Baigais gids labā viesnīcā

Rakstīts: 25 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 4 — 11 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 5.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 6.0
Diezgan laba viesnī ca par savu cenu, uzmanī gs personā ls un, neskatoties uz visiem trū kumiem, cenš as novē rst visas nepatikš anas, kas var rasties reģ istrā cijas un uzturē š anā s laikā . Tomē r ir kā ds milzī gs, bū tisks trū kums, kas sabojā ja visu atvaļ inā juma iespaidu - briesmī gs, rupjš , absolū ti rupjš un nekaunī gs gids vā rdā Ahmets Muhameds. Papildus necieņ ai pret veciem cilvē kiem un invalī diem uz krievu piekriš anas fona sastapā mies ar absolū ti atbaidoš u attieksmi pret ukraiņ iem: viņ š kavē jā s uz viesnī cas vestibilā minē to tikš anos, nekaunī gi paziņ oja, ka rī kos to citā vietā . neskatoties uz to, ka pie mums bija sieviete ar spieķ i, kuru bija fiziski grū ti pā rcelt uz citu istabu, it ī paš i ā trā tempā , ko viņ š sev noteica kavē š anā s dē ļ.
Viņ š savu stā stu iesā ka ar frā zi "kad sapratī si krieviski, tad klausī si krieviski", un ļ oti augstprā tī gi reaģ ē ja uz piebildi, ka ne visi atpū tnieki gribē tu klausī ties š o valodu, noraidī ja piedā vā jumu runā t starptautiski (angļ u valodā ) un vispā r. uzvedā s tā , it kā galvenā kategorija viesnī cā atpū tuš os bū tu krievi, un visi pā rē jie viņ u neinteresē un arī ar viņ iem nevajag sazinā ties. Uz lū gumu sniegt informā ciju par sevi viņ š atteicā s un paslē pa savu ž etonu. Tā pē c lū dzu viesnī cas ī paš niekus un darbiniekus izdarī t attiecī gus secinā jumus un noņ emt no š ī darba cilvē ku, kurš ar savu nekaunī go attieksmi atbaida laipno ukraiņ u tū ristu straumi.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu