Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Puketa

Tūristu stāsti par Puketa pievienot stāstu
vēl ļaunāk var atrast
Ē dā m viesnī cā – rezultā ts bija smaga saindē š anā s ar pā rtiku trī s dienas. Jū s varat ignorē t sī kumus, piemē ram, nestrā dā još u kafijas automā tu vai salauztas flī zes baseinā visur.
 •  2 nedēļas atpakaļ
pārskats
Pirmo reizi ierados Taizemē ar ģ imeni, atpū ta patika, serviss un aprū pe viesnī cā pat nav slikta, katru dienu viss mainī ts, tī rī ts utt.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Es vairs neiešu
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.28 dienas. Domā ju, ka visi "š armi" ir iemā cī juš ies : ). Nu, sā ksim ar pozitī vo: tieš ā m labas brokastis (izņ emot dzē rienus).
 •  1 mēnesis atpakaļ
Nepavisam nav apmierināts
Kaut es varē tu jums parā dī t video ar tukš o peldbaseinu. Es vē los, lai es varē tu jums parā dī t fotoattē lu no vadī tā ja vē stules, kurā teikts, ka viņ š man atmaksā s naudu 15 darbadienu laikā .
 •  9 mēnešus atpakaļ
Vecas, nolietotas telpas, bet baseini labi
Es parasti nerakstu atsauksmes, bet, tā kā pirms viesnī cas izvē les nevarē ju atrast nekā du informā ciju, nolē mu uzrakstī t.
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, labs wifi, lieliskas brokastis, lielisks personāls
Relaksē još ā m brī vdienā m izvē lē jos viesnī cu ar savu pludmali. Ieliku 10 no 10, patika viesnī cas atraš anā s vieta, ī paš i pludmale, dzidrs ū dens, smiltis.
 •  1 gadā atpakaļ
Garlaicība ir mirstīga
Sasodī ts, puiš i, š ī ir 2002.  gada Anapa. Nekā da apkalpoš ana, krievi vā rī jā s kā vē ž i, nekā das izklaides.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca par 40 eiro)) Labākā pludmale Puketā
Ī sā k sakot, biju apmierinā ta ar visu. Tas, protams, nav 5*, bet ne par ko nebiju vī lusies. Somu nokā rtoš ana plkst. 14-00 un ne agrā k.
 •  3 gadā atpakaļ
Super viesnīca, super jūra, super laikapstākļi
Viesnī ca ir š ika, viss atrodas teritorijā , nekur negribas iet. Lielisks restorā ns un bā rs, baseins, sakopta teritorija. Lī dz jū rai 2 minū tes.
 •  3 gadā atpakaļ
Visiem patika
Es teikš u tiem, kas dodas uz Chanalai Garden Resort 4 * viesnī cu - jū s gaida tikai patī kama atpū ta))) Mē s bijā m februā ra sā kumā ar draugu grupu.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Puketa