Meraki Resort 4*– Atsauksmes

33
Novērtējums 9.210
№1 viesnīcas reitingā Hurgada
9.2 Numurs
9.4 apkalpošana
9.4 Tīrība
9.3 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Meraki ir pirmā klubu viesnīca Tuvajos Austrumos – lieliska vieta jauniešu atpūtai, naktsdzīvei, pludmales ballītēm, jogai un meditācijai. Tas tika atvērts pēc pilnīgas renovācijas 2018. gada augustā. Atrodas Hurgadas centrā ar Sarkanās jūras lielāko pludmali (2,6 km). Atpūtas jēdziens ir jaunatne, klubs. Viesnīca neuzņem viesus ar bērniem.Vairāk →
аватар PetrenkoDarya
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ieteicams ā ra aktivitā tē m. Diskotē kas, skaista teritorija, stilī gas telpas un garš ī gi ē dieni. Viesnī ca Sunrise Meraki Resort 4* ir ļ oti forš a)) … Tomēr ▾ Ieteicams ā ra aktivitā tē m. Diskotē kas, skaista teritorija, stilī gas telpas un garš ī gi ē dieni. Viesnī ca Sunrise Meraki Resort 4* ir ļ oti forš a))
аватар letonia
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Stilī ga un nereā li labi uzturē ta viesnī ca. Apkalpojoš ais personā ls ļ oti uzmanī gs, alkohols ļ oti reibinoš s, istabas uzkopš ana laba, mū su apkopē ja bija tikai maza vā verī te, izlika nereā li skaistas lietas uz ziedu un dvieļ u gultas. … Tomēr ▾ Stilī ga un nereā li labi uzturē ta viesnī ca. Apkalpojoš ais personā ls ļ oti uzmanī gs, alkohols ļ oti reibinoš s, istabas uzkopš ana laba, mū su apkopē ja bija tikai maza vā verī te, izlika nereā li skaistas lietas uz ziedu un dvieļ u gultas. Administrators katru dienu precizē ja vai viss der, prasī ja gludekli, atveda 3 minū tē s.
Ē diens ļ oti garš ī gs, picas, burgeri, restorā ni un vienkā rš i bufete, tas ir viens no viesnī cas lielajiem plusiem. Vieta ļ oti skaista, viesnī cā plosā s dzī vī ba, daudz darbinieku kopj teritoriju, jautri skriet pa kopto zā li pē c gā rņ iem, un neviens nebaro)
No mī nusiem visiem, bet ne mums - mū zika. Mū zika teritorijā gabalos, katru dienu vai divas jauna vieta, atkarī bā kur atrodas tava istaba, bijā m netā lu no vibe kluba, tieš i 5 metrus no tā , tur bija ballī tes 2 reizes vakarā nedē ļ as laikā , mē s saņ ē mā m noguris un negā ja( ai), bet pā rbū vē ja miega grafiku, cē lā s 6-7, gulē ja 21.00, tieš i priekš ā "mū zika" un tas ir normā li, naktī var pamosties, bet tas ir kaut kas, kas traucē - ausu aizbā ž ņ i lai palī dz, mums tas nemaz netraucē ja.
Mums bija vē lā izrakstī š anā s, pagarinā ja lī dz 18.00 par š o piemaksā jot vē l 30 eiro. . . Un paņ ē mā m arī dž ipstera skatu uz dā rzu, un mums iedeva skatu uz jū ru, tur puslī dz redzams, bet patī kami acī mredzot viņ iem nebija brī vu istabu, un viņ i nevē lē jā s pazeminā t istabu un pieš ķ ī ra to augstā ku. Viesnī cas noslogojums bija liels, no mī nusiem, atbraucā m ar stipru vē ju, jū rā nepeldē jā mies, visi bija pie siltā baseina, ai, ne visiem pietika sauļ oš anā s krē slu, bet kamē r tu dzer spirtu , vieta ir bezmaksas)
Ļ oti iesaku, ja vē laties aktī vi, mierī gi un jautri pavadī t brī vdienas)
аватар shumeijko1
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Ē ģ ipte bija mans sapnis, un es piepildī ju š o sapni. Atpū tā mies Hurgadā viesnī cā Meraki. Esmu ļ oti apmierinā ta ar viesnī cu, tā ir ideā la. Ļ oti lī dzī gs Eiropas viesnī cā m, nekas vairā k. Labas plaš as telpas katrai gaumei: halā ti, zobu birstes, adatas, diegi, ausu kociņ i, š ampū ni, balzami, ž elejas, bija pat skuveklis vī rieš iem, bija viss nepiecieš amais atpū tai, iekopta zaļ ā zona ar forš iem putniem, mē s palū dza mū s doties uz pirmo stā vu bez problē mā m nokā rtots, milzī ga neaprakstā ma skaistuma pludmale, 4 lagū nas, divi lieli slidkalniņ i. … Tomēr ▾ Ē ģ ipte bija mans sapnis, un es piepildī ju š o sapni. Atpū tā mies Hurgadā viesnī cā Meraki. Esmu ļ oti apmierinā ta ar viesnī cu, tā ir ideā la. Ļ oti lī dzī gs Eiropas viesnī cā m, nekas vairā k. Labas plaš as telpas katrai gaumei: halā ti, zobu birstes, adatas, diegi, ausu kociņ i, š ampū ni, balzami, ž elejas, bija pat skuveklis vī rieš iem, bija viss nepiecieš amais atpū tai, iekopta zaļ ā zona ar forš iem putniem, mē s palū dza mū s doties uz pirmo stā vu bez problē mā m nokā rtots, milzī ga neaprakstā ma skaistuma pludmale, 4 lagū nas, divi lieli slidkalniņ i. Pludmalē vienmē r ir brī vas vietas.
Laiks mū s nedaudz pievī la, bija ļ oti vē jains un tieš ā m auksts vē jš . Atpū tā s no 23. lī dz 30. martam. Bet, pateicoties aizsardzī bai pret vē ju, jū s varat droš i gozē ties saulē . Ū dens joprojā m auksts, plus 21-22. Ē diens ir neslavē jams. Daudz vairā ku veidu zivis, garneles, kalmā ri, feta, zemenes, no rī ta svaigi svaiga sula ar meloni un apelsī nu. Burgera vietā gatavo gardu kafiju un kapuč ī no. Jū s ielejat sev trī s veidu saldē jumu, starp citu, ļ oti garš ī gu. Neticami daudz saldumu.
Un nemitī gā kustī ba un animā cija pie baseina neļ auj garlaikoties, vakarā pē c deviņ iem diskotē ka (bet dī dž ejs reizē m ieiet nirvā nā un aizmirst, ka daž ā da vecuma cilvē ki atpū š as un ne visi grib tusē t zem kluba ) katru vakaru burgeru bā rā ir interesanta programma un pat karaoke. Bā rmenis tur ir gudrs, es joprojā m nevaru saprast, kā viņ am, nabagam ar divā m rokā m, izdodas taisī t visus š os sarež ģ ī tos kokteiļ us un vienlaikus jokot, viņ š ir ļ oti mī ļ š , smaidī gs, es reti dzeru alkoholu, bet kokteiļ i tur bija garš ī gi, viesmī lis arī ā trs un sabiedrisks. Tī rī š ana katru dienu, viss mainā s, kas jā pievieno arī gudrī bas. Pakalpojums nav slavē jams. Ļ oti labi atpū tos, ļ oti gribu tur atgriezties
P. S. Vienī gais mī nuss ir pusdienu kastī te. Divi rullī š i, viens ar plā niem siera gabaliņ iem, otrs ar desu, ko mē s neē dam, ne ar ko nebija smē rē ti, knapi apē du, viens banā ns, un divi sī ki kumosiņ i, nebija ko izdzert ( labi, tas viss bija pilnī gi neē dams). Es jau lidmaš ī nā biju izsalcis. Jū su viesnī ca vienkā rš am ukrainim ir diezgan dā rga, tā pē c visam jā bū t visaugstā kajā lī menī lī dz galam. Atvainojiet, bet es vienmē r rakstu to, ko domā ju. Un viss ir super, paldies Meraki.
аватар Olga_star
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es rakstu š o viesnī cu naktī . Nevaru aizmigt, jo zem logiem atskan troksnis nesaprotamā valodā un mū zika bungo pa visu viesnī cu. Jau no pirmajā m minū tē m viesnī ca smarž oja pē c pionieru nometnes. Un man bija taisnī ba. Š ī viesnī ca nav paredzē ta atpū tai, bet gan tusnai. … Tomēr ▾ Es rakstu š o viesnī cu naktī . Nevaru aizmigt, jo zem logiem atskan troksnis nesaprotamā valodā un mū zika bungo pa visu viesnī cu. Jau no pirmajā m minū tē m viesnī ca smarž oja pē c pionieru nometnes. Un man bija taisnī ba. Š ī viesnī ca nav paredzē ta atpū tai, bet gan tusnai. Jaunieš i tusē pa nakti, mū zika zem loga, troksnis, kņ ada, smiekli. Naktī s te nevarē si gulē t. Pat ja aizverat logus. Gaisa kondicionē tā js rada vē l lielā ku troksni, tā pē c aizmirstiet par gulē š anu naktī . Un neviens tev nepalī dzē s š ajā jautā jumā . Š ī ir kluba viesnī ca.
Viss š is troksnis atceļ visas viesnī cas pozitī vā s puses: apkā rtne ir interesanta, Wi-Fi tieš ā m labs, jū s nebū siet izsalcis, bā ri nav labi. Istabas ir normā las.
Secinā jumi. Tikai pieauguš ajiem, tā tad vecā kiem bē rniem. Ja vē laties kulturā li atpū sties, gulē t, atpū sties, pā rstartē t, labā k izvē lē ties citu viesnī cu.
аватар ialla
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vai š ī ir laba viesnī ca? Nu ko jū s domā jat, ja mē s no tā s atgriezā mies pirms nedē ļ as, š odien nopirkā m meitai un znotam tū ri uz Merakiem uz aprī li - dzimš anas dienas dā vanu un viņ u piekto kā zu gadadienu. … Tomēr ▾ Vai š ī ir laba viesnī ca? Nu ko jū s domā jat, ja mē s no tā s atgriezā mies pirms nedē ļ as, š odien nopirkā m meitai un znotam tū ri uz Merakiem uz aprī li - dzimš anas dienas dā vanu un viņ u piekto kā zu gadadienu. Sī kā ka informā cija par viesnī cu.
Mums ir viss stā sts, kas saistī ts ar Meraki. Mē s ar draugiem no Baltkrievijas ieradā mies š ajā viesnī cā.09. 2020. , bet palikā m tikai pā ris stundas. Anekstur pā rdeva ekskursijas uz Meraki, nespē jot izmitinā t tū ristus š ajā viesnī cā . Anekturs mū s pā rcē la uz citu viesnī cu. Tas mū s ļ oti sarū gtinā ja. Meraki darbinieki reģ istratū rā sniedza mums visu iespē jamo atbalstu un nolē mā m, ka nā kamreiz noteikti ieradī simies š eit. Un tā , 02.2021. esam divas nedē ļ as Merakos)))))))).
Š ī ir brī niš ķ ī ga viesnī ca. Te nav nekā das ā riš ķ ī gas greznī bas: marmors un viltus zeltī jums - boho stila viesnī ca no betona un koka, visur motivē još i uzraksti angļ u valodā . Ļ oti stilī ga viesnī ca.
Numuri atbilst aprakstiem viesnī cas mā jaslapā . Viņ i labi uzņ em. Ir pieejams ū dens pudelē s, š ampū ns, kondicionieris, duš as ž eleja un mitrinā tā js, diegu komplekts, zī mulis un piezī mju blociņ i.
Teritorija sakopta, no jebkuras vietas paveras skaists skats. Pludmale ir gara, bet laikapstā kļ u dē ļ mē s nepeldē jā mies, bet tikai gā jā m pa to - 2 km ir diezgan labs attā lums. Ir š ū puļ tī kli tiem, kas vē las pavadī t laiku.
Februā rī ne visi restorā ni un bā ri bija atvē rti, tač u strā dnieku pietika. Bijā m aziā tu un ē ģ iptieš u valodā - ē diens un apkalpoš ana topā - atstā jā m dzeramnaudu. Sporta bā rā tiek pasniegtas gardas nū deles un burgeri - ļ oti ieteicams pat tiem, kas ievē ro diē tu. Arī pica ir garš ī ga, ī paš i siera pica. Kopumā ē diens ir daudzveidī gs, ē stgribu un garš ī gs. Katrā s pusdienā s un vakariņ ā s ir pieejamas jū ras zivis, gaļ a (liellopu gaļ a, jē ra gaļ a) ​ ​ un mā jputni (tī tara/vistas/paipalas). Gandrī z katru dienu ir jū ras veltes (kalmā ri, garneles vai krabji). Nu, plus: vakariņ as ar skatu uz jū ru vai pat pludmalē .
Mē s nelietojā m alkoholu - mē s to nevaram novē rtē t, un viesmī lis mums atnesa brokastī s svaigas sulas, pat ja mē s par tā m aizmirsā m. Agrā k bija tā , ka prasī ju bā rmenim minerā lū deni, bet tagad tā nav pie bā ra - par minerā lū deni jau aizmirsu, bet bā rmenis atceras un atnes minerā lū deni.
Vē rtī gā kais viesnī cā ir personā ls, novē lam viņ am veselī bu, patī kamus viesus un labklā jī bu.
Обед на пляже - поел и сразу можно полежать)))) Неожиданно удобно. наш номер активности салфетка, с идеей отеля Сотрудник отеля Общий туалет возле главного ресторана Общий туалет возле главного ресторана Обед с видом на море
аватар Bulikj
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es paliku š ajā viesnī cā no 17.02 lī dz 24.02. Ierodoties, viņ i uzreiz apmetā s, paē duš i pusdienas, lai gan vairs nebija pusdienas laiks. Viņ i man iedeva augstā kas klases istabu bez papildu maksas. Numuri ir lieliski. Moderns, skaists, ē rts. … Tomēr ▾ Es paliku š ajā viesnī cā no 17.02 lī dz 24.02. Ierodoties, viņ i uzreiz apmetā s, paē duš i pusdienas, lai gan vairs nebija pusdienas laiks. Viņ i man iedeva augstā kas klases istabu bez papildu maksas. Numuri ir lieliski. Moderns, skaists, ē rts. Es gribē ju tur dzī vot un bū t. Jauni matrač i, ļ oti labi mugurai) Ņ emot vē rā , ka pū ta stiprs vē jš un bija diezgan vē ss, it ī paš i vakarā , kad nevar iziet bez dū nu jakas, gaisa kondicioniera klā tbū tne apkurei un silts sega bija liels pluss.
Teritorija liela un ļ oti skaista. Viss Boho stilā . Personā ls ideā ls, ļ oti izpalī dzī gs. Gara pludmale, vietas pietiek visiem. Ir sē rfoš ana, snorkelē š ana, vairā kas peldvietas ar bā riem. Š ū puļ tī kli, klā ja krē sli ar pretvē ja tī kliem. Nereā la skaistuma un krā su jū ra, daž i cilvē ki uzskata, ka tā ir Ē ģ ipte, nevis Maldī vija.
Divi baseini, viens apsildā ms un lieliska mū zika. Ē diens ir svaigs, kvalitatī vs, man pietika. Zupas, graudaugi, kartupeļ i daž ā dā s versijā s, makaroni, graudaugi, salā ti, mē rces, saldumi, augļ i. Brokastis bija ī sta apelsī nu sula. Garda kafija gan restorā nā , gan vestibila bā rā .
Cilvē ku ir daudz, bet vietas pietiek visiem un izklī st. Burger bā rā ir eleganti burgeri un daž ā das taju nū deles, kas tiek pasū tī tas tieš saistē caur terminā li. Nav iespē jams palikt izsalkuš am. Puiš i animatori patieš ā m tiek doti pilnī bā , katru dienu. Tie nav vecmodī gi š ovi, bet gan mū sdienī gi izpildī tā ji, dī dž eji, aktivitā tes brī vā dabā . Nebija laika garlaikoties. Ekskursijas nebija ņ emtas no gida, bet gan pasū tī tas mā jaslapā . Un ietaupī jumi ir pienā cī gi, un iespaidi. Kvadriķ i, Luksora.
Kontingents ir jaunī ba, pat ja cilvē ki ir vecumā , dvē sele noteikti) Ja jū s dodaties gulē t, tad varbū t pa dienu, jo tomē r tas ir paredzē ts ballī tei, un mū ziku diskotē kā var atskaņ ot lī dz 2 naktī . To var dzirdē t visā viesnī cā .
Internets ir lielisks, bet ar tā lvadī bas pulti ir nianses, ne visi to saņ em, tie vairs nav jautā jumi viesnī cai, sociā lajiem tī kliem, pastam, bankā m utt. , ar to pilnī gi pietiek.
Mī nuss ir daž i apmeklē tā ji, kuri atnā k un uzvedas kā lopi, bet tā du ir ļ oti maz, kas priecē .
Noteikti gribas š eit atgriezties.
Paldies par neaizmirstamajā m brī vdienā m!
аватар kiev2
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jaunatnes lieliska viesnī ca, nav bē rnu, nav daudz ē ģ iptieš u! Nokā rtoju ļ oti ā tri, paldies Helmi! ! ! Istabas ir lieliskas, mazas, bet tī ras un jaunas. Jā , š ajā viesnī cā viss ir kā rtī bā , Hurgadā vairs nav tik lielas un skaistas pludmales. … Tomēr ▾ Jaunatnes lieliska viesnī ca, nav bē rnu, nav daudz ē ģ iptieš u!
Nokā rtoju ļ oti ā tri, paldies Helmi! ! ! Istabas ir lieliskas, mazas, bet tī ras un jaunas. Jā , š ajā viesnī cā viss ir kā rtī bā , Hurgadā vairs nav tik lielas un skaistas pludmales. Es noteikti atgriezī š os jū nijā .
аватар Mihail_Belkov
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atsauksmes, kuras lasu Turpravdā utt. , ir pilnī bā konsekventas - pelnī ti augstas atzī mes. Par 7 atpū tas dienā m varbū t nebija iespē jams vienkā rš i nogulties un garlaikoties. Pastā vī gi kustos, nemitī gi gribas aizbraukt kaut kur citur, no kaut kurienes nirt, piedalī ties kā dā s aktivitā tē s No ko ī paš i kayfanuli: Teritorija liela, zaļ a, daudzveidī ga. … Tomēr ▾ Atsauksmes, kuras lasu Turpravdā utt. , ir pilnī bā konsekventas - pelnī ti augstas atzī mes. Par 7 atpū tas dienā m varbū t nebija iespē jams vienkā rš i nogulties un garlaikoties. Pastā vī gi kustos, nemitī gi gribas aizbraukt kaut kur citur, no kaut kurienes nirt, piedalī ties kā dā s aktivitā tē s

No ko ī paš i kayfanuli:

Teritorija liela, zaļ a, daudzveidī ga. Daž ā das pludmales, daž ā das vietas, kur atpū sties un pavadī t laiku. Katrai vietai tagad ir sava noskaņ a un ī paš as atmiņ as. Š iks bize, kas ievē rojami pagarina jau tā milzī go pludmales lī niju. Vienmē r ir vieta, kur, ja vē las, var palikt prom no pā rē jiem pie ū dens ar krā š ņ u skatu.

Animā cija - meitenes (Anna un Yana) ne tikai vilks uz aktivitā ti miruš os, bet kopumā adekvā tus patī kamus cilvē kus, kas jums visu patiesi pastā stī s. č alis, kurš vada zumbu, parasti ir uguns) Vakara ballī tes gandrī z pilnī bā izpalika, jo atradā m vairā kas forš as kompā nijas un locī jā mies uz sava viļ ņ a
Cilvē ki - "nejauku tipu" kompā nijas ir klā t, bet tie izš ķ ī st kopē jā forš o puiš u masā . Mums š ķ ita, ka viss kontingents ir 18-40 un visi bija ļ oti pozitī vi noskaņ oti. Pā rsvarā Ukraina, tur bija krievi, baltkrievi, pā ris forš i brazī lieš i, vainī gi pie pā ris manā m dzē ruma naktī m

Personā ls ir labā kais, ko esmu redzē jis. Super izpalī dzī ga, pieklā jī ga, ar humora izjū tu un milzum daudz enerģ ijas. Ļ oti pretimnā koš i puiš i. Iespē jams, ka redzes laukā pietrū ka pā ris veselu vī rieš u, kas varē tu nomierinā t "nelā gos tipus", bet š ķ iet, ka puiš i tika galā ar vā rdiem

Dizains - vē sas baltas istabas ar koka dekoru. Vispā r visi restorā ni ir pilnī gi balti, izskatā s ļ oti stilī gi. Tā es iztē lojos Santorini. Un tur dzenā s melnā s vā rnas, kas rada estē tisku kontrastu.

Ē dienu galdi - man nepatī k stingri pieķ erties ē š anas grafikam un atkal braukt pie pā rē jiem.
Tā diem gadī jumiem ir picē rija uz iesma un burgeru/nū deļ u veikals teritorijas centrā . Tas ir ā tri, garš ī gi un ļ oti ē rti.

Bā ri - gaidā ms tipisks ē ģ iptieš u alkohols. Tas joprojā m ir muļ ķ ī bas, bet tas ir labā ks par jebkuru vietu, kur tas ir bijis agrā k. Paņ emt pudeli deutikā joprojā m ir laba ideja, tač u tā tik un tā neliks vilties. Bariki arī gudri, cenš as. Lika man beidzot iemī lē ties asiņ ainajā Marijā

Cits - bija tik saspringts atpū tas grafiks, ka kaitoš anas un tenisam neatlika laika. Tas viss ir tur, un cilvē ki sakā puš i. Kaitbordam ideā la sekla vieta ar labu vē ju. Es nemē ģ inā ju instruktorus, bet redzē ju, ka puiš i pā ris dienu laikā tika nosē dinā ti uz galda, un tas ir lī menis. Ū denspī pe Krutetskaja, pat bez ū denspī pē m aizliegta koronas dē ļ . Ļ oti atmosfē riska vieta.

Knibinā š ana:
Kā saprotu, viesnī cā.4 * dē ļ "kartona" sienā m un biež ā trokš ņ a. Mani tas netraucē ja. Es esmu tas, kurš klauvē , iespē jams) Es pats guļ u ausu aizbā ž ņ os, ko es iesaku visiem.
Aiz viesnī cas ir tā pati Hurgada.
Ar labu viesnī cu kontrasts samazinā s vē l vairā k. Visur ir kļ ū das, jums jā bū t ļ oti uzmanī giem. Viesnī ca atrodas diezgan tā lu no vairuma citu, tā pē c jū s esat pē dē jais, kas ierodas no ekskursijā m, lidostas un citā m lietā m. Bet tomē r tas ir vē sturiskais centrs, netā lu no moš ejas, super ar fiksē tu cenu 10 minū tē s.
Фудкорт Край косы Кальянная
аватар PavelPavel
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies Meraki kū rortā Hurgadā no 2020. gada 1. lī dz 8. novembrim. Divi zē ni, 34 un 36 gadi. Ekskursija tika rezervē ta pā ris dienas pirms izlidoš anas, maksā ja 25 tū kstoš us UAH par 7 naktī m + testi par tū kstoti. Teikš u uzreiz, ka esmu pieredzē jis ceļ otā js, beidzas 3. … Tomēr ▾ Atpū tā mies Meraki kū rortā Hurgadā no 2020. gada 1. lī dz 8. novembrim. Divi zē ni, 34 un 36 gadi. Ekskursija tika rezervē ta pā ris dienas pirms izlidoš anas, maksā ja 25 tū kstoš us UAH par 7 naktī m + testi par tū kstoti.

Teikš u uzreiz, ka esmu pieredzē jis ceļ otā js, beidzas 3. pase un esmu bijusi gan bomž u tū rē s, gan luksusa viesnī cā s, tā pē c ir ar ko salī dzinā t. Un mē s devā mies nevis meklē t mī nusus un ķ erties pie sī kumiem, bet gan atpū sties. Precī zā k, lai pavadī tu laiku)

Tieš i atpū ta. Viesnī ca Meraki atstā ja divkā rš u sajū tu. Š ķ iet, ka viss ir lī menī , bet ir nianses, kas ja ne sabojā pā rē jo, tad ar mī nusa zī mi veica pamatī gas korekcijas tā kvalitā tē . Viesnī cā ieradā s 12, iekā rtojā s 13. Normas principā . Trī svietī gs numurs ar vienu lielu un vienu standarta gultu ar izeju uz aleju ar palmā m un vienu no baseiniem. Viesnī cā raksta, ka 35 kvadrā ti. Bet tas ir, ja saskaita ar alejas gabalu un pā ris palmā m) Patiesī bā.20 + -.
Bet mā jī gi, tī ri, viss darbojas (troksnis Conder true), figū riņ as, gleznas, sapņ u ķ ē rā js pie sienā m, svī ta. Katru dienu atņ emts. Gulbjus no dvieļ iem neapgrieza, jo norā dī ja, ka puikas dzī vo un viņ iem tas neinteresē . Teritorija viesnī cas teritorija ļ oti liela, forš a, kopta. Viss zaļ ais ir laistī ts. Ir vietas, kur mē s nekad neesam bijuš i nedē ļ as atpū tai.

Viesnī ca darbojas pē c 18+ koncepcijas, proti, viesnī cā nebija bē rnu. Viesnī ca sevi pozicionē arī kā klubu, ballī ti, jaunieš us, tač u viņ iem joprojā m ir jā strā dā un jā strā dā š ajā virzienā . Viesnī ca bija aizpildī ta par 30-40 procentiem, ne vairā k, maz cilvē ku. Kontingents pā rsvarā ir jaunieš i (lī dz 40), bet bija arī pā ri 60+, vecmā miņ a ar diviem mazbē rniem (seko acs un acs) un vē l viena vecmā miņ a pā ri 70, kas nemitī gi lauza grī das deju. Tā ir alva! Tā da cieņ a! Dievs svē tī ikvienu nodzī vot lī dz tā dam vecumam un nodzē st!
Pa valstī m - pā rsvarā ukraiņ i, mazā k nekā baltkrievi un krievi (nav marķ ē ti, jo viesnī ca salī dzinoš i dā rga), eiropieš i, lielā kie ē ģ iptieš i.

Mū zika ir tā da. Dī dž ejiem jau sen vajadzē ja atjaunot savu repertuā ru. Katra treš ā dziesma ir mazliet ieradums. Nu...Un Eiropas mū zika ir novecojusi. Turklā t š ī mū zika tika nepā rtraukti kliegta lī dz pat vakaram, pat ja neviena nebija tuvumā . Un tas bija kaitinoš i. Jo atpū sties (burtiski) š ajā viesnī cā ir ļ oti problemā tiski. Nu, izņ emot to, ka jū s esat neuzmā cī gs desantnieks un gulē jā t ļ oti spartiskajos apstā kļ os, svilpojot lodes un sprā gstoš us š ā viņ us) Personī gi es aizmigu no š iem svē tkiem divas dienas pē c ieraš anā s. Nu iedomā jies. Pa dienu nevar aizmigt, jo no baseina kliedz mū zika uz trakā basa. Ņ emot vē rā viesnī cas loģ istiku un istabu izvietojumu, mē nesis ir nereā ls. Tā pat kā mū zikas klausī š anā s alā . Vakarā negulē t - vakariņ as, š ovs, diskotē ka, ballī tes. Vidē ji apmē ram pulksten 2.
Rū kš ana tā da, ka garā m pabraukusi lokomotī ve ar oglē m. Un š ie rati nepā rtraukti meklē kā du Ahmedu, skaļ i kliedzot vā rdu. Biju gatava regulā rā m ballī tē m, bet nelikā s, ka ir tik problemā tiski gulē t. Kam ir jutī gs miegs, tā dos apstā kļ os atpū sties ir ļ oti problemā tiski.

Un galvenais viesnī cas mī nuss, lai gan viņ i nav vainī gi - tas ir vē jš ! Pastā vī gs nepā rtraukts spē cī gs vē jš . Svilpe. Kā man stā stī ja animatori, š ī ir Hurgada. Izbraucot no jū ras ir ļ oti nepatī kami – ir ļ oti auksts. Dī vaina sajū ta, kad apdedzies uz +30, bet pastā vī gi salst. Pludmales netā lu no viesnī cas pat 4 (! ). Nepā rtraukti gā jā m uz iesmu - metri 200. Tur ir bars cilvē ku un bā rs ar picē riju. Liels + ka saskaņ ā ar viesnī cas noteikumiem ir aizliegts iepriekš ieņ emt solā riju, piesienot lupatas, kuras mū su ziemeļ u kaimiņ iem patī k grē kot un mū sē jie neatpaliek. Atnā ca - paņ ē ma, pa kreisi - atlaida. Vī rietis staigā pa pludmali un skatā s.
Jū ra ir smilš aina, nav dziļ a, nav akmeņ u un koraļ ļ u, zivju arī . Pakalpojums viesnī cā ir labā kais, ko esmu satikusi Ē ģ iptē . Iederas, domā jot, kas ir labs lī dzi un tā tā lā k. Ļ oti draudzī gs un atsaucī gs. Gandrī z visi. Es sapratu, ka viņ i ir ļ oti stingri saimnieki, un ieviesu apļ veida kontroles noteikumu. (Es to sapratu vē lā k).

Animatori pastā vī gi jautā , vai viņ iem tas patī k. Reiz viņ a meitenei jautā ja, ka picē rijā pludmalē mū s slikti apkalpo, proti, ilgi gatavojot picu, gatavojot Ē ģ iptes zelta jaunatni (kuriem patī k š ī viesnī ca), lai gan viņ i ieradā s vē lā k nekā mē s. Kad es to pieklā jī gi atzī mē ju picē rijas vadī tā jam, viņ š man kaut ko skaļ i savā buš meņ u stilā pateica, es sapratu paklā jiņ u. Animators teica labi.
Toreiz nesapratu, ka patiesī bā klauvē ju, lai gan man tas š ausmī gi nepatī k un tā das domas nebija. picē rija un teica, ka pagatavos mums labā ko picu.
Mē s atteicā mies, jo ē dā m burgerus. Un nā kamajā dienā š is seniors jau slaucī ja galdus kafejnī cā.

Animatori ir krieviski runā još as meitenes un ē ģ iptieš u zē ni. Puiš i mums nekad netuvojā s, bet meitenes vienmē r nā ca, apjautā jā s vai patī k un aicinā ja uz daž ā dā m spē lē m - boč i, š autriņ as, volejbolu, ū dens aerobiku. Ī paš s paldies Ani un Jā ni par uzmanī bu. Meitenes tika mudinā tas ar viņ iem spē lē ties. Daž reiz ļ oti uzmā cī gi. Es sapratu, kā pē c, kad redzē ju, kā katru reizi viņ i nofotografē sevi vispā rē jā plā nā par cilvē ku skaitu, kas spē lē jas ar viņ iem, un nosū ta vadī bai. Droš i vien tiem, kam ir maz cilvē ku, vai nu soda, vai atlaiž.
Palī dzē ja meitenē m, kā varē ja, lai gan man ne vienmē r gribē jā s kaut ko spē lē t).

Ē diens. Ē damistabā izvē le nav ī paš i liela, bet garš ī gi, kvalitatī vi un tā arī ir. Nav tik stulbi kilometru galdu ar nesaprotamā m vielā m un salā tiem skaistumam. Tas viss ir lietā.
No augļ iem - melone, apelsī ns, banā ns, dateles, hurma (starp citu, forš i), ā boli, bumbieri, gvajaves. Bet kafejnī cā ē du tikai zupas (un kā dreiz arī borš č u) un reizē m nā cu uz grilu - liellopa steiku, putnu gaļ u, grilē tu zivi un vē l. Kā pē c? Jo viņ iem vienkā rš i ir fantastisks burgers un nū deles, kur es pā rsvarā ē du. Tā ir galvenā viesnī cas priekš rocī ba! Godī gi! Tik gardus burgerus un nū deles laikam nebiju mē ģ inā jis.
Un pieeja ir lieliska: uz skā rienekrā na pasū tā t burgeru vai ķ ī nieš u nū deles (ar liellopa gaļ u, zivi, vistu), paņ emat kuponu ar numuru un gaidā t, kad ekrā nā parā dī sies jū su numurs, dzerot aukstu alu, kas jū s esat pastā vī gi valkā š ī s iestā des bā rmeņ us un skatā s futbolu uz plazmas.

Starp citu, bā rmeņ i un viesmī ļ i burgerī ir labā kie viesnī cā . Es neatceros viņ u vā rdus, bet forš os puiš us un viņ u tē ju godī gi nopelnī ja).
Burgeru istabā ir pieejams arī bezmaksas biljards, galda futbols, gaisa hokejs un galda teniss. Daž reiz ir vakara izrā de. Ž ē l, ka virtuve tur strā dā tikai no 12 lī dz 17. Bet ar to pietika, jo es tur neē du. Vairā k jautrī bas. Ir vairā kas vietas ar veikaliem un ū dens izklaidē m (vindsē rfings utt. ). Tā tad garā mejot š ī m vietā m atgā dina ainu no Gaidai neiznī cī gā š edevra "Dimanta roka".
Nu atceries ar Kozodojevu un turku prostitū tu. Kad viņ š ir pa kreisi un viņ a ir pa kreisi, viņ am ir taisnī ba, un viņ ai ir taisnī ba) Tas ir viss! Tos var saprast: karantī na, krī ze, zaudē jumi. Bet tas bija neliels stress.

Beigā s es vienkā rš i aizgā ju ar ķ ieģ eļ a izteiksmi un vienkā rš i nepievē rsu uzmanī bu, lai gan viņ i sauca skaļ i un uzmā cī gi. Vē l viens neliels mī nuss ir tas, ka izbraukš anas dienā.6. 30 mū s nepamodinā ja no reģ istratū ras, lai gan gide apliecinā ja, ka stundu pirms izlidoš anas visi tiks pamodinā ti. Labi, ka modinā tā ju uzstā dī ji pats.
Un, manuprā t, ū denspī pes istabā , kas nestrā dā , bet kuru mī l jaunieš i, jo tur var mierī gi sē dē t bez sveš ā m acī m, blaktis paklā jos. Nav gatavs teikt, bet kaut kas mazliet pē c š ī s vietas apmeklē juma. Un ne tikai es. Bet viņ i paš i vainī gi - slē gtā s vietā s nav ko č aukstē t.

Kopumā viesnī ca nav slikta. Viņ iem ir jā izstrā dā.18+ jē dziens un jā padara tas labā ks, un tad es vienalga tur atgriezī š os.
Un paturiet prā tā , ka cilvē ki ne tikai pā rvietojas visu diennakti, bet daž reiz viņ iem ir nepiecieš ams gulē t.

Speciā li nerakstī ju atsauksmi pirmā s 2 dienas pē c atgrieš anā s normā lā atpū tā un emocijas rimā s un atsauksme izrā dī jā s visobjektī vā kā , varbū t kā dam noderē s.

Viss ir labi!
аватар laufen8
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tā mies ar draugu no 2020. gada 1. novembra lī dz 7. novembrim, viesnī ca atbilst 5 zvaigznē m, lielisks daudzveidī gs ē diens, brī niš ķ ī ga pludmale un jū ra, labi numuri, Wi-Fi visā viesnī cā , brī niš ķ ī ga animā cijas komanda - Yana, Anya, Natalie un citi. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar draugu no 2020. gada 1. novembra lī dz 7. novembrim, viesnī ca atbilst 5 zvaigznē m, lielisks daudzveidī gs ē diens, brī niš ķ ī ga pludmale un jū ra, labi numuri, Wi-Fi visā viesnī cā , brī niš ķ ī ga animā cijas komanda - Yana, Anya, Natalie un citi. Paldies visiem par atpū tu! Mē s noteikti atgriezī simies jū su Meraki viesnī cā !
Parādīt vairāk »


VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums AlyonaKozyreva
‹ Viesnīca Meraki Resort 4*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Meraki первый клубный отель на Ближнем Востоке — прекрасное место для отдыха молодежи, ночной жизни, пляжных вечеринок, йоги и медитации. Был открыт после полной реновации в августе 2018 года. Расположен в самом сердце Хургады с самым большим пляжем на Красном море (2,6 км). Концепция отдыха — молодёжная, клубная. Отель не принимает гостей с детьми.

Atrašanās vieta Отель расположен на первой береговой линии в районе старого города Хургада, в 25 км от аэропорта (20 минут).
Pludmales apraksts Частный пляж протяжённостью 700 м, общая протяжённость с островом – 2,6 км. Пляжные водные горки со спуском в море (часы работы в летний сезон: 10:00-12:00/15:00-17:00, зимний сезон: 10:00-12:00/14:00-16:00). Пляжные полотенца — бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда, экскурсионное бюро, услуги консьержа, камера хранения багажа, услуги по глажке одежды (платно), room service (платно), лимузин-сервис, факс/ксерокопирование (платно), Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах (бесплатно), магазины.

Бассейны: Euphoria бассейн с подогревом в зимний период (292 кв.м.), Floaters бассейн без подогрева в зимний период (414 кв.м.), Vibe бассейн без подогрева в зимний период (381 кв.м.).

Munchery ресторан рассчитан на 356 гостей (Международная кухня, 07:30-12:00, 18:30-22:00);

Mumm Arabian Аля Карт ресторан рассчитан на 114 гостей (Восточная кухня, 18:30-22:00);

Manzoku Asian Аля Карт ресторан рассчитан на 110 гостей (Азиатская кухня, 18:30-22:00);

Yades Greek ресторан рассчитан на 90 гостей (Греческая кухня, 12:00-17:00, 18:30-22:00);

Adagio Pizzeria пляжная пиццерия и бар рассчитан на 70 гостей (12:00-17:00);

Burger Boulevard Аля Карт ресторан рассчитан на 105 гостей (12:00-17:00 бесплатно, 22:00-03:00 за дополнительную плату);

The Noodle Tribe Аля Карт ресторан рассчитан на 130 гостей (12:00-17:00 бесплатно, 18:30-02:00 за дополнительную плату);

Felucca ресторан рассчитан на 60 гостей (Морепродукты-18:30-22:00 за дополнительную плату).

Meraki Club (23:00-03:00);

Carpe Diem Club (12:00-18:00);

Pub Fiction (20:00-02:00);

Beans n’ Cream (10:00-21:00);

Velocity Sports бар (21:00-03:00);

Latitude бар & Lounge (20:00-02:00);

Floaters бар у бассейна (10:00-17:00);

Utopia бар на пляже (10:00-17:00);

Euphoria бар у бассейна (10:00-17:00);

Ophelia лобби бар (24 часа).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • darījumu centrs
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • ārsts
 • nesmēķētāju numuri
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca pieaugušajiem
Izklaide un sports Джакузи на открытом воздухе (9 кв.м), оздоровительный центр (часы работы: 09:00-20:00, сауна, массаж, парная и джакузи — платно). Бесплатно — 2 теннисных корта (освещение-платно), футбольное поле, 2 площадки для пляжного волейбола (одна площадка для игры в вечернее время), пилатес, бочча, дартс, дневные и вечерние развлечения, беговая дорожка, уроки DJ, соревнования по плаванию, театр на пляже, Jungle тренажерный зал, водное поло, живая музыка, резидентский ди-джей в клубе, аквааэробика, олимпийские игры, вводное погружение с аквалангом в море. Платно — дайвинг центр, аква центр.
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 270 номеров:

Trouble Room — площадь: 25 кв.м., номер с одной двуспальной кроватью (Double Trouble) или с двуспальной и односпальной кроватью (Triple Trouble-площадь: 36 кв.м) , ванная комната, терраса или балкон.

Trouble Garden View Room — площадь: 25 кв.м., номер с одной двуспальной кроватью (Double Trouble) или с двуспальной и односпальной кроватью (Triple Trouble-площадь: 36 кв.м), ванная комната, терраса или балкон с видом на сад.

Gypster Side Sea View Room — площадь: 27 кв.м., номер с двуспальной кроватью, ванная комната, терраса с боковым видом на море.

Gypster Sea View Room — площадь: 27 кв.м., номер с двуспальной кроватью, ванная комната, балкон с видом на море.

Merakilous Garden View Room — площадь: 39 кв.м., номер с двуспальной или двумя односпальными кроватями, зона для отдыха, ванная комната, терраса или балкон с видом на сад.

Merakilous Sea View Room — площадь: 39 кв.м., номер с двуспальной или двумя односпальными кроватями, зона для отдыха, ванная комната, терраса или балкон с видом на море.

Istabās

Кондиционер, спутниковое телевидение, Wi-Fi (бесплатно), мини-бар (согласно концепции отеля), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), напольные весы (по запросу), сейф, балкон или терраса. Уборка номера: ежедневно, смена белья: ежедневно, room service (платно). Ванная комната с душевой кабиной, феном и туалетно-косметическими средствами (Aurora Senses шампунь, гель для душа, мыло, кондиционер для волос, лосьон для тела).

Adrese P.O. Box 128, El Dahar - El Cornish Road, Down Town, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 65 354 8610/15
Tīmekļa vietne: Meraki Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает аэробикой. В отеле есть водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.