Albatros Aqua Vista Resort 4*– Atsauksmes

108
Novērtējums 8.210
№7 viesnīcas reitingā Hurgada
8.5 Numurs
8.3 apkalpošana
8.8 Tīrība
8.3 Uzturs
8.5 Infrastruktūra
Viesnīca ar labiem numuriem un ēdināšanu, kas atrodas pāri ielai no Beach Albatros Resort. Daļa no Pickalbatros tīkla. Orientēts uz ģimenēm ar bērniem. Viesnīca atrodas otrajā līnijā, 700 metru attālumā no pludmales (Pludmales Albatros kūrortā). Labajā pusē ir viesnīcas - Pickalbatros Sea World 4 * un Albatros Aqua Park Resort 4 *, to teritorijās atrodas bērnu un pieaugušo ūdens parki, Albatros Aqua Vista Resort 4 * viesi tos var izmantot pilnīgi bez maksas. Atvērts 2008. gadā. Pēdējā renovācija notika 2016.-2017.gadā. Viesnīca sastāv no galvenās 1 stāva ēkas (tikai reģistratūra) un 3 stāvu ēku kompleksa.Vairāk →
аватар respectgirl
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Lidoja ģ imene 2 pieauguš ie 1 bē rns (4 gadi). No lidostas braucā m apmē ram stundas laikā . Viesnī ca bija pē c 21.00, norē ķ inā jā s uzreiz, izsniedza karti par vē lā m vakariņ ā m. Super istabiņ a! Liels, nekas nav salū zis (dzī voju 4. … Tomēr ▾ Lidoja ģ imene 2 pieauguš ie 1 bē rns (4 gadi).
No lidostas braucā m apmē ram stundas laikā .
Viesnī ca bija pē c 21.00, norē ķ inā jā s uzreiz, izsniedza karti par vē lā m vakariņ ā m. Super istabiņ a! Liels, nekas nav salū zis (dzī voju 4. korpusā ), wi-fi bija visu laiku istabā (bez maksas).
Pirmo reizi visos braucienos uz Ē ģ ipti nav sū dzī bu par viesnī cu.
Vannas istabā ir visi aksesuā ri (ž eleja, kondicionieris, š ampū ns, č ī bas, peldmē teļ i).
Gulta ir tī ra. Ledusskapis nav lietots. Tē jkanna ar tē jas un kafijas komplektu, kola, fanta, sprite viss istabā , pudelē s, bez maksas.
skaņ as izolā cija ir normā la, neviens netraucē ja gulē t. Personā ls ir diskrē ts (pirmo reizi neviens uzmā cī gi kā pa, lai iepazī tos).
Par ē dienu nav sū dzī bu, viss ir garš ī gs, ir no kā izvē lē ties. Netā lu no viesnī cas ar akvaparku, tur devos bez problē mā m. Pludmale pie kaimiņ u viesnī cas pirmā s lī nijas, arī bez problē mā m. (1. lī nijas pludmalē ir nirš anas centrs, viņ i mums pā rdeva ļ oti dā rgu ceļ ojumu uz batiskafu, es to neiesaku).
Labprā t atgrieztos viesnī cā .
аватар lena_mackanich
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Laba viesnī ca "albatros agua vista" otrajā lī nijā , mums viss patika! Brī ž iem brī nos par citu atsauksmē m, neesam izvē lī gi tū risti, rakstu sī ki un kā ir! Ieradā mies kā pā ris, vē lu vakarā , ap pulksten 10 un piedā vā jā m iet vē lā s vakariņ ā s. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca "albatros agua vista" otrajā lī nijā , mums viss patika!
Brī ž iem brī nos par citu atsauksmē m, neesam izvē lī gi tū risti, rakstu sī ki un kā ir!
Ieradā mies kā pā ris, vē lu vakarā , ap pulksten 10 un piedā vā jā m iet vē lā s vakariņ ā s. Vakariņ as bija, maigi izsakoties, ne pā rā k labas, kas palika pā ri. Iekā rtojā s ā tri, istabiņ a skaista, jauna, pietiekami liela, laba istaba BEZ PAPILDU MAKSĀ JUMIEM! Istabā bija 2 halā ti, č ī bas, minibā rs (Pepsi, Mirinda, sula, septiņ i uz augš u, ū dens) tē ja, kafija, cukurs utt!
Wi-Fi ir bezmaksas visā viesnī cā un numurā , ne visur labi uztver, bet ir savienojums! Pludmalē nav Wi-Fi!
PERSONĀ LS. Draudzī gi, visi ļ oti uzmanī gi, ē damistaba ā tri uzkopta, istaba arī . TUI ceļ vedis (neatceros nosaukumu) ir normā ls, adekvā ts, ekskursijas nepā rdod.
TERITORIJA. Diezgan skaisti, ļ oti kopti, visi laizī ti, mazgā ti, tī rī ti, zā le laistī ta, palmas, puķ es. Bet Albatross ķ ē des viesnī cas nav ī paš i zaļ as, bet tas ir arī skaists.
Otrajā rindā var izstaigā t visu 3 viesnī cu teritoriju, un tad tā š ķ iet diezgan liela, ir ļ oti forš i vakarā pastaigā ties. Bā rus var izmantot visā s 3 viesnī cā s, izņ emot galvenos restorā nus! Mē s paņ ē mā m dzē rienus un neviens mū s nedzina, tā pē c varat! Un, ja jū s kaut ko nezinā t, vienmē r ir viesnī cas koncepcija, un tur viss ir rakstī ts!
PLUDMA. Viesnī ca atrodas otrajā lī nijā , 10-15 minū š u gā jiens lī dz jū rai pā ri ceļ am uz viesnī cu pirmajā ū dens pludmales lī nijā , kursē bezmaksas autobuss ik pē c 30 minū tē m vai pat ik pē c 15 minū tē m, gaidī t nav ilgi! "Agua vista" jū s varat gaidī t autobusu reģ istratū rā , salī dzinot ar akvazilu un akvaparku, kur cilvē ki gaida ā rā pie autobusa pieturas. Pludmalē ir atseviš ķ a zona 3 viesnī cā m no otrā s lī nijas, bet vietas pietika visiem. No rī ta grū ti atrast vietu, bet var atrast. Labā k iet pē c pusdienā m, jo ​ ​ gandrī z neviena nav un visi iet pusdienā s. Ir smilš aina ieeja jū rā , ļ oti piemē rota bē rniem, ū dens silts, bet ne pā rā k caurspī dī gs. Pludmales malā ir mež onī ga pludmale, tur arī peldas un ir atklā tā ka jū ra.
Ē diens pludmalē . Bā rā var paņ emt lī dzi jebkā dus dzē rienus, ū deni pudelē s, ap 12:30 ir uzkodas (hotdogs ar desu vai gaļ u, pica, makaroni, frī kartupeļ i, dā rzeņ i, garš augi, augļ i).
ANIMĀ CIJA. Mū s ī paš i neinteresē animā cija, mums ir vienalga, vai tā pastā v vai nav, bet š eit tā noteikti pastā v! ! ! Sazinā jā s ar animatoriem, ļ oti labas meitenes un puiš i!
Daž ā s atsauksmē s viņ i rakstī ja "nav animā cijas", kur jū s, cilvē ki, atpū tā ties? Kā nav neviena? 2021. gada jū nijā ļ oti aktī vi animatori, animā cijas sā kums 10:00. Animatori sazinā s ar visiem, vingroš ana, tad ū dens aerobika, tad ū denspolo, tad vē derdejas, joga un tā tā lā k, vienmē r kaut ko izdomā ja un aicinā ja cilvē kus! Vakarā daž ā das š ova programmas, uguns š ovi (nav ī paš i interesanti), dejas, vē derdejas, mis utt. Animatori ir ļ oti sabiedriski, vakarā viņ i aizved uz diskotē ku par USD 10 vienai personai.
Animā cija ar bē rniem (pē c izskata). Bē rni krā sojā s kā dzī vnieki gā ja, kamieļ i brauca par velti, manuprā t, no bē rnu kluba aizveda uz baseinu, vakarā bija bē rnu diskotē ka.
UZTURS. Dzē rieni - alkohols bā ros, pepsi, mirinda, septiņ i up, hibisks, ū dens, sulas nav jupi, bet normā las sulas, kafija, tē ja. Stieņ os gatavo normā lu kafiju, no kafijas automā ta! Katru RĪ TU bija svaiga vai nu melone, vai laims, garš ī gi! Un var izmantot citu kaimiņ u viesnī cu akvaparku un akvazilo bā rus, redzu ir cilvē ki, kas rakstī ja, ka tas nav iespē jams, bet NĒ - var!
Kā di augļ i bijuš i visu laiku (melone, arbū zs, ā boli, dateles, vī nogas, apelsī ns, pomelo).
No jū ras veltē m tikai zivis, 1 reizi pusdienā s jū ras velš u sautē jums, jū ras velš u zupa. Un 1 reizi varē tu apmeklē t a la carte zivju restorā nu, ir viena ē dienu izvē le (pievienoš u foto).
Brokastis - katru dienu viens un tas pats, olu kultenis, vā rī tas olas, desiņ as, desa, siers, augļ i, dā rzeņ i, jogurts, pā rslas, bulciņ as, kruasā ni, makaroni, daž ā di sautē jumi.
Pusdienas (ne vienmē r gā ja) - pusdienas gandrī z vienmē r bija atš ķ irī gas. Divu veidu zupas, bulciņ as, maize, pica, makaroni, daž ā di sautē jumi (kā dreiz bija jū ras velš u sautē jums), daž ā das gaļ as (sautē jums, ceptas, frī , rullī š i), vista, liellopa gaļ a, tas bija kā jē ra gaļ a), zivis (sautē jums, kartupeļ i, cepti), kartupeļ u biezeni, frī kartupeļ i, cepti, rī si, sautē jums ar kartupeļ iem, daž ā di dā rzeņ i, garš augi, salā ti, augļ i, saldumi (neatceros visu).
Arī vakariņ as vienmē r bija savā dā kas, vakariņ ā s vē l bija sala ar taju virtuvi, gandrī z vienmē r tur ņ ē mā m. Bija 2 veidu zupas, un 1 taizemieš u valodā , bija daž ā das gaļ as un 1 grils uz ielas, zivis, pica, makaroni, dā rzeņ i, salā ti, shawarma, gatavoja č ipsus no kartupeļ iem un pitas maizi, frī kartupeļ us, kartupeļ u biezeni, cepti, rī si. Man ļ oti patika rī su nū deles taju virtuvē un tiiik garš ī gi spā rniņ i)) Augļ i un daudz saldumu, nacionā lie un daž ā di cepumi, kā dreiz taisī ti virtuļ i.
Pastaigā joties pa viesnī cā m, sapratā m, ka mums labā k patika Aqua Vista, tad Aqua Blue un tad Aqua Park, tur ir daudz cilvē ku, grū ti atrast vietu, domā ju, ka bū s ļ oti trokš ņ aini tur dzī vot.
Uz reģ istratū ras jumta aqua vista ir 18+ zona, kur bē rniem nav atļ auts uzturē ties un peldē ties baseinā , vairumā gadī jumu mē s tur bijā m, jo ​ ​ ir ļ oti kluss, mierī gs un ē rts. Bet bija ģ imenes ar bē rniem, kas atbrauca un aizdzina, ka bē rnus nelaiž , bet viņ i bija ļ oti saš utuš i kā pē c? ! Nu š ī ir vienī gā zona, kur bez bē rniem, atpū tas zona, vienī gā zona bez bē rniem, un tas ir rakstī ts koncepcijā un pie ieejas! Es tieš ā m nesaprotu š o saš utumu! Viesnī cas teritorija ir diezgan liela, baseinu ir daudz, izvē lies jebkuru, tā pē c, ja ir bē rni, var atrast sev jauku stū rī ti un lielu akvaparku!
Mums patika, lai visiem labi pavadī ts laiks!
аватар vladislav088
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pirmo reizi braucā m uz Ē ģ ipti un, atbilstoš i cenu segmentam, nolē mā m izvē lē ties Aqua Vista. Ierodoties arā bs viņ am gandrī z izkrā pa 10 dolā rus, izlikā s par manas viesnī cas pā rstā vi, bet patiesī bā viņ š vienkā rš i paņ ē ma bagā ž u un, kā izrā dī jā s, tas maksā ja naudu, bet beigā s pē c konflikta iedeva viņ am 50 UAH. … Tomēr ▾ Pirmo reizi braucā m uz Ē ģ ipti un, atbilstoš i cenu segmentam, nolē mā m izvē lē ties Aqua Vista. Ierodoties arā bs viņ am gandrī z izkrā pa 10 dolā rus, izlikā s par manas viesnī cas pā rstā vi, bet patiesī bā viņ š vienkā rš i paņ ē ma bagā ž u un, kā izrā dī jā s, tas maksā ja naudu, bet beigā s pē c konflikta iedeva viņ am 50 UAH. Ierodoties viesnī cā , mums piedā vā ja parastu istabiņ u vai vē su istabiņ u 3. stā vā ar skatu uz baseiniem, bija jā gaida tikai 1 stunda. Gaidī ja 3 stundas. Tad viņ i sā ka mū s nokā rtot, arā bs, kurš veda bagā ž u, sā ka pieprasī t no mums naudu par iekā rtoš anos, tā kā mē s tikko bijā m ieraduš ies ar meiteni, mums bija tikai lieli rē ķ ini, mums bija jā iedod viņ am 10 grivnas, arā bs nebija laimī gs un teica, lai atnes viņ am naudu, kad mainī simies (un viņ š izlikā s, ka iztī rī ja mums š o numuru un izvē lē jā s), mē s viņ am nekad nedevā m naudu.
Numuriņ š bija skaists ar skatu uz visu viesnī cas teritoriju, tikai liels mī nuss bija dzī vot 3 stā vā , tie ir balož i, kas lidoja 3-4 gabalos un sē dē ja padziļ inā jumos pie griestiem un apmeloja viss balkons mums. Ē diens sā kumā bija slikts, ē diens nebija garš ī gs. bet tad sā ka gatavot vairā k vai mazā k atbilstoš u ē dienu, man vairā k patika krē mzupas. Ā trā uzkoda ir sliktā kais, ko esmu ē dusi savā dzī vē , frī kartupeļ i ir atkritumi, pica vispā r nav no š ī s zemes, saldē jumam nav tā da garš a kā parastam ledusm, tā pē c sarakstu var turpinā t mū ž ī gi!
Man ļ oti patika Olympus bā rs, kokteiļ i super, ļ oti garš ī gi...bā rmeņ i laipni, atradā m ar viņ iem kontaktu un sadraudzē jā mies) Tā lā k jums nekad nebū s garlaicī gi, jo animatori vienmē r atradī s kaut ko darī t. tu, vingroš ana pa dienu, ū dens aerobika, daž ā das dejas, š autriņ as, volejbols. . . katru vakaru izklaides š ovi. Sadraudzē jā mies arī ar animatoriem, ļ oti forš i puiš i. Wi-fi vakarā nedarbojas visur, izņ emot istabu, iespē jams, tas ir saistī ts ar darba slodzi, lai gan viesnī cā vienmē r ir ļ oti maz cilvē ku, 30 procenti no 100.
Lī dz jū rai ir nedaudz tā lu, it ī paš i karstumā , izņ emot to, ka jā gaida pā rsē š anā s, tas nenotiek laikā . Paš ā jū rā nav vietas tā ziņ ā , ka visi sauļ oš anā s krē sli ir aizņ emti, karstumā jā vazā jas apkā rt un jā meklē vieta. Man patika vieta snorkelē š anai pie jū ras, noteikti ņ emiet lī dzi masku, jo Ē ģ iptē tā s maksā.3-4 reizes dā rgā k un vispā r viss, kas Ē ģ iptē maksā santī mu, maksā s daudz vairā k.
Man nepatika, kad tu guli sauļ oš anā s krē slos, arā bi tevi tracina ar savā m ekskursijā m, kas piedā vā daudz dā rgā k, piemē ram, braukš ana ar kvadracikliem 50-70 dolā ri, Elenai Mohammedai ir 18 dolā ri no cilvē ka un ir tā ds pats. uz vienu.
Es varē tu rakstī t daudz negatī vā ku, bet š is ceļ ojums bija pirmais uz Ē ģ ipti. Tā pē c es neteiktu, ka š ī viesnī ca ir slikta, jo nav ko salī dzinā t. Pirmo reizi atstā š u vē rtē jumu 8, nā kamreiz labā k doš os uz Antā liju vai Š armu, saka, ka tur ir gaiš ā k)) Veselī bu un veiksmi visiem)
аватар sidelovapolina
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atmosfē ra viesnī cā ir SUPER!! ! PROS - Jaunas telpas (mē beles, tehnika, santehnika utt. ). - Wi-Fi gan istabā , gan visā viesnī cā , ļ oti labs. - Liela, sakopta un sakopta teritorija. - Koplietoš anas zona ar Albatros akvaparku un Albatros pludmali. … Tomēr ▾ Atmosfē ra viesnī cā ir SUPER!! !

PROS
- Jaunas telpas (mē beles, tehnika, santehnika utt. ).
- Wi-Fi gan istabā , gan visā viesnī cā , ļ oti labs.
- Liela, sakopta un sakopta teritorija.
- Koplietoš anas zona ar Albatros akvaparku un Albatros pludmali.
- Forš s akvaparks.
- Gluda smilš aina ieeja jū rā .
- Garš ī gs kvalitatī vs ē diens.
- vairā ki uzkodu un baseina bā ri.
- Garda kafija vestibilā .

MINUSI
- Uz pludmali ejot kā jā m, pā ri ceļ am 15 minū tes, ik pē c 30 minū tē m kursē arī transfē rs no reģ istratū ras. (Man tas nav mī nuss, bet ģ imenes ar bē rniem tas neiepriecinā ja).
– Pludmali apmeklē tū risti no trim viesnī cā m, man nebija ī paš i ē rti.
- Nav koraļ ļ u un skaistu zivju.
- Reģ istrē joties prasa dzeramnaudu (parasti Ē ģ iptei, bet ne Albatros tī klam, nepatī kami pā rsteigts).
- Ļ oti nepatī kams un rupjš gids no TUI, ja tu nepē rc no viņ a ekskursijas, tu viņ am esi ienaidnieks numur 1! Tā dus nevajadzē tu pieņ emt darbā , tas sabojā viesnī cas tē lu un reputā ciju.
- Kopumā personā ls ir ļ oti draudzī gs, BET, diemž ē l, arā bi š ajā viesnī cā ir daudz mī ļ ā ki par jebkuru citu.
IESAKU VIESNĪ CU VISIEM!
Bē rniem ir daudz interesantu aktivitā š u.
Jaunieš iem ir milzī ga interesanta teritorija, pludmale ar forš ā m insta-vietā m.
Veciem cilvē kiem ir arī daudzas relaksā cijas zonas, SPA.
ARĪ IR MANS VIDEO APSKATS PAR Š O VIESNĪ CU!
Вид из номера на главный бассейн СМОТРИТЕ ПОДРОБНОЕ ВИДЕО С ЭТОГО ОТЕЛЯ ! Стандартный номер (очень просторный и светлый!) Бассейн Вид из номера Территория Территория Море
аватар ad09061990
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ī sā k sakot, viesnī ca ir lieliska. Č etrinieks, kas ir labā ks par daudziem ē ģ iptieš u pieciniekiem. Plusi: - koplietoš anas zona ar citiem albatrosiem, attiecī gi akvaparks bonusā ; - Super internets, visā teritorijā un pat istabā ; - jaunas telpas, mē beles utt. … Tomēr ▾ Ī sā k sakot, viesnī ca ir lieliska. Č etrinieks, kas ir labā ks par daudziem ē ģ iptieš u pieciniekiem.
Plusi:
- koplietoš anas zona ar citiem albatrosiem, attiecī gi akvaparks bonusā ;
- Super internets, visā teritorijā un pat istabā ;
- jaunas telpas, mē beles utt. ;
- ē diens, mani vienmē r apmierinā ja gaļ a un zivis, izņ emot brokastis.
Mī nusi:
- superaugstprā tī gs bubulis gids no Tui, tā diem vajag dzī t kaklā un nelaist uz normā lu viesnī cu sliekš ņ a;
- ī paš a attieksme pret arā biem - viņ i š eit ir pirmš ķ irī gi;
- pludmale ir otrā lī nija, transfē rs vai 15 minū tes ar kā jā m, man tā nav problē ma, bet pielikš u mī nusam
Dodieties uz manu YouTube kanā lu, tur ir video no š ī s viesnī cas, skatiet secinā jumus, dariet to pats - https://www.youtube.com/watch? v=u5hmDtrstgA&t=3s
аватар vixa2
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Aukstuma, mū su platuma grā dos drē gnuma un vispā rē jā s negatī visma dē ļ baranovī rusa dē ļ man ļ oti gribē jā s doties tur, kur š ī s tē mas nav. Un mums tas izdevā s. Cilvē ki dzī vo, priecā jas, smaida kā pirmskarantī nas laikos, kā vecajos labajos laikos! Un tas ir ļ oti patī kami. … Tomēr ▾ Aukstuma, mū su platuma grā dos drē gnuma un vispā rē jā s negatī visma dē ļ baranovī rusa dē ļ man ļ oti gribē jā s doties tur, kur š ī s tē mas nav. Un mums tas izdevā s. Cilvē ki dzī vo, priecā jas, smaida kā pirmskarantī nas laikos, kā vecajos labajos laikos! Un tas ir ļ oti patī kami.
Kopumā viesnī ca ir klusa, nav ī paš as kustī bas, 30-40% tū ristu, ir daudz brī vu vietu. Baseini un pludmale ir lieliski. Wifi ir normā ls un bezmaksas. Animatori ir lieliski. Istabas ļ oti tī ras, jaunas (dzī votas 1 korpusā ). Ļ oti garš ī ga pica!
No mī nusiem:
- reģ istratū rā mē ģ inā ja pā rdot labā ku istabu, un tas bija smieklī gi, jo mē s ieradā mies tikai kopā ar puisi no visas lidmaš ī nas, t. i. izņ emot mū s, neviens nepretendē ja uz labā ku numuru : )
- ē diens ir ļ oti vienā ds, esmu vegā ne, neesmu ī paš i izvē lī ga ē dienam, nevajag daudz, bet katru dienu viss bija stulbi vienā ds.
Gaļ as ē dā jiem izvē le, protams, labā ka, bet 4dien gaudoja no garlaicī ga ē diena. Tā bija pirmā reize, kad atpū tos viesnī cā , kur bija tik maz konditorejas izstrā dā jumu.
Bet kopumā iesaku viesnī cu. Otro reizi es neatgrieztos ē diena dē ļ .
аватар pistolet3077
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū ta ar ģ imeni. Viesnī cu konsultē ja mū su ceļ ojumu aģ ente Alena (Aquamarine aģ entū ra, Borispoles pilsē ta). Ā rzemē s atpū tā mies nevis pirmajā , bet viesnī cu ķ ē dē Albatross pirmo reizi. Teikt, ka bijā m apmierinā ti, nozī mē neteikt neko. … Tomēr ▾ Atpū ta ar ģ imeni. Viesnī cu konsultē ja mū su ceļ ojumu aģ ente Alena (Aquamarine aģ entū ra, Borispoles pilsē ta). Ā rzemē s atpū tā mies nevis pirmajā , bet viesnī cu ķ ē dē Albatross pirmo reizi. Teikt, ka bijā m apmierinā ti, nozī mē neteikt neko. Mē s esam pilnī gi sajū smā un sajū smā .
Ieraš anā s bija agri, 09.00 bijā m viesnī cā . Par 10 amerikā ņ u naudu uzreiz apmetā s, pabaroja, un viss sā kā s. . . Viss bija tikai labi.
Teritorijā vienlaikus atrodas 3 viesnī cas bez pā rvietoš anā s ierobež ojumiem starp tā m. Teritorija ir sakopta, ļ oti sakopta un funkcionā li pā rdomā ta. Daudz vietu, kur palikt. Jaunas telpas, apsildā mi baseini. Draudzī ga apkalpoš ana. Ē dienu un dzē rienu izvē le ir ļ oti liela. Dzī vojā m 4. namā . No 4. korpusa (tā atrodas vistā lā k no jū ras) lī dz pludmalei ī sti 1.5 km. Bet ar autobusu var aizbraukt lī dz jū rai.

Arī animā cija ir visaugstā kajā lī menī .

Es dodu padomu š ajā jautā jumā : ņ emiet lī dzi savu alkoholu (ja tas jums ir svarī gi) un alus glā zes. Alu pludmalē ielej mazā s glā zē s vai LIELAJĀ glā zē .

No mī nusiem ir tas, ka no viesnī cas nav kur iziet. Apkā rt tuksnesis. Uz vecpilsē tu, Sheraton, lielveikalu jā brauc ar taksi.
Nebaidieties doties atvaļ inā jumā pē c karantī nas, pē c pā rbauž u veikš anas lidostā jū s pilnī bā aizmirstat par koronavī rusu.

Lai visiem laba atpū ta! ! !
аватар zhurayeva
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
"+": + No 2020. gada jū lija Jū s varat izmantot tuvē jo FUN&SUN Albatros Aqua Park 4* un FUN&SUN Albatros Aqua Blu 4* viesnī cu teritoriju, baseinus un slidkalniņ us. + 2 apsildā mi baseini ziemā. + Plaš as istabas. Ģ imenes numuri ar 2 guļ amistabā m. … Tomēr ▾ "+":
+ No 2020. gada jū lija Jū s varat izmantot tuvē jo FUN&SUN Albatros Aqua Park 4* un FUN&SUN Albatros Aqua Blu 4* viesnī cu teritoriju, baseinus un slidkalniņ us.
+ 2 apsildā mi baseini ziemā.
+ Plaš as istabas. Ģ imenes numuri ar 2 guļ amistabā m.

"-":
- Attā lums no jū ras, 700 metri pā ri ceļ am. Transfē rs uz pludmali ik pē c 30 minū tē m, brauciens 7 min. Pastaiga lī dz pludmalei 12 min. Pie ieejas ir akmeņ i, nepiecieš ami speciā li apavi. Pludmales Albatros Resort 4 * pludmale.

Video apskats - https://www. youtube. com/watch? v=gdKRC5Yhssc
аватар tyulkova.oksana
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Istabas ir labas dot tikai par 20$, ē diens normā ls, bet bē rniem gribē tos vairā k. Ar bē rniem grū ti tikt lī dz jū rai, transfē rs ir pā rpildī ts, jo savā c cilvē kus no vairā kā m viesnī cā m, un reizē m nā cā s gaidī t citu, visi vienā nesatilpa, ceļ š š ā dos gadī jumos ir lī dz 30 minū tes. … Tomēr ▾ Istabas ir labas dot tikai par 20$, ē diens normā ls, bet bē rniem gribē tos vairā k. Ar bē rniem grū ti tikt lī dz jū rai, transfē rs ir pā rpildī ts, jo savā c cilvē kus no vairā kā m viesnī cā m, un reizē m nā cā s gaidī t citu, visi vienā nesatilpa, ceļ š š ā dos gadī jumos ir lī dz 30 minū tes. aizņ emts, man ar bē rnu 1.6 bija grū ti tur tikt. (Ar ratiem karstumā , tad smiltī s un š ķ ē rsot divas joslas maš ī nā m bez pā rejā m, luksoforiem un ar apmali pa vidu arī nav variants). Pē dē jais mikroautobuss no jū ras pulksten 17.00, ilgi nepeldē si un kā jas nebā zī si. Personā ls ļ oti pieklā jī gs, apkalpoš ana lieliska. Arī alkohols ir pā rsteidzoš i labs. Animā cija 3, mums lī dzi bija 5 gadus veca meitiņ a, tad 6dien pā rstā ja iet uz bē rnu diskotē ku, neinteresē ja. Divas nedē ļ as mums patika tikai uguns š ovs un dzī vā mū zika. Bē rniem ir super slidkalniņ i, bet pieauguš ajiem lī dz 80 kg vī rs nevarē ja braukt. Rotaļ u laukums ir vecs un slidkalniņ i neslī d, ir pā ris š ū poles - vairs nav jā iet vienreiz. Tī rī ba 5.
аватар golub210
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Izcila viesnī ca! Š ā dam č etriniekam nav ž ē l 5 zvaigznes). Mē s nedē ļ u atpū tā mies kopā . Rī ta ieraš anā s. Vispirms viņ i uzvelk rokassprā dzes (pusstundas laikā ), tad brokastis un reģ istrā cija. Istaba standarta, bet liela, viss strā dā , viss kā rtī bā , seifs bezmaksas, minibā rs arī , bez atgā dinā jumiem, tī ra un papildina vannas istabu ar kosmē tiku, ū deni utt. … Tomēr ▾ Izcila viesnī ca! Š ā dam č etriniekam nav ž ē l 5 zvaigznes). Mē s nedē ļ u atpū tā mies kopā . Rī ta ieraš anā s. Vispirms viņ i uzvelk rokassprā dzes (pusstundas laikā ), tad brokastis un reģ istrā cija.
Istaba standarta, bet liela, viss strā dā , viss kā rtī bā , seifs bezmaksas, minibā rs arī , bez atgā dinā jumiem, tī ra un papildina vannas istabu ar kosmē tiku, ū deni utt. Tī rī š ana ir ikdienas un kvalitatī va. Apkopē jai pateicā s (dolā rs vai mū su saldumi). Kondicionieris strā dā ja perfekti, odi utt. nebija. Pē c 5. numura.
Teritorija patī kami acij tī kama, visur tī rs, viss laistī ts un apbū vē ts. Papildus saviem baseiniem (piemē ram, 4 gab. ), Jū s varat izmantot arī citus blakus esoš ā s 2. lī nijas mā sas viesnī cā s. Ja kā dam interesē ū dens slidkalniņ i - patī k. Mē s devā mies ar prieku. Ir transfē rs uz pludmali, vai arī jū s varat kratī t ē dienu ar kā jā m, 7-8 minū tes. Pludmale vairā kā m viesnī cā m. Ir dubults iespaids, vietas maz, bet kopumā ar infrastruktū ru viss kā rtī bā . Pludmales bā rs ir atvē rts. Saulrieta smiltis, bijā m bez aquashoes, normā li. Zivis ir, bet zemū dens pasaulei vajag doties izbraucienā ar laivu. Mē s bijā m delfī nu lī cī , tas ir prieks), snorkelē jā m, vē rojā m koraļ ļ us un zivis, kā arī ar delfī niem. Organizā cijas ziņ ā viss ir lieliski (transfē rs, ē dinā š ana, jahta) un komanda ir lieliska, bija jautri un interesanti.
Ē dienreizes 5, tieš i pietiekami, vairā ku veidu gaļ as ē dieni, augļ i, deserti, gards saldē jums un vairā ku veidu kafijas dzē rieni. Neviens nepaliks izsalcis, viss ir garš ī gi un svaigi. Deserti izskatā s smuki, bet mē s neesam mī ļ otā ji, ja apē dā m pā ris gabaliņ us, ir labi. Augļ i, jā , tas ir interesants ē diens, bet viesnī cā nevar ē st to, ko gribi (mango, vī ģ es utt. ), pats to iegā dā jies no vietē jiem tirgotā jiem un tirgū . Atpū ta vienmē r ir prieks, viesnī ca ir cienī ga, paldies par mū su atvaļ inā jumu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums vvittallikk
5 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums olisinia
cik es saprotu, viss iekļauts pludmalē un restorānos un bāros
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums nast_plaksina
Vai pēc islāmistu draudiem nebūtu bīstami atpūsties Hurgadā februāra beigās vai marta sākumā? Vai tiek veikti papildu drošības pasākumi?
10 gadiem atpakaļ  •  9 abonenti 17 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель с хорошими номерами и питанием, расположен через дорогу от отеля Beach Albatros Resort. Входит в сеть Pickalbatros. Ориентирован на семейный отдых с детьми. Отель расположен на второй линии, в 700 метрах от пляжа (в Beach Albatros Resort). Справа находятся отели — Pickalbatros Sea World 4* и Albatros Aqua Park Resort 4*, на их территориях есть детский и взрослый аквапарки, гости отеля Albatros Aqua Vista Resort 4* могут абсолютно бесплатно ими пользоваться. Открыт в 2008 году. Последняя реновация прошла в 2016-2017 годах. Отель состоит из основного 1-этажного здания (только ресепшн) и комплекса 3-этажных корпусов.

Atrašanās vieta В 7 км от международного аэропорта Хургады, в 15 км от центра Хургады.
Pludmales apraksts Гости пользуются песчаным пляжем отеля Beach Albatros Resort 4* (в 700 метрах от отеля), отделена часть пляжа слева (каменистый пологий вход в море, рекомендуется специальная обувь), есть трансфер на пляж (бесплатно, каждые 30 минут, с 08:00 до 17:00). Полотенца предоставляются в отеле (бесплатно). На пляже есть причал, а также бар.
 • 2. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, услуги консьержа, факс/ксерокопирование, заказ такси (платно), услуги по глажке одежды (платно), room service (платно), Wi-Fi в общественных местах и в номерах (бесплатно), 2 конференц-зала (на 70 и 200 чел., платно, в Beach Albatros Garden), магазины, банкомат в лобби, аптека в отеле Аlbatros Palace Resort, врач в соседнем отеле Albatros Sea World (часы работы:10:00-15:00/19:00-22:00).

3 бассейна для взрослых (один с подогревом в зимний период);

Один из бассейнов для взрослых расположен на крыше главного здания с прямым доступом в Red Sky бар;

Один бассейн-джакузи в соседнем отеле Albatros Aqua Park Resort;

Бассейны в соседних отелях Albatros Sea World и Albatros Aqua Park Resort;

Аквапарк в соседнем отеле Albatros Aqua Park Resort (9 горок для взрослых) и Аквапарк в отеле Albatros Sea World (16 горок для детей)

Soprano — ресторан итальянской кухни : завтрак (07:00-10:00), поздний завтрак (10:00-11:00), обед (12:30-14:30), ужин (18:30-21:30), поздний ужин (22:00-00:00).

Saffron — ресторан восточной кухни: завтрак (07:00-10:00), обед (12:30-14:30), ужин (18:30-21:30).

L’Asiatique — ресторан азиатской кухни: ужин (18:30-21:30).

Olympus Bar — круглосуточный бар в лобби (00:00-10:00 напитки за дополнительную плату).

Millennium Bar — время работы 18:00-00:00.

Pool Bar White — бар у бассейна (10:00-до заката).

Red Sky Bar — бар на крыше главного здания (08:00-00:00).

Sport Bar — время работы 10:00-00:00 (доступно мороженое 11:00-00:00, блинчики 12:00-00:00 и закуски 12:00-17:00).

Disco Bar The Bridge — диско бар в отеле Pickalbatros Sea World (Ex. Aqua Blu) 4* (23:00-02:00, после 00:00 платно).

Shisha Corner — в Red Sky Bar: платно.

Aqua Bar — бар в отеле Pickalbatros Sea World (Ex. Aqua Blu) 4* (доступно мороженое 11:00-16:00).

Food Court — в отеле Pickalbatros Sea World (Ex. Aqua Blu) 4* (доступны закуски 12:30-16:00, мороженое 11:00-16:00 и блинчики 16:00-17:00).

Red Sky Bar — бар в отеле Beach Albatros Resort 4* 10:00-17:00 (доступны закуски 12:30-16:00).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн с подогревом в зимний период, детские бассейны в соседних отелях Albatros Sea World и Albatros Aqua Park Resort, аквапарк в отеле Albatros Sea World (16 горок для детей). Детский клуб для детей от 4-12 лет (часы работы: 10-12:30/15:00-16:30, работает 6 дней в неделю), детская площадка (1 — Albatros Aqua Park Resort, 1 — Albatros Aqua Vista), компьютерные игры (в отеле Albatros Aqua Park (платно), детская кроватка предоставляется в номер бесплатно (по запросу), стульчики для кормления, детский буфет в ресторане.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports Аквапарк в соседнем отеле Albatros Aqua Park Resort (9 горок для взрослых) и аквапарк в отеле Albatros Sea World (16 горок для детей), многофункциональный корт (дополнительная плата за прокат оборудования и освещение), теннисный корт — бесплатно в Albatros Garden (дополнительная плата за прокат оборудования и освещение, твердое покрытие), пляжный волейбол, дартс, аквааэробика бочча, водное поло, дайвинг центр в отеле Beach Albatros Resort (платно), тренажерный зал (в отеле Beach Albatros Resort 4*), Spa-центр (в отеле Albatros Aqua Park Resort 4*): платно.
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • velosipēdu noma
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 356 номеров.

Istabās

Ванная комната с душевой кабиной, фен (бесплатно), индивидуальный кондиционер, телевизор, спутниковое телевидение, телефон, сейф (бесплатно), Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (минеральная вода — бесплатно), чайник (бесплатно, по запросу), балкон или терраса. Уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, смена полотенец: ежедневно room service (платно).

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
Adrese Safaga Road, P.O. Box 110, Hurghada, Egypt
Tālruņi: +20 65 3464801
Tīmekļa vietne: Albatros Aqua Vista Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.