Džungļu ūdens atrakciju parks

Džungļu akvaparks, Džungļu akvaparks
Ēģipte, Hurgada
Novērtējums 9.6
10 Pamatojoties 5 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 27.0908, 33.8241

Džungļu ūdens atrakciju parks

Džungļu akvaparks, Džungļu akvaparks
Ēģipte, Hurgada
Ūdens atrakciju parks Jungle ir 30 slaidu tematisks ūdens atrakciju parks, kas tika atvērts 2009. gadā. Kompleksā ir milzīga bērnu zona, raftinga upe, baseini ar mākslīgiem viļņiem, ūdenskritumi, restorāns un daudz kas cits. Akvaparks atrodas Jungle Aqua Park 4 * viesnīcas teritorijā, 13 km attālumā no pilsētas centra.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (5)
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Esmu cilvē ks ar pretenzijā m, bet š eit tā s nav raduš ā s. Varbū t tā bija laba diena, un darbinieki smaidī ja, vai varbū t tieš ā m nebija par ko sū dzē ties. Viņ i sū dzas par ē dienu kafejnī cā - bet man viss derē ja. Lieliska iestā de.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
No mī nusiem - slikta ē dienu izvē le, pā rsvarā "fast food", ko nevar ē st, un tas nav lietderī gi. Maksas vietas personī go mantu glabā š anai. To izdalī tie apļ i pē c krā sas atbilst slidkalniņ iem, pa kuriem varat braukt, tas ir neē rti. Bet slidkalniņ i visi interesanti, š uves, par kurā m biež i sū dzas, netraucē . Viss pā rē jais ir labi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Pagā juš ajā gadā biju š ajā akvaparkā , man ļ oti patika. Tajā vienmē r ir daudz cilvē ku, jautri un atmosfē ra ir vienkā rš i krā š ņ a. Turklā t es saņ ē mu daudz pozitī vu sajū tu. Apmeklē ju arī Titā nika akvaparku Hurgadā , kura apmeklē jums man izmaksā ja tikai 35$. Ja vē laties ietaupī t naudu par akvaparka apmeklē jumu, tad Titā niks bū s lieliska alternatī va akvaparkam Dž ungļ i.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Starp Makadi akvaparku un š o es pat nezinu, kuram dot palmas zaru) Abi ir brī niš ķ ī gi. Personā ls - ļ oti draudzī gs, slidkalniņ i - pietiekami, lai apmierinā tu visprasī gā kos klientus. Es pieš ķ iru tai visaugstā ko punktu skaitu un iesaku to visiem.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Nereā li daudz slidkalniņ u un atrakciju, sā kot no ū dens baseiniem lī dz viļ ņ u baseiniem! Arī cilvē ku ir daudz! Jautri, viss notiek biznesā – katram uzņ ē mumam bū s kā ds mī ļ ā kais slidkalniņ š. Viesnī cas viesiem akvaparks ir bez maksas, kas bija ļ oti forš i. Izbaudī jā m lī dz galam. Adrenalī na jū ra.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Izklaides komplekss 1001 nakts
Novērtējums 10.0 - 2 atsaukt
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Tirdzniecības centrs Senzo Mall
Novērtējums 7.5 - 4 atsaukt
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide, iepirkšanās
attālums: 0.6 km.
Uz kartes
smilšu pilsēta
Novērtējums 8.4 - 5 atsauksmes
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Pieminekļi un pieminekļi
attālums: 1 km.
Uz kartes
Lielais akvārijs Hurgadā
Novērtējums 8.2 - 9 atsauksmes
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Daba, Izklaide
attālums: 4.8 km.
Uz kartes
Hard Rock Cafe
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Hurgada
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 9 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu