rū pes.
 •  9 gadiem atpakaļ
Domājam, varbūt vasarā jūras vietā braukt uz kalniem un doties alpīnismā?
Tikko atgriezos no Vecgada vakara. Atpū ta kalnos Jaungada brī vdienā s ir tas, kas jums nepiecieš ams. Virzienu un viesnī cu mums piedā vā ja TUI, uzticē jā mies profesionā ļ iem un visa ceļ ojuma laikā ne reizi nenož ē loj&...
 •  10 gadiem atpakaļ
Sveiki, Austrija (Mayrhofen).
Atbraucā m ar draugiem 2. februā rī , izbraucā m 2013. gada 11. februā rī. Š ī bija mū su pirmā reize š ajā slē poš anas kū rortā .
 •  11 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Kad nopirkā m viesnī cu, atsauksmes par to atrast nebija iespē jams. Bet tomē r mē s par to samaksā jā m un nenož ē lojā m.
 •  12 gadiem atpakaļ
Otro reizi pirmajā klasē
Sā kumā š ogad mē s atkal devā mies uz to paš u vietu (Mayrhofen). Un ne tikai tā pē c, ka "labo no labā nemeklē ", "pirmā mī lestī ba nepā riet" (pagā juš ajā gadā pirmo reizi slidojā m EIROPĀ un sal...
 •  12 gadiem atpakaļ
labi!
Laba viesnī ca! Tas sastā v no divā m ē kā m, starp kurā m attā lums ir 15 metri, kuras vieno pazemes koridors, tā pē c nav nepiecieš ams staigā t pa ielu.
 •  12 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Brauciens notika no 6.03 lī dz 12.03. Brī niš ķ ī gs kū rorts, brī niš ķ ī gas brī vdienas. Protams, ir vienī gā nianse, bet tas attiecas tikai uz snovbordistiem.
 •  13 gadiem atpakaļ
brīvdienas Mayrhofenā
Valsts un kū rorta izvē le slē poš anai. Pagā juš ajā gadā marta sā kumā ar grupu (4 slē potā ji un 3 snovbordisti) devā mies nedē ļ u uz Andoru/Pas de la Cassa.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Mayrhofen