Jaz Fanara Resort 4*– Atsauksmes

296
Novērtējums 9.010
№4 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
9.0 Numurs
9.3 apkalpošana
9.3 Tīrība
9.1 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
Jaz Fanara Resort ir lieliska viesnīca, kas atrodas uz Ras Oum El Sid klints, un no tās paveras elpu aizraujošs skats uz Sarkano jūru un Ras Mohamed nacionālo parku. Tikai 8 km attālumā no Nāmas līča, 2 km attālumā no Šarmas pilsētas centra un 21 km attālumā no Šarm eš Šeihas Starptautiskās lidostas. Neatkarīgi no tā, vai dodaties atvaļinājumā kopā ar ģimeni, draugu grupu vai saviem mīļajiem, viesnīca ir lieliska vieta, kur radīt jaunas atmiņas ar plašo izklaides, atpūtas un relaksācijas ēdienkarti, kā arī apmierināt dažādas gaumes un noskaņas. Kūrortviesnīca Jaz Fanara piedāvā arī daudzas sporta aktivitātes. Sarkanās jūras dziļums ir pilns ar daudziem brīnumiem, kas ļauj veltīt laiku unikālai niršanai. Kamēr jūs izbaudīsiet masāžu, jūsu bērni uzraudzībā spēlēsies bērnu klubā vai rotaļu laukumā pilnīgā drošībā, sniedzot jums iespēju atpūsties un relaksēties. Kūrortviesnīcā Jaz Fanara jums tiek garantētas izcilas brīvdienas neatkarīgi no tā, vai ceļojat kopā ar ģimeni, kā pāris vai vienatnē.Vairāk →
аватар eva167023
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Lieliska viesnī ca ģ imenes brī vdienā m. Gan mē s pieauguš ie, gan bē rni esam laimī gi. Personā ls vienmē r palī dzē ja, ja man bija jautā jumi. Nodroš inā ta laba istaba. Apmierinā ts ar garš ī gu un daudzveidī gu ē dienu. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca ģ imenes brī vdienā m. Gan mē s pieauguš ie, gan bē rni esam laimī gi. Personā ls vienmē r palī dzē ja, ja man bija jautā jumi. Nodroš inā ta laba istaba. Apmierinā ts ar garš ī gu un daudzveidī gu ē dienu. Ļ oti forš a jū ra! Jauka ieeja no pludmales uz jū ru. Viss apkā rt ir ļ oti tī rs, kopts un skaists. Serviss super! Gribē tos š eit atgriezties vē lreiz. Ieteicams.
аватар philipth19
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti brī niš ķ ī ga viesnī ca, pieklā jī gs un vienmē r smaidī gs personā ls, tī ras telpas un teritorija, daudzveidī gs un garš ī gs ē diens, ļ oti, ļ oti garš ī gi dzē rieni un kokteiļ i. Skaista vē jaina pludmale ar skaistā ko jū ru. … Tomēr ▾ Ļ oti brī niš ķ ī ga viesnī ca, pieklā jī gs un vienmē r smaidī gs personā ls, tī ras telpas un teritorija, daudzveidī gs un garš ī gs ē diens, ļ oti, ļ oti garš ī gi dzē rieni un kokteiļ i. Skaista vē jaina pludmale ar skaistā ko jū ru. Atraš anā s vieta ir lieliska! Atpū tā mies ar vī ru un dē lu (8 gadi), katrs atrada ko sev tī kamu. Jū s pat nevarat atstā t viesnī cu un tajā paš ā laikā pavadī t neaizmirstamas brī vdienas.
аватар yannickle282
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Nu svē tki beiguš ies, un, par laimi, š oreiz izdevā s. Nu, pā riesim pie apskata. Reģ istrē jies bez problē mā m lī dz 10:30. Viesnī cas teritorija š aura un gara, sā kumā ir restorā ni, kur var iekost, brokastī s un vakariņ ā s devā mies lī dz viesnī cas beigā m, jo ​ ​ ir kluss un mierī gs un skan maiga mū zika. … Tomēr ▾ Nu svē tki beiguš ies, un, par laimi, š oreiz izdevā s. Nu, pā riesim pie apskata. Reģ istrē jies bez problē mā m lī dz 10:30. Viesnī cas teritorija š aura un gara, sā kumā ir restorā ni, kur var iekost, brokastī s un vakariņ ā s devā mies lī dz viesnī cas beigā m, jo ​ ​ ir kluss un mierī gs un skan maiga mū zika. Pusdienā s restorā ns viesnī cas aizmugurē ir slē gts, tā pē c man bija jā iet uz viesnī cas priekš pusi, bet tas ir labi, jo mē s piecē lā mies no pludmales, paē dā m tur un devā mies atpakaļ uz pludmali. Par ē dienu teikš u tā , viss ir un ļ oti garš ī gs. Turklā t bez cū kgaļ as tiek pasniegti krabji, garneles un daudz daž ā du zivju veidu. Kas attiecas uz animā ciju, es teikš u tā . Viesnī ca ir klusa un paredzē ta galvenokā rt Eiropas apmeklē tā jiem, tā pē c lī dz pusnaktij jū s neredzē siet skaļ us un kaš ķ ī gus animatorus. Uz ielas bā rā skan dzī vā mū zika lī dz animā cijai, tas ir, lī dz 21:00, tad amfiteā trī tiek rā dī ta pieauguš o animā cija, arī ne kā das 40 minū tes. Nu lī dz 23 atkal dzī vā mū zika un viss.
Nu vispā r mums derē ja, jo neesam trokš ņ ainu firmu un viesnī cu cienī tā ji. Viesnī cas teritorija ir tī ra un labi uzturē ta. Skaitļ os teikš u tā , mē s dzī vojā m standarta istabā . Istaba nav liela, bet principā mums pietika. Viss darbojas, labā stā voklī . Š ķ iet, ka tas ir nesen atjaunots. Labi, ka viesnī cas ī paš nieks ī paš u uzmanī bu pievē rš istabu skaita optimizē š anai. Ē ģ iptē esam bijuš i ne reizi vien viesnī cā s un dā rgā k, bet numuriņ i ļ oti nolaists stā voklī . Tas ir milzī gs viesnī cas pluss, ka numuri ir ē rti, tī ri un jauni. Tī rī š ana ir laba, gultas veļ a mainī ta ik pē c 2-3 dienā m. Dvielis tika mainī ts katru dienu. Vispā r labi darī ts. Mē s ieradā mies Ziemassvē tku vakarā un mums tas ļ oti patika. Vispā r tā du brī vdienu Ē ģ iptē neesmu redzē jis nevienā viesnī cā . Pludmalē es saku saulriets jū ras smalkā s smiltī s. Mē s paņ ē mā m angā rus, bet mums tos tur nevajadzē ja. Rifs ir skaists dziļ umā , boju zonā , kur peld lielā kā daļ a cilvē ku, ir koraļ ļ i, bet ļ oti maz. Nu, par plusiem, iespē jams, viss
аватар sebabl861
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca pilnī bā atbilst 4 *. Apkalpoš ana ļ oti laba, personā ls vienmē r ļ oti draudzī gs! Ieeja jū rā smilš aina, var peldē t bez koraļ ļ iem! Koraļ ļ u rifi ir tik skaisti! Ē diens ir lielisks, vairā k nekā pietiekami! Vē l viens liels pluss ir tas, ka jū s saņ emat aproci, tiklī dz ierodaties, un jū s varat izmantot visu, pat ja neesat vē l reģ istrē jies, kā tas ir gadī jumā , kad jū s izrakstā ties! Kopumā visi bija ļ oti apmierinā ti, ē diens bija brī niš ķ ī gs un daudzveidī gs, un kokteiļ i bija ļ oti garš ī gi un profesionā li pagatavoti. … Tomēr ▾ Viesnī ca pilnī bā atbilst 4 *. Apkalpoš ana ļ oti laba, personā ls vienmē r ļ oti draudzī gs! Ieeja jū rā smilš aina, var peldē t bez koraļ ļ iem! Koraļ ļ u rifi ir tik skaisti! Ē diens ir lielisks, vairā k nekā pietiekami! Vē l viens liels pluss ir tas, ka jū s saņ emat aproci, tiklī dz ierodaties, un jū s varat izmantot visu, pat ja neesat vē l reģ istrē jies, kā tas ir gadī jumā , kad jū s izrakstā ties! Kopumā visi bija ļ oti apmierinā ti, ē diens bija brī niš ķ ī gs un daudzveidī gs, un kokteiļ i bija ļ oti garš ī gi un profesionā li pagatavoti. Paldies visiem par viesmī lī bu.
аватар Loria_White
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 3.0
Diemž ē l viesnī ca nepavisam nav tā da, kā da tā bija agrā k. No priekš rocī bā m: jū ra un ieeja uz smiltī m (bet tas neattiecas uz viesnī cas nopelniem), bā ri, trenaž ieru zā le, teritorija, atraš anā s vieta. Jū ra, kā vienmē r, ir krā š ņ a, zivju veidi, vakaros stari aizpeld lī dz paš am krastam, aiz bojā m biež i var sastapt kā du ķ irurgu zivi. … Tomēr ▾ Diemž ē l viesnī ca nepavisam nav tā da, kā da tā bija agrā k. No priekš rocī bā m: jū ra un ieeja uz smiltī m (bet tas neattiecas uz viesnī cas nopelniem), bā ri, trenaž ieru zā le, teritorija, atraš anā s vieta. Jū ra, kā vienmē r, ir krā š ņ a, zivju veidi, vakaros stari aizpeld lī dz paš am krastam, aiz bojā m biež i var sastapt kā du ķ irurgu zivi. Koraļ ļ i nav vajadzī gi, bet, ja baidā ties tikt savainots, varat iegā dā ties. Nobrauciens uz pludmali pa akmeņ ainu taku, diezgan stā vs, ja bū s veselī bas problē mas, bū s grū ti. Tas, visticamā k, ir galvenais iemesls, kā pē c cilvē ki š eit nenā k ar bē rniem, viesnī cu cienī tā jiem 16+ š eit bū s ē rti. Bā rmeņ u komanda topā , gatavo maģ iskus kokteiļ us, par nelielu dzeramnaudu rotā s kā labā kajā s stilizē tajā s iestā dē s. Pats alkohols ir pieklā jī gas kvalitā tes, nekā du seku nebija. Ir neliela trenaž ieru zā le, var trenē ties, pā rsvarā iet uz turieni pusdienlaikā , kad ir karsts. Iekopta teritorija, zā liens, puķ es un koki arī pluss, bet tas arī viss.
Daudzi atgriezā s, jo iepriekš ē jos gados bija ļ oti labi, bet tagad teica, ka direktors mainī jies. Pā rsteigums bija, kad uzzinā jā m, ka mū su pludmalē tiek ielaisti cilvē ki no citā m viesnī cā m, par to nekur nebija ne vā rda. Pē c tam, kad viņ i paš i ieraudzī ja cilvē kus ar sveš ā m rokassprā dzē m, viņ i jautā ja darbiniekiem, viņ i teica, ka tas ir viesnī cas lī gums. Neveiksmī gajā animā cijā , kuras tik un tā ī sti nav, nepā rtraukti tika atslē gta elektrī ba un nodzisa viss ielu apgaismojums. Mū su brī vdienu beigā s tas tika labots. Kondicionieri istabā s nav mainī ti, š ķ iet, jau daudzus gadus dā rd un dā rd kā lauksaimniecī bas tehnika. Minibā rs numurā ir maksas. Vestibilā ventilā cijas sistē mu ieslē dz tikai tad, kad zā le ir pilna, lī dz tam brī dim ir ļ oti smacī gs. Jau kā du laiku Wi-Fi ir pieejams tikai reģ istratū ras zonā.
Svē tku vidū mums 2 dienas nebija siltā ū dens istabā , atkā rtotie zvani uz reģ istratū ru un uz gestrā ciju nedeva nekā du efektu. Katru reizi tikai teica – pagaidi, mē s visu sakā rtosim. Mums zvē rē ja, ka ū dens bū s 2 stundu laikā , bet krā ns palika tukš s. Beigā s viņ i piedā vā ja pā rvā kties uz citu istabu, lai neko nedarī tu. Mē s atteicā mies savā kt lietas un pā rkā rtot, daudz laika pavadī t. Tikai pē c atteikš anā s mainī t istabu, viņ i tomē r iedeva mums ū deni. Ar tā du jucekli, ar tī rā m naivā m acī m pienā k animatori un lū dz uzrakstī t pozitī vu atsauksmi par viesnī cu. Tā da sajū ta, ka vadī tā jiem nerū p sū dzī bas, te viņ i tikai izliekas, ka kaut ko dara. Neesam ī paš i izvē lī gi tū risti, bet ē diens mums sanā ca š ausmī gs, katru dienu pusdienā s un vakariņ ā s tika pasniegta tikai vista un zivis, vienkā rš i nebija sortimenta, pat uz dā rzeņ iem un garš augiem ietaupa daudz.
Viss ir ļ oti ciets, sā ļ š un ar daudz garš vielā m. Š ķ irne parā dī jā s tikai tad, kad bija lielas sacī kstes, daudzi cilvē ki nekavē joties apmetā s, un ar savu izskatu viņ i sā ka gatavot liellopu gaļ u, tī taru, paipalas un kalmā rus. Uz galdiem bija daudz desertu un kū ku. Bet tie cilvē ki, kas izbrauca mū su reģ istrē š anā s dienā , teica, ka gandrī z visu laiku bija izsalkuš i, viesnī ca bija pustukš a. Un tā , pat tas, kas ir pieejams, ir pagatavots ļ oti slikti. Tajā paš ā laikā viesnī ca 90% ir ā rzemnieki. Viņ i vē las padarī t pakalpojumu eiropeisku, bet, tā kā viņ i pastā vī gi murgo darbiniekus, viņ i to tikai pasliktina. Vienkā rš ie virtuves strā dnieki ir tik izskaloti smadzenes, ka, redzot, kā tu pienā ci pie kafijas automā ta vai pē c sulas, viņ i steidzas pie tevis, gandrī z izraujot š o kafiju no rokā m, jo ​ ​ viņ i lido, ja viesi paš i dodas uz paš apkalpoš anos. Un tu sē di kā muļ ķ is un gaidi š o glā zi, kamē r viesmī ļ i kopā ar visiem pā rē jiem to sasit.
Un viņ š jau bija tavā s rokā s. Ņ emiet lī dzi vannas piederumus, š ampū ns ir ļ oti zemas kvalitā tes, zobu pasta netiek izsniegta. Ja jums ir agri izrakstī š anā s, pat nerē ķ iniet ar brokastī m pusdienu kastē s. Tiklī dz tu ī rē istabu, tu nevienam vairs neeksistē , viņ i negribī gi atvadī jā s no mums caur sakostiem zobiem. Brī vdienā s runā jā m ar atpū tniekiem, tie, kas Ē ģ iptē ir pirmo reizi, ir pilnī bā sajū smā par viesnī cu, tač u nevienam no draugiem un paziņ ā m neiesakā m. Viesnī ca nekā dā ziņ ā nav lē ta, tā maksā vairā k nekā daž as 5 zvaigž ņ u viesnī cas, bet tas neattaisno savas izmaksas
аватар anniaver12122001
 •  apceļots 3 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
lieliska viesnī ca. Istaba ir ļ oti laba attiecī bā pret pā rē jiem darbiniekiem viss ir labs serviss laba atmosfē ra ir lieliska un animā cijas komanda ir ļ oti aktī va un lielisks ē diens ir ļ oti garš ī gs un apkalpoš ana restorā nā . … Tomēr ▾ lieliska viesnī ca. Istaba ir ļ oti laba attiecī bā pret pā rē jiem darbiniekiem viss ir labs serviss laba atmosfē ra ir lieliska un animā cijas komanda ir ļ oti aktī va un lielisks ē diens ir ļ oti garš ī gs un apkalpoš ana restorā nā . izcili bā ra kokteiļ i garš ī gi. laba animā cijas komanda
аватар sandrasale49
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mē s bijā m atvaļ inā jumā kā ģ imene 13 dienas, ja man bū tu jā liek vē rtē jums š ai struktū rai, es tai dotu visaugstā ko. Es daudz apmeklē ju Š armu un esmu redzē jis daudzas ē kas, tač u š ī ir viena no skaistā kajā m ē kā m ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru ar skaistā m krā sā m. … Tomēr ▾ Mē s bijā m atvaļ inā jumā kā ģ imene 13 dienas, ja man bū tu jā liek vē rtē jums š ai struktū rai, es tai dotu visaugstā ko. Es daudz apmeklē ju Š armu un esmu redzē jis daudzas ē kas, tač u š ī ir viena no skaistā kajā m ē kā m ar brī niš ķ ī gu skatu uz jū ru ar skaistā m krā sā m. Es vē los, lai es varē tu rakstī t vairā k, bet viss, ko es varu teikt, ir doties ā rā ar aizvē rtā m acī m, tas liks jums sapņ ot. Var arī teikt, ka tā bija ļ oti laba apkalpoš ana un garš ī gs ē diens, ko ļ oti iesaku visiem
аватар asudepap34
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vē l uzmanī gā ks personā ls no reģ istratū ras lī dz darbiniekiem tā lajā , brī numainā telpu uzkopš anā un než ē lī gā s pieklā jī bas vietā , skaists baseins un dā rzs, labs ezis, koraļ ļ u … Tomēr ▾ Vē l uzmanī gā ks personā ls no reģ istratū ras lī dz darbiniekiem tā lajā , brī numainā telpu uzkopš anā un než ē lī gā s pieklā jī bas vietā , skaists baseins un dā rzs, labs ezis, koraļ ļ u rifs naidī gā kū rorta priekš ā !
аватар gebriiellbra845
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ļ oti izpalī dzī gs personā ls no reģ istratū ras lī dz ē damistabas darbiniekiem, lieliska telpu un sabiedrisko zonu uzkopš ana, skaists baseins un dā rzs, labs ē diens, koraļ ļ u rifs kū rorta priekš ā ir iespaidī gs! … Tomēr ▾ Ļ oti izpalī dzī gs personā ls no reģ istratū ras lī dz ē damistabas darbiniekiem, lieliska telpu un sabiedrisko zonu uzkopš ana, skaists baseins un dā rzs, labs ē diens, koraļ ļ u rifs kū rorta priekš ā ir iespaidī gs!
аватар johnlew046
 •  apceļots 6 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Kū rorts ir ideā la izmē ra, ne pā rā k liels, ne pā rā k mazs, skats no pludmales balkona ir unikā ls, un jū s varat redzē t visas Sarkanā s jū ras perfektā s krā sas. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un pieejams jebkurā m vajadzī bā m. … Tomēr ▾ Kū rorts ir ideā la izmē ra, ne pā rā k liels, ne pā rā k mazs, skats no pludmales balkona ir unikā ls, un jū s varat redzē t visas Sarkanā s jū ras perfektā s krā sas. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un pieejams jebkurā m vajadzī bā m. Ļ oti slikti, ka istabā s un tā lu no reģ istratū ras nav Wi-Fi. Ē diens ir ļ oti garš ī gs, it ī paš i pie baseina. Un arī uzkodas itā ļ u restorā nā . Eleganti numuri, daž i ar skatu uz jū ru un citi ar skatu uz baseinu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums aminna2010
Ko darīt šādos gadījumos? ar ko sazināties? Vai viņi atmaksā naudu ar čeku?
10 mēnešus atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums historyal
1 gadā atpakaļ  •  6 abonenti 4 atbildi
iemiesojums tra.oleynik
3 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums fo.fanara
‹ Viesnīca Jaz Fanara Resort 4*
2 atbildi
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Превосходный отель Jaz Fanara Resort, расположенный на скалах Рас Ум-эль-Сид, откуда открывается захватывающий вид на Красное море и национальный парк Рас-Мохамед. Всего в 8 км от залива Наама Бей, в 2 км от центра города Шарм и в 21 км от международного аэропорта Шарм-эль-Шейха. Находясь на отдыхе со своей семьей, группой друзей или Вашими близкими, отель является идеальным местом для новых воспоминаний, с его обширным меню развлечений, досуга и отдыха, а также для удовлетворения множества вкусов и настроений. Отель Jaz Fanara Resort также предлагает множество спортивных мероприятий. Глубина Красного моря таит в себе много чудес, что позволяет уделить свое время уникальному дайвингу. В то время как вы будете наслаждаться массажем, Ваши дети будут играть под присмотром в детском клубе или на детской площадке, находясь в полной безопасности, что даст Вам возможность для расслабления и отдыха. В отеле Jaz Fanara Resort Вам гарантирован исключительный отдых, независимо от того, отдыхаете Вы семьей, парой или в одиночку.

Atrašanās vieta Отель расположен всего в 8-ми км от Наама Бэй, 2-х км от Старого города и на расстоянии 21го км от международного аэропорта Шарм Эль Шейха.
Pludmales apraksts Пляж великолепно защищен от ветров и позволяет наслаждаться морем каждый день.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
 • bezvēja līcis
Viesnīcā

К услугам гостей открытая терраса и кальянная комната. Есть камера хранения багажа. Стойка регистрации работает круглосуточно. На территории отеля есть магазины.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детская анимация и ежедневная дискотека. Детская коляска предоставляется по запросу.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Ежедневно гостям предоставляется бесплатный сервис «Снорклинг», т.е. плавание с инструктором отеля. Маски и ласты предоставляются бесплатно под депозит. Освещение теннисного корта в вечернее время – платно.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

Центральное здание:

112 номеров категории Superior room (25 кв. м)

57 номеров категории Superior Sea view (25 кв.м)

3 номера категории Junior Suites sea view (75 кв.м)

30 номеров категории Family Deluxe (35-45 кв.м)

60 номеров категории Standard room (12-15 кв.м)

Резиденция:

58 номеров категории Family Suites (50кв.м)

58 номеров категории Standard Room (12-15 кв.м)

Istabās

Все номера снабжены туалетом, душем, кондиционером, минибаром, спутниковым телевидением, феном, телефоном, чайником с принадлежностями для кофе и чая.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Ras Om El Sid Hill, P.O. Box 176, Sharm El Sheikh, Egypt
Tālruņi: Tel: +2 (069) 3663 966 Fax: +2 (069) 3661 105 +2012 0222 2782
Tīmekļa vietne: Jaz Fanara Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.