Atsauksmes un stāsti par viesnīcām par. Koh Samui

Tūristu stāsti par Koh Samui pievienot stāstu
Neiesaku
Teritorija ir labi kopta. Zaļ š . Pilsē tas mā jā korpusa mē beles ir vecas. Krā sots ar krā su. Atjaunoti tikai 2 dī vā ni viesistabā .
 •  4 gadā atpakaļ
Manathai Koh Samui apskats
Biju apmierinā ta ar š ī s viesnī cas atraš anā s vietu un ī paš o stilu. Nopirkā m tikai brokastis. Brokastī s augļ i, dā rzeņ i, salā ti, jebkura veida olas, gaļ a, nū deles, rī si, daž ā di kafijas veid...
 •  4 gadā atpakaļ
Noskatījos, patika
Weekender Resort @ Spa apmeklē ja ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros. Viesnī ca atrodas Lamai centrā . Apkā rt kafejnī cas, veikali.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atpūtieties ērti un patīkami, neskatoties uz sīkumiem.
Labdien. Mū su ģ imene iemī lē ja Taizemi, tā s dabu, mā jī gas viesnī cas un pludmales. Viesnī cu saraksts bija iespaidī gs, pē c atsauksmē m un fotogrā fijā m man patika budž eta viesnī ca Fair House Villas & Spa.
 •  5 gadiem atpakaļ
Tā bija ļoti patīkama un ērta uzturēšanās šajā viesnīcā.
Tā bija ļ oti patī kama un ē rta uzturē š anā s š ajā viesnī cā . Bija maija beigā s. Moderns, stilī gs, tī rs.
 •  5 gadiem atpakaļ
Briesmīga saimnieku attieksme, zagšana
Sveiki! Mē s esam meiteņ u grupa, kurai bija ilgs atvaļ inā jums apmē ram. Samui (Taizeme). Mē s steidzamies brī dinā t jū s par mā jokļ iem Dreamland kompleksā Banragas krastā.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca bez bet
"Kad Koh Samui nelī st? Maijā un jū nijā . Pā rē jā laikā salā lī st. ", mē s uzzinā jā m š o patiesī bu š ajā viesnī cā ))) Skatī ts kopā ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietva...
 •  5 gadiem atpakaļ
kā bildēs
Viesnī cu apmeklē jā m ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros. Ļ oti rū pī gi visu apskatī ju, jo uz to sū tī ju tū ristus un viņ i bija apmierinā ti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Visi plusi
Pā rbaudī ts kopā ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros uz Taizemi. Viesnī cai ir tikai pozitī vas puses. Atrodas paš valdī bas Lamai pludmalē , bet viesnī cas viesiem ir pieejami saulessargi, sauļ oš anā s krē ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Piešķīra 5 zvaigznes no 5.
Kā rtī bā . Viesnī cu apmeklē jā m ar kolē ģ iem reklā mas tū res ietvaros. Pie ieejas uzreiz sev pierakstī ju, ka ļ oti skaisti, personā ls formā , apmā cī ts (es pat teiktu labi apmā cī ts) Atrodas salas rie...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Koh Samui