Mirage Bay Resort & Aquapark Lilly Land 4*– Atsauksmes

428
Novērtējums 6.510
№62 viesnīcas reitingā Hurgada
6.7 Numurs
6.9 apkalpošana
6.7 Tīrība
6.6 Uzturs
7.2 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Hurgadā, pie Sarkanās jūras. Atvērts 1994. gadā, pēdējo reizi renovēts 2019. gadā. Tirdzniecības komplekss Senzo atrodas tikai 2 km attālumā. Viesnīca ir piemērota ģimenes, romantiskai vai jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар elza-111
 •  apceļots 8 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Š ajā viesnī cā atpū tā mies trijatā ar draugiem. norē ķ inu Viesnī cā ieradā mies 11:30, zā lē bija daudz cilvē ku, kas gaidī ja reģ istrē š anos. Piegā jā m pie reģ istrā cijas galda, nolikā m 2 š okolā des un 10$, teicā m, ka gribam pē c iespē jas ā trā k reģ istrē ties. … Tomēr ▾ Š ajā viesnī cā atpū tā mies trijatā ar draugiem.
norē ķ inu
Viesnī cā ieradā mies 11:30, zā lē bija daudz cilvē ku, kas gaidī ja reģ istrē š anos. Piegā jā m pie reģ istrā cijas galda, nolikā m 2 š okolā des un 10$, teicā m, ka gribam pē c iespē jas ā trā k reģ istrē ties. Nu, cipars ir labā ks. Mums iedeva atslē gas 3 daž ā dā m istabā m, lai mē s varē tu izvē lē ties. Pirmā istaba man uzreiz nepatika, kā pionieru nometnē , tā ir ANDALAUSĀ . 3 atseviš ķ as gultas, visas zilā krā sā , balkons ar skatu uz dā rzu, 2. stā vs. Nā kamā istaba atrodas pretē jā pusē netā lu no neliela ū dens atrakciju parka un jauka baseina. 1 stā vs, izeja no balkona uz baseinu, 3 stā vu ē kas pē c renovā cijas. Liela divguļ amā gulta un atseviš ķ a maza gulta. Gaiš i brū ns. 3. istaba pelē kā krā sā , 3 atseviš ķ as gultas, bet nepā rsteidza. Viņ i lū dza istabu viesnī cas teritorijā , tač u bungalo tiek remontē ts, un jaunā s ē kas vē l nav nodotas. Uzturē jā s 2. istabā pie baseina.
Istabā nebija tē jkannas, 3. dvieļ u komplekts, krē sli uz balkona. 10 minū š u laikā atnesa visu, pat 3. pudeli ar 1.5 litru ū dens. +
Jautā jums
Ē diens bez volā niem, bet daudzveidī gs un garš ī gs. Katrs atradī s kaut ko savai gaumei. Pusdienā s un vakariņ ā s bija 2 veidu gaļ a. Arī zivis katru dienu, reiz deva grilē tas garneles. Pusdienā s bija arī grils. Byklazhvny ļ oti patika. Sortimentā ir dā rzeņ i un augļ i. Plā ksnes ir tī ras, pieņ emamā daudzumā . Arī salvetes un trauki. Apkalpoš ana uz ielas nav tik uzmanī ga kā zā lē . Viena no manā m draudzenē m Hurgadā bija ne pirmo reizi, tā pē c viņ a bija ļ oti apmierinā ta ar maltī ti. Negaidiet kaut ko wow, bet kaut ko ē damu un garš ī gu! +
Tī rī ba
Kopumā teritorija ir sakopta, tiek uzraudzī ta, daž i punkti ir, bet tie ir niecī gi. Kas attiecas uz istabas uzkopš anu, tad atstā ja dolā ru, vispirms pagrieza gulbjus utt, tad nē , bet cilvē ku mums nevajadzē ja.
Tika uzklā ti š ampū ni un ž elejas, uzlikts ū dens, iznesti atkritumi un pē c 2 dienā m nomainī ta gulta. Gulta atstā j daudz vē lamo, t. i. , ir jā atjauno, arī pludmales dvieļ i ir nolietoti. Es par to noņ emu zvaigzni.
Pludmale
Tā ir skaista, liela, lagū na ir lieliska! Ū dens ir tī rs un silts. Ne visur ir sauļ oš anā s krē sli, pē c tiem ir reā ls pieprasī jums, tie arī nav ī paš i labi, audums ir drupinā ts un saplē sts. Bet lī dz mū su atvaļ inā juma vidum viņ i sā ka tos atjaunot, mainī t oderi. Ieš ana jū rā ir patī kama, nav nepiecieš ami speciā li apavi, dziļ ums labs, ir kur peldē ties bē rniem un pieauguš ajiem. Pludmalē notiek ū dens aerobika, dejas, joga. Mē s neizmantojā m ne bā ru pludmalē , ne uzkodas. Bet viss tur ir pietiekamā daudzumā . Alus garš ī gs, sausais baltvī ns normā ls, pā rē jais dzē riens, kas daž iem ļ oti garš o, jo viss ir iekļ auts. Viņ u dē ļ daž reiz bā rā vispā r beidzā s alus, bet mums tas vienmē r bija, pat ieliets stikla glā zē s. Viss atkarī gs no attieksmes un uzvedī bas.
Vakarā skumji. Ir maksas bā rs ar gardiem kokteiļ iem un elitā ro alkoholu. 3 USD jebkurš kokteilis. Skan mū zika, bet tā ir lī dz 23.00. Tad viss beidzas. Un arī bā rs reģ istratū rā ir apmaksā ts. Vakarā arī noš auju zvaigzni. Viss ir pā rā k vecmodī gi.
Bet ir alternatī va pastaigai pa Š eratonu, vietē jo iestā ž u apmeklē š anai, kaut kur aizbraukš anai. No viesnī cas lī dz centram ar taksometru $3.
Viesnī cu izvē lē jos pati, man bija ļ oti neē rti, kad lasī ju atsauksmes un godī gi sakot, uztraucos, ka netikš u piekauts. Bet viss izrā dī jā s ļ oti labi! Es negribē ju iet prom. Atgrieztos vē lreiz
Пляж, лагуна Ужин
аватар _477450
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Diezgan laba viesnī ca par savu cenu, uzmanī gs personā ls un, neskatoties uz visiem trū kumiem, cenš as novē rst visas nepatikš anas, kas var rasties reģ istrā cijas un uzturē š anā s laikā . Tomē r ir kā ds milzī gs, bū tisks trū kums, kas sabojā ja visu atvaļ inā juma iespaidu - briesmī gs, rupjš , absolū ti rupjš un nekaunī gs gids vā rdā Ahmets Muhameds. … Tomēr ▾ Diezgan laba viesnī ca par savu cenu, uzmanī gs personā ls un, neskatoties uz visiem trū kumiem, cenš as novē rst visas nepatikš anas, kas var rasties reģ istrā cijas un uzturē š anā s laikā . Tomē r ir kā ds milzī gs, bū tisks trū kums, kas sabojā ja visu atvaļ inā juma iespaidu - briesmī gs, rupjš , absolū ti rupjš un nekaunī gs gids vā rdā Ahmets Muhameds. Papildus necieņ ai pret veciem cilvē kiem un invalī diem uz krievu piekriš anas fona sastapā mies ar absolū ti atbaidoš u attieksmi pret ukraiņ iem: viņ š kavē jā s uz viesnī cas vestibilā minē to tikš anos, nekaunī gi paziņ oja, ka rī kos to citā vietā . neskatoties uz to, ka pie mums bija sieviete ar spieķ i, kuru bija fiziski grū ti pā rcelt uz citu istabu, it ī paš i ā trā tempā , ko viņ š sev noteica kavē š anā s dē ļ.
Viņ š savu stā stu iesā ka ar frā zi "kad sapratī si krieviski, tad klausī si krieviski", un ļ oti augstprā tī gi reaģ ē ja uz piebildi, ka ne visi atpū tnieki gribē tu klausī ties š o valodu, noraidī ja piedā vā jumu runā t starptautiski (angļ u valodā ) un vispā r. uzvedā s tā , it kā galvenā kategorija viesnī cā atpū tuš os bū tu krievi, un visi pā rē jie viņ u neinteresē un arī ar viņ iem nevajag sazinā ties. Uz lū gumu sniegt informā ciju par sevi viņ š atteicā s un paslē pa savu ž etonu. Tā pē c lū dzu viesnī cas ī paš niekus un darbiniekus izdarī t attiecī gus secinā jumus un noņ emt no š ī darba cilvē ku, kurš ar savu nekaunī go attieksmi atbaida laipno ukraiņ u tū ristu straumi.
аватар Godmother
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Sveiki visiem! Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2023.  gada jū nijā . Sā kš u ar plusiem, jo ​ ​ to uzskaitī š ana ir vieglā kais uzdevums. Tā ir jū ra un neliela lagū na, kur var lieliski pavadī t laiku kopā ar savu bē rnu, ja vietē jie neizlemj savus bē rnus sū tī t urinē t tieš i ū denī deguna priekš ā . … Tomēr ▾ Sveiki visiem! Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2023.  gada jū nijā . Sā kš u ar plusiem, jo ​ ​ to uzskaitī š ana ir vieglā kais uzdevums. Tā ir jū ra un neliela lagū na, kur var lieliski pavadī t laiku kopā ar savu bē rnu, ja vietē jie neizlemj savus bē rnus sū tī t urinē t tieš i ū denī deguna priekš ā . Diemž ē l tā notika. Un tagad viņ i ir pirmajā vietā manā vispretī gā ko tū ristu sarakstā , ar kuriem esmu kopā atpū ties. Bet vispirms vispirms.
Ieraš anā s un norē ķ inā š anā s
Mē s ieradā mies viesnī cā un reģ istrē jā mies ap 9:00 no rī ta, tač u aproces nesaņ ē mā m. Zemā k jū s atradī siet daudzas atsauksmes ar lī dzī gu situā ciju. Viņ i tev melo, ka pē c pulksten 10:00 varē si netraucē ti ieturē t brokastis restorā nā . Un tad viņ i piedā vā koš ļ ā t vakardienas tī teņ us pludmales kafejnī cā . Mē s domā jā m, ka tā ir darbinieka Kolos personī ga iniciatī va, tač u tagad zinā m, ka tā da ir viesnī cas politika. Vai tas nozī mē tā ī paš nieku? O? onok!
Jo viņ š apzinā ti atstā j mazus bē rnus bez normā lā m brokastī m ierodoties un aizbraucot. Acī mredzot viņ š ietaupa naudu, lai vē lā k varē tu samaksā t par blogeriem, kuri tavā vietā uzņ ems skaistus, bet nepatiesus video. Vienu no viņ iem turpat brī vdienā s novē rojā m personī gi.
Mē s varē jā m reģ istrē ties tikai pulksten 14:00. Andalus ē kā . Š ī s ē kas atrodas pa labi no izejas no viesnī cas, un tā m ir dzelteni tirkī za krā sa. Viņ iem ir arī trī sciparu skaitļ i, piemē ram, 551. Tū risti no numura 300 ar kaut ko atpū tā s pie mums un bija pilnī gi š ausmā s. Ceļ ā uz jū ru un pie restorā niem ir vienā di. Bojā gā ja miskastē (skat. foto) ar birstoš ā m mē belē m, netī ru veļ u un kukaiņ iem.
Mums par laimi, mans lū gums citam menedž erim mainī t istabu, jo neatbilstoš s rezervā cijai (vajadzē ja bū t 2 gultā m, bet bija vienvietī gā s gultas). Un ap 17:00 bez maksas iekā rtojā mies vienā no istabā m pie akvaparka.
Š ie numuri atrodas baltajā s ē kā s pa kreisi no viesnī cas izejas, un tajos ir 4 ciparu numuri un atslē gu kartes, nevis tikai atslē gas. Mums patika š ī telpa, tai bija kosmē tiskais "Ē ģ iptes" remonts brū nos toņ os.
apkalpoš ana
Apsaimnieks katru dienu rū pī gi iztī rī ja istabu par dolā ra dzeramnaudu. Klā t bija arī gulbji un citas radī bas no dvieļ iem. Netrū ka ne ū dens pudelē s, ne kā cita. Lū k, ko dzī vī bu dā vā još ais dolā rs nodara cilvē kiem!
Bet ne vienmē r...
Reiz mums veselu dienu nebija elektrī bas. Tas pats Koloss (atkal viņ š ) zvē rē ja, ka tas ir visas viesnī cas sabrukums, bet vakarā izrā dī jā s, ka gaisma tika dota visiem viesnī cā , izņ emot mū s. Meistars atnā ca, ilgi staigā ja ar fotoaparā tu, nez kā pē c nofilmē ja duš as kabī ni un skapi ar drē bē m, kā arī galdu, bet nekā di nevarē ja palī dzē t. Zvanī ja pē c palī dzī bas. "Palī dzī ba" uzminē ja kaut kur otrajā stā vā sasniegt vairogu un ieguva jaunu nosaukumu - Prometejs! Tas ir aptuveni viesnī cas personā la lī menis.
Jautā jums par piecā m minū tē m izstiepā s uz visu dienu. Un viņ i atkal meloja!
Un restorā nā , un restorā nā...
Antisanitā ri apstā kļ i, netī ri trauki un pā rsvarā negarš ī gs ē diens (nesaprotu, kā bija iespē jams sabojā t garneles! ). Ja parā dā s kaut kas ē dams, aiz tā veidojas milzī ga rinda, pē c stā vē š anas rindā saņ em divus gabalus un esi spiests skaidrot, ka stā vi par trī s cilvē ku ģ imeni. Tad ielieciet vē l č etrus Protams, badā nenomirsi, bet baudu arī nesaņ emsi.
Dzē rieni ir ī sts pā rpalikums! Kā saka, nevis alus nogalina cilvē kus...bet mazā glā zē ieliets sliktais alus (vienā rokā ne vairā k kā.2! ) Kur ir tas rozā ponijs, kurš apgalvoja, ka glā zes ir normā las? - Es gribu ieskatī ties viņ as ļ aunajā s youtube acī s!! ! Labi, sadraudzē jos ar bā rmeni, un man bija savs "bā rs" ar visā diem kokteiļ iem????
Starp citu, glā ze, kurai vajadzē tu bū t vienreizē jai lietoš anai, biež i vien nav! Viņ i mazgā vienreizē jā s lietoš anas glā zes!
Uzmanī gi vē ro, no kā dzer! Nesaprotamu ū deni no netī rā m pudelē m lej sodas automā tos.
Kopumā ir pā rsteidzoš i, ka neviens vē l nav ievietots slimnī cā ar E. coli.
Izklaide
Nav neviena no viņ iem! Tie daž i animatori, kas dzī vo teritorijā , biež i ir aizņ emti ar savu personī go dzī vi, kopā ar tū ristiem dzer alkoholu un vakaros cenš as nopelnī t algu, bet nekas nesanā k. Amfiteā tris ir neiespē jami netī rs, ir sapuvuš u dā rzeņ u aromā ts un visu diennakti - odi! Vienī gā reize, kad viesnī ca iepriecinā ja tū ristus ar visā dā m izklaidē m, bija tad, kad tur ieradā s vai nu ī paš nieks, vai kā ds no topiem. Ap viņ u visas dienas garumā rosī jā s kā jnieki krā sainos krā sojumos.
Bē rniem
Bē rnu klubs ir slē gts. Š ajā istabā , spriež ot pē c izskata, dzī vo bezpajumtnieki, un pa dienu kā ds hipija izskata puisis spē lē mafiju ar pusaudž iem.
Akvaparks
Baseinu sā k tī rī t, kad tuvojas tam pulksten 10:00. Un jū s redzat, ko un kā viņ i dara.
Spoileris: gandrī z nekas. Ū dens netiek mainī ts, no tā tiek izņ emti tikai lieli gruž i.
Bet tas vē l nav viss...
Kā du dienu mans brā ļ adē ls akvaparkā sagrieza kā ju!! ! Burtiski nogriez no pē das miesas gabalu. Asinis! Kliedz! Un darbiniece saka: “Nevar bū t! ” Un piedā vā netī ru vati un jodu. Jū s nevarat tikt cauri gidam, jo ​ ​ viņ š neuztver savienojumu. Nu mums ierā dī ja aptieku pie izejas pa kreisi no vā rtiem. Viņ i tur nopirka visu, kas mums bija vajadzī gs, mums teica, ka nav jē gas doties uz klī niku, viņ i darī s tā pat. Farmaceitam bija taisnī ba. Š ī s zā les patieš ā m radī ja brī numu! Vai jū s domā jat, ka ū dens atrakciju parks ir slē gts? Nē ! Izpē tī ju ainu: bē rns varē ja sagriezt kā ju gan uz paš a slidkalniņ a (detaļ as vienkā rš i saskrū vē tas, plastmasa vietā m saplī susi), gan uz flī zes, kas guļ nevienmē rī gi un varē tu labi darboties kā asmens piezemē š anā s laikā . Tā pē c, ja jū s viegli neieved Mirage, iegā dā jieties ī paš us apavus. Tas maksā s mazā k!
Pludmale
Slikti noņ emts.
Visur ir atkritumi un izsmē ķ i, tvertņ u nepietiek. Visi vecie sauļ oš anā s krē sli tika izmesti pē c blogeru "atsauksmju" rezultā tiem ??? ? . Palika "jauns" - zils, jau visur izspiests cauri. Viņ u arī trū kst. Pirmo reizi redzē ju cilvē kus guļ am uz zemes zem palmas, kaut kur citur, nevis Gelendž ikā.
Kaimiņ i
Kad lasī ju tū ristu atsauksmes, kuri raksta nepilnī bas par “vietē jiem”, nodomā ju: “Lū k, tie rasisti! ” Nē , puiš i, tie nav rasisti, tie ir tū risti, kuri brī vdienā s atbraukuš i uz budž eta viesnī cu! Vietē jie krievi sauc visus, kam ir tumš ā ka ā da par balto. Papildus ē ģ iptieš iem š ajā kategorijā ietilpst vairā kas citas tautas. Tā s var atš ķ irt arī pē c sievieš u un meiteņ u ģ ē rbš anā s. Vasarā vairā k nekā puse no viņ iem atrodas viesnī cā . "Vietē jie" (kas patiesī bā ir pareizi) darbinieki dod skaidru priekš roku. Labā kas telpas, labā ka apkalpoš ana, labā ks ē diens!
Viņ i ir trokš ņ aini vai slikti audzinā ti, vai vienkā rš i neuzskata par vajadzī gu demonstrē t manieres, viņ i visur kā pj bez rindas, pū lī , jo gandrī z katram ir vairā ki bē rni. Ī paš i tas jū tams pusdienlaikā , kad dod "saldē jumu" un vā ra frī kartupeļ us. Š is "ē diens" ir pieprasī ts pat izvē lī gā ko bē rnu vidū , un tā pē c tā iegū š ana ir vē l viens meklē jums č etrdesmit grā du karstumā . No vienas puses - bars "vietē jo" ar kartupeļ iem, no otras - bars "krievu" (arī te viss ir sarež ģ ī ti) ar alu. Un pa vidu - es ar bē rnu, kurš vē las "saldē jumu". Mammu mī ļ ā!????
Protams, pielā gojā mies un uzdā vinā jā m sev forš u atvaļ inā jumu. Mū su fotogrā fijā s nav nepatī kamu brī ž u, ir tikai priecī gi. Bet tie nemaksā.2000 USD par ekskursiju.
Vai es ieteiktu š o viesnī cu? Diez vai.
Ī paš i gribu "paldies" vadī tā jam Kolosam par to, ka viņ š izlidoš anas naktī apzinā ti slē pa divus operatorus no tū ristiem, ka reiss aizkavē jā s, un piespieda mū s ar bē rniem divas stundas sē dē t reģ istratū rā , nevis gulē t savā s istabā s. Koloss aizgā ja gulē t. Patiesī bā , lai ā trā k aizbrauktu, viņ š pavilka savu "operā ciju". Nekas ī paš s. Parasta Mirā ž a!??? ?
аватар ludapalet1
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir veca, numuriņ i ir redzē juš i labā kus laikus. Teritorija liela, kopta, ļ oti zaļ a. Ir trī s bā ri, ū dens parki, peldbaseins. Ē diens 3. Izsalcis nepaliksi, ja gribi omā rus, š ī nav ī stā vieta. Kaut gan garneles, kalmā rus un krabjus deva vienreiz. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir veca, numuriņ i ir redzē juš i labā kus laikus. Teritorija liela, kopta, ļ oti zaļ a. Ir trī s bā ri, ū dens parki, peldbaseins. Ē diens 3. Izsalcis nepaliksi, ja gribi omā rus, š ī nav ī stā vieta. Kaut gan garneles, kalmā rus un krabjus deva vienreiz. Daudz katsapu, lielā kā daļ a. Ļ oti nepatī kami. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un gatavs palī dzē t. Jums noteikti piedā vā s meklē t sauļ oš anā s krē slu, tiks atnests galdiņ š , ja bū s dzē rieni. Teritorija tiek sakopta, mazgā ta, sakopta. Protams, ne viss ir ideā li, jo viesnī ca ir veca, bet viņ i par to rū pē jas. Labā kā lieta š eit ir jū ra. Smilš aina lagū na, ja iet tā lā k ir piestā tne un atklā ta jū ra. Nav lielu paisumu, tā pē c jū s vienmē r varat peldē t. Arī vē jš netraucē , lagū na vienmē r mierī ga. Saules krē sli ir vairā k vai mazā k jauni. Lidojā m par 900 eiro uz 4. Par tā du cenu viesnī ca laba, nav ko sū dzē ties. Bet par parasto cenu š ī viesnī ca maksā vairā k nekā.80 000 UAH. Nezinu vai lidotu par tā du cenu.
аватар Marjan19.11
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Pirmo reizi Ē ģ iptē. . pē c Turcijas tas ir š oks! Ieradā mies 5 no rī ta, saraucā m uzacis lī dz 11:00 un teicā m, ka nav sē dvietu (lai gan tobrī d viesnī ca bija gandrī z tukš a), istabu krā jums ir ļ oti vecs, viss ir tik biedē još i, ka gribas pē c tam nomazgā ties. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Ē ģ iptē. . pē c Turcijas tas ir š oks! Ieradā mies 5 no rī ta, saraucā m uzacis lī dz 11:00 un teicā m, ka nav sē dvietu (lai gan tobrī d viesnī ca bija gandrī z tukš a), istabu krā jums ir ļ oti vecs, viss ir tik biedē još i, ka gribas pē c tam nomazgā ties. . Dvieļ i veci, gultas veļ a ruļ ļ os, ​ ​ grī da noteikti nomazgā ta ar pludmales dvieļ iem. Pirmajā s dienā s nebija ko ē st, vē lā k ē diens kļ uva labā ks. Apsildā mais baseins nedarbojā s tikai 4 dienas pē c ieraš anā s. Bet ar š ito vē l var samierinā ties...galvenais trū kums ir krievietes! ! Tā ds iespaids, ka atpū ties Gelindž ikā??? ? (nav jā skaidro, dzī vnieki) wi-fi nestrā dā , tikai 5 no rī ta, tad nav.
Tagad plusi...tā ir teritorija, vienkā rš i krā š ņ a, puķ es, koki, zaļ umi, dvē sele gavilē.
Esma (Raju) taisa loti labu masā ž u, jū ra ir burvī ga (sauļ oš anā s krē sli vienkā rš i miskaste), personā ls pieklā jī gs, bet kā miegainas muš as (tieš i Ramadā na laikā )
Uzreiz ā rpus viesnī cas labajā pusē ir veikals, ir tē ja, sviests, dā rzeņ i un augļ i (cenas pieklā jī gas), neliela pastaiga Desert Rose virzienā , vē l veikali, 5 minū tes kā jā m. Uber (2-4 USD) taksometri pilsē tas centrā bija dā rgi.
Patiesī bā š ajā viesnī cā var labā k, bet katsapiem tas nav vajadzī gs, tā da ir viņ u vide.
Ja naudas nav daudz, bet roku darbs nenogurst, tad var atpū sties.
аватар nevsee
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lielisks rajons, netā lu veikali, restorā ni, Senzo Mall. Pirmā rinda ar slē gtu lī ci. No raga kreisajā pusē var redzē t zivis, ī paš i pie pamestā s mola. Jauka liela pludmale ar moderniem sauļ oš anā s krē sliem. Milzī ga zaļ ā zona ar daudziem ziediem. … Tomēr ▾ Lielisks rajons, netā lu veikali, restorā ni, Senzo Mall. Pirmā rinda ar slē gtu lī ci. No raga kreisajā pusē var redzē t zivis, ī paš i pie pamestā s mola. Jauka liela pludmale ar moderniem sauļ oš anā s krē sliem. Milzī ga zaļ ā zona ar daudziem ziediem. Izcili jauni numuri pie ieejas pa labi, dzelteni pa kreisi - ir vecie. Jauks akvaparks ar apsildā mu baseinu. Virtuve ir lieliska č etriem, bet tajā nav pietiekami daudz gaļ as, daudz augļ u un dā rzeņ u. Pē rciet SIM karti lidostā un ievietojiet Uber vai Indrive ceļ ojumam. Visas ekskursijas ar interneta starpniecī bu ir trī s reizes lē tā kas, turklā t brauc ar tā m paš ā m jahtā m un autobusiem. Ī paš i iesaku š o viesnī cu bē rniem. Animā cija ir labā ka par vidē jo.
Пляж Терраса ресторана
аватар katrin4_4
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Bijā m 2023.  gada martā kopā ar ģ imeni. Pirmajā stā vā iedeva divas istabas, kā prasī ja, jo bē rni ir mazi. Istabu tī rī ja katru dienu, vienkā rš i super. Visi ļ oti draudzī gi cilvē ki. Pludmales dvieļ i tika nodroš inā ti katru dienu. … Tomēr ▾ Bijā m 2023.  gada martā kopā ar ģ imeni. Pirmajā stā vā iedeva divas istabas, kā prasī ja, jo bē rni ir mazi. Istabu tī rī ja katru dienu, vienkā rš i super. Visi ļ oti draudzī gi cilvē ki. Pludmales dvieļ i tika nodroš inā ti katru dienu. Trī s peldbaseini, viens apsildā ms bē rnu baseins un gaisa parks, blakus lielam neapsildā mam baseinam, ļ oti ē rti, un tuvu pludmalei. Baseini vienmē r ir tī ri. Ē damzā lē ir divas zā les, pieauguš ajiem un bē rniem, ļ oti ē rti, ī paš i tiem, kam patī k ē st multenes. Ē diens daudzveidī gs, ir zupa. Skaidras naudas nav. Omlete katru rī tu, cepta jū su priekš ā.
Arī pludmale ir tī ra, ū dens dzidrs. Ir animatori, super cilvē ki!! ! Bē rnu diskotē ka un pieauguš o programma. Kā dreiz bijā m Turcijā , un Taizemē ir ar ko salī dzinā t. Mē s devā mies ekskursijā s, viņ i neņ ē ma operatoru ekskursijā , jo tas ir ļ oti dā rgi ...cenu zī me ir traka, un gids ir ļ oti rupjš . Puikas (kompā nija tā pati) sē ž Coral Aqua Center pludmalē un reģ istratū rā labi runā krieviski.
Pirkts pie viņ iem un cena ir lieliska. Viņ i arī veica transfē ru uz Hurgadas pilsē tu. Pludmalē viņ i paņ ē ma arī maskas un pleznas, lai peldē tos. Puiš u cenu zī me par pakalpojumiem un ekskursijā m ir lē tā kā , ko atradā m. Lai redzē tu koraļ ļ us un skaistas zivis, jā brauc uz baltajā m jahtā m, tas ir ļ oti skaisti...
Tā pē c es iesaku visiem apmeklē t š o viesnī cu, lī menis ir pienā cī gs un pieejams par naudu.
Пляж Номер Номер Чисты пляж Есть детская площадка Ресепшн Территория Дикий пляж, можно уединится от посторонних глаз
аватар atargonskaya91
ATPŪ TA VIESNĪ CĀ MIRAGE BAY UN MEETING 2022. Apmeklē jot daudzas viesnī cas Ē ģ iptē darba un brī vdienu laikā , pat pretenciozajos piecos, š oreiz viesnī ca tika izvē lē ta atpū tai, ņ emot vē rā Senzo Mall tuvumu, kur mē s biež i pē rkam, labu ieeju jū rā un teritorija, kur ir kur pastaigā ties) Atsauksmes, kas agrā k tika rakstī tas par Mirage Bay viesnī cu, ir ā rkā rtī gi pretrunī gas - no "parasta viesnī ca par savu cenu" lī dz "nebrauks vairs pat par velti". … Tomēr ▾ ATPŪ TA VIESNĪ CĀ MIRAGE BAY UN MEETING 2022.
Apmeklē jot daudzas viesnī cas Ē ģ iptē darba un brī vdienu laikā , pat pretenciozajos piecos, š oreiz viesnī ca tika izvē lē ta atpū tai, ņ emot vē rā Senzo Mall tuvumu, kur mē s biež i pē rkam, labu ieeju jū rā un teritorija, kur ir kur pastaigā ties)
Atsauksmes, kas agrā k tika rakstī tas par Mirage Bay viesnī cu, ir ā rkā rtī gi pretrunī gas - no "parasta viesnī ca par savu cenu" lī dz "nebrauks vairs pat par velti". Es gribē ju pats uzzinā t, kā atpū sties Mirage Bay viesnī cā .
No Baltkrievijas ielidojā m 24. decembrī , izlidoš ana bija vakarā un sakarā ar to, ka lidostā ilgi gaidī jā m vispā rē jā pasaž ieru pā rsē š anā s laikā , kuri jau pē c Minskas duty free sā ka svinē t atvaļ inā juma sā kumā ieradā mies viesnī cā pē c vakariņ ā m. Vienī gais reģ istrē š anā s mī nuss ir tas, ka mums piedā vā ja vē lā s vakariņ as tikai par maksu, atkal, iespē jams, vienkā rš i kļ ū da pie menedž era, kas mū s reģ istrē ja, tad viesa radinieke Katerina teica, ka vajadzē ja viņ us pabarot. bezmaksas. Mē s nedevā mies 22:00 meklē t restorā nu uz vietas, bet izvē lē jā mies reģ istrē š anos, karstu duš u un miegu.
Mums bija istabiņ a renovē tā ē kā , 2269, prasī jā m istabu 2 stā vā , istabā viss darbojā s - tē jkanna, ledusskapis, fē ns, TV. Kondicionieri š ajā viesnī cā strā dā tikai dzesē š anai, ziemā tos pat apkurei ieslē gt nevar - atkal ne vienmē r ir ē rti)), bet mū su numuriņ š bija vē rsts uz saulaino pusi un pa dienu kļ uva ļ oti silts, tā pē c bija silti un ē rti pat izkā pjot no duš as ar slapju galvu, nebija auksti.
Istaba plaš a, ē rti iederas king size gulta, papildus vienvietī ga gulta, naktsgaldiņ i, atpū tas krē sls un divi soliņ i, viens no tiem koferim pie ieejas istabā un otrs pie izejas uz balkonu. Arī uz balkona ir daudz vietas, bija ē rti no rī tiem sportot un vakarā dzert kafiju ar skatu uz saulrietu pā r silto baseinu - bija 2 krē sli un galds.
Apkopē ja tī rī ja pē c vajadzī bas, ja bija zī me netraucē t - varē ja vienkā rš i atstā t ū deni zem durvī m un, ja to ieraudzī ja koridorā , piedā vā t istabā nomainī t dvieļ us un savā kt atkritumus, normā li iztī rī ti, putekļ i bija minimā li pat zem gultas)), daž reiz atstā ja gulbjus (neatkarī gi no naudas vai š okolā des pateicī bā , drī zā k tas bija atkarī gs no viesnī cas noslogojuma ar viesiem) un kopumā uzvedā s pareizi un adekvā ti, papildinā ja ū deni, tē ju un kafija ar cukuru, lī dzi tī ri dvieļ i pē c pieprasī juma.
Personā ls kopumā jautrs un adekvā ts, komentā ru nav - visi smaidī ja, uzvedā s korekti, komunicē ja mierī gi, nekļ ū stot personiski un pā rmē rī gi uzmā cī gi, dzeramnauda nekur netika novē rota.
Viesnī cas teritorija liela, skaisti iekā rtota. Pie ieejas ir silts baseins ar bē rnu zonu, blakus bā rs ar dzē rieniem un dvieļ u dozatoru. No ieejas ved aunu aleja ar freskā m no faraonu dzī ves - skaisti, ī paš i vakarā , kad ieslē dzas fona apgaismojums. Tā lā k reģ istratū ra ar vestibila bā ru, kas atrodas uz terases, un tā lā kie celiņ i uz galveno restorā nu un daž ā dā m ē kā m un uz jū ru.
Brokastis, pusdienas un vakariņ as tiek rī kotas galvenajā restorā nā , kas atrodas netā lu no pludmales. Blakus atrodas 2 no 3 a la carte restorā niem, tie, kas paš laik strā dā . Aiz galvenā restorā na atrodas pludmales zona un pludmales bā rs. Netā lu no galvenā restorā na atrodas liels peldbaseins ar bē rnu zonu, kas ziemā netiek apsildī ts, iepirkš anā s zona un vakara atpū tas zona ar ā ra diskotē ku un izklaidi bē rniem, dvieļ u sadales zona un bā rs, kurā tiek pasniegts saldē jums. pusdienā m. Pludmalē ir bā rs, no pulksten 12 izsniedza arī frī kartupeļ us un hotdogus, citreiz ar malto gaļ u, citreiz ar desiņ ā m. Katrā bā rā dzē rienus lē ja no pudelē m, pat Fanta, Cola un Sprite, alu arī pildī ja pudelē s, Stella lē ja no stikla pudeles. Vietē jo alkoholu nemē ģ inā jā m, bet izvē le bija bagā ta - rums, viskijs, degvī ns, dž ins - tieš i to es redzē ju pudelē s. Vī nu lē ja no lielā m kastē m, sarkanvī nu nemē ģ inā jā m, baltvī ns normā ls, neskā b.
Ē diens ir garš ī gs, kurš atsauksmē s sū dzē jā s, ka ē dienu bijis maz - pat pā rsteidzoš i) Viesnī ca gatavo garš ī gi, pat pā rsteidzoš i salī dzinā jumā ar izmaksā m. Brokastis - viņ i vienmē r uz ielas gatavoja pankū kas, plā nas, saldas un garš ī gas, no pildī jumiem viņ iem - ievā rī jumiem un š okolā des mē rci. Brokastī s vienmē r pasniedza halvu, sagrieztu lielā s š ķ ē lē s, garš ī gu, tahini. Vienmē r bija arī sieri, gan vietē jā feta vismaz divu veidu, gan vienkā rš i trī sstū ros sagriezts siers. Pasniedza š ķ iņ ķ i, atbraucot bija gaiš i rozā , negaidī ti ļ oti garš ī gs, pē c garš as lī dzī gs baleronam, mē reni sā ļ š , tad pasniedza teļ a gaļ as desu ar pistā cijā m, piparotā ku, bet arī garš ī gu. Vienmē r standarta produkti ē ģ iptieš u brokastī m - pupiņ as mē rcē , cepti kartupeļ u biezeni, tomā ti ar sieru, desiņ as (arī garš ī gas, ar garš u, nevis kā papī rs, kā ierasts Ē ģ iptes viesnī cā s), franč u grauzdiņ i, vietē jie ē dieni (falafels, mē rces par to ), baklaž ā ni cepti ar tomā tu mē rci. Olas tika vā rī tas atseviš ķ i - vā rī tas dē ja, un ceptas olas vai vienkā rš i ceptas olas tika gatavotas atseviš ķ i. Cepuš i bulciņ as, un garš ī gas - gan kruasā nus, gan kā rtainā s maizī tes ar pildī jumu (ā bols, dateles, banā ns), sā ļ ā s maizī tes ar fetas sieru iekš ā . Bija graudaugi un piens, gan auksts, gan karsts. No augļ iem brokastī s bija melone (salda un garš ī ga, sagriezta kā rtī gos gabaliņ os bez mizas, tikai mī kstums), apelsī na š ķ ē les un augļ u maisī jums mē rcē ar granā tā bolu sē klā m. Tie pasniedza jogurtu, bija arī zaļ umi (redzē ju rukolu, salā tus, svaigas dilles un pē tersī ļ us), daž ā di svaigi tomā ti, gurķ i un olī vas. Uz atseviš ķ a galda vienmē r ir daudz konditorejas izstrā dā jumu - sā ļ ā s maizī tes, vietē jā maize, daž ā das maizī tes ar pildī jumu.
Pusdienas un vakariņ as restorā nā ī paš i neatš ķ ī rā s, parasti Ē ģ iptē vienmē r ir visbagā tī gā kā s vakariņ as, un š eit pat pusdienā s viņ i gatavoja daudz ē dienu. Vienmē r bija zupas - biezeņ zupa un zupa ar dā rzeņ iem, vā rī ja liellopu gaļ u, zivis un putnu gaļ u, restorā nā atseviš ķ i bija ē ģ iptieš u maize, sieviete arī cepa individuā li, maize bija karsta, ļ oti labi pie zupā m. Makaronus gatavoja individuā li no piedevā m, kartupeļ iem (mē rcē vai ripiņ ā s ceptiem), vienmē r bija dā rzeņ u sautē jums ar cukini un kā postiem, gan parastā , gan brokoļ u krā sā , garš ī gi cepta zivs, skumbrija, un bija labi pagatavota, nevis puse -cepa, arī fileju cepa krē mī gā mē rcē , vakariņ ā s dienu vē lā k cepa arī veselu zivi, mazu, ceptu lī dz garoziņ ai, nepā rceptu, vispā r garš ī gi. Vakariņ ā s uz grila viņ i uz ielas gatavoja vai nu liellopa jaku, vai vistas gabaliņ us, vai a la carte liellopu gaļ u. Vienmē r bija no kā izvē lē ties. Augļ i pusdienā s un vakariņ ā s visbiež ā k tika pasniegti veseli - banā ni, mandarī ni, dateles, gvajava tika pā rgriezti uz pusē m. Bija arī hurma, pasniedza arī zemenes, citreiz tikai veselas, citreiz augļ u š ķ ē les uz iesmiem ar zemenē m. Desertu ir milzī gs daudzums - kū kas, pī rā gi, suflē , ž eleja, daž ā di konditorejas izstrā dā jumi, gan tikko izmē rcē ti cepumi, gan vietē jie rullī š i, pildī ti ar augļ iem, kū kas ar krē mu no visplā nā kā vietē jā , piemē ram, matiņ i, kunaf mī kla, ē ģ iptieš u saldumi. Bija 2 galdiņ i ar desertiem, divā s zā lē s, un izvē le uz tiem bija daž ā da, tā pē c varē ja meklē t sev tī kamā ko pē c savas gaumes. Pusdienā s un vakariņ ā s bija Ē ģ iptes pudiņ š , ī paš i garš ī gs ar ā bolu garš u - mē reni salds un ļ oti smarž ī gs.
Ē dienu ņ em pats, pusdienā s un vakariņ ā s pasniedza tikai porcijā s gaļ u, reizē m pie desertiem atseviš ķ i stā vē ja š efpavā rs, kurš palī dzē ja griezt kū kas. Restorā nā ir divas zā les ar apkalpoš anu, rindas bija tikai sastrē gumstundā s, un tad tajā s bija nepiecieš ams nostā vē t maksimums 3-5 minū tes tikai tā pē c, ka viesnī ca bija pilna. Sē dvietas ir vairā kas atseviš ķ as istabas ar bē rnu zonu ar TV, liela istaba ar sadali, otra istaba ar sadali un galdiem uz terases, kas bija aizsargā ta no vē ja un kas bija arī diezgan mā jī ga pusdienā m un vakariņ ā m. Viesmī ļ i vienmē r skraidī ja apkā rt - tī rī ja, mazgā ja galdus, nesa salvetes, sadzī ves tehniku, es neredzē ju, ka galds stā vē tu nenotī rī ts pē c pagā tnes viesiem ilgā k par 3 minū tē m. Viņ i visu laiku tī rī ja un slaucī ja visu, uz servisu Ē ģ iptē , pā rā k negaidī ti - kā rtī gi un tī ri. Š ķ ī vji laikam bija piecā s vietā s - pie katras sadales, vietā ar zupā m un desertiem, pie ieejas restorā nā . Pē c vajadzī bas š ķ ī vjus nesa pastā vī gi, tī rus, karstus - tvaicē tus. Viņ i saskā rā s ar č ipsiem, jā , bet ne kritiski, vienmē r varē ja izvē lē ties.
Kafiju lē ja vestibila bā rā no aparā ta - kapuč ī no, latte, americano, restorā nā pats lej kafiju, varē ja atš ķ aidī t ar pienu. Stiprā kiem dzē rieniem - restorā nā ir 2 bā ri, viens pastā vī gi lē ja vietē jo alkoholu, alu un kolas-fanta-sprite, bija automā ts ar sulā m un ū deni, otrajā bā rā arī lē ja vī nu un bija pudelē s š vepi papildus citiem gā zē tiem pudelē s pildī tie dzē rieni.
Gar pludmali - glī ts, liels, viesnī cai sava pakavveida lagū na, apkā rt pludmalei. Lagū na ar smilš ainu ieeju, koraļ ļ i nav kritiski, lielu akmeņ u praktiski nav, tie sanā ca tikai pē c stipra negaisa, redzams, ka vē tra izskaloja tī klu. Ū dens lagū nā ir tī rs, pilnī bā redzams dibens, periodiski uzpeld mazas zivtiņ as, lagū nā nav lielu bī stamu iemī tnieku, bē rni mierī gi plunč ā jā s. Pludmales labajā pusē , skatoties no ieejas, var aiziet lī dz tiltam ar pā reju uz atseviš ķ u skaistu salu, kas aprī kota ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, netā lu no mola, kas joprojā m ir slē gta rekonstrukcijai. Mē s nepeldē jā mies ar maskā m, bet atpū tnieki, kuri peldē jā s, teica, ka ir zivis, var redzē t pat retas un skaistas zivis) Mū su atvaļ inā juma laikā tika nomainī ti sauļ oš anā s krē sli pludmalē , uzstā dī ti jauni ar plastmasas pā rklā jumu, ir ē rti gulē t, sauļ oš anā s krē sli ir plastmasas, pietiekami viegli, varat tos droš i pā rvietot paš i, nav smagi. Pie ieejas pludmalē un atpū tas zonā pludmalē bija koka š ū poles, diezgan daudz, varē ja braukt, š ū poles ir uzticamas, viegli iztur pieauguš o svaru.
Blakus galvenajam restorā nam redzē ju bē rnu klubiņ u ar rotaļ u laukumu, pludmalē bē rnus izklaidē ja animatori - seju apgleznoš ana, spē les (volejbols, š autriņ as), aicinā ja vingrot. Š oreiz ieradā mies bez bē rniem, nevaru personī gi novē rtē t pakalpojumus viņ iem, bet bē rnus pludmalē redzē ju diezgan daudz, nevienam nebija ī paš i garlaicī gi - plunč ā jā s ū denī , skrē ja uz rotaļ u laukumu, jā ja ar kamieļ u - viņ i piedā vā ja izjā des pludmalē . Daudzi atpū tnieki pavadī ja laiku pie apsildā mā baseina, ir akvaparks ar slidkalniņ iem, gan bē rniem, gan pieauguš ajiem.
Pē c animā cijas - no rī ta pludmalē bija standarta joga, vingrojumi, tad aicinā ja spē lē t volejbolu un š autriņ u meš anu, tad ū dens aerobiku jū rā , pē cpusdienā , spriež ot pē c grafika pie stenda, bija vē ders. dejas un citas aktivitā tes, vakarā bija bē rnu minidiskotē ka amfiteā trī (slē gts , ar skatuvi un krē sliem, diezgan ē rti sē dē t pat 21 vakarā Ē ģ iptē ziemā vē jainā laikā ), pē c plkst. tur mini diskotē kā bija š ovs pieauguš ajiem - dabū jā m vē derdejas un faķ ī ru š ovu, forš i. Pie galvenā restorā na vakaros tika ieslē gta mū zika, varē ja lū gt izvē lē ties krievu dziesmas un notika improvizē ta diskotē ka, bija arī video spē les bē rniem ar VR brillē m, vakaros pie reģ istratū ras bija ī re automaš ī nas, velosipē di un elektriskie skrejriteņ i - nevaru pateikt par izmaksā m, bet popularitā ti izmanto bē rniem un pusaudž iem.
Viesnī cas teritorijā ir daudz veikalu - divi lielveikali ar saldumiem un suvenī riem (cenu zī me ir adekvā ta, var kaulē ties), divi veikali ar daž ā diem sudrablietā m-glā zē m un citiem skaistumiem, divi veikali ar drē bē m (tunikas-pareos-peldkostī mi). -pasakas-krekli), punkts ar eļ ļ ā m un kosmē tiku, punkts ar somā m, gan pludmales somas no auduma, gan ā das somas, punkts ar apaviem. arī katrai gaumei - gan č ī bas, gan kedas), papirusa veikals, pie kura mā kslinieks strā dā ja, gleznoja multenes un portretus, veikali ar suvenī riem. Tur bija aptieka, bet tā lu no galvenā s tirdzniecī bas zonas, tur nevarē ja pā rbaudī t cenas medikamentiem, tos iegā dā jā s teritorijā aiz viesnī cas un pilsē tā . No viesnī cas priekš rocī bā m, kas atrodas netā lu no restorā na Starfish, vakaros var iziet uz jū ras velš u zupu vai grilē tā m garnelē m. Pie viesnī cas ir arī iela ar veikaliem, pastaigas attā lumā Antona bazā rs un divi Kleopatras veikali ar fiksē tā m suvenī ru un lietu cenu zī mē m, turpat blakus viesnī cai ir veikals Trī s piramī das, tur arī diezgan adekvā ta cenu zī me ) Pa kreisi pie izejas no viesnī cas ir kaž okā du veikals un ā da, var plā not arī kaž oku vai ā das jaku-somu-mē teli, viss atbilst cenu zī mē m, der kaulē ties.
Pietiekami tuvu viesnī cai atrodas vietē jais iepirkš anā s centrs Senzo Mall - tiem, kam patī k pastaigā ties un mierī gi izturē t pastaigas lī dz pusstundai, pastaigā jieties vai brauciet ar taksometru vai Uber (viesnī cas izmaksas ir nedaudz vairā k par dolā ru), mē s piezvanī jā m Uber. Nopirkā m SIM karti Senzo, darbojā s pareizi, palī dzē ja ieslē gt un uzstā dī t, vajag tikai pasi. Viesnī cas Wi-Fi reģ istratū rā ir bezmaksas, š ķ iet, ka par numuriņ iem pat nav jā maksā .
Telpā bija seifs, bet nestrā dā ja, nodroš ina seifu reģ istratū rā , atseviš ķ u istabu, pieraksties uz pirmo vizī ti, izvē lies seifa numuru un tad vari ierasties jebkurā izdevī gā laikā , pat naktī , ja nepiecieš ams doties ekskursijā . Tas bija neparasti, bet dokumentus un lietas atstā ja diezgan mierī gi - istabā bija 2 videokameras ar seifiem. Arī teritorijā visur bija izkā rtas kameras gan ē kā s gaiteņ os, gan vestibilā un pie restorā niem, baseiniem, pie ē kā m.
Viesnī cā ir trenaž ieru zā le un spa, tiek piedā vā ti masā ž as pakalpojumi un spa pludmalē . Reģ istratū rā varat pierakstī ties un doties ekskursijā s gan jū rā , gan safari. Pasū tī jā m internetā , bet izbraukš anas dienā , kamē r autobuss gaidī ja reģ istratū rā , dzirdē ju cenu zī mi safari, diezgan adekvā ti, lē tā k nekā sapulcē piedā vā tais gids. Izbraukš anas dienā , starp citu, aproce netika nogriezta, ieč ekojā mies istabā lī dz 12 un mierī gi pusdienojā m 13 un staigā jā m pa teritoriju, rokassprā dzi iedeva tikai pirms izbraukš anas, Jekaterina palū dza viesu pieslē gumu , aproces tiek skaitī tas mē neš a beigā s viesnī cā . Interesantā kais ir tas, ka arī autobusā uz lidostu mums bija viesi ar rokassprā dzē m, proti, viņ i neuzstā j uz to, ka jums ir pienā kums atdot aproci izrakstī š anā s laikā , bet viņ i par to jautā ja.
Tikš anā s 2022 viesnī cā bija aktī va - pirmā s vakariņ as galvenajā restorā nā ar dzī vo mū ziku (dziedā tā js ir vī rietis, diezgan skaisti), ē diens bija ļ oti garš ī gs, tika pasniegta grilē ta tī tara, liellopa un jē ra gaļ a, jū ras veltes bija austeres, garneles ar ķ iploku. un tuncis, deserti - milzī gs daudzums kū ku, konditorejas izstrā dā jumu, rullī š u un porciju desertu, veseli augļ i - ā boli, apelsī ni, mandarī ni, gvajava, banā ni, dateles, zemenes, viss tika pastā vī gi papildinā ts. No uzkodā m bez standarta bija maizī tes, daž ā di salā ti, š ķ iņ ķ is, aukstā s gaļ as maizī tes. Pē c vakariņ ā m terasē pie reģ istratū ras notika minidiskotē ka ar animatoriem, pē c tam vakara austrumu š ovs, diskotē ka un pastaiga - teritorijā pie reģ istratū ras tika novietoti dekorē ti galdi un krē sli, vietu varē ja izvē lē ties iepriekš . un pierakstieties pē c istabas numura, un tad vienkā rš i izbaudiet brī vdienas mierā . No viesnī cas katram viesim tika uzdā vinā ta firmas paciņ a ar Jaungada cepurī ti, pī pi un pī pi – jautri un interesanti, ī paš i bē rniem, kuru bija diezgan daudz. Bija jautri, kurš vē lē jā s, turpinā ja pastaigā ties gan pa viesnī cas teritoriju, gan varē ja doties uz diskotē ku pilsē tā , aicinā ja animatori.
Rezumē jot - viesnī ca laba, ī paš i par adekvā tu cenu. Mē s atgrieztos ar prieku, ī paš i vasarā , kad lagū nā ir silts, un ar bē rniem. Lī dz vasarai jā pabeidz remontdarbi teritorijā , kur tiek renovē tas ē kas un tiek celtas jaunas, tieš i blakus pā rejai uz galveno restorā nu, top vesela aleja ar jaunā m villas tipa ē kā m, vajadzē tu bū t ļ oti skaists. Bū vniecī ba, starp citu, netraucē ja atpū sties, nebija dzirdama, un arī pati teritorija, kas tika atjaunota, bija norobež ota, sveš as skaņ as nebija.
Paldies par mū su labo uzturē š anos viesim Jekaterinai, visas problē mas tika atrisinā tas uzreiz un bez mū su lī dzdalī bas. Viesnī cā atgriezī simies, iesaku gan viesiem kas nā k ar ģ imeni, gan atpū tai ar draugiem-pā rim, ir ko darī t jebkurai viesu kategorijai!
аватар android8517
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī cā ieradā mies ap 7:00 un iekā rtojā mies ap 12:00. Dubļ i. Notiek bū vniecī ba. Treš ajā mē ģ inā jumā apmetā s vairā k vai mazā k normā lā istabā , iedeva 10 USD un konfektes (ar skatu uz ē ku). Ē diens amatieriem. … Tomēr ▾ Viesnī cā ieradā mies ap 7:00 un iekā rtojā mies ap 12:00. Dubļ i. Notiek bū vniecī ba. Treš ajā mē ģ inā jumā apmetā s vairā k vai mazā k normā lā istabā , iedeva 10 USD un konfektes (ar skatu uz ē ku). Ē diens amatieriem. Alkohols nav slikts, bet vā jš (lai paspē tu), labi, ka paņ ē mā m lī dzi (moonshine + duty free - pietiekami). Izrā dī jā s, ka atvaļ inā juma sā kumā bija daudz arā bu, un beigā s ieradā s turki - tā tad baseinā nav ī sti kā pt, lai gan es to ļ oti negribē ju (nonā cu pie jū ras). Istaba tika sakopta, tomē r viņ iem palika š okolā de par 10 grivnā m. dolā ra vietā . No visa personā la es visas zvaigznes atdotu bā rmeņ iem. Visi ir draudzī gi, smaidī gi un dzelž aini nervi un veselī ba, puiš i vienkā rš i lieliski.
No č etrā m deklarē tajā m Ala-kartē m darbojas viena, tā da pati kā virtuvē . Un tad tu dabū si sevi - zviedru. Frī un cī siņ i...frī kā frī , un no hotdogiem tā ir tikai alva, vai kā ds ir ē dis hotdogus ar aknā m vai soju? ? ?
Agri mugursomā un vē lu vakarā zaļ umus laist no kanalizā cijas (vē m)...Operatora pā rstā vji no kura vauč erē piemē ram * J-up * mē ģ ina iztvaikot nestrā dā s apdroš inā š ana utt. Pilnī gs absurds, jū su apdroš inā š ana ir derī ga visā Ē ģ iptes teritorijā , kopš esat spē ris kā ju uz tā s zemes. Piemē ram, draugiem bija ceļ ojums uz Luksoru (130 USD), bet mē s par 90 USD. caur mob. papildinā jums.
PROS. Skaista pludmale. Lai gan mē s pā rvietojā mies pa labi tuvā k molam, kur ir mazā k cilvē ku. Pat tad, kad bija spē cī gs bē gums, mums bija, kur peldē ties, neatkā pjoties tā lu no krasta. Piestā tne it kā bija slē gta, ietī ta visā dā s mež ģ ī nē s, bet tur klusi izgā ja savu ceļ u un var tikt iznī cinā ta uz skaistiem rifiem ar daudzā m zivī m.
аватар Helen_Belarus
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Mē s ieradā mies, pamatojoties uz turboblogeru atsauksmē m. Patiesī bā viss ir ļ oti slikti. Atpū tā mies 4 cilvē ku ģ imenē . (2 pieauguš ie + 2 bē rni). Istaba mums pienā ca ceturtajā mē ģ inā jumā un otrajā dienā (papildinā ta) istaba tika iztī rī ta slikti, katru otro dienu. … Tomēr ▾ Mē s ieradā mies, pamatojoties uz turboblogeru atsauksmē m.
Patiesī bā viss ir ļ oti slikti.
Atpū tā mies 4 cilvē ku ģ imenē . (2 pieauguš ie + 2 bē rni).
Istaba mums pienā ca ceturtajā mē ģ inā jumā un otrajā dienā (papildinā ta) istaba tika iztī rī ta slikti, katru otro dienu. Š ķ idrā s ziepes trū ka 3 dienas, lai gan reģ istratū rā tika atstā ta sū dzī ba. Nopirka paš i devā s veikalā viss higiē nai)
12 dienas atpū tai, 2 reizes pē c tī rī š anas meklē ja apkopē ju un atgā dinā ja, ka aizmirsis uzlikt papī ru un dvieļ us.
Gultas veļ a mainī ta 1 reizi.
Tē ja kafija un cukurs netika atsvaidzinā ts pat vienu reizi istabā .
Ū dens no krā na un duš as vienmē r ir sā ļ š , jū ras (slikta tī rī š ana).
Atvē rta ir tikai daļ a no viesnī cas, visi bungalo ir slē gti, tos izpirka otrs ī paš nieks, un abā s pusē s centrā lajai alejai notiek bū vniecī ba un remonts.
Augustā saņ ē mā m, kad vietē jie bija 90%. Viņ u dē ļ mē s netikā m baseinā un slī dkalniņ os (viņ i vienmē r sē dē ja baseinos ar savā m ģ imenē m un veidoja rindas uz slidkalniņ iem), bet mū su bē rni arī ī sti negribē ja tur iet.

No ē kā m pie viesnī cas ieejas lī dz pludmalei ir ļ oti tā lu, nav jā sē ž maš ī nā s, kurā s var apsē sties, jo daudzi vietē jie sē ž autobusu pieturā s un gaida maš ī nas.
!! ! Par pā rtiku: tas ir vienkā rš i pretī gi, paredzē ts vietē jiem. No Eiropas tikai olu kultenis un vā rī tas olas. Bē rniem nav no kā izvē lē ties. Pat frī kartupeļ i galvenajā restorā nā netika iedoti pat vienu reizi.
Daudz liellopa gaļ as un vistas. Rī si un makaroni.
Un treš ajā dienā manam dē lam 11 gadi bija smaga saindē š anā s ar augstu temperatū ru, nedē ļ u nelaida vaļ ā , bija jā dod antibiotika, neko neē da, pat zaudē ja 2 kg pē c Ē ģ iptes.
Arī visi pā rē jie bija sarū gtinā ti, tač u maigā kajā formā .
Bet viņ i palika pie tualetē m, tā lu netika. Bē rns teica, ka viņ š nav atvaļ inā jumā , bet gan ellē .
Pludmalē tualetē s nebija papī ra.
Bā ri ir tā -tā , alus biež i vien bija silts tikai pludmalē . Viss un visur saliets kartona glā zē s.
!!! ! Katru vakaru no pulksten 6 un (visu nakti) teritorijā sā kā s augu un palmu laistī š ana, bet satura smarž a no kanalizā cijas bija vienkā rš i "izcila".
Vestibilā internets ir miris, SIM kartes nopirkā m Senzo Mall.
Par jū ru: tas ir piemē rots gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Bija arī smilš aina maiga ieeja, no mola varē ja redzē t zivis un koraļ ļ us. (ieeja molā bija slē gta, bet cilvē ki kā pa cauri)
Daudz plastmasas un maisiņ u atklā tā ū denī . Izbrauca no jū ras, izmeta pat piesietus maisus ar atkritumiem no jahtā m un kuģ iem. Tas parasti ir penis. Pludmales darbinieki tī rī juš i vairā kas reizes.

Ī sā k sakot, š ī viesnī ca varē ja bū t laba agrā k, bet ne tagad.
Paš i strā dnieki saka, ka viņ š ir slikts.
Un mums pē c vairā kā m Albatros ķ ē des viesnī cā m š ī izrā dī jā s tikai apakš ā .
Vienkā rš i izvairieties no tā!! !
Rū pē jies par savu veselī bu! ! !
Parādīt vairāk »


iemiesojums sunries17
3 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 3 atbildi
iemiesojums tanjamakitra
4 gadā atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums julia.tekila
4 gadā atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums Svetlana374101
5 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен на берегу Красного моря в Хургаде. Открыт в 1994 году, последний ремонт производился в 2019 году. Всего в 2 км находится торговый комплекс Senzo. Отель подойдет для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 15 км от аэропорта Хургады.
Pludmales apraksts Протяженность – 600 метров, пирс – 200 м.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

4 A la carte ресторана (морепродукты, итальянская кухня, китайский ресторан, восточная кухня), главный ресторан, бар на пляже (бесплатно, с 10:00 до 17:00), бар около бассейна (бесплатно, с 10:00 до 17:00), лобби-бар (бесплатно, 24 ч.), диско-бар, 3 открытых бассейна (1 с подогревом в аквапарке в зимнее время), платный Wi-Fi, открытая терраса, камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, магазины, доставка еды и напитков в номер.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский мини-клуб (5 – 12 лет).
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Оборудование для занятия водными видами спорта, ныряние с маской и трубкой, дартс. Бассейн с аквапарком без подогрева в зимний период, подогревается только детский бассейн с водными горками (7 горок для взрослых и 4 горки для детей, часы работы с 10:00-12:00 и с 15:00-17:00). Боулинг: платно.
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 483 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • ledusskapis
 • balkons/terase
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
Adrese 17 Hurghada – Safaga Road, P.O. Box 53, Red Sea, Egypt.
Tālruņi: +20 65 346 000 4
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.