Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pataja

Tūristu stāsti par Pataja pievienot stāstu
Neiesaku
Vē los padalī ties pieredzē par uzturē š anos š ajā viesnī cā . Lidojums aizkavē jā s par 8 stundā m un ieradā mies pulksten vienos pē cpusdienā , iesniedzā m dokumentus un sē dē jā m un gaidī jā...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Laba viesnīca, bija nianses, bet viss tika salabots.
Dzī voja no 22.02 lī dz 3.3. 23 Atvests uz viesnī cu 5:00, neapdzī vot lī dz 14:00. Mums tika dota iespē ja pā rģ ē rbties un doties uz pludmali, un lietas tika slē gtas reģ istratū rā .
 •  9 mēnešus atpakaļ
Viesnīca nepretenciozam tūristam.
Laba diena ! Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz Tai, pirmo reizi atpū tā mies Puketā.2014. gadā . Gribē jā m atkal atpū sties Puketā , bet cenas ekskursijā m bija hoo!
 •  9 mēnešus atpakaļ
Apmierināts ar viesnīcu
Pirmo reizi Taizemē. TRANSPORTS UN IZMITINĀ Š ANA: Lidojums no Maskavas uz Bangkoku - 9 stundas, atpakaļ -10. Transfē rs no Bangkokas lidostas uz viesnī cu ilga vairā k nekā.
 •  9 mēnešus atpakaļ
zagt? viesnīcā
Edge? viņ am? viesnī cas! pā rdoš anu ķ erra meklē ? un mū su lietas mū s aplaupī s? a) No sā kuma tk zg? vai viņ i?
 •  10 mēnešus atpakaļ
Tipiska kompleksa viesnīca
Man patī k ceļ ot un organizē t ekskursijas citiem) Manā krā jkasī tē ir 33 valstis un simtiem viesnī cu. Š ajā ziemoš anas laikā apmeklē jā m budž eta viesnī cu Pattajas ziemeļ os (naktsmī tne ar brokastī...
 •  8 mēnešus atpakaļ
Un mums patika
Pataijā š ī nav pirmā reize, tā pē c zinā jā m, kurp dosimies. Zinā jā m, ka viesnī ca atrodas tā lu no Patajas centra, bet mums to vajadzē ja.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Savotel Silent Bay
Man ļ oti patika viesnī ca, blakus ir oļ i, lē ts marakujas mango, ananā si. Netā lu no galvenā ceļ a ar baltiem tuk tuksiem, mini marku.
 •  10 mēnešus atpakaļ
Karantīna Pataijā: 7 dienas par cenu 15
Sveiki, dā rgā s dā mas un kungi. Nakš ņ oš ana š ajā viesnī cā bija rezervē ta un pilnī bā apmaksā ta iepriekš .
 •  2 gadā atpakaļ
Nav slikti
Viesnī ca ir laba. Depozī ts 3000 rubļ u. vai 50 dolā ri. Rajons labs. Telpas ir tī ras. Brokastis vienmuļ as, bet principā pietiekoš i.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pataja