Jaz Fayrouz Resort 4*– Atsauksmes

58
Novērtējums 9.110
№5 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.8 Numurs
9.2 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.1 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Naama līča centrālajā daļā, ko ieskauj daudzi restorāni, veikali, kafejnīcas un suvenīru veikali. Atvērts 1987. gadā, pēdējais daļējais renovācija notika 2011. gadā (tiek veikta ikgadējā pakāpeniskā kosmētiskā renovācija). Orientēts uz ģimenes brīvdienām, taču piemērots arī jauniešiem, jo ​​atrodas pašā Naama Bay centrā.Vairāk →
аватар Andrey-Minsk
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 8.0
1- Š o viesnī cu izvē lē jā mies piemē rotu atvaļ inā juma datumu un lidostas tuvuma dē ļ , bijā m noguruš i no garajiem transfē riem uz attā lā m viesnī cā m. Viesnī ca atrodas Naama Bay ar zeltainu smilš u pludmali, kas mums ļ oti patika. … Tomēr ▾ 1- Š o viesnī cu izvē lē jā mies piemē rotu atvaļ inā juma datumu un lidostas tuvuma dē ļ , bijā m noguruš i no garajiem transfē riem uz attā lā m viesnī cā m. Viesnī ca atrodas Naama Bay ar zeltainu smilš u pludmali, kas mums ļ oti patika. Mē s paš i meklē jā m viesnī cu, izmantojot tieš saistes meklē tā ju TezTour, un ļ oti priecā jamies, ka neizmantojā m “palī gu” pakalpojumus, kuri tikai ceļ cenu un cenš as pā rdot viņ iem izdevī gu ceļ ojumu.
2- Viesnī cai patika atraš anā s 1. krasta lī nijā , apsildā ma baseina klā tbū tne un klusums vakaros (visa nopietnā nakts darbī ba notiek blakus piecinieka teritorijā , kuru var arī apmeklē t). Man patika viesnī cas teritorija ar ziediem un palmā m, viss bija labi kopts ar dā rznieku gā dī gajā m rokā m. Patika gā jē ju iela gar viesnī cu lī niju, patika paš as viesnī cas atraš anā s vieta - vakaros ir kur pastaigā ties, ielas ir apgaismotas un aprī kotas, labā stā voklī.
3- no visā m istabā m ir izeja uz dā rzu vai jū ru, istaba ir labā stā voklī , viss strā dā ja (skat. video apskatu)
4- Standarta viss iekļ auts ē diens; gaļ as bija pietiekami daudz; man ļ oti patika dā rzeņ i un salā ti - sulī gi un garš ī gi, kas ir svarī gi ziemā . Ē diens tiek pasniegts vienā restorā nā "El Wadi", darbinieki tiek galā labi, ir nelieli komentā ri par viņ u darbu, bet ne kritiski.
5- Kas tev nepatika? Nevaru pateikt nekā dus lielus “mī nusus”, gribē tos, lai uzkopš anas kvalitā te telpā bū tu labā ka un restorā ns ieklausā s un pusdienu un vakariņ u laikā vairs neslē pj tē ju un karstu ū deni (sapratā m, ka tā dā veidā aicina dzert tē ju uz atvē rtajā m terasē m pie bā riem - ir tē ja un vienmē r ir kafija)
Обзор пляжа, море Обзор номера Территория отеля, пляж, море Территория отеля, вид из номера Море и песчаный пляж Бассейн с подогревом Улица Эс Салям в Шарме
аватар katrusik2272
 •  apceļots 5 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 9.0
Skaista, ļ oti zaļ a viesnī ca ar milzī gā m palmā m ap viesnī cu un pludmales zonu. Daudzi ziedoš i koki un krū mi, ziedoš as arkas, zaļ i zā lieni. Viņ i dzī voja vienstā vu bungalo, otrajā mā ju rindā no jū ras. … Tomēr ▾ Skaista, ļ oti zaļ a viesnī ca ar milzī gā m palmā m ap viesnī cu un pludmales zonu. Daudzi ziedoš i koki un krū mi, ziedoš as arkas, zaļ i zā lieni. Viņ i dzī voja vienstā vu bungalo, otrajā mā ju rindā no jū ras. Izeja no lodž ijas uz skaistu zaļ u zā lienu ar palmā m un puķ u dobi ar agavu, var redzē t pludmali un jū ru. Acs priecā jas, skaistums aizrauj. Istaba plaš a, moderna, tī ra, vannas istabā visa santehnika ir jauna, bet jā maina flī zes, kā arī aizkars virs vannas. Kosmē tika dozatoros, ir fē ns, gludeklis, gludinā mais dē lis, seifs, tē jkanna, katru dienu divas 1.5l ū dens pudeles, istabā tē ja, kafija, cukurs, pludmales dvieļ i. Pē c pieprasī juma tiek nodroš inā ti halā ti un č ī bas. Gultas ir ē rtas, palagi un dvieļ i sniegbalti un kvalitatī vi, spilveni bija jā maina un bija saburzī ti. Pē c pieprasī juma atnesa papildus fē nu, jo vecais slikti izž ū st.
Kopumā š ajā viesnī cā visi pieprasī jumi un problē mas, kas radā s uzturē š anā s laikā , tika atrisinā tas 10-30 minū š u laikā . bez atgā dinā juma
Ē diens garš ī gs, FB+ gandrī z neatš ķ ī rā s no All inclusive, bija tikai saldē jums, no 10 rī tā bija viss alkohols, izņ emot vī nu baseina bā rā . Vī ns pusdienā s un vakariņ ā s bā rā blakus restorā nam. Katru vakaru bija garš ī gs grils, reizi nedē ļ ā tika pasniegti kalmā ri un krabji. Visos batoniņ os bija mango un gvajaves sulas. Liellopu gaļ a bija daž ā dā s variā cijā s, mī ksta un sulī ga, un putnu gaļ a bija vistas, pī les un tī tara, arī garš ī gi pagatavota. Zivis galvenokā rt ir pangasija un grilē ta kefale. Liela mē rč u, garš vielu, salā tu eļ ļ as izvē le. Daudz dā rzeņ u, augļ u, zaļ umu, gardu desertu un konditorejas izstrā dā jumu. Uzkodu un salā tu sortiments bija mazā ks nekā lielajā s viesnī cā s, bet visa pietika. Sirsnī gs paldies pavā riem!
Pludmale krā š ņ a, gara un plata, lī č a vidū , moderni, jauni guļ amkrē sli, lieli lietussargi.
Ļ oti jauka smilš aina ieteka, 30 metrus no krasta koraļ ļ u rifs (daļ ē ji dzī vs) tuvā k Novotel ar milzī gu zivju skaitu un trim Napoleoniem (lieliem, vidē jiem un maziem).
Viesnī cā ir 4 peldbaseini, 1 no tiem ziemā apsildā ms, akvaparks Sharm Dreams teritorijā.
Pa dienu pludmalē ir aktī va animā cija, vakarā otrajā lī nijā Sharm Dreams kū rortviesnī cā , reizi nedē ļ ā vakariņ u laikā uzstā jā s dejotā ji viesnī cā.
Wi-Fi ir tikai reģ istratū rā , mobilā operatora karti iegā dā jieties lidostā.
Visvē rtī gā kais š ajā viesnī cā ir personā ls, sā kot no dā rzniekiem un apsardzes darbiniekiem, apkopē jā m un pludmales darbiniekiem, š efpavā riem un viesmī ļ iem, bā rmeņ iem un izklaidē tā jiem, administratoriem un š veicariem lī dz ģ enerā lmenedž eriem. Jau no pirmā s dienas viesnī cā jū s nokļ ū stat lielā ē ģ iptieš u ģ imenē , kur viņ i par jums rū pē jas 24 stundas diennaktī un dara visu, lai jū su atvaļ inā jums bū tu vispozitī vā kajā m emocijā m bagā ts.
аватар Rocket-Girl
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti skaista viesnī cas zona. Blakus baseiniem ir baseini: bē rniem un pieauguš ajiem un dž akuzi, kur var sasildī ties) Ziemā - pavasarī tas ir akū ts. Blakus promenā de un daudzi veikali un restorā ni. Pie ieejas pludmalē viņ i pā rdod gardu saldē jumu. … Tomēr ▾ Ļ oti skaista viesnī cas zona.
Blakus baseiniem ir baseini: bē rniem un pieauguš ajiem un dž akuzi, kur var sasildī ties) Ziemā - pavasarī tas ir akū ts.
Blakus promenā de un daudzi veikali un restorā ni. Pie ieejas pludmalē viņ i pā rdod gardu saldē jumu.
Bē rnu klubs ir atvē rts! Iesaku ģ imenes ar bē rniem.
аватар vreda_t
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laikapstā kļ u dē ļ pā rcē lā s uz š o viesnī cu no Jaz Belvedere. Viesnī ca atbilst 4 *. Lī cī bezvē ja, iesaku ziemā . Pilna pansija daudz neatš ķ iras no All. Draudzī gs personā ls, laba apkalpoš ana, ē dieni ar gaļ u un zivī m, augļ i vienmē r pareizā daudzumā. … Tomēr ▾ Laikapstā kļ u dē ļ pā rcē lā s uz š o viesnī cu no Jaz Belvedere. Viesnī ca atbilst 4 *. Lī cī bezvē ja, iesaku ziemā . Pilna pansija daudz neatš ķ iras no All.
Draudzī gs personā ls, laba apkalpoš ana, ē dieni ar gaļ u un zivī m, augļ i vienmē r pareizā daudzumā.
Animā cijas darbi divā m viesnī cā m.
Rotaļ u laukums ir salauzts, nav slidkalniņ u, neatstā t bē rnu bez uzraudzī bas. Bē rnu klubs ir ievē rojami zemā ks par Jaz Belvedere.
Kopumā iesaku, par savu naudu labs iespaids
аватар candess1903
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga pludmale, ir koraļ ļ i, var redzē t zivis, nirt. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā rindā , tā ir ļ oti ē rta. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli, laba draudzī ga animā cijas komanda. Restorā ns: daudzveidī ga virtuve, garš ī ga. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga pludmale, ir koraļ ļ i, var redzē t zivis, nirt. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā rindā , tā ir ļ oti ē rta. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli, laba draudzī ga animā cijas komanda.
Restorā ns: daudzveidī ga virtuve, garš ī ga. Personā ls ir smaidī gs un centī gs.
Teritorija ir dievī ga, tik daudz zaļ umu, ziedi tuksnesī , lai to radī tu, ir š edevrs.
Telpas nav jaunas, bet arī ne vecas. Tī rs un ē rts.
Ē rtā atraš anā s vieta dod iespē ju vakaros pastaigā ties, iegā dā ties dā vanas un suvenī rus, iepirkties un iepirkties.
аватар madam-bahur
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Fayrouz kū rortu iesaku ikvienam, kurš patieš ā m vē las bū t vienatnē ar dabu un uzlā dē ties. Ī sā k sakot, viesnī cu izvē lē jos pludmales dē ļ , milzī ga, lē zeni nogā zta, zaļ a. Sauļ oš anā s krē sli atrodas attā lumā viens no otra, kas nodroš ina absolū tas relaksā cijas stā vokli. … Tomēr ▾ Fayrouz kū rortu iesaku ikvienam, kurš patieš ā m vē las bū t vienatnē ar dabu un uzlā dē ties.
Ī sā k sakot, viesnī cu izvē lē jos pludmales dē ļ , milzī ga, lē zeni nogā zta, zaļ a. Sauļ oš anā s krē sli atrodas attā lumā viens no otra, kas nodroš ina absolū tas relaksā cijas stā vokli. Tas ir lieliski piemē rots gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Mū ziku brī niš ķ ī gi izvē lē jusies Magic World animā cijas komanda.
Arī viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un zaļ a. Man bija prioritā te, lai no vasarnī cas no rī tiem varē tu doties basā m kā jā m uz savu dā rzu. Š is ir ideā ls ē ģ iptieš u stils. Istabas nav jaunas, bet viss ir tī rs un kā rtī gs.
Dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, numuri tiek uzkopti reizi nedē ļ ā.
Ē diens ir brī niš ķ ī gs. Vakariņ as pavada dzī vā mū zika, kas pieš ķ ir ī paš u atmosfē ru.
Personī gi es apmeklē ju gandrī z visas aktivitā tes, stiepš anā s, ū dens aerobika, joga. Puiš i ir vienkā rš i super, gan meitenes, gan puiš i. Ī paš s paldies Halidam un Ahmedam, š o puiš u enerģ ija ir neizsī kstoš a.
Puiš i vilina visus no jauniem lī dz veciem, neviens no atpū tniekiem nestā v malā.
Kopumā mans vē rtē jums ir visaugstā kais. Es iesaku viesnī cu un pludmali 100%.
аватар sonyanovikovaaa
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
ļ oti laba viesnī ca, jū ra 3 sekundē s, skaista pludmale, bā rs ar gardiem dzē rieniem, skaistas ieliņ as pastaigai ar daž ā diem veikaliem un suvenī ru veikaliem. Iesaki! … Tomēr ▾ ļ oti laba viesnī ca, jū ra 3 sekundē s, skaista pludmale, bā rs ar gardiem dzē rieniem, skaistas ieliņ as pastaigai ar daž ā diem veikaliem un suvenī ru veikaliem. Iesaki!
аватар 531nastena531
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Visvairā k uztraucos, ka bū s bezgarš ī gs ē diens, vai arī parastajam krievam maz izvē les, jo man teica, ka pat 5* ir slikti barots, un pat aizgā ja. Bet tas ir vienkā rš i lieliski! Katru dienu ļ oti mū ž ī gs un daudzveidī gs ē diens, tuncis, vista! Brokastis ir diezgan sliktas, bet joprojā m ir daudz, no kuriem izvē lē ties. … Tomēr ▾ Visvairā k uztraucos, ka bū s bezgarš ī gs ē diens, vai arī parastajam krievam maz izvē les, jo man teica, ka pat 5* ir slikti barots, un pat aizgā ja. Bet tas ir vienkā rš i lieliski! Katru dienu ļ oti mū ž ī gs un daudzveidī gs ē diens, tuncis, vista! Brokastis ir diezgan sliktas, bet joprojā m ir daudz, no kuriem izvē lē ties. Animatori pludmalē ir forš i, viņ i nodarbojas ar vingroš anu un ū dens aerobiku) viesnī cas atraš anā s vieta ir ideā la, apkalpoš ana ir lieliska, tieš ā m! Jebkura problē ma tiek atrisinā ta, vienmē r jautā , kā tev iet utt. Bija mana dzimš anas diena un man istabā atnesa kū ku, tas bija ļ oti jauki! Ir siltais baseins, darbojas tikai lī dz 17:00, Wi-Fi darbojas teritorijā un pludmalē , nevis istabā s, kopumā esmu ļ oti apmierinā ta, nā kš u vē l!
аватар jakovesayan
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca ar lielisku animā ciju. Plaš a un tī ra pludmale ar jauniem sauļ oš anā s krē sliem. Maiga un smilš aina ieeja jū rā , ir koraļ ļ u rifs ar jū ras dzī vi (iesaku paņ emt lī dzi snorkela masku). Paš ā pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un restorā ns ar uzkodā m. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ar lielisku animā ciju. Plaš a un tī ra pludmale ar jauniem sauļ oš anā s krē sliem. Maiga un smilš aina ieeja jū rā , ir koraļ ļ u rifs ar jū ras dzī vi (iesaku paņ emt lī dzi snorkela masku).
Paš ā pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un restorā ns ar uzkodā m.
Ir volejbola un futbola laukums.
Animatori katru dienu organizē jogas nodarbī bas, vingrojumus, ū dens aerobiku. Restorā nā tiek piedā vā ta arī daž ā da vakara animā cija ar lielisku brokastu, pusdienu un vakariņ u virtuvi.
Uz vietas ir daudz apsildā mu baseinu un dž akuzi.
аватар _alena1995
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nā ca kopā ar ģ imeni uz nedē ļ u. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, plaš a ģ imenes bungalo, netā lu no pludmales. Ieeja jū rā smilš aina, bez akmeņ iem. Pludmalē strā dā animatori, viņ i arī vakaros rī ko daž ā dus š ovus. … Tomēr ▾ Nā ca kopā ar ģ imeni uz nedē ļ u. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, plaš a ģ imenes bungalo, netā lu no pludmales. Ieeja jū rā smilš aina, bez akmeņ iem. Pludmalē strā dā animatori, viņ i arī vakaros rī ko daž ā dus š ovus. Tas nekad nav garlaicī gi. Ē dieni viesnī cā ir garš ī gi un daudzveidī gi. Daudz svarī gā ka ir vieta. Viesnī ca atrodas 10 minū š u attā lumā no Nā mas lī č a. Visi restorā ni, tirgus tuvumā . Esam apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu. Paldies!
Parādīt vairāk »


iemiesojums katrusik2272
Vai viņi ieliek istabā ūdeni (ja jā, cik daudz), vai bāros ir bezalkoholiskie dzērieni un kādi dzērieni tiek piedāvāti brokastīs, pusdienās un vakariņās? Atsauksmēs pirms diviem mēnešiem lasīju, ka ēdiens bijis Sharm Dreams viesnīcas restorānā. Vai tāpat kā tagad pludmalē ir bezmaksas bāri ar uzkodām, lai neaizietu uz restorānu?
3 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в центральной части залива Naama Bay в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе и сувенирных лавок. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2011 году (проводится ежегодный поэтапный косметический ремонт). Ориентирован на семейный отдых, но подойдет и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.

Atrašanās vieta Отель расположен в 12 км от аэропорта и в 7 км от Старого города.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров (20 метров от ресепшен) и шириной около 20 метров. Есть пластиковый понтон — 30 метров, заход в море с берега. Вход в море песчаный, пологий. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже Oasis & Breeze — 09:00-17:00 (платно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, магазины, аптека, WI-FI — платно (по всей территории отеля, включая номера), интернет-уголок (платно), 4 бассейна для взрослых глубиной до 160 см (2 из них с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Два детских бассейна 35 м2, глубиной 60 см (с подогревом в зимний период). Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 10 лет, детская площадка (на пляже), детский буфет в ресторане.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — живая музыка, анимация, дартс, джакузи под открытым небом (подогрев в зимний период), пляжный волейбол, бочче, аквааэробика. Платно — футбольная площадка с травяным покрытием (в зоне пляжа), дайвинг центр и центр водных видов спорта (в зоне пляжа), массаж.
 • džakuzi
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 210 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, LCD телевизор, спутниковое ТВ, Интернет: dial-up (платно), Wi-Fi (платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар платно (заполнен), набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • kabeļa internets $
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +20 (69) 360 01360
Tīmekļa vietne: Jaz Fayrouz Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.