Jaz Fayrouz Resort 4*– Atsauksmes

55
Novērtējums 9.110
№6 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
8.8 Numurs
9.2 apkalpošana
9.0 Tīrība
8.7 Uzturs
9.1 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Naama līča centrālajā daļā, ko ieskauj daudzi restorāni, veikali, kafejnīcas un suvenīru veikali. Atvērts 1987. gadā, pēdējais daļējais renovācija notika 2011. gadā (tiek veikta ikgadējā pakāpeniskā kosmētiskā renovācija). Orientēts uz ģimenes brīvdienām, taču piemērots arī jauniešiem, jo ​​atrodas pašā Naama Bay centrā.Vairāk →
аватар vreda_t
 •  apceļots 1 nedēļa atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laikapstā kļ u dē ļ pā rcē lā s uz š o viesnī cu no Jaz Belvedere. Viesnī ca atbilst 4 *. Lī cī bezvē ja, iesaku ziemā . Pilna pansija daudz neatš ķ iras no All. Draudzī gs personā ls, laba apkalpoš ana, ē dieni ar gaļ u un zivī m, augļ i vienmē r pareizā daudzumā. … Tomēr ▾ Laikapstā kļ u dē ļ pā rcē lā s uz š o viesnī cu no Jaz Belvedere. Viesnī ca atbilst 4 *. Lī cī bezvē ja, iesaku ziemā . Pilna pansija daudz neatš ķ iras no All.
Draudzī gs personā ls, laba apkalpoš ana, ē dieni ar gaļ u un zivī m, augļ i vienmē r pareizā daudzumā.
Animā cijas darbi divā m viesnī cā m.
Rotaļ u laukums ir salauzts, nav slidkalniņ u, neatstā t bē rnu bez uzraudzī bas. Bē rnu klubs ir ievē rojami zemā ks par Jaz Belvedere.
Kopumā iesaku, par savu naudu labs iespaids
аватар candess1903
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 10.0
Brī niš ķ ī ga pludmale, ir koraļ ļ i, var redzē t zivis, nirt. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā rindā , tā ir ļ oti ē rta. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli, laba draudzī ga animā cijas komanda. Restorā ns: daudzveidī ga virtuve, garš ī ga. … Tomēr ▾ Brī niš ķ ī ga pludmale, ir koraļ ļ i, var redzē t zivis, nirt. Š ī viesnī ca atrodas pirmajā rindā , tā ir ļ oti ē rta. Vienmē r ir sauļ oš anā s krē sli, laba draudzī ga animā cijas komanda.
Restorā ns: daudzveidī ga virtuve, garš ī ga. Personā ls ir smaidī gs un centī gs.
Teritorija ir dievī ga, tik daudz zaļ umu, ziedi tuksnesī , lai to radī tu, ir š edevrs.
Telpas nav jaunas, bet arī ne vecas. Tī rs un ē rts.
Ē rtā atraš anā s vieta dod iespē ju vakaros pastaigā ties, iegā dā ties dā vanas un suvenī rus, iepirkties un iepirkties.
аватар madam-bahur
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Fayrouz kū rortu iesaku ikvienam, kurš patieš ā m vē las bū t vienatnē ar dabu un uzlā dē ties. Ī sā k sakot, viesnī cu izvē lē jos pludmales dē ļ , milzī ga, lē zeni nogā zta, zaļ a. Sauļ oš anā s krē sli atrodas attā lumā viens no otra, kas nodroš ina absolū tas relaksā cijas stā vokli. … Tomēr ▾ Fayrouz kū rortu iesaku ikvienam, kurš patieš ā m vē las bū t vienatnē ar dabu un uzlā dē ties.
Ī sā k sakot, viesnī cu izvē lē jos pludmales dē ļ , milzī ga, lē zeni nogā zta, zaļ a. Sauļ oš anā s krē sli atrodas attā lumā viens no otra, kas nodroš ina absolū tas relaksā cijas stā vokli. Tas ir lieliski piemē rots gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Mū ziku brī niš ķ ī gi izvē lē jusies Magic World animā cijas komanda.
Arī viesnī cas teritorija ir ļ oti liela un zaļ a. Man bija prioritā te, lai no vasarnī cas no rī tiem varē tu doties basā m kā jā m uz savu dā rzu. Š is ir ideā ls ē ģ iptieš u stils. Istabas nav jaunas, bet viss ir tī rs un kā rtī gs.
Dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, numuri tiek uzkopti reizi nedē ļ ā.
Ē diens ir brī niš ķ ī gs. Vakariņ as pavada dzī vā mū zika, kas pieš ķ ir ī paš u atmosfē ru.
Personī gi es apmeklē ju gandrī z visas aktivitā tes, stiepš anā s, ū dens aerobika, joga. Puiš i ir vienkā rš i super, gan meitenes, gan puiš i. Ī paš s paldies Halidam un Ahmedam, š o puiš u enerģ ija ir neizsī kstoš a.
Puiš i vilina visus no jauniem lī dz veciem, neviens no atpū tniekiem nestā v malā.
Kopumā mans vē rtē jums ir visaugstā kais. Es iesaku viesnī cu un pludmali 100%.
аватар sonyanovikovaaa
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
ļ oti laba viesnī ca, jū ra 3 sekundē s, skaista pludmale, bā rs ar gardiem dzē rieniem, skaistas ieliņ as pastaigai ar daž ā diem veikaliem un suvenī ru veikaliem. Iesaki! … Tomēr ▾ ļ oti laba viesnī ca, jū ra 3 sekundē s, skaista pludmale, bā rs ar gardiem dzē rieniem, skaistas ieliņ as pastaigai ar daž ā diem veikaliem un suvenī ru veikaliem. Iesaki!
аватар 531nastena531
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Visvairā k uztraucos, ka bū s bezgarš ī gs ē diens, vai arī parastajam krievam maz izvē les, jo man teica, ka pat 5* ir slikti barots, un pat aizgā ja. Bet tas ir vienkā rš i lieliski! Katru dienu ļ oti mū ž ī gs un daudzveidī gs ē diens, tuncis, vista! Brokastis ir diezgan sliktas, bet joprojā m ir daudz, no kuriem izvē lē ties. … Tomēr ▾ Visvairā k uztraucos, ka bū s bezgarš ī gs ē diens, vai arī parastajam krievam maz izvē les, jo man teica, ka pat 5* ir slikti barots, un pat aizgā ja. Bet tas ir vienkā rš i lieliski! Katru dienu ļ oti mū ž ī gs un daudzveidī gs ē diens, tuncis, vista! Brokastis ir diezgan sliktas, bet joprojā m ir daudz, no kuriem izvē lē ties. Animatori pludmalē ir forš i, viņ i nodarbojas ar vingroš anu un ū dens aerobiku) viesnī cas atraš anā s vieta ir ideā la, apkalpoš ana ir lieliska, tieš ā m! Jebkura problē ma tiek atrisinā ta, vienmē r jautā , kā tev iet utt. Bija mana dzimš anas diena un man istabā atnesa kū ku, tas bija ļ oti jauki! Ir siltais baseins, darbojas tikai lī dz 17:00, Wi-Fi darbojas teritorijā un pludmalē , nevis istabā s, kopumā esmu ļ oti apmierinā ta, nā kš u vē l!
аватар jakovesayan
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lieliska viesnī ca ar lielisku animā ciju. Plaš a un tī ra pludmale ar jauniem sauļ oš anā s krē sliem. Maiga un smilš aina ieeja jū rā , ir koraļ ļ u rifs ar jū ras dzī vi (iesaku paņ emt lī dzi snorkela masku). Paš ā pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un restorā ns ar uzkodā m. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ar lielisku animā ciju. Plaš a un tī ra pludmale ar jauniem sauļ oš anā s krē sliem. Maiga un smilš aina ieeja jū rā , ir koraļ ļ u rifs ar jū ras dzī vi (iesaku paņ emt lī dzi snorkela masku).
Paš ā pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem un restorā ns ar uzkodā m.
Ir volejbola un futbola laukums.
Animatori katru dienu organizē jogas nodarbī bas, vingrojumus, ū dens aerobiku. Restorā nā tiek piedā vā ta arī daž ā da vakara animā cija ar lielisku brokastu, pusdienu un vakariņ u virtuvi.
Uz vietas ir daudz apsildā mu baseinu un dž akuzi.
аватар _alena1995
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nā ca kopā ar ģ imeni uz nedē ļ u. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, plaš a ģ imenes bungalo, netā lu no pludmales. Ieeja jū rā smilš aina, bez akmeņ iem. Pludmalē strā dā animatori, viņ i arī vakaros rī ko daž ā dus š ovus. … Tomēr ▾ Nā ca kopā ar ģ imeni uz nedē ļ u. Viesnī ca ir ļ oti mā jī ga, plaš a ģ imenes bungalo, netā lu no pludmales. Ieeja jū rā smilš aina, bez akmeņ iem. Pludmalē strā dā animatori, viņ i arī vakaros rī ko daž ā dus š ovus. Tas nekad nav garlaicī gi. Ē dieni viesnī cā ir garš ī gi un daudzveidī gi. Daudz svarī gā ka ir vieta. Viesnī ca atrodas 10 minū š u attā lumā no Nā mas lī č a. Visi restorā ni, tirgus tuvumā . Esam apmierinā ti ar savu atvaļ inā jumu. Paldies!
аватар kristinka-vitaminka28
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba viesnī ca un serviss. Reģ istrē š anā s noritē ja labi, iedeva labu istabu, ņ ē ma vē rā vē lmes. Ja nepiecieš ams stabils internets, labā k ir iegā dā ties SIM karti. Tī rī š ana katru dienu, ē diens garš ī gs. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca un serviss. Reģ istrē š anā s noritē ja labi, iedeva labu istabu, ņ ē ma vē rā vē lmes. Ja nepiecieš ams stabils internets, labā k ir iegā dā ties SIM karti.
Tī rī š ana katru dienu, ē diens garš ī gs. Baseini visi ir pieejami un darbojas, ir apsildā ms, katru dienu tiek tī rī ti.
Pludmale ir super, tī ra, katru dienu notiek animā cijas nodarbī bas, vingrinā jumi, joga, aerobika, spē les un izklaide. Ļ oti jauki un laipni puiš i. Kopumā lieliskas brī vdienas, mē s atgriezī simies vē lreiz.
аватар Adrenalin77
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ir pienā kusi ziema, kas nozī mē , ka ir pienā cis laiks apmeklē t silto Ē ģ ipti. Aukstam periodam labā k izvē lē ties viesnī cu samē rā mierī gā lī cī . Viena no š ī m vietā m ir Naama Bay. Un mū su izvē le krita uz viesnī cu "Fayrouz resort" 4 *, kas atrodas paš ā lī č a centrā pirmajā lī nijā . … Tomēr ▾ Ir pienā kusi ziema, kas nozī mē , ka ir pienā cis laiks apmeklē t silto Ē ģ ipti. Aukstam periodam labā k izvē lē ties viesnī cu samē rā mierī gā lī cī . Viena no š ī m vietā m ir Naama Bay. Un mū su izvē le krita uz viesnī cu "Fayrouz resort" 4 *, kas atrodas paš ā lī č a centrā pirmajā lī nijā . Iepriekš viesnī ca piederē ja Hilton tī klam, un tagad tā ir daļ a no Jaz tī kla. Strā dā FB+ sistē mā (pilna pansija, ieskaitot vietē jos alkoholiskos un bezalkoholiskos dzē rienus). Principā nekā du atš ķ irī bu no mums ierastā "viss iekļ auts" nemanī ju. Ē dinā š ana galvenajā restorā nā trī s reizes dienā , viss garš ī gi un kvalitatī vi. 16-17 ir uzkodas (naš ķ is) restorā nā "Al Fresco".
Teritorija ir liela un ļ oti zaļ a ar vienstā vu kotedž ā m un vairā kā m divstā vu ē kā m. Istabas fonds ir "noguris" un nepiecieš ams remonts, bet gulta tī ra, santehnika darbojas. Viesnī cā ir divi lieli peldbaseini un divi mazi (tikai pieauguš ajiem). Ziemā tiek apsildī ts tikai viens, kas atrodas netā lu no galvenā restorā na "El Wadi". Turpat blakus atrodas bā rs. Strā dā no rī ta lī dz vē lam vakaram. Pludmale atrodas pā ri gā jē ju promenā dei (tā pat kā visas Naamas pludmales). Pludmale ir plaš a un liela, sauļ oš anā s krē sli ir labā stā voklī . Ir "pludmales bā rs", bet par brī vu ir tikai "bezalkoholiskie" dzē rieni - bezalkoholiskie. Ir alkohols, bet par papildus samaksu. Tā pat pludmalē ir volejbola laukums, minifutbola laukums un bē rnu rotaļ u laukums.
Ieeja ū denī ir maiga un smilš aina. Protams, ir skumji ar koraļ ļ iem, bet, ja jū s dodaties pa kreisi uz Novotel Beach, tad varat iepazī ties ar koraļ ļ u rifu iemī tniekiem. Pieredzē juš iem snorkelē tā jiem tas noteikti nav rā dī tā js, bet iesā cē jiem tas tā . Wi-Fi ir vē l viena š ī s viesnī cas "skumja". Bezmaksas ir tikai pie reģ istratū ras un galvenā restorā na (tas viss atrodas vienā ē kā ), un tad tas ir ļ oti lē ns un vienmē r izsit, un jums ir vē lreiz jā iziet cauri autorizā cijai. Tā pē c es tikko nopirku vietē jo "sim karti" un biju informē ts par visiem notikumiem). Animā ciju veic 5 cilvē ku komanda.
Visas izklaides notiek no rī ta pludmalē . Vingrojumi, ū dens aerobika, volejbols u. c. Vakarā animatori izklaidē viesus pā ri ceļ am viesnī cā Charm Dreams - vispirms bē rnu diskotē ka, bet pē c tam tradicionā ls "izrā des laiks", ko veido pieaicinā ti mā kslinieki vai animatori. Teritorijā atrodas arī "Bē rnu klubs" un tai blakus "veselī bas klubā " atrodas trenaž ieru zā le. Viesnī cas personā ls cenš as palī dzē t jebkurā jautā jumā , pieklā jī gs un uzmanī gs. Tieš ā m der atpū tniekiem. Sā kot no viesu nama un beidzot ar apkopē jā m. Paldies)
Rezumē jot: viesnī ca ir cenas un kvalitā tes attiecī ba, lieliska atraš anā s vieta, kvalitatī vs ē diens. Iesaku atpū sties)). Pielikumā video apskats.
аватар vasiliipop8_gmail.com
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Mē s nekad nerakstā m atsauksmes, bet š oreiz nolē mā m veltī t savu laiku un enerģ iju š im... * Plusi: Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba: pirmā rinda Teritorija: maza, kopta, ierakta palmā s. Pludmale: plaš a, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, smiltis, gluda ieeja jū rā , lieliski ar bē rniem. … Tomēr ▾ Mē s nekad nerakstā m atsauksmes, bet š oreiz nolē mā m veltī t savu laiku un enerģ iju š im...
* Plusi:
Viesnī cas atraš anā s vieta ir ļ oti laba: pirmā rinda
Teritorija: maza, kopta, ierakta palmā s.
Pludmale: plaš a, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, smiltis, gluda ieeja jū rā , lieliski ar bē rniem. Tuvā k bojā m ir diezgan labs rifs un skaistas zivis. Protams, bū tu labā k, ja viņ i neļ autu smē ķ ē t visur pludmalē.
Animā cija: Visi puiš i ir lieliski! Ir mini klubs, mana meita bija sajū smā par animatoru Zhenya!
Ē diens: labs, vakariņ as daudzveidī gā kas un garš ī gā kas. Vietē jais alkohols, alus konservi. Bet veids, kā bā rmeņ i to ielej, ir atseviš ķ a mā kslas forma))) vairā k nekā puse glā zes putu; ) un, ja iedosi dolā ru, tad glā ze to atradī s un uzreiz uzlies kā nā kas.
Wi-Fi pieslē gums bā rā ir pieejams bez maksas.
Restorā na darbinieki ir ī paš i draudzī gi, vienmē r gatavi palī dzē t.

* Mī nusi:
- Vā rnu ir daudz gan pludmalē , gan restorā na vasaras terasē , savulaik uz galdiem tika skaitī tas 10 vā rnas. Ja pieceļ aties no galda un ejat iedzert kafiju, tad, kad ieradī sities, viņ i jau ē d tavu ē dienu. Ir arī vā rnu atbaidī tā ji. Tas pats ir pludmalē , kā pjot somā s, zogot visu, kas viņ iem patī k...
- Vē l viens mī nuss ir tas, ka viņ i drī kst smē ķ ē t turpat pludmalē , tā pē c smiltī s ir daudz izsmē ķ u...gan vakaros iet un savā c, bet lielā kā daļ a paliek smiltī s. Elpot cigareš u dū mus jū rā nav ī paš i jautri...
– Bet lielā kā miskaste ir peļ u viesnī cā.
- 11 naktis redzē ju 9 istabas, dzī vojā m 3 no tā m.
Pirmajā istabā tika iedota slikta gulta, tā pē c mē s pirmajā naktī negulē jā m pietiekami daudz un bijā m tik noguruš i no ceļ a, un tad ir tā ds bonuss.
Otrā istaba bija labā ka, plaš ā ka ar skatu uz baseinu, palmā m, skaistumu... bet acī mredzot patika ne tikai mums... grauzē jiem arī . Viesnī cā bija peles, tā s kā pa pa visā m mū su mantā m, č emodā nā ar rotaļ lietā m, dusmojas utt.
Oho, vienkā rš i rā pojoš i un pretī gi.
Man ir fobija pret grauzē jiem, viņ u dē ļ divas naktis negulē ju...
Atnā ku uz reģ istratū ru, saka, ka tagad iedos cilvē ku, kas palī dzē s ķ ert peles, vai tu nopietni, es viņ iem paskaidroju, ka man ir fobija, iedodiet man istabiņ u otrajā stā vā , viņ i saka, ka mē s esam tā das telpas nav nopietni paredzē tas, bet mums ir paredzē ts dzī vot ar pelē m? Rezultā tā mani divas stundas vadā ja pa viesnī cu, meklē jot citu istabu, arī vienstā vu bungalo, kur ir iespē ja, ka bū s peles, respektī vi, mums lī dzi nā k “peļ u ķ ē rā js” un uzmini. kā un ar ko viņ š grasī jā s tos noķ ert? Ar kailā m rokā m viņ š ieiet istabā , klauvē pie naktsgaldiņ iem un gaida, kad pele ielē ks tieš i viņ am rokā s.
Mums vē l ir divas naktis atpū tai, no vienas puses bail no pelē m un no otras 3. reizi mainī t istabu ar bē rnu, iedomā jieties, kā tas ir.
Vī rs vienojā s, ka atvedī s peļ u slazdus un ķ ers peles, tač u acī mredzot to bijis daudz, jo pā ris stundu laikā tika noķ ertas divas peles.
Tas joprojā m ir tas š ausmī gais skats, tu atgriež as no pludmales un jā cī nā s ar pelē m visi istabas stū ri bija kakā , ir pat foto, man arī vajadzē ja nobildē t peles peļ u slazdā.
Es vienkā rš i ļ oti baidos no viņ iem, tā pē c es nerā dī š u š ā du izrā di ...
Pludmalē un citi tū risti runā ja par pelē m istabā s...š ī problē ma turpinā s jau divas nedē ļ as, un darbinieki piever acis. Viņ i skaidro, ka tagad ir ziema, viesnī ca atrodas lī cī un peles bē g gozē ties istabā s.
Ē ģ iptieš i ir smieklī gi, jo tev ir bail no pelē m un tev ir fobija, viņ i jautā , kā pē c es baidos no pelē m. Ja nopietni, es atnā cu uz jū ru, lai izklaidē tos ar tavā m pelē m?
Ir pat bail iedomā ties, kas notiek virtuvē...
- Istabas ir slikti iztī rī tas, mū su mā jkalpotā js Ahmeds š ķ ita tik uzmanī gs, it kā viņ u interesē tu mū su labklā jī ba utt.
bet neveica tieš os pienā kumus. Uz grī das bija peļ u pē das, apkopē ja š o var atnest administrā cijai, lai atrisina problē mu...kad jautā ju, kā pē c viņ š mū s nebrī dinā ja par pelē m, viņ š teica, ka tas nav viņ a darbs, lai gan viņ š bez vilcinā š anā s paņ ē ma kā bonusu atstā to dolā ru)))
Vispā r jau no personā la neko daudz neiegū si...vienī gā s kas gatavas reā li palī dzē t ir gestu attiecī bas Marina un Alesja!! ! Kad viņ i saprata, ka mē s patieš ā m saskā rā mies ar problē mu, viņ i nekavē joties piedā vā ja istabu otrajā stā vā.
- Vē l viens viesnī cas mī nuss ir tas, ka reģ istratū rā lielā kā daļ a darbinieku nezina krievu valodu, viņ i pat ņ irgā jas par "nesaprot krievu valodu"
It kā viņ i zina angļ u, itā ļ u ...kā pē c viņ iem vajag krievu valodu ...bet tagad vismaz 90% atpū tnieku runā krieviski, un viņ i nevar pateikt divus vā rdus krieviski.
Novietojiet sevi kā ā rzemnieku viesnī cu, satieciet ā rzemniekus ar pelē m...
Domā ju, ka nav vē rts rakstī t par to, ka pā rē jais ir sabojā ts (((tik ļ oti gribē ju atpū sties š ajā viesnī cā , izskatā s ļ oti ē rti, visa teritorija iegremdē ta zaļ umos, tuvu jū ra, š ika promenā de, bet beigā s ar tā diem iespaidiem aizgā jā m...
Es ceru, ka administrā cija sasniegs š o pā rskatu un veiks pasā kumus, lai jū s bez bailē m un baž ā m varē tu atgriezties atpū sties š ajā skaistajā oā zē .
В номере по углам полно мышиных следов.
Parādīt vairāk »


iemiesojums katrusik2272
Vai viņi ieliek istabā ūdeni (ja jā, cik daudz), vai bāros ir bezalkoholiskie dzērieni un kādi dzērieni tiek piedāvāti brokastīs, pusdienās un vakariņās? Atsauksmēs pirms diviem mēnešiem lasīju, ka ēdiens bijis Sharm Dreams viesnīcas restorānā. Vai tāpat kā tagad pludmalē ir bezmaksas bāri ar uzkodām, lai neaizietu uz restorānu?
2 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен в центральной части залива Naama Bay в окружении многочисленных ресторанов, магазинов, кафе и сувенирных лавок. Открыт в 1987 году, последняя частичная реновация прошла в 2011 году (проводится ежегодный поэтапный косметический ремонт). Ориентирован на семейный отдых, но подойдет и для молодежи, так как расположен в самом центре Наама Бей.

Atrašanās vieta Отель расположен в 12 км от аэропорта и в 7 км от Старого города.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 700 метров (20 метров от ресепшен) и шириной около 20 метров. Есть пластиковый понтон — 30 метров, заход в море с берега. Вход в море песчаный, пологий. Пляжные полотенца — бесплатно. Бар на пляже Oasis & Breeze — 09:00-17:00 (платно).
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, магазины, аптека, WI-FI — платно (по всей территории отеля, включая номера), интернет-уголок (платно), 4 бассейна для взрослых глубиной до 160 см (2 из них с подогревом в зимний период), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • transfērs uz/no lidostas
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Два детских бассейна 35 м2, глубиной 60 см (с подогревом в зимний период). Мини-клуб для детей в возрасте от 4 до 10 лет, детская площадка (на пляже), детский буфет в ресторане.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā  FREE 
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Бесплатно — живая музыка, анимация, дартс, джакузи под открытым небом (подогрев в зимний период), пляжный волейбол, бочче, аквааэробика. Платно — футбольная площадка с травяным покрытием (в зоне пляжа), дайвинг центр и центр водных видов спорта (в зоне пляжа), массаж.
 • džakuzi
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 210 номеров.

Istabās

Индивидуальный кондиционер, LCD телевизор, спутниковое ТВ, Интернет: dial-up (платно), Wi-Fi (платно), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар платно (заполнен), набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • $
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • kabeļa internets $
 • tējas/kafijas automāts  FREE 
 • balkons/terase
Adrese El Salam Road, Naama Bay, P.O Box: 57, Sharm El-Sheikh, South Sinai, Egypt
Tālruņi: +20 (69) 360 01360
Tīmekļa vietne: Jaz Fayrouz Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги yes. Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.