Viesnīca ūdens atrakciju parkam!

Rakstīts: 3 novembris 2021
Ceļošanas laiks: 24 oktobris — 1 novembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 4.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 7.0
Sā kotnē ji nopirkā m ekskursiju uz viesnī cu Reef Oasis Blue Bay, bet pē dē jā brī dī viņ i mums atteica izlī gumu, it kā krievu tū ristu pieplū duma dē ļ , un atveda mū s un vairā kas citas ģ imenes ar solī jumu nā kamajā dienā pā rvā cā s uz mū su rezervē to Reef Oasis hotel , nā kamajā dienā Join Up pā rstā vis neteica savu vā rdu (tā ds ar izspieduš ā m acī m) viņ š vienkā rš i aizbē ga no mums...sakot, ka neviens mū s nekur nepā rcels un mē s paliekam š eit un mū su ceļ ojumu aģ enti, kas mums pā rdeva tū ri, ir vainī gi pie visa!
Tagad par viesnī cu - iekā rtojā s istabiņ ā ar skatu uz bē rnu tualeti pie ū dens slidkalniņ iem, viena mū su istabiņ a invalī diem ar zemu izlietni, margā m, gribē jā m jū ru, bet akvaparku dabū jā m pā rā k labi, bet tomē r pludmale ir ļ oooooooooooooooooj taala un ir tiik slikti uz ta ir kopa 3 viesnicas! ! ! Autobuss kursē , bet ne vienmē r ņ em stā voš us pasaž ierus! Ē diens drausmī gs, vienmuļ š , bezgarš ī gs 9 dienas nekas nav mainī jies, brokastis vispā r bē dī gas, Ē ģ iptē ir ko salī dzinā t 5x! Nemitī gi deg pica un grilē ta vista, zaļ ā s tē jas maisiņ u uz istabu paņ emt lī dzi nevar, bā rmenis skatā s un bļ auj))) Ja neinteresē jū ra un skraidī š ana 6 no rī ta uz paņ em sauļ oš anā s krē slu, tad nā c š urp! Animā cija lieliska un vakars rā da, bē rns priecī gs!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu