Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Vīne

Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Vīne pievienot stāstu
Vecs, bet labs
Laba atraš anā s vieta viesnī ca, liela istaba un vannas istaba, apkure februā rī darbojā s labi. Gulta un dvieļ i ir labi, bet mē beles ir nedaudz vecas - ī paš i reģ istratū rā un bā rā - bija patieš ā m nepat...
 •  4 gadā atpakaļ
Viesnīca neatbilst 5 zvaigznēm
Viesnī ca neatbilst 5 zvaigznē m. Rezervē ts caur Booking. Reģ istrē joties radā s problē ma ar apmaksu par brokastī m, jo, maksā jot caur Booking, brokastis bija iekļ autas numura cenā , bet reģ istratū ras darbinieki prasī ja ma...
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju no Ziemassvētkiem un ne tikai. 5. diena. Un atkal Vīne. Pievilcība skaistajam. 2. daļa
Pirmā diena. Vī ne. Godī gi. Iepazī š anā s Otrā diena. Vī nes nomale un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Piektā diena. Un atkal Vīne. Ievads skaistumā. 1. daļa
Pirmā diena. Vē na. Gadatirgi. Ievads Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi. 1.  daļ a Otrā diena. Vī nes apkā rtne un vē l daž i gadatirgi.
 •  4 gadā atpakaļ
Uz Austriju Ziemassvētkos un tālāk. Pirmā diena. Vēna. Gadatirgi. Iepazīšanās
Mana kognitī vā disonanse, kas radā s uz sapņ os gaidī tā fona un ī stenī bā saņ emta no mana pirmā pirmssvē tku ceļ ojuma, es jau aprakstī ts un, vē l svarī gā k, pieredzē jis.
 •  4 gadā atpakaļ
Standarta tūristu viesnīca
2019. gada decembrī beidzot notika brauciens uz pirmssvē tku Vī ni, par ko ilgi sapņ oju, un kura galvenais mē rķ is, protams, bija Ziemassvē tku tirdziņ i.
 •  4 gadā atpakaļ
Interesanti par Vīni!
Tik lielas porcijas nebiju redzē jis nevienā pilsē tā ! Un tas ir jautā jums ne tikai par vienu institū ciju, pilnī gi visā m. Tā pē c droš i pasū tiet vienu ē dienu diviem, kafejnī cu Koloboks tik un tā pametī siet.
 •  5 gadiem atpakaļ
Vīnes skaistums ir visur!
Viņ i saka, ka pirmais iespaids ir vissvarī gā kais. Viņ i saka, ka emocijas no pirmā s tikš anā s vienmē r ņ em virsroku pā r visu pā rē jo.
 •  5 gadiem atpakaļ
— Kungi, jūs esat zvēri! (frāze no filmas "Mīlestības vergs")
Milzī ga, resna pluszī me visā m debesī m. Izliets bronzā un pacelts debesu augstumos. Slaidrā de: Es pamazā m pievienoju galerijai fotoattē lus.
 •  5 gadiem atpakaļ
Vidēja viesnīca biznesa braucieniem
Vī ne ir ļ oti skaista pilsē ta. Š ī viesnī ca atrodas tā lu no centra, bet man tajā bija jā reģ istrē jas, jo tā bija ļ oti tuvu manam biznesa centram.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Vīne