Albatros Aqua Blu Resort 4*– Atsauksmes

474
Novērtējums 7.810
№24 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.9 Numurs
7.5 apkalpošana
7.8 Tīrība
7.1 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca ir daļa no Aqua Park City kompleksa ar 450 metrus garu promenādi, kurā atrodas daudzas kafejnīcas, bāri un veikali. Viesnīca tika atklāta 2007. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2017. gadā. Lieliska izvēle ģimenes un aktīvām brīvdienām.Vairāk →
аватар olga.tokolevich
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca nav slikta. Bet, ja salī dzina gadiem agrā k (bija pirms 4 un 5 gadiem), tas nav iekļ auts, bet kā di salī dzinā jumi. Istabas labas, uzkopš ana laba, personā lam arī nav pretenziju. Istabā un figū riņ as tiks uzvilktas un pat bez dzeramnaudas (tas ir ļ oti jauki) paldies. … Tomēr ▾ Viesnī ca nav slikta. Bet, ja salī dzina gadiem agrā k (bija pirms 4 un 5 gadiem), tas nav iekļ auts, bet kā di salī dzinā jumi. Istabas labas, uzkopš ana laba, personā lam arī nav pretenziju. Istabā un figū riņ as tiks uzvilktas un pat bez dzeramnaudas (tas ir ļ oti jauki) paldies. Dzī vojā m galvenajā ē kā , tā pē c izklaides pasā kumi neļ auj atpū sties pirms 23:00. Iepriekš viņ i dzī voja vienā ē kā (pirms 5 gadiem) tā da trokš ņ a nebija). Pē c telpu remonta, iespē jams, durvis uz balkona neaizveras cieš i, tā pē c agrā k par 23:00 gulē t nevar. Animā cija ir laba, neļ auj garlaikoties: vingrojumi un zumba, Latī ņ amerikas, vē derdejas un ī paš i ū dens aerobika ir vienkā rš i super, un viņ u "bumbas" deja, kas visus aizdedzina, ir LIELISKI. Labi padarī ts. Ē diens ir atseviš ķ s jautā jums: agrā k bija mazā k restorā nu un ē diens bija labā ks (bija laba izvē le), bet tagad ir otrā di. Uztaisī ja vairā k restorā nu, bet nav no kā izvē lē ties. Protams, jū s nepaliksit izsalkuš i.
Un protams JŪ RA ir super, viss tikpat skaisti, mī ļ i un silti marta mē nesī pē c pusdienā m.
аватар 29olga99sidorova
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Š ajā viesnī cā biju pirmo reizi. Man viss ļ oti patika. Es teiktu, ka tas ir labā ks par kā diem 5 *. Ir ko salī dzinā t. Viss personā ls ir ļ oti draudzī gs. Bā rmeņ u zē ni visi ir lieliski. Bet ī paš i Ahmeds Elsawy ļ oti labi dara savu darbu. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā biju pirmo reizi. Man viss ļ oti patika. Es teiktu, ka tas ir labā ks par kā diem 5 *. Ir ko salī dzinā t. Viss personā ls ir ļ oti draudzī gs. Bā rmeņ u zē ni visi ir lieliski. Bet ī paš i Ahmeds Elsawy ļ oti labi dara savu darbu. Vienmē r draudzī gs un smaidī gs jaunietis. Ieteikš u š o viesnī cu draugiem.
аватар u13852388
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š ajā viesnī cā esam bijuš i varbū t 8 reizes. Ar katru gadu kļ ū st arvien labā k un labā k – ļ oti spilgts vadī bas labā darba piemē rs. Katru reizi, kad domā jam doties uz citu viesnī cu...un tomē r mē s atgriež amies. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā esam bijuš i varbū t 8 reizes. Ar katru gadu kļ ū st arvien labā k un labā k – ļ oti spilgts vadī bas labā darba piemē rs. Katru reizi, kad domā jam doties uz citu viesnī cu...un tomē r mē s atgriež amies. Visi darbinieki ir ļ oti draudzī gi un profesionā li. Noteikti iesaku, albatros - vienmē r nozī mē kvalitā ti))
Mahmuds Gamals, booda??????? ? mē s tevi mī lam)
аватар Irkra
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Sā kotnē ji nopirkā m ekskursiju uz viesnī cu Reef Oasis Blue Bay, bet pē dē jā brī dī viņ i mums atteica izlī gumu, it kā krievu tū ristu pieplū duma dē ļ , un atveda mū s un vairā kas citas ģ imenes ar solī jumu nā kamajā dienā pā rvā cā s uz mū su rezervē to Reef Oasis hotel , nā kamajā dienā Join Up pā rstā vis neteica savu vā rdu (tā ds ar izspieduš ā m acī m) viņ š vienkā rš i aizbē ga no mums. … Tomēr ▾ Sā kotnē ji nopirkā m ekskursiju uz viesnī cu Reef Oasis Blue Bay, bet pē dē jā brī dī viņ i mums atteica izlī gumu, it kā krievu tū ristu pieplū duma dē ļ , un atveda mū s un vairā kas citas ģ imenes ar solī jumu nā kamajā dienā pā rvā cā s uz mū su rezervē to Reef Oasis hotel , nā kamajā dienā Join Up pā rstā vis neteica savu vā rdu (tā ds ar izspieduš ā m acī m) viņ š vienkā rš i aizbē ga no mums...sakot, ka neviens mū s nekur nepā rcels un mē s paliekam š eit un mū su ceļ ojumu aģ enti, kas mums pā rdeva tū ri, ir vainī gi pie visa!
Tagad par viesnī cu - iekā rtojā s istabiņ ā ar skatu uz bē rnu tualeti pie ū dens slidkalniņ iem, viena mū su istabiņ a invalī diem ar zemu izlietni, margā m, gribē jā m jū ru, bet akvaparku dabū jā m pā rā k labi, bet tomē r pludmale ir ļ oooooooooooooooooj taala un ir tiik slikti uz ta ir kopa 3 viesnicas! ! ! Autobuss kursē , bet ne vienmē r ņ em stā voš us pasaž ierus! Ē diens drausmī gs, vienmuļ š , bezgarš ī gs 9 dienas nekas nav mainī jies, brokastis vispā r bē dī gas, Ē ģ iptē ir ko salī dzinā t 5x! Nemitī gi deg pica un grilē ta vista, zaļ ā s tē jas maisiņ u uz istabu paņ emt lī dzi nevar, bā rmenis skatā s un bļ auj))) Ja neinteresē jū ra un skraidī š ana 6 no rī ta uz paņ em sauļ oš anā s krē slu, tad nā c š urp! Animā cija lieliska un vakars rā da, bē rns priecī gs!
аватар zhernosek_natali
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Neskatoties uz to, ka ieradā mies 6 no rī ta, ar bē rnu 5 gadi, viņ i teica, ka reģ istrē š anā s ir 14:00, lī dz tam laikam bija aktī va arā bu apmetne, un 14:00 dodas uz reģ istratū ru. , mums teica pē c 15 minū tē m 3 reizes, ja sā k prasī t viņ i tikai bļ auj un neko nedara, restorā nos un bā ros uzvedas tā , it kā bū tu viesnī cas saimnieki, nevis bā rmenis, labā k ne izmantot fotopakalpojumus vai pī t pludmalē , foto vē lā k izsist ir problē ma, bizes korekcija, neskatoties uz solī jumu to darī t bez maksas, viņ i nedarī s , akvaparks atvē rts no 10. … Tomēr ▾ Neskatoties uz to, ka ieradā mies 6 no rī ta, ar bē rnu 5 gadi, viņ i teica, ka reģ istrē š anā s ir 14:00, lī dz tam laikam bija aktī va arā bu apmetne, un 14:00 dodas uz reģ istratū ru. , mums teica pē c 15 minū tē m 3 reizes, ja sā k prasī t viņ i tikai bļ auj un neko nedara, restorā nos un bā ros uzvedas tā , it kā bū tu viesnī cas saimnieki, nevis bā rmenis, labā k ne izmantot fotopakalpojumus vai pī t pludmalē , foto vē lā k izsist ir problē ma, bizes korekcija, neskatoties uz solī jumu to darī t bez maksas, viņ i nedarī s , akvaparks atvē rts no 10.00 lī dz 17.00, izmanto baseinu lī dz 18.00.
аватар vikahust42
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 4.0
Laba diena. Rakstu atsauksmi ī paš i tiem, kuri izvē las viesnī cu "Albatross Aqua blu" ģ imenes atpū tai, lai gan es nekad nekur nerakstu atsauksmes, vē los brī dinā t cilvē kus no atvaļ inā juma neveiksmes, jo viņ a to izvē lē jā s pē c atsauksmē m par ekskursiju patiesī bas. … Tomēr ▾ Laba diena. Rakstu atsauksmi ī paš i tiem, kuri izvē las viesnī cu "Albatross Aqua blu" ģ imenes atpū tai, lai gan es nekad nekur nerakstu atsauksmes, vē los brī dinā t cilvē kus no atvaļ inā juma neveiksmes, jo viņ a to izvē lē jā s pē c atsauksmē m par ekskursiju patiesī bas.
Tā pē c:
Viesnī ca ir ļ oti liela (neē rti pā rvietoties karstumā (43-48°) no baseina uz slidkalniņ iem, un uz kafejnī cā m, un otrā di), cik hektā ru es nezinu. Viesnī cas teritorija ir sakopta un labiekā rtota.
Numurs:
Mū su numurs 1244 (atrodas galvenajā ē kā , kur reģ istratū ra ir otrajā stā vā ) Pati istaba ir jauna pē c remonta, bet ļ oti slikti iztī rī ta (tas netraucē atpū sties) gaisa kondicionieris ir ļ oti skaļ š pirmajā dienā s tas ir ļ oti dzirdams tad pierod.
Numuru uzkopš ana notiek katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, gultas veļ a netiek mainī ta uzturē š anā s laikā , terase (balkons) netiek uzkopta (naudai neatliek nekas).
Restorā ni:
Par restorā niem tā s nosaukt nevar – tā s ir ē dnī cas! ! ! !!
Š AUSMĪ GI NETĪ RĪ GI! ! ! !!
š ķ ī vji netī ri, glā zes vē l trakā k, galdi netī rī ti un ne vienmē r uzklā ti, ē diens nemaz nav garš ī gs, bē rniem izvē le maza tikai frī , pankū kas, picas (mī kla un siers) un ā trā s uzkodas "klubā Mac" ", kas atrodas netā lu no slaidiem (starp citu kartes viesnī cu jums neviens nedos un tas viss jums ir jā meklē ) ar augļ iem: datelē m, ā boliem, apelsī niem, vī nogā m.
Kafejnī cas:
Bez $ neiztikt, nevar paspī dinā t mohito, kokteili vai parastu glā zi.
Bez $ jums iedos 150 ml vienreizē jā s lietoš anas tasī tes Pepsi Cola vai Sevenap var pat nebū t auksts, saldē jums biež i nav tas, kas jums ir, porcija saldē juma 50-70 grami, par $ 1 saņ emsiet 200-250 grami. Ja kā ds jū su priekš ā ir samaksā jis $, viņ š gaidī s, kamē r bā rmenis aizvedī s pasū tī jumu uz klā ja krē slu / galdu un neatkarī gi no tā , cik tā lu jū s gaidā t no bā ra. Rodas iespaids, ka par USD viņ i spē j visu un vē l vairā k (un starp citu jū s gaidā t visā s vietā s, kur jums maksā ja)
Pludmales bā rs ir cits stā sts.
Bā rmeņ i bu, kolas dzē rieni, sinaps no pudeles un ne vienmē r auksts, ledus ne vienmē r ir, tā s paš as 150 ml glā zes (ja iedos $ bū s lielā kas), lī dz tiksi pie klā ja krē sla var atgriezties uz kā du dzert.
Dvieļ us var apmainī t pret tī riem 17:00 un nevienam neinteresē , ka tu š ajā laikā esi jū rā , no rī tiem tie nemainā s, bet reizē m tiek pie normā liem un tie mainī sies (un varbū t arī gaida) .
Jū ra:
Nav koraļ ļ u rifu! ! ! ! ! Bē rniem ir maigs saulriets, tač u, ja esat š eit ieradies jū ras skaistuma dē ļ , tad noteikti neesat š ajā pludmalē . Te daudzi raksta par "savvaļ as pludmali", tā arī ir, bet tā nav brī vi pieejama. Vienu dienu jū s ielaidī s par USD 1 vienai personai, bet nā kamajā dienā nezinā mu iemeslu dē ļ un par USD nav atļ auts.
Viesnī cu neiesaku.
Pievienoš u 2 bildes:
1 bezmaksas mohito fotoattē ls (lai gan kaļ ķ is ē damistabas š ahtā )
2 fotogrā fijas ar pludmales kafejnī cu, siltiem Pepsi un Sevenapu
Tā du all inclusive nebiju redzē jis.
Кафе що на газоні, напроти ресторану Їхнє фірменне мохіто(( Кафе на пляжі - треш Дитина сама собі наливає, мучиться і хлопчику ніхто недопоможе
аватар sviderskajana
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Jū nijā atpū tā s Albatros Aqua Bly. Tū ristiem padoms, kas te brauks, pirkt alkoholu Duty Free, jo alkohols te neder (Duty Free Sharm road un nav ko izvē lē ties) staigā t ar autobusu no 8.00-18.00 Istaba bija liela un izremontē ta, wi-fi ļ oti slikts, maz ar ko dalī ties. … Tomēr ▾ Jū nijā atpū tā s Albatros Aqua Bly. Tū ristiem padoms, kas te brauks, pirkt alkoholu Duty Free, jo alkohols te neder (Duty Free Sharm road un nav ko izvē lē ties) staigā t ar autobusu no 8.00-18.00 Istaba bija liela un izremontē ta, wi-fi ļ oti slikts, maz ar ko dalī ties.
Ē diens nav garš ī gs, daudz gaļ as, bet vista bija visgarš ī gā kā un ne vienmē r, solī ja, ka bū s garneles, kalmā ri, mī dijas, bet nekad 7 dienā s nedeva (((mazas glā zes ū dens, kolas, sulas, bija jā paņ em 2 glā zes, lai dabū tu normā lu dzē rienu (bē rniem daudz klases slidkalniņ u, bē rniem nav garlaicī gi))) Aizbraucu uz vecpilsē tu, gribē ju uz moš eju, bet nelaida...lai gan mū su gids pats mums ieteica tur braukt, ar Mums nepaveicā s kā gidam, jo ​ ​ viņ š nedeva nekā du informā ciju, meitene no Kijevas strā dā ja ar ā rstniecī bas augiem, viņ a mums visu izstā stī ja un konsultē ja, liels paldies par to)))) noteikti š eit vairs neatgriezī simies.
аватар s.stefanna
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Kopumā viesnī ca ir ļ oti laba. Atpū ta ar bē rniem š eit ir brī niš ķ ī ga un droš a, jo viss ir labi organizē ts un pā rdomā ts. Ē diens ir labs. Lī dz jū rai var doties kā jā m, ar autobusu. Pludmale laba, saulriets smilš u jū rā , peldamies bez koraļ ļ iem. … Tomēr ▾ Kopumā viesnī ca ir ļ oti laba. Atpū ta ar bē rniem š eit ir brī niš ķ ī ga un droš a, jo viss ir labi organizē ts un pā rdomā ts. Ē diens ir labs. Lī dz jū rai var doties kā jā m, ar autobusu. Pludmale laba, saulriets smilš u jū rā , peldamies bez koraļ ļ iem.
Es ņ emu vienu punktu par tī rī bu ē damistabā s. Galdi, krē sli un grī das ne vienmē r ir labi noslaucī tas.
Telpas ir labi iztī rī tas. Teritorija ir sakopta.
Atseviš ķ i es vē los izcelt viesnī cas spa. Man ļ oti patika hammam un masā ž as procedū ras. Vai meitene vā rdā Zmzam, strā dā ļ oti labi, pē c procedū rā m biju kā jaundzimuš ā , iesaku.
аватар narashvat
Albatros Aqua Blu - lieliska viesnī ca visai ģ imenei! ! ! ! ! Milzī ga zaļ ā zona, neticams akvaparks, daudz baseinu un izklaides, garš ī gi un daudzveidī gi ē dieni, labas naktsmī tnes! Kas vē l nepiecieš ams greznā m brī vdienā m? ! ! ? Un tagad sī kā k. … Tomēr ▾ Albatros Aqua Blu - lieliska viesnī ca visai ģ imenei! ! ! ! ! Milzī ga zaļ ā zona, neticams akvaparks, daudz baseinu un izklaides, garš ī gi un daudzveidī gi ē dieni, labas naktsmī tnes! Kas vē l nepiecieš ams greznā m brī vdienā m? ! ! ?

Un tagad sī kā k.
Svē tki tika pasū tī ti caur uzņ ē mumu Putevka. ua Ī paš i ē rta vietne viesnī cu, apraksta, cenas, lidojumu izvē lei: viss ir ē rti!
Paldies menedž erei Aļ onai par profesionā lu un operatī vu pieeju un par labu atlaidi)))

Rokassprā dzes nē sā visi uzreiz neatkarī gi no ieraš anā s laika un netiek noņ emtas izlikš anas laikā . Ieradā mies 7:00, mū s uzreiz uzaicinā ja brokastī s, un pulksten 10 mums piedā vā ja Family Room (lai gan rezervē jā m standarta)) bez maksas. Starp citu, uzreiz uzrakstī š u, ka personā ls pieklā jī gs, ē ģ iptiski veikls un cieņ pilns, nekad neesmu redzē jis dzeramnaudu, smaidiet, palī dziet, ielejiet un uzliekiet pē c vajadzī bas)

Visā teritorijā ir normā ls wifi! ! ! !!
Pē c 5 restorā nu apraksta, lai gan patiesī bā tā s ir 2 vietas un koplietoš anas telpa attiecī gi 3 un 2 restorā niem. Ē diens daudzveidī gs, garš ī gs, kvalitatī vs. Š eit ir viss, sā kot no bē rnu ē dienkartes lī dz garnelē m, no daž ā diem konditorejas izstrā dā jumiem lī dz grilē tai gaļ ai, kā arī arbū ziem, plū mē m, melonē m, saldē jumu! Un daudzas lietas)) (un tiem, kas raksta "nepaliec izsalcis" - esmu pā rliecinā ts, ka pē c 10 dienā m neviena tū rista mā jā s nebū s tik daudzveidī ga)
Dzē rieni ir tā di kā jupi sulas visur, vietē jais alkohols), lai gan alus pudelē s, kafija no profesionā ļ a.

Akvaparku un baseinus izmantoja visi, katrs atradī s sev tī kamu slidkalniņ u, kā arī izmantoja kaimiņ u Albatrosa akvaparku, ir 4 ekstrē mi slidkalniņ i un pat iekaroja "Nā ves kapsulu"! ! ! !!

Man patika pludmale kā pasā kums bē rniem un koraļ ļ iem. Patieš ā m, koraļ ļ i nav tik daudzveidī gi un koš i kā daž viet, bet zivis ir gandrī z visas no broš ū ras par Sarkano jū ru: ķ irurgi, papagaiļ i, eņ ģ eļ i un pat liela klaunzivju ģ imene!
Un krā š ņ s skats no augš ē jā lī meņ a uz visu lī ci un stikla 9 stā vu lifts uz pludmali!

Š ajā debesu vietā jū s atradī siet visu, kas nepiecieš ams sev un saviem bē rniem! Paldies Aqua Blu administrā cijai un darbiniekiem! ! ! !!
Ja ir jautā jumi un paskaidrojumi, lū dzu sazinieties)
аватар i-mishutka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Š o viesnī cu mums ieteica draugi, kuri pirms gada bija atpū tuš ies, tač u tas, ko viņ i mums stā stī ja un ko mē s redzē jā m, bija ļ oti atš ķ irī gs. Ā rē ji viss ir skaisti un kopts, bet iereģ istrē joties prasī jā m klusu istabu un dabū jā m istabu ar blakus istabu (starp mums tikai š auras durvis), kurā trokš ņ aina ģ imene ar bē rnu un kaš ķ ī gs. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu mums ieteica draugi, kuri pirms gada bija atpū tuš ies, tač u tas, ko viņ i mums stā stī ja un ko mē s redzē jā m, bija ļ oti atš ķ irī gs. Ā rē ji viss ir skaisti un kopts, bet iereģ istrē joties prasī jā m klusu istabu un dabū jā m istabu ar blakus istabu (starp mums tikai š auras durvis), kurā trokš ņ aina ģ imene ar bē rnu un kaš ķ ī gs. vecmā miņ a atpū tā s. Izturē juš i bargo spiedienu reģ istratū rā , pieprasī jā m vē l vienu istabu, kurā bija ļ oti trokš ņ ains kondicionieris, kas pē c pā ris dienā m pilnī bā sabojā jā s. Pē c ilgā m pā rdomā m beidzot iekā rtojā mies tieš ā m normā lā istabiņ ā – bija jau 5. atpū tas diena! Kas attiecas uz apkalpoš anu, tad visu brī vdienu laikā mē s neredzē jā m ne smaidu vai vismaz ne miņ as no labas gribas. Arī virtuve ir pasliktinā jusies, salī dzinot ar to, ko mums teica. Ē dienu izvē le ir maza un vienmuļ a garš a. Mani iepriecinā ja tikai akvaparks un jū ra, un pē dē jā s dienā s jū rā ienests daudz atkritumu un slē gta mež onī gā pludmale ar koraļ ļ u rifiem. Ž ē l, ka reiz laba viesnī ca ir pā rstā jusi novē rtē t apmeklē tā jus!
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums albatrossharm
‹ Viesnīca Albatros Aqua Blu Resort 4*
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель является частью комплекса Aqua Park City с 450-метровой набережной, вдоль которой расположены многочисленные кафе, бары и магазины. Отель был открыт в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2017 году. Прекрасный выбор для семейного и активного отдыха.

Atrašanās vieta 19 км от аэропорта Шарм-Эль-Шейха. 8 км от Naama Bay. 3 км от Старого города.
Pludmales apraksts Гости отеля пользуются собственным пляжем Beach Albatros совместно с отелем Albatros Aqua Park 5*. Пляжные полотенца предоставляются на территории отеля (на пляже пункта выдачи нет).
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem В отеле работает 10 бассейнов для детей (7 бассейнов + 3 бассейна с водными горками и аттракционами).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Гости отеля могут пользоваться аквапарком и Food Court отеля Albatros Aqua Park 5* с 10:00 до 17:00.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • volejbols
 • sporta zāle
 • jogas nodarbības
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 520 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese 22 Haret Al Saed, Sharm Al Shiekh, South Sinai Governorate, Египет
Tālruņi: +20 69 3665993
Tīmekļa vietne: Albatros Aqua Blu Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, волейбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал, йогой. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.