Brīnišķīga viesnīca

Rakstīts: 16 maijā 2023
Ceļošanas laiks: 4 maijā 2023
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Man ļ oti patika viesnī ca. Personā ls uzmanī gs, izpildī ts lū gums iekā rtoties augstā k. Dzī vojā m 1303. istabā.3. stā vā , pa kreisi, skats uz jū ru nav diž s, tieš i tur ir kalns ar Budu. Numurs viens pret vienu, kā viesnī cas attē lā . Pietiekami plaš s, mums viss strā dā ja, gulta teicama, jauni matrač i. Ar atvē rtiem aizkariem bija daudz gaismas. Jū ra 3 minū tes. Ceļ š uz Katju nav noslogots, š ķ ē rsojot bez problē mā m. Brokastis ir ļ oti labas. Pirmo reizi redzē ju, ka viņ i gatavo podtai un ļ oti garš ī gi brokastī s, un tā pē c tas ir standarts - rī si, divu veidu, ceptas olas, olu kultenis, 5 veidu dā rzeņ u ē dieni . . tie gatavo ļ oti garš ī gi. Pati viesnī ca pamatī ga, akmens, masī vas mē beles...Baseins liels, jauks un tī rs. Baseinā ir masā ž as nodaļ a un bē rni. Divi dī ķ i, tur zivis skaistas. Viesnī ca ļ oti patika! Kas attiecas uz zā dzī bā m, viņ i rakstī ja tā das atsauksmes, viņ i neko tā du neievē roja. atstā ja visu ā rpus seifa, viss ir savā s vietā s. Kalpones ir ļ oti draudzī gas un patī kamas.
Nā kamreiz atgriezī simies š ajā viesnī cā . Atraš anā s vieta - labā k neatrast!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu