Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Krabi

Tūristu stāsti par Krabi pievienot stāstu
Taizemes rapsodija. Dziesmu fināls
Sā ciet š eit >>> Dienā pirms izbraukš anas mums neatlika nekas cits kā doties atpakaļ uz Centara viesnī cas pludmali. Kad gā jā m gar pludmali garā m vienam no masā ž as saloniem, pie mums pienā ca sieviete ar bukletu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Devītais dziedājums
Sā ciet š eit >>> No rī ta, satikuš i puiš us krastmalā , devā mies uz Railay. Atkal ar zaķ iem, negaidot kases atvē rš anu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Astotā dziesma
Sā ciet š eit >>> Ko Hong nebija iekļ auts obligā tajā programmā  — man š ķ ita, ka tas ir nedaudz dā rgi. Bet kā du dienu man nebija ko darī t, un es sā ku skatī ties rū pī gā k.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Septītā dziesma. Varonīgs
Sā ciet š eit >>> Tā tad š odien mē s plā nojā m apmeklē t Railay pussalu un apmeklē t vietē jā s pludmales, no kurā m, kā zinā ms, ir č etras: patiesī bā Railay (rietumu un austrumu), Pranang un Tonsai pludmales.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Sestā dziesma. Atkal garlaicīgi
Sā ciet š eit >>> Tā tad mē s š eit jau esam nokalpojuš i pusi no termiņ a. Un mē s vē l neko neesam redzē juš i! Sā kotnē ji plā ni bija plaš i: Phi Phi uz nakti vai divā m un braukt uz Lantu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Piektā dziesma
Sā ciet š eit >>> Kad no rī ta piecē los, es atklā ju, ka laikapstā kļ i kaut kā nebija ī paš i labi. Ko darī t? Apsaldē t un sū tī t Vadiku uz pā rrunā m?
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Ceturtā dziesma. garlaicīgi
Sā ciet š eit >>> No rī ta, ņ emot vē rā jaunatklā tos apstā kļ us, es nolē mu paņ emt laiku un noorganizē t "gavē ņ a dienu".
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. trešā dziesma
Sā ciet š eit >>> Naktī s slikti gulē ju. Sā kumā man apnika, ka ventilators pū š tieš i uz mani. Piecē los un izslē dzu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Otrā dziesma
Sā ciet š eit >>> No rī ta, padzē ruš i nedaudz ū dens, mē s devā mies savā pirmajā ekspedī cijā . “Atpū tai” ir maz laika, bet darā mā ir daudz.
 •  5 gadiem atpakaļ
Taizemes rapsodija. Pirmā dziesma
Sā ciet š eit >>> Dokoš ana Dohā ilga tikai pusotru stundu. Lidosta ir diezgan liela. Bet mums izdevā s bez problē mā m. Nā kamā lidmaš ī na bija nedaudz lielā ka un pē kš ņ ā ka nekā iepriekš ē jā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Krabi