Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Puketa

Tūristu stāsti par Puketa pievienot stāstu
Ļoti slikta viesnīca. Nav vērts iet pat par velti.
Tū roperators mū s izmitinā ja š ajā viesnī cā , jo reiss tika pā rcelts par dienu. Atraš anā s vieta: netī rā , nož ē lojamā ciematā , starp drupā m, riepu veikaliem, lī dz pludmalei 20 minū tes jā ...
 •  3 mēnešus atpakaļ
Brīnišķīga viesnīca
Man ļ oti patika viesnī ca. Personā ls uzmanī gs, izpildī ts lū gums iekā rtoties augstā k. Dzī vojā m 1303. istabā.3
 •  1 gadā atpakaļ
vēl ļaunāk var atrast
Ē dā m viesnī cā – rezultā ts bija smaga saindē š anā s ar pā rtiku trī s dienas. Jū s varat ignorē t sī kumus, piemē ram, nestrā dā još u kafijas automā tu vai salauztas flī zes baseinā visur.
 •  1 gadā atpakaļ
pārskats
Pirmo reizi ierados Taizemē ar ģ imeni, atpū ta patika, serviss un aprū pe viesnī cā pat nav slikta, katru dienu viss mainī ts, tī rī ts utt.
 •  1 gadā atpakaļ
Es vairs neiešu
Mē s palikā m š ajā viesnī cā.28 dienas. Domā ju, ka visi "š armi" ir iemā cī juš ies : ). Nu, sā ksim ar pozitī vo: tieš ā m labas brokastis (izņ emot dzē rienus).
 •  1 gadā atpakaļ
Nepavisam nav apmierināts
Kaut es varē tu jums parā dī t video ar tukš o peldbaseinu. Es vē los, lai es varē tu jums parā dī t fotoattē lu no vadī tā ja vē stules, kurā teikts, ka viņ š man atmaksā s naudu 15 darbadienu laikā .
 •  2 gadā atpakaļ
Vecas, nolietotas telpas, bet baseini labi
Es parasti nerakstu atsauksmes, bet, tā kā pirms viesnī cas izvē les nevarē ju atrast nekā du informā ciju, nolē mu uzrakstī t.
 •  2 gadā atpakaļ
Ideāla viesnīca
Š o viesnī cu mums ieteica ceļ ojumu aģ ents, toreiz mums bija jā iziet testi ierodoties, tad atkal pē c 7 dienā m, bija tā di hemoroī di ar š ī m pā rbaudē m, cik atceros, bet tas bija tā vē rts, viesnī ca ir skaista, a...
 •  1 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca, labs wifi, lieliskas brokastis, lielisks personāls
Relaksē još ā m brī vdienā m izvē lē jos viesnī cu ar savu pludmali. Ieliku 10 no 10, patika viesnī cas atraš anā s vieta, ī paš i pludmale, dzidrs ū dens, smiltis.
 •  3 gadā atpakaļ
Garlaicība ir mirstīga
Sasodī ts, puiš i, š ī ir 2002.  gada Anapa. Nekā da apkalpoš ana, krievi vā rī jā s kā vē ž i, nekā das izklaides.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Puketa