Sinaja kalns

Har Sinaja, Mozus kalns, Horeba kalns, Sinaja kalns, Gabal Musa
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Novērtējums 9.4
10 Pamatojoties 10 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 28.5391, 33.9748

Sinaja kalns

Har Sinaja, Mozus kalns, Horeba kalns, Sinaja kalns, Gabal Musa
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Kalns atrodas Sinaja pussalā. Saskaņā ar Bībeli, Dievs parādījās Mozum šajā kalnā un deva desmit baušļus.

Mozus kalna virsotnē atrodas Svētās Trīsvienības pareizticīgo baznīca un neliela mošeja. Uz ziemeļiem no baznīcas zem klints atrodas neliela ala, kurā, saskaņā ar Bībeli, Mozus slēpās četrdesmit dienas un naktis. Kalna ziemeļu nogāzē atrodas pravieša Elijas pareizticīgo alas baznīca un tās aka, kā arī Jaunavas pareizticīgo kapela. No ziemeļiem, kalna pakājē, atrodas Svētās Katrīnas klosteris.

Pēdējās desmitgadēs katru dienu kalnā kāpj no vairākiem desmitiem līdz pat vairākiem simtiem cilvēku dienā svētceļnieki un galvenokārt tikai tūristi.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (10)
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Ekskursija brī niš ķ ī ga, kurš gan tam gatavs! Svē tceļ ojumam nevajadzē tu bū t vieglam, lai gan ekskursija nav tik grū ta, bet ...2.800 metri tumsā gandrī z, ir lukturī š i, uz akmeņ iem, ceļ š normā ls, bet akmeņ us var ķ ert. Pē c tam 700 soļ us uz augš u. Un...Jū s nokļ ū stat Sinaja pussalas augstā kajā kalnā ! Š ī ir bumba! Rī tausma ir kaut kas! Nu, tas ir skaisti, daba, romantika un sajū tas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9
Ļ oti grū ti, bet ļ oti skaisti. Neiesaku ar bē rniem un cilvē kiem ar vismaz kaut kā dā m fiziskā m problē mā m. Kā pš ana kalnā pilnī gā tumsā un aukstumā aizņ em vairā k nekā.3 stundas. Tad jā gaida rī tausma. Piemē rots tiem, kas vē las sevi pā rbaudī t un kā balvu saņ emt skaistas fotogrā fijas
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Uzgā ju kopā ar vī ru. Mē s paņ ē mā m nakts ekskursiju, mē s to paņ ē mā m no aģ entū ras uz ielas (Dahab). Grupa bija 10 cilvē ki, starptautiska, valoda - angļ u. Kas ir svarī gi ņ emt lī dzi: Ā rzemju pases, siltas noņ emamas zeķ es (kad jau esi paš ā augš ā gaidot sauli, bū s ī paš i mitrs un auksts), mugursomas, uz kurā m var sē dē t brauciena laikā , vai mini karimats (pats ceļ š ir ē rti pā rdomā ts : pē c 1.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Saskaņ ā ar stā stu Sinaja kalnā , Dievs Mozum devis bauš ļ u plā ksnes. Kalna pakā jē atrodas Svē tā s Katrī nas klosteris (teorē tiski pirmie pareizticī go klosteri tika organizē ti Ē ģ iptē ), kurā var iegā dā ties no svē tā relikvijā m svē tī tu gredzenu. Kalnā viņ i sā ka kā pt vē lu vakarā , visiem tika izdalī tas laternas. Kā piens iet kā pa serpentī nu, naktī ir vienkā rš i valdzinoš s skats, kad redzi, kā visu kalnu katram no laternu gaismas klā j mirdzoš as takas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s ar ģ imeni uzkā pā m kalnā , gā jā m no nakts un sagaidī jā m rī tausmu jau kalnā , tā ir tikai neizsakā ma sajū ta, grū ti iet, protams, bet, kad tu piecelies, vienkā rš i aizmirsti, ka ceļ š bija garš , uzreiz rodas eiforija, š ī ir vieta, kuru noteikti ir vē rts apmeklē t Ē ģ iptē ! Tā pat cilvē kiem, kuriem ir slinkums kā pt, ir iespē
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ekskursija – svē tceļ ojums. Vienī gais brī dinā jums ir tas, ka bē rnus nav iespē jams ņ emt lī dzi, jo viņ i fiziski nevarē s tur tikt !! ! Un pats galvenais, neejiet pa vieglo ceļ u - tas nav interesanti!! !
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mana pirmā atsauksme...Rakstu, lai dalī tos ar patiesi unikā lu pieredzi! Iesā kumā š ī ir mana pirmā vizī te Ē ģ iptē , neskatoties uz to, ka daudz ceļ oju, vienmē r esmu š o valsti apiets, jo relaksā cija uz sauļ oš anā s krē sla viss iekļ auts mani nekad nav piesaistī jusi. Š oreiz negribī gi devos uz š o valsti, tikai uzņ ē muma dē ļ ... Otrajā dienā aiz garlaicī bas nopirku divas ekskursijas - kā pš anu Sinaja kalnā ar Katrī nas klostera apmeklē jumu un nirš anu Tirā nas salā (starp citu, arī iesaku visiem).
Apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Kasī š ana kalnā man nebija pirmā reize, bet man nekad nav gadī jies to darī t nakts pilnā naktī . Jā , un pienā cī gs augums - 2285! Tobrī d, iespē jams, š ī bija augstā kā vieta, kur es uzkā pu kā jā m. Un viss priekš kam? Un man patī k iekarot visdaž ā dā kā s virsotnes! Lielā koties, lai pā rvarē tu sevi, savu slinkumu. Lai pē c tam kliegtu: "Yu-hoo! Es to izdarī ju! " Š ajā konkrē tajā gadī jumā svarī ga ir arī garī gā sastā vdaļ a.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Uzreiz gribu teikt, ka š o braucienu diez vai var saukt par ekskursiju, drī zā k par svē tceļ ojumu. Pē rkot š o "ekskursiju" no piebū ves tū res, mums solī ja ekstrē mu kā pienu un skaistu saullē ktu. Bet cilvē ki š eit nenā k tā pē c. autobuss paņ em vē lu vakarā , ved ap 150 km. no Š arm eš Š eihas, un tur sā kas jū su ceļ ojums. Pē c galerijas apmeklē juma, kurā var iegā dā ties ikonas, gids jū s nogā dā s pie vietē jā beduī na, kurš kopā ar grupu uzkā ps kalnā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Patika. Es redzē ju to, ko dzirdē ju, un daudz zinā ju par to. Pirmo saules staru dieviš ķ ais saullē kts. Padomi ir: 1. Kā pt kalnā naktī ar lukturī š iem vecā kajai paaudzei var nebū t viegli. 2. Ja tie ir ziemas mē neš i - liela temperatū ras starpī ba apakš ā un augš ā (nakts laiks). 3. Tē ja vai kafija ar jums nekaitē s (vietē jie ir dā rgi). 4. Atgriež oties no kalna, suvenī rus ir lē tā k iegā dā ties.
VIETAS TUVUMĀ
Svētās Katrīnas klosteris
Novērtējums 7.5 - 3 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija
attālums: 1.9 km.
Uz kartes
Niršanas centrs Octopus World Dahab
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Dahab
Atpūta, Daba
attālums: 52.8 km.
Uz kartes
zils caurums
Novērtējums 8.5 - 4 atsaukt
Ēģipte, Dahab
Atpūta, Daba, Ekskursijas
apmeklējums: Par brive
attālums: 55 km.
Uz kartes
Nabq rezervāts
Nav atsauksmju
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Daba
attālums: 57 km.
Uz kartes
Delfīnu parka delfinārijs
Novērtējums 4.6 - 5 atsauksmes
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Izklaide
attālums: 69.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE