Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pataja

Tūristu stāsti par Pataja pievienot stāstu
Laba viesnīca, bija nianses, bet viss tika salabots.
Dzī voja no 22.02 lī dz 3.3. 23 Atvests uz viesnī cu 5:00, neapdzī vot lī dz 14:00. Mums tika dota iespē ja pā rģ ē rbties un doties uz pludmali, un lietas tika slē gtas reģ istratū rā .
 •  3 nedēļas atpakaļ
Viesnīca nepretenciozam tūristam.
Laba diena ! Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz Tai, pirmo reizi atpū tā mies Puketā.2014. gadā . Gribē jā m atkal atpū sties Puketā , bet cenas ekskursijā m bija hoo!
 •  2 nedēļas atpakaļ
Apmierināts ar viesnīcu
Pirmo reizi Taizemē. TRANSPORTS UN IZMITINĀ Š ANA: Lidojums no Maskavas uz Bangkoku - 9 stundas, atpakaļ -10. Transfē rs no Bangkokas lidostas uz viesnī cu ilga vairā k nekā.
 •  4 nedēļas atpakaļ
zagt? viesnīcā
Edge? viņ am? viesnī cas! pā rdoš anu ķ erra meklē ? un mū su lietas mū s aplaupī s? a) No sā kuma tk zg? vai viņ i?
 •  1 mēnesis atpakaļ
Un mums patika
Pataijā š ī nav pirmā reize, tā pē c zinā jā m, kurp dosimies. Zinā jā m, ka viesnī ca atrodas tā lu no Patajas centra, bet mums to vajadzē ja.
 •  1 mēnesis atpakaļ
Savotel Silent Bay
Man ļ oti patika viesnī ca, blakus ir oļ i, lē ts marakujas mango, ananā si. Netā lu no galvenā ceļ a ar baltiem tuk tuksiem, mini marku.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Karantīna Pataijā: 7 dienas par cenu 15
Sveiki, dā rgā s dā mas un kungi. Nakš ņ oš ana š ajā viesnī cā bija rezervē ta un pilnī bā apmaksā ta iepriekš .
 •  1 gadā atpakaļ
Nav slikti
Viesnī ca ir laba. Depozī ts 3000 rubļ u. vai 50 dolā ri. Rajons labs. Telpas ir tī ras. Brokastis vienmuļ as, bet principā pietiekoš i.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, wi-fi visur, pat pie baseina
Viesnī ca nav slikta, kā mē s saprotam, lē tā kā no visā m ziemeļ valstī m. Uzkopš ana ir vidē ji 10 dienas: pludmales dvieļ i netika mainī ti pat vienu reizi, dvieļ i istabā katru dienu, nebija laika to izmantot, gultas ve&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Cozy Beach Hotel apskats
Runā jot par labā ko trijnieku, es vē rtē ju viesnī cu ar 8 ballē m. Man nepatika, ka tas ir ļ oti tā lu no centra lī dz viesnī cai, nav sū dzī bu, bet netā lu no viesnī cas tiek bū vē ts ceļ š , un tur staig&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pataja