Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Pataja

Tūristu stāsti par Pataja pievienot stāstu
Karantīna Pataijā: 7 dienas par cenu 15
Sveiki, dā rgā s dā mas un kungi. Nakš ņ oš ana š ajā viesnī cā bija rezervē ta un pilnī bā apmaksā ta iepriekš .
 •  1 gadā atpakaļ
Nav slikti
Viesnī ca ir laba. Depozī ts 3000 rubļ u. vai 50 dolā ri. Rajons labs. Telpas ir tī ras. Brokastis vienmuļ as, bet principā pietiekoš i.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca, wi-fi visur, pat pie baseina
Viesnī ca nav slikta, kā mē s saprotam, lē tā kā no visā m ziemeļ valstī m. Uzkopš ana ir vidē ji 10 dienas: pludmales dvieļ i netika mainī ti pat vienu reizi, dvieļ i istabā katru dienu, nebija laika to izmantot, gultas ve&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Cozy Beach Hotel apskats
Runā jot par labā ko trijnieku, es vē rtē ju viesnī cu ar 8 ballē m. Man nepatika, ka tas ir ļ oti tā lu no centra lī dz viesnī cai, nav sū dzī bu, bet netā lu no viesnī cas tiek bū vē ts ceļ š , un tur staig&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Brīnišķīga atrašanās vieta
Kluss, ē rts, blakus jū ra. Zaļ š un ar baseinu. Numuri ar virtuvi un balkonu.
 •  3 gadā atpakaļ
Es neiesaku
Ja vē lies bū t padomju laika pionieru nometnē - š eit ! ! ! Saimniece nesaprot, kas, un galvenais – kā pē c viņ a ir spiesta to darī t.
 •  3 gadā atpakaļ
Cozy Beach Hotel apskats
Viesnī cu izvē lē jos jū ras tuvuma dē ļ , bija iekļ autas brokastis, kas ir nenormā li garš ī gas un daudzveidī gas, man patika baseins, arī fotogrā fijas mū s uzpirka.
 •  3 gadā atpakaļ
Prima Wongamat apskats
Ē dienu ziņ ā iekļ ā vā m tikai brokastis, cenas un kvalitā tes ziņ ā laba viesnī ca. Man patika ē diens un istaba.
 •  3 gadā atpakaļ
Nepalieciet šajā vietā, nesabojājiet savas brīvdienas.
Protams, tas ir superekonomisks variants, neko daudz no viesnī cas negaidī ju. Bet pat par cik es sevi uzskatī ju par cilvē ku bez pretenzijā m, kas pieradis atpū sties budž eta variantos pat Indijā , dzī ves apstā kļ i, netī rī ba ist...
 •  3 gadā atpakaļ
Ravindra Beach Resort & Spa apskats
Viesnī ca mums bija lieliski piemē rota. Vienī gi Vecgada vakars mums nederē ja. Bijā m spiesti pirkt biļ etes uz Vecgada vakara vakariņ ā m, uz kurā m vē lamies, lai nebū tu pirktas biļ etes, jo tā s nebija ne pusi no naudas, ko par t...
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Pataja