Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kaprun

Tūristu stāsti par Kaprun pievienot stāstu
Ļoti jauka viesnīca par savu cenu, izcila kvalitāte!
Š oziem ar draugiem bijā m Austrijā , Kaprunas kū rortā , slē pot. Ekskursija tika rezervē ta caur PAC GROUP. Apmetā mies pansijā Austria.
 •  7 gadiem atpakaļ
Izcila viesnīca
Biju š eit trī s reizes. Viesnī ca ir ļ oti augstā lī menī , numuriņ i lieli, tī ri un sakopti, izvē lē jā mies variantu, kurā iekļ autas brokastis, vakariņ as un slē poš anas caurlaide.
 •  10 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Lai lieliska atpū ta! Viesnī ca ir mā jī ga. Saimnieki Annija un Lorenss ir ļ oti draudzī gi. Laba sauna (bez maksas). Laba virtuve.
 •  13 gadiem atpakaļ
Mūsu ziemas brīvdienas
Atpū tā mies Hofer Hotel Kaprunā.2010. gada janvā ra sā kumā , vispā r normā la viesnī ca, parasts alpu pansionā ts, bet ar saimnieci nepaveicā s.
 •  14 gadiem atpakaļ
Bija tā – atpūtās Kaprunā.
Vē los padalī ties pieredzē . Ģ imene atpū tusies 2009. gadā Austrijā Kaprunā . Mē s ilgi izvē lē jā mies, pamatojoties uz atsauksmē m un stā stiem internetā .
 •  15 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kaprun