Albatros Alf Leila Wa Leila Resort 4*– Atsauksmes

230
Novērtējums 8.410
№5 viesnīcas reitingā Hurgada
8.5 Numurs
8.6 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.0 Uzturs
8.9 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas lielajā izklaides kompleksā "Tūkstoš un viena nakts", kas stilizēts kā austrumu pils. Vairākas reizes nedēļā notiek izrāde "Tūkstoš un viena nakts". Uz vietas atrodas Senās Ēģiptes mantojuma muzejs. Viesnīca tika atklāta 2000. gadā, pēdējais renovācija tika veikta 2016. gadā. Tas sastāv no galvenās 2 stāvu ēkas un viena, divu un trīs stāvu ēku kompleksa. Viesnīca ir piemērota ģimenes, romantiskai vai jauniešu atpūtai.Vairāk →
аватар skarlett_73
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i, tū roperatoru tē rzē š anā man patika cena)) Ieradā mies 10 no rī ta, iedevā m dokumentus reģ istratū rā un mū s sū tī ja brokastī s. Uzreiz pē c brokastī m mū s ierā dī ja mū su istabā , un pē c daž ā m minū tē m tika atnesti mū su koferi. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta nejauš i, tū roperatoru tē rzē š anā man patika cena))
Ieradā mies 10 no rī ta, iedevā m dokumentus reģ istratū rā un mū s sū tī ja brokastī s. Uzreiz pē c brokastī m mū s ierā dī ja mū su istabā , un pē c daž ā m minū tē m tika atnesti mū su koferi. Istaba atradā s otrajā stā vā , ar balkonu uz kafejnī cas. Istaba plaš a, tī ra, ar lielu TV, tē jkannu un daž ā diem tē jas maisiņ iem, ū dens pudelē m. Tī rī š ana tika veikta katru dienu, tika papildinā ti ū dens pudelē s krā jumi, uz vainaga tika izdzertas visā das figū riņ as, kas ir ļ oti jauki)) Vienī gais, ka bija odi, bija nepiecieš ams lietot fumitoksu.
Viesnī cai ir milzī ga teritorija, ar vairā kiem restorā niem, blakus vē l viena viesnī ca ar akvaparku, akvaparku un visus tajā viesnī cā esoš os restorā nus var apmeklē t bez maksas. Teritorijā ir arī apģ ē rbu veikali, suvenī ri, aptieka.
Ē diens ir daudzveidī gs, biež i tika gatavoti bā rbekjū , lū lija, zivis, vistas. Viss ir svaigs un garš ī gs.
Lai gan atpū tnieku daudz, nav pū ļ a, vienmē r ir galdiņ i, visa kā pietiek. Restorā na darbinieki strā dā ā tri, visu iztī ra, atnes dzē rienus. Dzē rieni tiek pasniegti arī pie baseiniem.
Lī dz jū rai ik pē c 20 minū tē m kursē.2 autobusi, ejams mazliet tā lu. Pludmalē ir bā rs ar dzē rieniem - kafiju, soda, ū deni. Pulksten 12
tiek atvē rts bā rs, kurā viņ i gatavo picas, hamburgerus, hotdogus, frī kartupeļ us, kā arī dā rzeņ us un augļ us. Jū s nevarat atgriezties viesnī cā pusdienā s)) Jū ra ir lieliska, tā ir sekla netā lu no krasta, tā pē c tā ir piemē rota gan bē rniem, gan pieauguš ajiem.
Viesnī cā gandrī z visi runā krieviski, daž i sliktā k, daž i labā k, bet jū s varat izskaidrot sevi. Mums ļ oti patika Tarek Allam reģ istratū rā , viņ š vienmē r mums palī dzē ja, pieslē dza wi-fi, izskaidroja daž us jautā jumus par viesnī cu, ļ oti jauks simpā tisks vī rietis.
Starp citu, Wi-Fi nozvejas visā viesnī cā , pat viesnī cas numurā , un ne tikai netā lu no reģ istratū ras.
Kopumā viesnī ca mums ļ oti patika, ar prieku atgriezī simies vē lreiz! Ieteicams!
аватар daignashina
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Esam š eit bijuš i 2 reizes un nenož ē lojam. Ē ģ iptē.18 reizes. Mē s apceļ ojā m daudzas valstis, bet Ē ģ ipte ir mū su mī lestī ba. ja neesi pieradis pie Sheraton un Rixos, tad nenož ē losi. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir brī niš ķ ī ga. Esam š eit bijuš i 2 reizes un nenož ē lojam. Ē ģ iptē.18 reizes. Mē s apceļ ojā m daudzas valstis, bet Ē ģ ipte ir mū su mī lestī ba. ja neesi pieradis pie Sheraton un Rixos, tad nenož ē losi. Lai gan arī pē c Sheraton tas ir augstā lī menī . Viņ i mazgā teritoriju ar š ampū nu dienu un nakti, istabā s ir viss nepiecieš amais. Visur ir tī rs, un darbinieki cenš as, lai jū s justos garš ī gi, tī ri, ē rti. Ja kaut kas nav kā rtī bā , pieskrien virkne vadī tā ju un daž u minū š u laikā atrisina problē mu. Bā rus nedrī kst, visu atnes viesmī ļ i. Restorā nu, bā ru, peldbaseinu ir neskaitā mi daudz. Visur ļ oti kvalitatī vi garš ī gi ē dieni un dzē rieni. Kafija, kokteiļ i nav slavē jami. Jū ra ir tā lu, bet autobusi kursē tik biež i, ka tas nav nekā ds mī nuss. Pludmale lieliska, vietu vienmē r ir pietiekami, ir dzī vs rifs, lagū na bē rniem ar smilš ainu slī pu ieeju, ā trā s ē dinā š anas restorā ns. Neticiet, ka nav animā cijas.
Katru dienu vai putu diskotē ka, vai profesionā la sinhronā peldē š ana, vai latī ņ u, afrikā ņ u dejas. Vakaros š ovi ir obligā ti. To daudzveidī ba ir iespaidī ga. Tiem, kas pieraduš i pie turku animā cijas, tas ir nedaudz savā dā k. Nav primitī vas labā ko seksī go dī vu un seksī go pā ru izlases, tač u ir profesionā li š ovi. Katru dienu ir atvē rti 6 restorā ni, pats varat doties paskriet un izvē lē ties itā ļ u desertu tiramisu, Ā zijas nū deles, rullī š us, Pekinas pī li, karaliskā s garneles, sarkanā s zivs steikus, jē ra kā ju utt. , utt. Un dž eza bā rā , papildus gardajiem kokteiļ iem ielē ja pat kā rtī gu Bloody Mary. Viņ i nekad neizspieda naudu, un, kad mū su dē ls pazaudē ja tā lruni uz 7 gadiem, viņ i to atdeva nā kamajā dienā un ilgu laiku un spī tī gi atteicā s no mū su 20 USD pateicī bas. Mē s noteikti atgriezī simies treš o reizi.
Life hack ierodoties: jū s uzaicinā s operatoru pā rstā vji pie saviem logiem un viņ i pielī mē s vī zas par 27 USD, sakot, ka vē laties stā vē t rindā , dodieties uz 25 pirkt. Bet logos, kur rakstī ts "vī za", rindu nav un vī zas salī mē tas par 25 dolā riem. Tū roperatoru pā rstā vji mani lamā ja, kad oficiā lajā logā nopirku vī zas un stā stī ja par to cilvē kiem no mū su lidmaš ī nas, stā vot rindā pie tū roperatora.
аватар stanevskaya.ekaterina
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m, visi raksta tik rož aini, ka izvē loties to neradā s š aubas. Un tū risma aģ entū ra to tik ļ oti uzslavē ja, ka devā mies. Reģ istrē š anā s 15.00, nevis 14. … Tomēr ▾ Š o viesnī cu izvē lē jā mies pē c atsauksmē m, visi raksta tik rož aini, ka izvē loties to neradā s š aubas. Un tū risma aģ entū ra to tik ļ oti uzslavē ja, ka devā mies. Reģ istrē š anā s 15.00, nevis 14.00 kā saka tū roperatori, turklā t neviens nesteidzas iekā rtoties un pabarot, visi gaida naudu. Nemaksā jā m, tā pē c ieč ekojā mies pē c 15. Istaba briesmī ga, veca un tikai skandā la dē ļ tikā m pā rcelti uz normā lu. Baseini visi it kā bē rniem 110.120, 135 cm, maksimums 160 un tad 2 mazi stū rī š i divos baseinos. Ē diens labs, nav par ko sū dzē ties! Gaļ as š ķ irnes, augļ i, svaigi no rī tiem, labas bē rnu un diē tiskā s ē dienkartes, labs alkohols, alus, pieklā jī ga latte reģ istratū ras bā rā .
Bet sliktā kā daļ a ir animā cija! Viņ a nemaz neeksistē! ! ! Pa dienu animatori pat neparā dā s, vakarā klusi ieslē dz arā bu dziesmas uz 2h un 22.50 jau viss, visiem jā guļ . Krievu dziesmas nav iekļ autas, jo Krievi sā k dejot, dziedā t (izklī st), viņ iem tas nav vajadzī gs, pat ja jū s prasā t - nav interneta, jū s piedā vā jat savu - viņ š saka, ka es nelikš u. Viņ š vada animā ciju tikai angļ u valodā , es saprotu, ka viņ am tā nav problē ma, bet viņ š nepieņ em pieprasī jumus krievu valodā , viņ š nesaprot, kaut arī runā krieviski. Pē c skandā la un apsū dzī bā m krievu diskriminā cijā tika iekļ autas divas Tender May dziesmas! ! ! Izklaidē jies ar alkoholu – kokteiļ os ieliets tik daudz degvī na, ka acī mredzot ā trā k aizgā juš i gulē t. Man bija jā dodas uz citu viesnī cu uz diskotē ku. Baseini tiek slē gti pē c 17.00! ! ! Tā ir pilnī ga miskaste! ! ! Viņ i tevi vienkā rš i izdzen ā rā , pat ja tu peldi!
Teritorijā ir muzejs, mazs, bet tur. Tur ir tā saucamais vā cu ciems - divstā vu mā jiņ as un baseins centrā , tur neviens netiek izmitinā ts izņ emot vā cieš us, man meloja, ka ir ģ imenes istabas, bet es biju bez bē rniem, tā pē c es uzvarē ju. Nepā rbaudi patiesī bu vai nē . 1001 nakts izrā de nav un arī iepriekš nebija gaidā ma, amfiteā tris ir pamests. Lī dz jū rai ejiet precī zi 1 km vai brauciet ar autobusu, ņ emot vē rā reģ istrā ciju citā viesnī cā un vienvirziena satiksmi, ejiet kā jā m tā pat kā ar autobusu. Pludmale laba, daž ā das ieejas, ir oļ i, ir mī kstas smiltis, mazā kas un dziļ ā kas. Netā lu no krasta bē guma laikā parā dā s sala, piemē ram, Maldī vija ! ! ! Pie krasta ir rifi un zivis. Bā rs pludmalē ir normā ls, var palikt vakariņ ā s un neiet uz viesnī cu, vienmē r bija pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu.
аватар lela0604
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mū su brī vdienas sā kā s jauki. Pirmkā rt, ā tra reģ istrē š anā s, laba tī rī ba, pieklā jī gi patī kami uzņ emš anas darbinieki. Numurā ir viss nepiecieš amais, strā dā još s seifs, tī ri dvieļ i un gultas veļ a. … Tomēr ▾ Mū su brī vdienas sā kā s jauki. Pirmkā rt, ā tra reģ istrē š anā s, laba tī rī ba, pieklā jī gi patī kami uzņ emš anas darbinieki. Numurā ir viss nepiecieš amais, strā dā još s seifs, tī ri dvieļ i un gultas veļ a. Viss regulā ri mainī jā s un papildinā ts.
Teritorija skaista, ļ oti austrumnieciska)), visur tī rs un sakopts. Ē diens, vismaz “piegā dā jot”, pirms brauciena bija apkaunojoš s, kas un kā , bet patiesī bā viss bija lieliski organizē ts, man pat patika. Atkal tuvojaties, neviens neskatā s š ķ ī bi, nekā du problē mu. Strā dā ja tikai galvenais restorā ns, lai gan pirms "kroņ a" bija daudz tematisko, bet tā tas ir. Neviens nebija izsalcis, pā rtikas bija vairā k nekā pietiekami. Turklā t pludmalē ir bā rs, pā ris reizes tur paē dā m, uz viesnī cu negribē jā m iet. Gardas picas, kartupeļ i, dā rzeņ u š ķ ē les, dzē rieni.
Pludmale laba, smiltis, koraļ ļ i ar zivī m, sauļ oš anā s krē sli viens no otra, vietas pietika visiem (pludmalē ir trī s viesnī cas: viena no pirmā s lī nijas (Dana Beach) un divas no otrais vai, kā saka, no treš ā ) Dž ungļ u ū dens atrakciju parks un Leila)). Ja ne karantī na, tad pludmale droš i vien bū tu pā rslogota. Tagad tas ir normā li. Autobuss kursē ik pē c pusstundas plus mī nus, ar kā jā m var arī iet, bet kaut kā karstumā nesanā ca. Kā informē jā m, raidī jums 1001 nakts netiek rī kots karantī nas pasā kumu dē ļ , un kopumā izklaides praktiski nav.
Viesnī cā personā ls vairā k sazinā s angliski, krieviski nedaudz saspringts, ne visi, bet saprot pamatus vai zvana tam, kurš saprot vairā k, vispā r angļ u valoda jā mā cā s). Pā rsvarā atpū tnieki ir ē ģ iptieš i, nu, ukraiņ i un baltkrievi sadalā s aptuveni vienā di, ir dzirdē ta poļ u un angļ u valoda. Viesnī cā nav daudz cilvē ku. Internets - Vodafone SIM karti nopirkā m Senzo tirdzniecī bas centrā , tur ir arī bankomā ti-mainī tā ji. Š is iepirkš anā s centrs atrodas 5 min. staigā t.
Ar atpū tu un paš u viesnī cu esam apmierinā ti, var iet.
аватар Slav97
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Bija š ajā viesnī cā ģ imene, bē rni 1.8 un 10 gadi. Viesnī ca man kopumā patika, uzkopš ana laba, ē diens arī normā ls, lai gan tas pats, bet vienmē r ir gaļ a un zivis. Nokļ uvā m aukstā laikā , bet ir apsildā mi baseini, tā di ir 3 un tas ir super pluss viesnī cai! Aiz skatuves ir liela apsildā ma ar priekš nesumu. … Tomēr ▾ Bija š ajā viesnī cā ģ imene, bē rni 1.8 un 10 gadi. Viesnī ca man kopumā patika, uzkopš ana laba, ē diens arī normā ls, lai gan tas pats, bet vienmē r ir gaļ a un zivis. Nokļ uvā m aukstā laikā , bet ir apsildā mi baseini, tā di ir 3 un tas ir super pluss viesnī cai! Aiz skatuves ir liela apsildā ma ar priekš nesumu. Nav animā cijas. Uzsvars uz vā cu apmeklē tā jiem, tas ir nepatī kami! ! ! Ī paš i ē damistabā ir vī rs pilns ar glā zē m, viņ š mani vienkā rš i ignorē ja ar mazu bē rnu, neizdomā ja dzē rienus, tas ir mī nuss, un skraidī ja kā vergs pie vā cu ģ imenē m. Un pā rē jais personā ls ir ļ oti draudzī gs, labi darī ts! Tikai š eit galvenajā restorā nā bija nepatī kami atrasties! Vajadzē ja apsē sties, lai nepieskartos š im tē lam. Ir tenisa korti, vī rs spē lē ja ar vecā ko dē lu, viss ok.
аватар irenna23
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca pā rspē ja visas cerī bas, no reģ istrē š anā s lī dz izrakstī š anā s brī dim viss bija lieliski. Ar istabiņ u esam apmierinā tas, bet ko mums diviem vajag, pā ris reizes dienā ieskrē ja istabā un pā rnakš ņ o, ā rpus istabas ir ko darī t). … Tomēr ▾ Viesnī ca pā rspē ja visas cerī bas, no reģ istrē š anā s lī dz izrakstī š anā s brī dim viss bija lieliski. Ar istabiņ u esam apmierinā tas, bet ko mums diviem vajag, pā ris reizes dienā ieskrē ja istabā un pā rnakš ņ o, ā rpus istabas ir ko darī t). Tī rī š anas kvalitā te, bez sū dzī bā m. Personā ls vienkā rš i gudrs, jā , ar daž iem cilvē kiem var pā rmī t pā ris vā rdus krieviski, bet komunikā cijā visi izpalī dzī gi un pieklā jī gi.

Teritorija ļ oti kopta, viss skaisti, arhitektū ra austrumnieciskā stilā , ē ģ iptieš u tē ma visur, ļ oti atmosfē riska. Man ļ oti patika vakara izrā des priekš nesums, klase. Vienī gais viesnī cas trū kums ir attā lums no jū ras, bet visu kompensē ē diens, atmosfē ra, personā ls. Regulā ri kursē viesnī cas shuttle lī dz jū rai, lai gan cilvē ki gā ja kā jā m, mē s bijā m slinki.

Mē s atradā mies Dana Beach viesnī cas pludmalē , kopumā tas ir normā li, tur ir jū ra).
Pludmales sā kumā ir bā rs, pusdienā s var uzkost, ja negribas uz viesnī cu, atgriezā mies, pusdienas viesnī cā ir daudz garš ī gā kas un daudzveidī gā kas. Jū ra ir diezgan sekla, vē rojami bē gumi un bē gumi.

Ē diens apmierinā ts, arī tik daudz bā ru klā tbū tne. Lieliska kafija Kolumbusā , sveiki bā rmeņ i! Galvenajā restorā nā ē dienu izvē le lieliska, daudz gaļ as, sortimentā , katru dienu cenš as pā rsteigt ar ko jaunu, gardā m smalkmaizī tē m, ī paš i ē ģ iptieš u saldumiem, augļ u sortiments nav liels, bet netrū ka no daudzuma. Nu, kas attiecas uz dzē rieniem, kolas-fanta-sprite, alu, sulā m...š ito es negribu dzert.

Blakus viesnī cai kreisajā pusē ir liels iepirkš anā s centrs ar fiksē tu. par Senzo cenā m viņ i tur nopirka Vodafone SIM karti, visu laiku vajadzē ja pieslē gumu, tā ir daudz ē rtā k, internets ir 24/7 lī dzi pat pilsē tas ielā s, pat ekskursijā s. Tik daudz mierī gā k, pat izsaukt taksometru, piemē ram.
Mē s paš i devā mies uz krastmalu, pastaigā jā mies pa Sheraton, nekas nav mainī jies kopš mū su pē dē jā s vizī tes pirms diviem gadiem).

Liels paldies visam viesnī cas personā lam par sirsnī go uzņ emš anu, rū pē m un pozitī vo, lieliski atpū tā mies! Tā turpini!
аватар mdina
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca, bet nevaru teikt, ka ļ oti vē lē tos tajā atgriezties. Mā jī gs un plaš s numurs klusā viesnī cas rajonā (Vā cijas ciemats), kas tika lieliski iztī rī ts. Apkopē ja mums uzreiz ielika kasti ar dzeramo ū deni, kas bija jauki, arī ar tualetes piederumiem nebija problē mu. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, bet nevaru teikt, ka ļ oti vē lē tos tajā atgriezties. Mā jī gs un plaš s numurs klusā viesnī cas rajonā (Vā cijas ciemats), kas tika lieliski iztī rī ts. Apkopē ja mums uzreiz ielika kasti ar dzeramo ū deni, kas bija jauki, arī ar tualetes piederumiem nebija problē mu. Viss ir labi - BET, bet viesnī ca ir pilnī bā orientē ta uz vā cieš iem, personā ls nerunā krieviski un nedaudz labā k angliski, visa animā cija ir vā cu valodā , bē rnu animā ciju nemanī ju. Darbinieki visi smaida, dzeramnaudu neizspiež , tač u labprā t tos atstā ja.

Ē diens labs, daudzveidī gs, daudzi restorā ni - ļ oti patika austrumnieciskais un zivis, galvenajā restorā nā problē ma ar galdiņ iem, visiem nepietiek, brokastī s dod arī svaigu sulu. No milzī gā mī nusa - ļ oti saindē jos un kurš pie tā vainī gs - viesnī ca vai tirgū pirktie augļ i - palika noslē pums, gulē ja zem sistē mas un tad 10 dienas lietoju antibiotikas.
Visa ģ imene atpū tā s, tikai es saņ ē mu infekciju.

Man patika kaimiņ os esoš ā Jungle viesnī ca, devā mies pie viņ iem izklaidē ties akvaparkā . Pludmale nepatika, tač u iepriecinā ja veikalu tuvums ar fiksē tā m cenā m. Alkohols arī nav ī paš i labs, nekā dus kokteiļ us netaisa no acs, Š armā bija labā k. Bē rni novē rtē ja viesnī cas kamieļ u un zirgu izjā des pakalpojumus, un š eit mans mazais mazulis pilnī bā nonā ca, sakot, ka š ī ir labā kā viesnī ca viņ u dzī vē . )) Izrā di ir vē rts redzē t, mums patika un bija interesanti pastaigā ties pa muzeju.
аватар yulya17841
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
SUPER VIESNĪ CA ARĀ BU STILĀ!! ! Gribē ju ar ģ imeni apmeklē t Hurgadu un beidzot apmeklē t Ā friku, viesnī cu izvē lē jos ilgi un rū pī gi. izmetot visā dus Rixos un Hiltonus, apstā jos pie Leilas, jo patika teritorija un atmosfē ra, tū ristu atsauksmes. … Tomēr ▾ SUPER VIESNĪ CA ARĀ BU STILĀ!! !
Gribē ju ar ģ imeni apmeklē t Hurgadu un beidzot apmeklē t Ā friku, viesnī cu izvē lē jos ilgi un rū pī gi. izmetot visā dus Rixos un Hiltonus, apstā jos pie Leilas, jo patika teritorija un atmosfē ra, tū ristu atsauksmes. Nekad neesmu to nož ē lojusi. Tā tad viss kā rtī bā . Nokavē š u lidmaš ī nas un transfē rus, viss bija labi!! !
Sagadī jā s, ka mū su trī s cilvē ku ģ imene ieradā s viena vē lā vakarā . Netā lu no viesnī cas mū s sagaidī ja mū ziķ i ē ģ iptieš u nacionā lajos tē rpos ar skaļ u arā bu mū zikas atskaņ ojumu) Tas bija jautri un neparasti, jo bija tik liela uzmanī ba uz daž iem viesiem. Es biju gandarī ts.
Uzreiz izsniedza, aizveda parā dī t vairā kus variantus mū su tū rei, sarunā ja super Family istabiņ u, 2-istabu ar bī dā mā m durvī m. Paredzē ts lielai ģ imenei, ar milzī gu balkonu un skatu uz lielo baseinu. Š ie numuriņ i paredzē ti vā cieš iem. Viesnī cā ir ap 92%, pā rē jie poļ i, baltkrievi un krievi ar ukraiņ iem. No Ukrainas redzē ju tikai vienu pā ri ar bē rnu.
Tī rī š anas kvalitā te, un tas ir iespē jams bez uzgaļ a, pā rbaudī ts)
Teritorija š ika, omulī ga, zaļ a, daudz vietu fotogrā fē š anai. Viss tī rs, nolaizī ts, nemitī gi tī rī š ana, mazgā š ana un citi darbi. Viss kā skudras skrien, tī ra, smaida un cenš as izpatikt.
Kas attiecas uz ē dienu. Viss izcili, svaigi un garš ī gi) Zivju tematiskā diena bija 1 reizi nedē ļ ā . Daudz nekrā soš u, bet izvē le reizē m bija labā ka kā Turcijā .
Animā cija laba, bē rniem ļ oti patika. Bē rns ar prieku gaidī ja vakaru, lai atnā ktu ar bē rniem dejot. Tiesa, valodas slieksnis neļ ā va viņ am sazinā ties ar vā cu č atiem))))
Alkohols ir pienā cī gs, tika izdzerts daudz kokteiļ u, mana galva nesā pē ja))) Ir apmē ram 7 bā ri. daudz ar daž ā dā m tē mā m.
Apmeklē jā m bez maksas akvaparku Dž ungļ os, bez maksas vizinā jā mies ar kamieļ iem un zirgiem teā tra skatuves teritorijā , vismaz katru dienu. . Uz izrā di gā jā m 1001 nakts, viesiem bez maksas. Skaisti, gā ju 3 reizes.
Teritorijā ir 7 baseini, tie galvenokā rt bija aktī vajā un bē rnu akvaparkā , lai gan pie istabiņ as bija krā š ņ s milzī gs baseins. Bet tur bija kluss un nemitī gi no 5 rī tā to ieņ ē ma gados vecā ki vā cieš i)
Viesnī cas personā ls ir ļ oti izlutinā ts ar dzeramnaudu, jo vā cieš i vienmē r centā s viņ us iebā zt ar Eureka katrā gadī jumā . bet mē s tik un tā tikā m labi apkalpoti. visu brī vdienu tikai vienu reizi mans vī rs stulbi deva mā jienu par baksheesh bā rmeni no itā ļ u restorā na.
Apmeklē jā m vairā kas ekskursijas patstā vī gi bez gida un devā mies uz Marina uz zivju tirgu, pagatavojā m tur pirktā s preces bez maksas. Nopirkā m 3 krabjus un puskilogramu lielo garneļ u.
Patika jū ra, transfē rs uz pludmali vienmē r ir lī dz saulrietam. . Vietas pietiek visiem. Pludmalē ir bā rs un virtuve, var kaut ko uzkost, viesnī cā atgriezties nav nepiecieš ams.
Viesnī cā atmosfē ra skaista, atpū tai labvē lī ga. Viesnī ca ir sadalī ta vairā kā s zonā s, visur kaut kur dejo, kur atpū š as, tur dzied, tur spē lē . Š ķ iet, ka tas ir ļ oti aktī vs, labi, ka tajā paš ā laikā nav stresa.
Mans vē rtē jums ir 5.
Neliels lū gums izteikt piebildi par tieš ā m mā jieniem uz tē ju, burciņ ā m TYPE BOX reizē m pietiek.
Tagad viesnī ca ir daļ ē ji atjaunota.
Mū su istaba atradā s netā lu no arē nas, bē rnu kluba un galvenā restorā na, aiz mū su mā jas, liela peldbaseina, 408. telpa.
аватар desis
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Vakarā nonā cā m viesnī cā , tā pē c ā tri iekā rtojā mies, aizsū tī jā m vakariņ ā s un pirmajā dienā noskatī jā mies tikai interesantu priekš nesumu un viss, kauns zaudē t dienu, protams, bet tas nav priekš viesnī ca. … Tomēr ▾ Vakarā nonā cā m viesnī cā , tā pē c ā tri iekā rtojā mies, aizsū tī jā m vakariņ ā s un pirmajā dienā noskatī jā mies tikai interesantu priekš nesumu un viss, kauns zaudē t dienu, protams, bet tas nav priekš viesnī ca. Istaba jau no rī ta tika apskatī ta normā li, tā lu no jauna, santehnika ar rū sas pē dā m, aizkari un ledusskapis putekļ os, bet gulta ē rta un vietā viss kā rtī bā , tā pē c nolē mā m tikai norā dī t uz nepilnī bā m. apkopē ja, viņ š izdarī ja pusi precī zi, lai gan tā . Tas ir tā lu no jū ras ar kā jā m, kā man, ir pā rsē š anā s, pludmale ir normā la, vietu vienmē r bija pietiekami daudz. Jū ra jau ir lieliska, daž reiz ir forš i izkā pt no ū dens, bet, ja ir vē jš , zivis bija redzamas pā rsvarā mazas, koraļ ļ i ir beigti, nav daudz ko redzē t. Ē diens standarts, kvadratnieks, nav ko ī paš i rakstī t, ir visi ierastie sā nu ē dieni, no rī ta ir tī teņ i un olas, neē damā desa, vistas un gaļ a tiek dota tikai pa daļ ā m, lai gan vē l var uznā kt, uz š o vienmē r ir rinda, tā pē c nav liela vē lme vairā kas reizes stā vē t. Nekavē joties jā liek personā ls savā s vietā s, vī rs jau otrajā dienā skaļ i paskaidroja bā rmenim, ka manā virzienā vairs nevajagot spļ aut un vispā r, ja kā ds uzvedas nekaunī gi, tad uzreiz jā baida tū ristu policija. Internets viesnī cā ir drausmī gs, nopē rc vietē jo SIM karti ierodoties lidostā , mobilais internets š eit ir ļ oti ā trs, ā trā ks par mū sē jo. Ir odi, ļ oti nepatī kami, mū su fondi viņ us neņ em. Aizbraucā m uz Senzo Mall, kur aptiekā iegā dā jā mies odu atbaidī š anas lī dzekļ us, viss strā dā , ja istabā visas durvis ir cieš i aizvē rtas, bet manā skatī jumā tie ielido pa ventilā cijas atveri vannas istabā . Viesnī cas teritorija liela, ja vē rī gi nepaskaties un vainu neatrodi, tad tas ir normā li, cenš as pieskatī t, katru dienu baseini tiek tī rī ti, zā le laista. Kopumā pā rē jais nebija slikts, ko gribē jā m, to no tā arī dabū jā m, bet diez vai te atgriezī simies, par š o naudu vienmē r ir pietiekami daudz variantu plus vai mī nus, bet es arī nevienu neatrunā š u.
аватар rok-solana
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mē s bijā m kopā atvaļ inā jumā , aizbē gā m vismaz uz nedē ļ u)), decembra beigas, Ē ģ iptes ziema. Es negribu vairā k ziemā , tā bija pirmā un ceru, ka pē dē jā reize. Bet tas ir mans subjektī vais viedoklis, un atš ķ irī bā no manis laikapstā kļ i manam vī ram piestā vē ja. … Tomēr ▾ Mē s bijā m kopā atvaļ inā jumā , aizbē gā m vismaz uz nedē ļ u)), decembra beigas, Ē ģ iptes ziema. Es negribu vairā k ziemā , tā bija pirmā un ceru, ka pē dē jā reize. Bet tas ir mans subjektī vais viedoklis, un atš ķ irī bā no manis laikapstā kļ i manam vī ram piestā vē ja. Reģ istrē š anā s notiek ā tri, bez birokrā tijas, kā parasti sā kumā istaba ir neglī ta, cerī bā , ka pē kš ņ i piekritī s, neizturē ja, atgriezā s un prasī ja kaut ko pieklā jī gu, un lū k. . . piedā vā ja normā lu vienu bez papildus samaksas. Uz to reaģ ē ja ar humoru, viss bija gaidī ts, izbraucā m cauri. . . Istabā ir tē jas servī ze, seifs, viss pā rē jais standarts, uzkopš ana normā la. Teritorija skaista, veidota austrumnieciskā tē mā , tuvā k apskatot, protams, ir redzami visi trū kumi, bet kopumā viss ir jauki. Katru otro dienu notiek izrā de 1001 nakts, š ajā s dienā s viesnī cā ir vairā k cilvē ku, viņ i ved tū ristus ekskursijā . Bijā m divas reizes, otro lī dz galam nenoskatī ja, tas pats pluss mī nuss. Ē diens izcils, š eit vē rtē jums 5, virtuve laba, cenš as kaut ko daž ā dot, garš ī gi un skaisti. Papildus brokastī m ir pieejamas pusdienas (var arī pusdienot pludmalē ), vakariņ as, uzkodas. Daž reiz viņ i tik daudz uzkodā s, ka palaida garā m galveno. Saldē juma cienī tā jiem patiks, vairā ki veidi. Alus ir labs, kokteiļ i ir visiem. Jū ra. Lī dz tai, 3. lī nija, ir mazliet tā lu lī dz tam laikam vē l normā li, vasarā bū s svelmains karstumā , tikai ar autobusu. Pirmo reizi ieņ ē mā m viesnī cu nevis pirmajā rindā , sapratu, ka tā nav mana. Pati pludmale ir normā la, vietas pietiek, aprī kota ar visu nepiecieš amo, mazliet maza, bet ne kritiska. Ū dens vē ss, pē c trijiem tur nav ko darī t, paliek auksti, brrr. Pē c pusdienā m viņ i vairs negā ja uz pludmali, atrada ar ko pavadī t laiku. Akmens metiena attā lumā no tirdzniecī bas centra Senzo Mall, vienu vakaru veltī jā m tam, vienreiz devā mies uz krastmalu, vienreiz vakara safari. Nepalika garlaicī gi. Diena bija atvē lē ta makš ķ erē š anai, patika uz jahtas, labs brauciens. Ekskursijas pasū tī jā m caur internetu Tiba tū res mā jaslapā , bija daudz lē tā k, punktuā li, interesanti, viss patika, bez priekš apmaksas. Animā cija neinteresē ja, un kopumā tā ir vairā k orientē ta uz vā cu tū ristiem, kuri ir vairumā viesnī cas. Personā ls uzmanī gs, interesē jas, kā mē s atpū š amies, kopumā viss gludi un bez pretenzijā m. Viesnī cu var ieteikt tiem, kam nav neē rti attā lums no jū ras, un ē diens nav pē dē jā vietā . Nu, ja tu esi vā cietis, tad tu noteikti esi š eit))), viņ i tevi š eit gaida)))
Parādīt vairāk »


iemiesojums jajagoda
3 gadā atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums alteya1
Mēs devāmies uz "Sapņu salu"Kur vēl interesanti doties ar bērniem vecumā no 8-11 gadiem un kur iegādāties ekskursiju
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums alteya1
Vai viesnīcā ir internets?Bezmaksas vai maksas?Vai pirkt telefona karti?
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums ivanov207
Sveiki!Nez kāpēc šogad nevaru uzrakstīt uz viesnīcu!!?Bijām Leila wa Leila divas reizes un gribam trešo reizi,bet ar mazbērniem!Vēlos uzreiz vienoties par numuriņiem un to atrašanās vieta... Palīdziet, lūdzu, norakstiet no viesnīcas, vai pastāstiet man, kā to izdarīt tagad!!!Paldies!
10 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель расположен в большом развлекательном комплексе «Тысяча и одна ночь», стилизован под восточный дворец. Несколько раз в неделю проводится шоу «Тысяча и одна ночь». На территории отеля находится музей Museum of Ancient Egyptian Heritage. Отель открыт в 2000 году, последняя реновация проводилась в 2016 году. Состоит из основного 2-этажного здания и комплекса одно-, двух- и трех-этажных корпусов. Отель подойдет для семейного, романтического или молодежного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 10 км от аэропорта Хургады, в 17 км от центра города.
Pludmales apraksts Песчаная лагуна отеля Dana Beach Resort (отведенная часть пляжа), до глубины 15-30 м, вход в море: песчаный, расстояние от отеля до пляжа около 900 м. Курсирует бесплатный автобус до пляжа и обратно каждые 20 минут с 08:00-17:00. Пляжные полотенца находятся в номере (бесплатно).
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, заказ такси (платно), факс/ксерокопирование, услуги по глажке одежды, Wi-Fi — бесплатно в публичных зонах отеля, магазины, аптека, 7 бассейнов под открытым небом (5 бассейнов для взрослых — 3 из них с интегрированными детскими бассейнами и 2 бассейна для детей), 3 бассейна с подогревом в зимний период, у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца: бесплатно.

Le Marche — ресторан интернациональной кухни: завтрак (7:00-10:00), обед (12:30-14:30), ужин (18:30-21:00) и поздний ужин (22:00-00:00);

La Casa — ресторан итальянской кухни: завтрак (7:00-10:00), обед (12:30-14:00) и ужин (18:30-21:00);

L’Asiatique — ресторан азиатской кухни: ужин (18:30-21:00);

Tagine — ресторан восточной кухни: ужин (18:30-21:00);

Club MC — ресторанный дворик: закуски (12:30-17:00);

Tamraya кафе (24 часа);

La Maison Arab бар (10:00-02:00);

Jazz бар (10:00-00:00);

Columbus кафе (18:00-00:00);

La Veranda (18:00-00:00);

Aladdin бар (10:00-17:00);

Oasis бар (10:00-17:00);

Бар на пляже отеля Dana Beach Resort (10:00-17:00);

Il Gelato (12:00-18:00);

Afandena восточное кафе (18:00-00:00).

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 2 детских бассейна (один с подогревом в зимний период), 3 из бассейнов для взсролых с детскими отделениями, 6 водных горок для детей 4-10 лет. Детский клуб (для детей от 4-12 лет), электронные игры (платно), детская коляска по запросу за дополнительную плату.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports Бесплатно — пляжный волейбол, футбольное поле, многофункциональный корт (дополнительная плата за прокат оборудования и освещение), водное поло, аквааэробика, дартс, водная гимнастика, анимационная программа днем и вечером, вход в музей на территории отеля, вечерние шоу 1001 ночь (в амфитеатре), живая музыка. Платно — мини-гольф, дайвинг центр, электронные игры, водные виды спорта, кайтсерфинг (в Dana Beach), катание на лошаде (один бесплатный круг в день), катание на верблюдах, 2 теннисных корта (30 минут в день оборудование и освещение — бесплатно, твердое покрытие), дискотека (Havana Club).
 • galda teniss  FREE 
 • golfs  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 548 номеров.

Istabās

Ванная комната с душевой кабиной, фен (бесплатно), туалетные принадлежности, индивидуальный кондиционер, LCD-телевизор со спутниковым ТВ, телефон, сейф (бесплатно), сетевые адаптеры доступны бесплатно (по запросу), мини-бар (минеральная вода — бесплатно), чайник (бесплатно, по запросу), балкон или терраса (не во всех номерах). Уборка номера: ежедневно, смена белья: 3 раза в неделю, room service (платно).

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors
 • tālrunis
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
Adrese Safaga Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +2 065 3464601
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.