Koptu baznīca Šarm eš Šeihā

Koptu baznīca Šarm eš Šeiha
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Novērtējums 9.8
10 Pamatojoties 12 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 27.8879, 34.2955

Koptu baznīca Šarm eš Šeihā

Koptu baznīca Šarm eš Šeiha
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Koptu baznīca tika uzcelta 2010. gadā un atrodas Hainur rajonā, starp Nāmas līci un vecpilsētu< /a> a>. Koptu baznīcas izmēri bija vienādi ar lielāko El Mustafas pilsētas mošeju. Zem tempļa kupoliem var redzēt krāšņas gleznas, ko radījuši prasmīgi amatnieki. Dievkalpojumi baznīcā notiek koptu un arābu valodā.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (12)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti, ļ oti skaista katedrā le, vienkā rš i elpu aizraujoš a. Varenī ba un skaistums. Aplū kojot tā s sienas, jū s varat uzzinā t visu par galvenajiem notikumiem, kas aprakstī ti Bī belē . Gandrī z visu baznī cas telpu aizņ em koka soli, uz kuriem var apsē sties dievkalpojuma laikā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s pievē rsā m uzmanī bu š im templim, ejot garā m, bet, ieejot iekš ā , bijā m vienkā rš i pā rsteigti par tempļ a skaistumu un krā š ņ umu. Milzī gi vitrā ž as, perfekti izpildī tas ikonas, sarkankoka mē beles - š is skaistums un varenums vienkā rš i aizrauj elpu. Pat ja esat neticī gs, noteikti apmeklē jiet š o vietu!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Viena no lielā kajā m baznī cā m Tuvajos Austrumos. Jū s to redzat no lidmaš ī nas, kad gatavojaties nolaisties. Templim ir augsts garī gums, neskatoties uz to, ka tas atrodas tū ristu pilsē tā . Tajā ir ikonas, kuras gleznojis pasaulslavens ē ģ iptieš u mā kslinieks. Brī niš ķ ī ga baznī ca.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s bijā m š eit pagā juš ajā gadā , braucā m no viesnī cas apskates ekskursijā . Pati baznī ca mū s garī gi neinteresē , jo mē s ar vī ru neesam ticī gi. Bet pati ē ka, arhitektū ra, glezniecī ba, vitrā ž as ir ļ oti skaistas un iespaidī gas. Arī baznī cā m raksturī gā miera atmosfē ra labvē lī gi ietekmē patī kamu iespaidu. Priecā jos, ka kopti nelokā mi popularizē savu kultū ru un nelocā s zem musulmaņ u pasaules spiediena.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Neticami skaistais templis, neskatoties uz manu vienaldzī bu pret reliģ iskajā m ē kā m, no tā atraš anā s guva lielu estē tisku baudī jumu. Ļ oti skaistas vitrā ž as un gleznas pie sienā m un griestiem. Ekskursijai nepietiek laika, lai visu apskatī tu. Obligā ti jā apmeklē .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vienkā rš i lieliski! Tikai divi ē ģ iptieš i krā soja templi. Esot tur pabū ts un apskatot visas freskas, š ķ iet, ka es pats tajā laikā apmeklē ju tā s Svē tā s vietas! Draugi, nenož ē lojiet un, ja iespē jams, ziedojiet tur vismaz dolā ru. Koptu ir maz, viņ iem ir vajadzī gs atbalsts. Nepē rciet tur papildu nieciņ u vai magnē tu. Visu to labā ko jums! Ieteikt.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Ar mikroautobusu devā mies uz Pasludinā š anas svē tkiem Visu svē to baznī cā – vienā no skaistā kajā m kristieš u baznī cā m pasaulē . Es nekad nebū tu domā jis, ka musulmaņ u valstī tas ir iespē jams. Neparasti krusti 3D stilā uzreiz pā rsteidz. Teritorija pie tempļ a ir liela un ļ oti labi kopta: ir bezmaksas viesnī ca vietē jiem svē tceļ niekiem, skola un sporta zā le.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
El Mustafa mošeja
Novērtējums 9.0 - 2 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Al Sahaba mošeja
Novērtējums 9.5 - 4 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija
attālums: 2.4 km.
Uz kartes
Restorāns Zvejnieks
Novērtējums 6.8 - 4 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 2.4 km.
Uz kartes
Šarm eš Šeihas vecpilsēta
Novērtējums 7.7 - 3 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
attālums: 2.5 km.
Uz kartes
Papirusa muzejs Šarm eš Šeihā
Novērtējums 6.0 - 4 atsaukt
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Muzeji, Stats, iepirkšanās
attālums: 2.6 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu