Charmillion Sea Life Resort 4*– Atsauksmes

245
Novērtējums 7.910
№19 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
7.9 Numurs
8.3 apkalpošana
8.3 Tīrība
8.1 Uzturs
8.5 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Nabq līcī, kas ir slavena ar savu lielisko dabu, dziļūdens niršanu un skaisto koraļļu rifu. Tā ir daļa no unikālā viesnīcu kompleksa Charmillion, kas apvieno trīs viesnīcu iespējas vienlaikus: Charmillion Club Resort 5 *, Charmillion Life 4 * un Charmillion Gardens Aqua Park 4 *. Viesnīca piemērota kvalitatīvai ģimenes un jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар surovitskii
Ieradā mies agri, kā di deviņ i bijā m viesnī cā reģ istratū rā . Ē ģ iptē otro reizi, iepriekš bijuš i Sarm grand plaza kū rortā . Reģ istratū rā uzreiz teica, ka pirms pulksten 14.00 reģ istrē š anā s nebū s. … Tomēr ▾ Ieradā mies agri, kā di deviņ i bijā m viesnī cā reģ istratū rā . Ē ģ iptē otro reizi, iepriekš bijuš i Sarm grand plaza kū rortā . Reģ istratū rā uzreiz teica, ka pirms pulksten 14.00 reģ istrē š anā s nebū s. Kamē r uzvilkā m rokassprā dzes, tieš i 10.00 devā mies ē st uz restorā na ē dnī cu, bet lepnais faraonu dē ls aizš ķ ē rsoja ceļ u un, nicinoš i skatī damies, caur zobiem un pirkstiem paskaidroja, ka jā brauc no š ejienes, jo viss. jau bija slē gts. Nu, lai Dievs jū s svē tī , viņ i vē l nav miruš i no bada. Ļ oti draudzī gs puisis bā rā pie baseina rā dī ja, ka var iekost, pagatavoja ļ oti garš ī gu kafiju, iedzē ra kumosu, ko Dievs sū tī ja divos baseinos. Es atzī mē ju, ka visi batoniņ i bez jautā juma izdala kafijas ū deni un tā tā lā k.

Laiks 13.00 sē ž am vieni reģ istratū rā un gaidam izlī gumu. No paš a sā kuma viņ i prasī ja 14 dolā rus, un tad ā tri vien norē ķ inā sies. Nā c, bez š aubā m, vienkā rš i iedodiet izmaiņ as. Nu tad bū s 20 dolā ri. Nu puiš i, es neesmu mantkā rī gs, bet kur pazuda sirdsapziņ a? Nu, es guļ u uz dī vā niem pretī reģ istratū rai un tieš i pulksten 14.
00 Es nā kš u klā t un pieprasī š u priekš ē jo jū ras numuru, kā pasū tī ts. Un redzē sim. Sekojiet ziņ ojumiem, bū s interesanti. Kas tuvā kajā laikā ieradī sies š ajā viesnī cā , uzdodiet jautā jumus, centī š os godī gi atbildē t pievienojot fotogrā fijas. Rezultā ts nav ī paš i labs.

Tieš i 14.00 pienā ca menedž eris un iedeva kartī tes no istabas, bagā ž a tika atnesta uz istabu. Pati istabiņ a plaš a, visur tī ra, viss ir mazgā š anai. Dvieļ i visā m ķ ermeņ a daļ ā m. Arī pludmalei. Peldē jā mies no pontona pē c pusdienā m, kā parasti jū ra skaista ar visā m zivī m. Ceru, ka vairs nebū sim vī luš ies. Numurs pirmajā rindā , izgā ja, desmit pakā pieni un ķ ekars sauļ oš anā s krē slu. Starp citu, sauļ oš anā s krē sli ir pieejami visu dienu. Nav problē mu ar viņ iem. Bet, iestā joties tumsai, tā di odi ielidoja, ļ oti ā tri iegā ja istabā . Paturiet to prā tā , papildus istabai paredzē tajam lī dzeklim vakaros jā ņ em arī ķ ermenim, ko mē s nedarī jā m. Nu, kamē r dzī ve kļ ū st labā ka.
аватар smel67
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmo reizi ieradā s Ē ģ iptē . Viesnī cā ieradā mies ap 08:30. Istabā iereģ istrē jā s 09.30, piemaksā jot 14$, laba istabiņ a ar skatu uz pagalmu un jū ru, rokassprā dzes uzvilka 10os, uzkopju istabu uz 5, katru dienu, vairā kas reizes atstā ja bariņ u, apkopē ja bija pā rsteigts! Labi padarī ts! Es veidoju figū riņ as uz gultas, tas ir vienkā rš i lieliski. … Tomēr ▾ Pirmo reizi ieradā s Ē ģ iptē . Viesnī cā ieradā mies ap 08:30. Istabā iereģ istrē jā s 09.30, piemaksā jot 14$, laba istabiņ a ar skatu uz pagalmu un jū ru, rokassprā dzes uzvilka 10os, uzkopju istabu uz 5, katru dienu, vairā kas reizes atstā ja bariņ u, apkopē ja bija pā rsteigts! Labi padarī ts! Es veidoju figū riņ as uz gultas, tas ir vienkā rš i lieliski. Plaš a viesnī cas teritorija, lieliska animā cija bē rniem un skumji pieauguš ajiem. Jū ra vē jaina, biež i karā jā s sarkans karogs, bet bija interesanti peldē ties, pludmale liela, ir kur paklupt. Ē damistabas ē diens normā ls, bet jū ras veltes par maz, brokastis vienmuļ as, vienmē r vienā das, bet viss garš ī gi pagatavots, bija moments, ka dabū ju sabojā tu kū ku, pusdienā s vista sapuvusi, iedevu vecajam, bet es neredzē ju rezultā tu no š ī...bet viesnī ca ir normā la , ja nekur nebrauc, tā kā pilsē ta ir tā lu, jums jā iet..., es tur neieš u ne mirkli laikam, jo ​ ​ gribu bū t tuvā k civilizā cijai. Kopumā jū s varat doties uz š o viesnī cu!
аватар ruslankl
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viss š ajā viesnī cā ir lieliski, izņ emot atraš anā s vietu. Ļ oti vē jains. Tā pē c jū s nevarē siet baudī t jū ru. Netā lu no krasta ir sekls, akmeņ ains dibens. Un pontons biež i ir slē gts vē ja dē ļ . … Tomēr ▾ Viss š ajā viesnī cā ir lieliski, izņ emot atraš anā s vietu. Ļ oti vē jains. Tā pē c jū s nevarē siet baudī t jū ru. Netā lu no krasta ir sekls, akmeņ ains dibens. Un pontons biež i ir slē gts vē ja dē ļ . Bet pludmale ir liela un vietas pietiek visiem. Ja apmetī sities š ajā viesnī cā , nedodieties ekskursijā pa batiskafu. Š eit koraļ ļ i nav sliktā ki, bet vē l labā ki. Š is ir 3 viesnī cu komplekss. Jū s varat izmantot katru no tiem. Akvaparks maksā ja 10$, bet neviens neko nepā rbaudī ja, tā pē c devā mies tur bez maksas. Atpū tniekiem - krieviem, ukraiņ iem, itā ļ iem, kazahiem, baltkrieviem, spriež ot pē c aicinā juma uz seansu. Arā bu bija ļ oti maz. Pē rciet moskī tu atbaidī š anas lī dzekļ us, vē lams Ē ģ iptē . Aptiekas tieš i viesnī cā un par fiksē tā m cenā m. Ē diens ir daudzveidī gs, un to ir daudz. Pusdienu un vakariņ u rindas restorā nā . Bet darbinieki visu nokā rto ā tri un profesionā li. Alkohols ir š eit, kā visur.
аватар tata_info
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Š o viesnī cu tī klā atpū tā mies kopā ar ģ imeni otro reizi, tā pē c reģ istratū rā menedž ere sagā dā ja mums "zelta rokassprā dzes", lai gan istabā ieč ekojā mies tikai no 13.00 (ieradā mies agri no rī ta 6. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu tī klā atpū tā mies kopā ar ģ imeni otro reizi, tā pē c reģ istratū rā menedž ere sagā dā ja mums "zelta rokassprā dzes", lai gan istabā ieč ekojā mies tikai no 13.00 (ieradā mies agri no rī ta 6.00).
Viesnī ca laba, kopta, daudz zaļ umu, bez kukaiņ iem (inde pē c 3-4 dienā m). Istaba noteikti ir maza, it ī paš i, ja viņ i ielika 2. gultu, bet tas ir standarts, bet vī rs nevarē ja pietikt ar plaš u duš u! Mē beles ļ oti labā stā voklī (mums bija svarī gi vairā k uzturē ties pie jū ras. . . )
Virtuve laba, bijā m uz Charmillion Club Resort 5 * restorā nu, tur ir vairā k cilvē ku, bet virtuve ir nedaudz daudzveidī gā ka. Bijā m uz zivju un libā nieš u restorā nu, ē diens un apkalpoš ana labs, dzē rieni kā visur citur. . . labā k pasū tī t alu. Pudelē s pildī ts ū dens nav ierobež ots nevienā bā rā .
Ukraiņ u, kazahu, itā ļ u un franč u ir maz. Vairā k bija krievu, no kuriem paš i gidi "nav sajū smā ". Daudzi ē ģ iptieš i atpū š as ar ģ imenē m, mierī giem un draudzī giem cilvē kiem.
Š ajā gadalaikā te vē jains pirms pusdienā m, "sarkanais karogs", tikai pē c 13.00 varē ja nokā pt no pantones. Rifs ar zivī m - ir ko redzē t, tikai straume par stipru.
Izlidojā m ar vē lu reisu, zinā jā m, ka istabiņ a jā atdod lī dz 12.00, vai jā samaksā vē l 45 dolā ri. uz trim. Mantiņ as tika nodotas b/n bagā ž as novietnē un baudī jā m jū ru lī dz vakaram. Viņ i mums nenovilka rokassprā dzes, mē s tomē r paspē jā m paē st normā las pusdienas un pirms izbraukš anas bā rā paņ emt visu, ko gribē jā m.
Bija uz lainera "Mermaid" - tū re pirkta no Anex tū res menedž era ($ 70 par 6 stundā m), stā sti par komfortu un apkalpoš anu, koncerta programma neī stenojā s (izņ emot skaistos rifus un uzmanī bu pavadoš ais ceļ vedis).
Man patika viesnī ca un personā ls draudzī gs, labi tī rī ja (izvilinā ja ziloņ us, gulbjus par dolā ru protams no dvieļ iem), š ampū ni, tī ri dvieļ i, viss kā nā kas. . . Sesto reizi Ē ģ iptē ir kaut kas salī dzinā t.. .
аватар o.karachentsova
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ē ģ iptē esmu bijis jau 6 reizes, tā pē c ir ar ko salī dzinā t. Man š ī s viesnī cas lielā kais mī nuss ir vē jainais lī cis - mols ir slē gts katru dienu lī dz pusdienā m. Pirms 11. kā rtas tas netiek atvē rts. Pat ja tas ir atvē rts, tad spē cī ga straume neļ aus normā li peldē t tiem, kas nav ī paš i labi peldē tā ji. … Tomēr ▾ Ē ģ iptē esmu bijis jau 6 reizes, tā pē c ir ar ko salī dzinā t.
Man š ī s viesnī cas lielā kais mī nuss ir vē jainais lī cis - mols ir slē gts katru dienu lī dz pusdienā m. Pirms 11. kā rtas tas netiek atvē rts. Pat ja tas ir atvē rts, tad spē cī ga straume neļ aus normā li peldē t tiem, kas nav ī paš i labi peldē tā ji. No krasta ieeja ir tikai koraļ ļ os, ​ ​ un tajā paš ā laikā , ja paisums ir liels, tad dziļ ums ir 1-1.2 m, ja bē gums ir 0.5 m Mierinā jums ir tas, ka pat krasta tuvumā ir daudz zivju peldē š ana. Vē jš vasarā palī dz izturē t karstumu, bet citos gadalaikos var bū t neē rti. Pats rifs ļ oti skaists, ar 30m dziļ u pontonu, daudz zivju. Pludmale liela, ar sauļ oš anā s krē sliem problē mu nebija.
Tagad par paš u viesnī cu.
Tas atrodas ļ oti tuvu lidostai, tač u pacelš anā s un nosē š anā s nav kaitinoš as. Attā lums lī dz Soho - 5 minū tes ar taksometru vai mikroautobusu, lī dz Naama Bay - 20 minū tes. Teritorija ir ļ oti labi kopta un skaista. Var izstaigā t visu 3 viesnī cu teritoriju, peldē ties visos baseinos un izmantot bā rus. Baseini ir labi.
Jū s varat ē st tikai savas viesnī cas restorā nā . Ir restorā ns a la carte - iepriekš ē ja pieteikš anā s uz 7 naktī m - zivis, japā ņ u, franč u, libā nieš u. Bijā m zivī s (tas ir tieš i krastā ) - ļ oti garš ī gi un labs serviss. Alkohols - nē , dzert var tikai alu. Ē dinā š ana galvenajā restorā nā – izsalcis nebū si, bet izvē le visos aspektos neliela. Iespē jams, tā s ir Covid karantī nas sekas un tā s glā bj. Sā kumā par garš vielā m komentā ru nebija, bet beigā s bija diskomforts no to pā rpilnī bas. Garda kafija ir pieejama diennakts bā rā pie galvenā restorā na. Saldē jums, cukura vati, popkorns par naudu.
Ir animā cija, pirmajā pieciniekā tā ir aktī vā ka, bet viņ i strā dā visā s jomā s - sporta, bē rnu un vakara programmā s.
Kontingents ir puse arā bu, tad ukraiņ i, kazahi, baltkrievi, krievi, nedaudz eiropieš i. Atseviš ķ u arā bu uzvedī ba bija kaitinoš a - viņ i, ieejot molā un nokā pjot no tā , traucē ja eju pa kā pnē m. Nu to sievieš u tradicionā lā vannoš anā s drē bē s baseinā .
Istabas - redzams neliels mē beļ u bojā jums un remonts, bet bez kritiskā m piezī mē m. Bija problē mas ar gaisa kondicionē tā ju, viņ i to salaboja otrajā mē ģ inā jumā . Nedaudz uzmā cī gs uzkopš anas serviss un visu laiku mā jieni par dolā ru. Mums bija istaba 5. ē kā  — paldies par papildu 10 $. Ļ oti ē rti - vienā da pieejamī ba gan pludmalei, gan galvenajam restorā nam. No balkona vē roja animatoru uzstā š anos.
Anex ceļ ojums mainiet viesnī cas ceļ vež us. Atbildot uz viņ u ekskursijas atteikumu, saņ ē mā m atklā tu rupjī bu.
Ī paš s paldies fotogrā fam Ismail (punkts pie galvenā restorā na) par lielisko fotosesiju. Tas ir patieš ā m profesionā li. Viņ š iesaka izmantot viņ u tautas tē rpus – bildes sanā ca lieliskas.
Ekskursijā ar jahtu uz Ros Mahamedu ar nirš anu - nopirkā m netā lu no Soho tirgū par 40% lē tā k nekā no viesnī cas gida. Jahta laba un visa ekskursijas organizā cija lī menī . Neskatoties uz viesnī cas gida š ausmu stā stiem.
Бассей Sea Life- водное поло Море Бассейн 5 Club- аквааєробика Территория Sea Life Номер Пирс Фотограф Ислаил Море
аватар tuula2009
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Rakstu atsauksmi par viesnī cu Charmillion Sea Life Resort, jo tikko kopā ar sievu ierados no Š armas. Uzreiz atzī mē ju, ka š ī ir mū su sestā vizī te Ē ģ iptē un ir ar ko salī dzinā t! Istaba 0711. Iesā kumā visi numuri š ajā viesnī cā ir vienā di (standarta ir divvietī gs numurs, bet pē c pieprasī juma bē rnam tiek piegā dā ta gultiņ a). … Tomēr ▾ Rakstu atsauksmi par viesnī cu Charmillion Sea Life Resort, jo tikko kopā ar sievu ierados no Š armas. Uzreiz atzī mē ju, ka š ī ir mū su sestā vizī te Ē ģ iptē un ir ar ko salī dzinā t! Istaba 0711. Iesā kumā visi numuri š ajā viesnī cā ir vienā di (standarta ir divvietī gs numurs, bet pē c pieprasī juma bē rnam tiek piegā dā ta gultiņ a). Istabas ir pietiekami lielas un ē rtas. Mū su istabā viss darbojā s, LCD televizors, daudzi Ukrainas un Krievijas kanā li. Par to, ka istaba atradā s ē kā netā lu no jū ras, reģ istratū rā iedeva 10 dolā rus. Atseviš ķ i gribu pateikt lielu paldies istabas apkopē jai Mustafam, lielisks puisis, viņ š visu laiku prasī ja vai nav kā das problē mas, pamanī ja, ka mums ir viena zobu birste (savē jo aizmirsu mā jā s) un atnesa birsti un pastu un veļ as lupatas. Katru dienu viņ š ziņ oja par š ampū niem un gē liem, uzlī mē m ar kafiju, cukuru, piena pulveri un tē ju, no dvieļ iem savī tas figū riņ as, uzdā vinā ja sievai dzī vu rozi. Kā arī pē c mana lū guma viņ š uz mū su istabu (š ī ir 4* viesnī cā! ) atnesa č ī bas un peldmē teļ us. Par š ā du attieksmi bez problē mā m jū s varat dot vairā k nekā.1 USD.
Kopumā Mustafa atstā ja lielisku iespaidu par viesnī cu kopumā . Paldies!

Tagad par teritoriju: viena kopē ja teritorija trim viesnī cā m, Sia life, akvaparks un piecas. Skaistā kā , protams, Sia Life, ainava, strū klakas, lapenes, augi ir super! Viss tiek pastā vī gi griezts, mazgā ts un tī rī ts. Ā rpus viesnī cas ir tuksnesis. Lai kaut kur aizbrauktu, ar taksi vai mikroautobusu. Teritorijā ir maz veikalu (somas, tekstilizstrā dā jumi, pā rtikas preces, eļ ļ as utt. ), bet tie visi ir pirmajā pieciniekā , cenas diezgan normā las.

Pludmale: pludmale ir kopī ga ar pieciem, un tā ir MILZĪ GA! Vietas pietiek visiem, tas priecē , krasta lī nija nelī dzena, ir gan ieplakas, gan lī dzenumi, proti, ir kur paslē pties no vē ja.

Jū ra: labā k iebraukt ar koraļ ļ u laivā m, smilš ainas ieejas tikpat kā nav, jū ra ļ oti sekla...Lī dz viduklim diez vai var atrast, un kad paisums ir ā rā , peldbikses nevar izmē rcē t , bet zivis peld un ir diezgan daudzveidī gas.
Pontons ir labs, stacionā rs un nav garš , bet atrodas piecā s pludmales galā un pietiek lī dz tam aizbraukt, bet to kompensē rifs: rifs ir forš s! Turklā t jū s varat izmantot piecus sauļ oš anā s krē slus un to stieņ us, lai jū s varē tu atrast vietu pie pontona. Jā , pontons gandrī z vienmē r ir slē gts lī dz pusdienlaikam vē ja dē ļ un daž reiz uz visu dienu (paturiet to prā tā , jo tas ir Nabq).

Par vietē jo alkoholu nerakstī š u, Ē ģ iptē ir kā visur, vienmē r ņ emam lī dzi savē jo, bet alus ir forš s un lej tik, cik dzer!

Tagad par ē dienu: tas nav labā kais š ajā viesnī cā . Brokastis ir normā las, bet pusdienas ne pā rā k labas, izvē le nav liela un ne pā rā k garš ī ga, kā man iet uz a la carte restorā niem, jo ​ ​ mums bija mazā k par 7 dienā m (6 dienā m), un a la carte ir bez maksas tikai tiem, kam ekskursija ir 7 dienas vai vairā k. Starp citu, tā di restorā ni ir 4. Jā , tiem, kurus uztrauc situā cija ar koronavī rusu.
Š ajā viesnī cā neviens (arī personā ls) nenē sā maskas, katrs pats uzliek ē st restorā nos, kā pirms pandē mijas. Tas mū s nemaz netraucē ja, gluž i pretē ji, tas ir forš i, bet tiem, kam tas rū p, es par to rakstu. Pludmales bā ros nav uzkodu, svaigas maizī tes ...

Viesnī cā mums nebija animā cijas, tas viss top pieciniekā , pie apsildā mā baseina (kur, nu, ļ oti uzmā cī gi masā ž as pakalpojumu pā rdevē ji un braucieni ar jahtu), vakarā amfiteā trī , izklaides arī pirmais piecinieks, lai gan tā amfiteā tris ir daudz skaistā ks dī kstā vē . Tieš i otrā di, tā ds klusums un miers piestā vē ja. Mē s nedevā mies uz akvaparku, to maksā tiem, kas š ajā dzī vē dzī vo viesnī cā - 10 USD no personas dienā.

Runā jot par atpū tnieku kontingentu, tā s galvenokā rt ir bijuš ā s PSRS valstis un daž as vietē jā s.

Un visbeidzot teikš u, ka kopē jais iespaids par 4 zvaigž ņ u viesnī cu ir ļ oti labs. Ja ir iespē ja atbraukt vē lreiz par zemu cenu (nopirku 6 dienā s par 1900 UAH.
) tad noteikti nā ksim!
аватар sofiya.shkandevich
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, te lasī ju, ka ir daudz zivju, skaista apkā rtne. Patieš ā m, teritorija liela, vakaros apgaismojums skaists. Viņ i no viesnī cas izveidoja 2 bezmaksas restorā nus, kas bija garš ī gi, bet dzeramnauda tiek gaidī ta visur š ajā viesnī cā. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, te lasī ju, ka ir daudz zivju, skaista apkā rtne.
Patieš ā m, teritorija liela, vakaros apgaismojums skaists.
Viņ i no viesnī cas izveidoja 2 bezmaksas restorā nus, kas bija garš ī gi, bet dzeramnauda tiek gaidī ta visur š ajā viesnī cā.
Pē c sakopš anas viņ i klauvē pie durvī m, lai jautā tu, vai viss ir kā rtī bā , un dod mā jienu, ka viņ iem jā pateicas. (kas bija kaitinoš i)
Viņ i pastā vī gi grozī ja dzī vniekus, saklā ja gultu, es nezinu, kā bū tu, ja viņ i nemaksā tu. Viņ i saka, ka ir zī mes, kas liecina, ka nav nepiecieš ams tī rī t, bet mē s tā s neatradā m.
Visi ir laipni, sasveicinieties, pajautā jiet, kā jums klā jas.
Darbinieki staigā pa pludmali un baseinu un piedā vā ekskursijas, viņ i piedā vā ja tik uzmā cī gi, ka nezinā ja, kur no viņ iem aizmukt.
Kad viņ iem teica, ka mums nav naudas, viņ i saš utuš i, it kā viņ i bū tu krievi bez naudas. Daž i nabagi...
Tos uzreiz nosū tī ja citi iemī tnieki, vairā k noguruš i no mocī t, kad tu klusi atpū š as.
5. dienā netā lu esoš ajā teritorijā tika atklā ts akvaparks, par to uzzinā jā m no ē dnī cas vadī tā jas, bet nekur netika paziņ ots, ka tas tiek atvē rts. Kad atbraucā m, bija tikai arā bi, neviena krieva!

Otrajā dienā mē s tur ieradā mies, un viņ i mums saka, kur ir jū su biļ etes. Mē s devā mies uz reģ istratū ru, lai noskaidrotu, kā pē c no mums kaut kas tiek prasī ts, ja mums ir viss iekļ auts. Mums teica 10 USD katram. Mū su komplektā cijā ietilpst tikai ē dieni un dzē rieni, kurus viņ i, starp citu, neprot pagatavot.

Slikti alkoholiskie dzē rieni, viņ i nezina, kā tos pagatavot. Alkohols ir vā jš . Pirmajā retsepshenā viņ i joprojā m gatavoja garš ī gus ē dienus, bet bā rā - kopumā viņ i lē ja jebko.
Animā cijas kā tā das nebija. Bija joga uz zā les un viss.
Pie jū ras glā bē ja nebija. Kā ds puisis sē dē ja pie baseina un svilpa tikai tad, kad pamodā s.
Viesnī cā bija maz cilvē ku, jo acī mredzot jau bija ā rpus sezonas. Tad bija arā bu pieplū dums, un daž i krievi uzlidoja lī dz mū su atvaļ inā juma beigā m.
Ē damzā lē tiek pasniegti garš ī gi ē dieni, tač u ē diens ir vienā ds katru dienu. Saldumi - nekā di.
Skaisti, bet gandrī z bez garš as. Visur viņ i liek savas garš vielas, kartupeļ os, gaļ ā.
Nebija ne mango, ne zemeņ u. Alus un č ipsi maksā.
Vakaros grauza odi. Sā kot no 16:30 jā slē dz balkons, jo tiek saindē ts, un visi lido istabā.

Numurā bija gaisa kondicionieris. Bet ū deni ledusskapī nelika, mums tas bija jā ņ em paš iem no reģ istratū ras.

Jū ra silta, skaista, zivis peld kā jā s. Blakus ir pontons un tur viss skaisti redzams, bet personī gā s mantas maskas veidā , jā ņ em lī dzi savas.
Jums jā iegā dā jas č ī bas akmeņ iem - teritorijā tas maksā.5 USD par pā ri. Krasts akmeņ ains, smiltis nekur neatradī si.
lī dz bē gumam nonā cā m pat vakarā , kad jū ra bija lī dz ceļ iem, kur lī dz kaklam.

Vakarā aktivitā tes nebija, bija garlaicī gi. Ja nu vienī gi, lai dotos uz pilsē tu.

Ja brauc ekskursijā s ar jahtu, tad tikai ar nirš anu, citā di nav interesanti. Nirš anu labā k ņ emt lī dzi ar ekskursiju, nirš ana uz paš as jahtas ir dā rgā ka.

Kopumā ar braucienu bijā m apmierinā ti, jo.
pirmajā reizē braucā m uz Ē ģ ipti, bet nā kamreiz brauksim uz Turciju vai citu viesnī cu, jo citā s viesnī cā s ir citi nosacī jumi, tā s ir tuvā k lidostai un Soho.
Februā rī mango maksā.8 USD.
В этот день собирался дождь,который и полил в 12 ночи и затопил Шарм Театр-в котором никогда не было представлений Уборка номера Заезд в отель Заезд в отель Сладкое в ресторане Аква-парк,который для всех остальных стоит 10$
аватар marija63460
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su draugu ieteikuma. Viņ i mū s labi iekā rtoja. Telpā pastā vī gi ir tumš s, telpas ir ļ oti tumš as. Tie jau sen nav remontē ti, daudz odi piesisti sienā s, iekš telpā s ir ļ oti blā vs. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c mū su draugu ieteikuma. Viņ i mū s labi iekā rtoja. Telpā pastā vī gi ir tumš s, telpas ir ļ oti tumš as. Tie jau sen nav remontē ti, daudz odi piesisti sienā s, iekš telpā s ir ļ oti blā vs. Baro ļ oti labi uzturā bija tī tara, vista, teļ a gaļ a, salā ti, konditorejas izstrā dā jumi bija ļ oti garš ī gi. Ja neproti š ajā viesnī cā peldē t, nav ko iet, nav maiga pasā kuma. Teritorija super, jau tā liela un skaista, pastaigā m vietas pietiek, bet patiesī ba ir tā lu no pilsē tas.
аватар Natalja636712
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Esmu bijis š ajā viesnī cā jau divas reizes, un man tā patī k. Man tur viss der, par savu naudu. Pirmo reizi biju kopā ar draugu, otro reizi ar mazdē lu. Es braucu pā ri jū rai, tā pē c nepievē rsu uzmanī bu trū kumiem. Tur neviens neko netī ra lī dz spī dumam, bet kopumā tī rs, normā ls. … Tomēr ▾ Esmu bijis š ajā viesnī cā jau divas reizes, un man tā patī k. Man tur viss der, par savu naudu. Pirmo reizi biju kopā ar draugu, otro reizi ar mazdē lu. Es braucu pā ri jū rai, tā pē c nepievē rsu uzmanī bu trū kumiem. Tur neviens neko netī ra lī dz spī dumam, bet kopumā tī rs, normā ls. Ē diens arī man piestā vē ja, nekā du problē mu nebija, viss diezgan daudzveidī gs, katru dienu kaut kā da tematiskā virtuve. Viesnī cas teritorija liela, skaista, apsargā ta, ir tikai savē jie. Š ķ iet, ka viesnī cā ir daudz cilvē ku, bet neviens nevienam netraucē , vietas pietiek visiem. Teritorija skaista, zaļ a, kopta. Pludmalē pat bē guma laikā peldē jā mies, lē kā jā m pa viļ ņ iem. Ir ieeja no krasta un no mola. Uz vietas apsildā ms peldbaseins. Pludmalē ir zivju restorā ns. Netā lu ir arī akvaparks, kuru apmeklē jā m, bē rns priecā jā s.
аватар dgelety
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ļ oti skaista teritorija, viss zaļ š , darbinieki nemitī gi strā dā dā rzā . Viņ i nelū dza naudu, viņ i trī s reizes atstā ja apkopē ju istabā par 1 dolā ru, viņ š labi uzkopa. Ē diens ir daudzveidī gs, katru nedē ļ as dienu ir tematiska ē dienkarte. … Tomēr ▾ Ļ oti skaista teritorija, viss zaļ š , darbinieki nemitī gi strā dā dā rzā . Viņ i nelū dza naudu, viņ i trī s reizes atstā ja apkopē ju istabā par 1 dolā ru, viņ š labi uzkopa. Ē diens ir daudzveidī gs, katru nedē ļ as dienu ir tematiska ē dienkarte. Animā cija nav slavē jama, no rī ta lī dz vakaram viņ i izklaidē atpū tniekus. Neviens naudu nelū dza, bet par istabu pie jū ras iedeva 20 USD, bet tā da bija mū su vē lme. Rifs nav sliktā ks kā Ras Mohamed, un tas uz sekundi ir jū ras rezervā ts. Bet jā rē ķ inā s ar vē jiem, jo. stiprā vē jā rifs ir slē gts - tiek pacelts sarkans karogs. Bet tā tas ir visā Nabq, t. i. izvē lieties klusu Naama lī ci un zemu rifu vai skaistu rifu, bet ar vē ja ierobež ojumu. Istabas ir jautras, bet ne kritiskas, iebū vē tie kondensatori labi dā rd, bet arī ā tri atdziest. Kopumā bijā m apmierinā ti, bet ja brauksim nā kamreiz, tad dosimies uz kaimiņ os esoš o Sharmillion Club, kur teritorija interesantā ka, ē dienkarte labā ka un izeja uz rifu tuvā k.
Parādīt vairāk »


Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в бухте Nabq Bay, которая славится великолепной природой, глубоководным дайвингом и красивым коралловым рифом. Входит в уникальный отельный комплекс Charmillion, объединяющий возможности сразу трех отелей: Charmillion Club Resort 5*, Charmillion Life 4* и Charmillion Gardens Aqua Park 4*. Отель подойдет для качественного семейного и молодежного отдыха.

Atrašanās vieta В 5 км от аэропорта Шарм-эль-Шейха, в 20 км от бухты Наама Бэй и в 24 км от Старого города, в бухте Nabq Bay, на самом берегу моря.
Pludmales apraksts Ширина пляжной полосы 50 м, длина 700 м. Вход в море возможен только с понтона (деревянный понтон с двумя лестницами, длина 147 м., в соседнем отеле Charmillion Club Resort). Бар на пляже с 10:00 до заката солнца. Пляжные полотенца (бесплатно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Работает круглосуточная стойка регистрации. За услуги прачечной взимается плата.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн с подогревом в зимний период (38.5 м2, глубина 0.6 м), детская дискотека с 20:30-21:30, детская анимация, детский уголок с детским меню в главном ресторане (бесплатно), детский клуб для детей от 3 до 12 лет (часы работы 10:30-12:30 и 15:30-17:30), услуги няни по запросу, необходима резервация за день.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Диско-паб Francis Drake Pub (вход-бесплатно). Амфитеатр (бесплатно). Аквапарк без подогрева в зимний период — с 11 горками для взрослых и 11 горками и водными аттракционами для детей на территории отеля Charmillion Club Aqua Park (находится в 15 минутах езды, есть бесплатный трансфер) доступен для гостей Charmillion Club Resort, Charmillion Gardens Aqua Park, Charmillion Sea Life Resort — платно, требуется предварительное бронирование (бесплатно 1 в неделю). Теннисный корт и оборудование (бесплатно, освещение-платно), мини футбол (бесплатно), аква аэробика (бесплатно), дартс (бесплатно). Водные виды спорта (виндсерфинг, кайтсерфинг, каноэ, катамаран, водные лыжи, катание на банане и парашюте) — платно, дайвинг центр (платно), аквааэробика (бесплатно), 2 поля для мини-футбола, покрытие трава (бесплатно), амфитеатр. Гости отеля могут пользоваться развлекательными услугами (анимацией) отеля Charmillion Club Resort.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 282 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, набор для приготовления кофе или чая, мини-бар, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • balkons/terase
Adrese Nabq Bay, Sharm El Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +2 069 3710170 /74
Tīmekļa vietne: Charmillion Sea Life Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.