Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pataja

Tūristu stāsti par Pataja pievienot stāstu
Jauka viesnīca ar sliktu wifi
Video apskats par viesnī cu: https://youtu. be/p952tI-Vgqw? si=Zu7L2D-o8j65p8zc Viesnī ca diezgan laba, ar brokastī m trim. Baseins ir liels. Jū ra atrodas 10 minū š u gā jiena attā lumā .
 •  5 mēnešus atpakaļ
Svētki bija pozitīvi
Mē s kā pā ris atpū tā mies no 8. lī dz 19. decembrim. Par 11 naktī m samaksā jā m 187t. ar lidojumu no Maskavas, lidojumu Nord Wind.
 •  5 mēnešus atpakaļ
Neiesaku
Vē los padalī ties pieredzē par uzturē š anos š ajā viesnī cā . Lidojums aizkavē jā s par 8 stundā m un ieradā mies pulksten vienos pē cpusdienā , iesniedzā m dokumentus un sē dē jā m un gaidī jā...
 •  1 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, bija nianses, bet viss tika salabots.
Dzī voja no 22.02 lī dz 3.3. 23 Atvests uz viesnī cu 5:00, neapdzī vot lī dz 14:00. Mums tika dota iespē ja pā rģ ē rbties un doties uz pludmali, un lietas tika slē gtas reģ istratū rā .
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīca nepretenciozam tūristam.
Laba diena ! Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz Tai, pirmo reizi atpū tā mies Puketā.2014. gadā . Gribē jā m atkal atpū sties Puketā , bet cenas ekskursijā m bija hoo!
 •  1 gadā atpakaļ
Apmierināts ar viesnīcu
Pirmo reizi Taizemē. TRANSPORTS UN IZMITINĀ Š ANA: Lidojums no Maskavas uz Bangkoku - 9 stundas, atpakaļ -10. Transfē rs no Bangkokas lidostas uz viesnī cu ilga vairā k nekā.
 •  1 gadā atpakaļ
zagt? viesnīcā
Edge? viņ am? viesnī cas! pā rdoš anu ķ erra meklē ? un mū su lietas mū s aplaupī s? a) No sā kuma tk zg? vai viņ i?
 •  1 gadā atpakaļ
Tipiska kompleksa viesnīca
Man patī k ceļ ot un organizē t ekskursijas citiem) Manā krā jkasī tē ir 33 valstis un simtiem viesnī cu. Š ajā ziemoš anas laikā apmeklē jā m budž eta viesnī cu Pattajas ziemeļ os (naktsmī tne ar brokastī...
 •  1 gadā atpakaļ
Un mums patika
Pataijā š ī nav pirmā reize, tā pē c zinā jā m, kurp dosimies. Zinā jā m, ka viesnī ca atrodas tā lu no Patajas centra, bet mums to vajadzē ja.
 •  1 gadā atpakaļ
Savotel Silent Bay
Man ļ oti patika viesnī ca, blakus ir oļ i, lē ts marakujas mango, ananā si. Netā lu no galvenā ceļ a ar baltiem tuk tuksiem, mini marku.
 •  1 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pataja