Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Puketa

Tūristu stāsti par Puketa pievienot stāstu
Nepavisam nav apmierināts
Kaut es varē tu jums parā dī t video ar tukš o peldbaseinu. Es vē los, lai es varē tu jums parā dī t fotoattē lu no vadī tā ja vē stules, kurā teikts, ka viņ š man atmaksā s naudu 15 darbadienu laikā .
 •  6 mēnešus atpakaļ
Vecas, nolietotas telpas, bet baseini labi
Es parasti nerakstu atsauksmes, bet, tā kā pirms viesnī cas izvē les nevarē ju atrast nekā du informā ciju, nolē mu uzrakstī t.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Lieliska viesnīca, labs wifi, lieliskas brokastis, lielisks personāls
Relaksē još ā m brī vdienā m izvē lē jos viesnī cu ar savu pludmali. Ieliku 10 no 10, patika viesnī cas atraš anā s vieta, ī paš i pludmale, dzidrs ū dens, smiltis.
 •  1 gadā atpakaļ
Garlaicība ir mirstīga
Sasodī ts, puiš i, š ī ir 2002.  gada Anapa. Nekā da apkalpoš ana, krievi vā rī jā s kā vē ž i, nekā das izklaides.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska viesnīca par 40 eiro)) Labākā pludmale Puketā
Ī sā k sakot, biju apmierinā ta ar visu. Tas, protams, nav 5*, bet ne par ko nebiju vī lusies. Somu nokā rtoš ana plkst. 14-00 un ne agrā k.
 •  3 gadā atpakaļ
Super viesnīca, super jūra, super laikapstākļi
Viesnī ca ir š ika, viss atrodas teritorijā , nekur negribas iet. Lielisks restorā ns un bā rs, baseins, sakopta teritorija. Lī dz jū rai 2 minū tes.
 •  3 gadā atpakaļ
Visiem patika
Es teikš u tiem, kas dodas uz Chanalai Garden Resort 4 * viesnī cu - jū s gaida tikai patī kama atpū ta))) Mē s bijā m februā ra sā kumā ar draugu grupu.
 •  3 gadā atpakaļ
Jāizvēlas pareizais numurs
Mē s palikā m š ajā viesnī cā ar 4 gadus vecu bē rnu. Ierodoties viesnī cā mū s reģ istratū rā sagaidī ja ļ oti draudzī ga krieviski runā još a meitene, kas ļ oti iepriecinā ja / divas krieviski run&...
 •  3 gadā atpakaļ
Briesmīga viesnīca
Nopirkā m biļ eti uz 4 mē neš iem, uzreiz uzrakstī ja vē stuli, ka vē lē tos dzī vot jaunbū vē . Tā kā vecie ir pilnī gi bezjē dzī gi.
 •  2 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca! Lielisks bezmaksas WiFi visā!
Mē s izvē lē jā mies viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m un tā s tuvumu jū rai. Mē s devā mies no Biblio Globus 14 naktis.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Puketa