Mūsu mīļākā viesnīca

Rakstīts: 2 februāris 2023
Ceļošanas laiks: 1 — 14 novembris 2021
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Š ajā viesnī cā esam bijuš i varbū t 8 reizes. Ar katru gadu kļ ū st arvien labā k un labā k – ļ oti spilgts vadī bas labā darba piemē rs. Katru reizi, kad domā jam doties uz citu viesnī cu...un tomē r mē s atgriež amies. Visi darbinieki ir ļ oti draudzī gi un profesionā li. Noteikti iesaku, albatros - vienmē r nozī mē kvalitā ti))
Mahmuds Gamals, booda??????? ? mē s tevi mī lam)
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu