Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bangkoka

Tūristu stāsti par Bangkoka pievienot stāstu
Numurā jau izlietotas netīrās gultas un viesnīca ir overbooking!
No 2019.  gada 11. lī dz 13. janvā rim mē s nakš ņ ojā m The Athenee Hotel — luksusa kolekcijas viesnī cā . Mums bija rezervē ts Club Room - piekļ uve Athenee Club Lounge, 2 divguļ amā s gultas, viesu istaba, skats uz pilsē tu, augstai...
 •  4 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca, bet numurā nav balkona
Izlī gums noritē ja ā tri. Patika bezmaksas brokastis. Pusdienas, vakariņ as (maksas) liela izvē le, viss svaigs. Viesnī cas un istabas video - https://www.
 •  4 gadā atpakaļ
Veca, bet ērta viesnīca.
Viesnī cā palikā m vienu dienu mā jupceļ ā no salas, Bangkokā nebijā m bijuš i astoņ us gadus, bet viesnī ca mums palika kā patī kamā kā no tā m, kurā atradā mies.
 •  5 gadiem atpakaļ
Man viss patika, viss ir tuvu.
Pē c atpū tas Puketā mē s galvaspilsē tā pavadī jā m 3 dienas. Viesnī ca tika izvē lē ta tā , lai viss bū tu tuvumā : kafejnī ca, valū tas maiņ as punkts, veikali un, protams, Baiyoke Sky - galvenais tū ristu ...
 •  5 gadiem atpakaļ
"Dīvainā un noslēpumainā Taizeme" 4.daļa "Bangkoka"
11 dienas Puketā nav atvaļ inā jums, bet gan vairā k kā skrē jiens starp pludmali, masā ž u un ekskursijā m, kas paskrē ja ļ oti ā tri.
 •  5 gadiem atpakaļ
Normāla viesnīca
Uzturē jā s trī s dienas, brauca darba darī š anā s, apmaksā ja uzņ ē mums. Tā atrodas netā lu no lidostas, tā pē c pilsē tas sastrē gumi izlidojot nav bī stami.
 •  6 gadiem atpakaļ
Atvaļinājums Taizemē
Fotoattē lā es esmu Taizemē , Koh Lan salā . Atpū tā mies pie mammas Taizemē (Pataijā ). Pirmajā reizē , kad ieradā mies, mums ļ oti nepatika visur valdoš ā smirdoņ a, infrastruktū ra nebija ī paš i laba, bet ...
 •  7 gadiem atpakaļ
Veca viesnīca, vecas istabas, vecas mēbeles, visur netīrs, niķīga vadītāja attieksme
Mē s bijā m no 11.03 lī dz 13.03 2017. gadā. Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m un cenu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Normāla viesnīca
Es gribē tu uzrakstī t sava veida atspē ku iepriekš sniegtajai apskatai. Viesnī cā paliekam otro reizi. Taizemē , protams, nevis 10. , bet 7.
 •  7 gadiem atpakaļ
5 dienas Bangkokā
Mē s apmetā mies š ajā viesnī cā.2. -7.02. 2016. Viesnī cā ieradā mies pē c brī vdienā m Koh Chang salā un ceļ ojuma uz Kambodž u.
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bangkoka