Burtiski mirāža!

Rakstīts: 28 jūlijā 2023
Ceļošanas laiks: 15 — 24 jūnijs 2023
Viesnīcas vērtējums:
5.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 6.0
Tīrība: 3.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 4.0
Sveiki visiem! Mē s palikā m š ajā viesnī cā.2023.  gada jū nijā . Sā kš u ar plusiem, jo ​ ​ to uzskaitī š ana ir vieglā kais uzdevums. Tā ir jū ra un neliela lagū na, kur var lieliski pavadī t laiku kopā ar savu bē rnu, ja vietē jie neizlemj savus bē rnus sū tī t urinē t tieš i ū denī deguna priekš ā . Diemž ē l tā notika. Un tagad viņ i ir pirmajā vietā manā vispretī gā ko tū ristu sarakstā , ar kuriem esmu kopā atpū ties. Bet vispirms vispirms.
Ieraš anā s un norē ķ inā š anā s
Mē s ieradā mies viesnī cā un reģ istrē jā mies ap 9:00 no rī ta, tač u aproces nesaņ ē mā m. Zemā k jū s atradī siet daudzas atsauksmes ar lī dzī gu situā ciju. Viņ i tev melo, ka pē c pulksten 10:00 varē si netraucē ti ieturē t brokastis restorā nā . Un tad viņ i piedā vā koš ļ ā t vakardienas tī teņ us pludmales kafejnī cā . Mē s domā jā m, ka tā ir darbinieka Kolos personī ga iniciatī va, tač u tagad zinā m, ka tā da ir viesnī cas politika. Vai tas nozī mē tā ī paš nieku? O? onok!

Jo viņ š apzinā ti atstā j mazus bē rnus bez normā lā m brokastī m ierodoties un aizbraucot. Acī mredzot viņ š ietaupa naudu, lai vē lā k varē tu samaksā t par blogeriem, kuri tavā vietā uzņ ems skaistus, bet nepatiesus video. Vienu no viņ iem turpat brī vdienā s novē rojā m personī gi.
Mē s varē jā m reģ istrē ties tikai pulksten 14:00. Andalus ē kā . Š ī s ē kas atrodas pa labi no izejas no viesnī cas, un tā m ir dzelteni tirkī za krā sa. Viņ iem ir arī trī sciparu skaitļ i, piemē ram, 551. Tū risti no numura 300 ar kaut ko atpū tā s pie mums un bija pilnī gi š ausmā s. Ceļ ā uz jū ru un pie restorā niem ir vienā di. Bojā gā ja miskastē (skat. foto) ar birstoš ā m mē belē m, netī ru veļ u un kukaiņ iem.
Mums par laimi, mans lū gums citam menedž erim mainī t istabu, jo neatbilstoš s rezervā cijai (vajadzē ja bū t 2 gultā m, bet bija vienvietī gā s gultas). Un ap 17:00 bez maksas iekā rtojā mies vienā no istabā m pie akvaparka.
Š ie numuri atrodas baltajā s ē kā s pa kreisi no viesnī cas izejas, un tajos ir 4 ciparu numuri un atslē gu kartes, nevis tikai atslē gas. Mums patika š ī telpa, tai bija kosmē tiskais "Ē ģ iptes" remonts brū nos toņ os.
apkalpoš ana
Apsaimnieks katru dienu rū pī gi iztī rī ja istabu par dolā ra dzeramnaudu. Klā t bija arī gulbji un citas radī bas no dvieļ iem. Netrū ka ne ū dens pudelē s, ne kā cita. Lū k, ko dzī vī bu dā vā još ais dolā rs nodara cilvē kiem!
Bet ne vienmē r...

Reiz mums veselu dienu nebija elektrī bas. Tas pats Koloss (atkal viņ š ) zvē rē ja, ka tas ir visas viesnī cas sabrukums, bet vakarā izrā dī jā s, ka gaisma tika dota visiem viesnī cā , izņ emot mū s. Meistars atnā ca, ilgi staigā ja ar fotoaparā tu, nez kā pē c nofilmē ja duš as kabī ni un skapi ar drē bē m, kā arī galdu, bet nekā di nevarē ja palī dzē t. Zvanī ja pē c palī dzī bas. "Palī dzī ba" uzminē ja kaut kur otrajā stā vā sasniegt vairogu un ieguva jaunu nosaukumu - Prometejs! Tas ir aptuveni viesnī cas personā la lī menis.
Jautā jums par piecā m minū tē m izstiepā s uz visu dienu. Un viņ i atkal meloja!
Un restorā nā , un restorā nā...
Antisanitā ri apstā kļ i, netī ri trauki un pā rsvarā negarš ī gs ē diens (nesaprotu, kā bija iespē jams sabojā t garneles! ). Ja parā dā s kaut kas ē dams, aiz tā veidojas milzī ga rinda, pē c stā vē š anas rindā saņ em divus gabalus un esi spiests skaidrot, ka stā vi par trī s cilvē ku ģ imeni. Tad ielieciet vē l č etrus Protams, badā nenomirsi, bet baudu arī nesaņ emsi.
Dzē rieni ir ī sts pā rpalikums! Kā saka, nevis alus nogalina cilvē kus...bet mazā glā zē ieliets sliktais alus (vienā rokā ne vairā k kā.2! ) Kur ir tas rozā ponijs, kurš apgalvoja, ka glā zes ir normā las? - Es gribu ieskatī ties viņ as ļ aunajā s youtube acī s!! ! Labi, sadraudzē jos ar bā rmeni, un man bija savs "bā rs" ar visā diem kokteiļ iem????
Starp citu, glā ze, kurai vajadzē tu bū t vienreizē jai lietoš anai, biež i vien nav! Viņ i mazgā vienreizē jā s lietoš anas glā zes!
Uzmanī gi vē ro, no kā dzer! Nesaprotamu ū deni no netī rā m pudelē m lej sodas automā tos.
Kopumā ir pā rsteidzoš i, ka neviens vē l nav ievietots slimnī cā ar E. coli.
Izklaide

Nav neviena no viņ iem! Tie daž i animatori, kas dzī vo teritorijā , biež i ir aizņ emti ar savu personī go dzī vi, kopā ar tū ristiem dzer alkoholu un vakaros cenš as nopelnī t algu, bet nekas nesanā k. Amfiteā tris ir neiespē jami netī rs, ir sapuvuš u dā rzeņ u aromā ts un visu diennakti - odi! Vienī gā reize, kad viesnī ca iepriecinā ja tū ristus ar visā dā m izklaidē m, bija tad, kad tur ieradā s vai nu ī paš nieks, vai kā ds no topiem. Ap viņ u visas dienas garumā rosī jā s kā jnieki krā sainos krā sojumos.
Bē rniem
Bē rnu klubs ir slē gts. Š ajā istabā , spriež ot pē c izskata, dzī vo bezpajumtnieki, un pa dienu kā ds hipija izskata puisis spē lē mafiju ar pusaudž iem.
Akvaparks
Baseinu sā k tī rī t, kad tuvojas tam pulksten 10:00. Un jū s redzat, ko un kā viņ i dara.
Spoileris: gandrī z nekas. Ū dens netiek mainī ts, no tā tiek izņ emti tikai lieli gruž i.
Bet tas vē l nav viss...
Kā du dienu mans brā ļ adē ls akvaparkā sagrieza kā ju!! ! Burtiski nogriez no pē das miesas gabalu. Asinis! Kliedz! Un darbiniece saka: “Nevar bū t! ” Un piedā vā netī ru vati un jodu. Jū s nevarat tikt cauri gidam, jo ​ ​ viņ š neuztver savienojumu. Nu mums ierā dī ja aptieku pie izejas pa kreisi no vā rtiem. Viņ i tur nopirka visu, kas mums bija vajadzī gs, mums teica, ka nav jē gas doties uz klī niku, viņ i darī s tā pat. Farmaceitam bija taisnī ba. Š ī s zā les patieš ā m radī ja brī numu! Vai jū s domā jat, ka ū dens atrakciju parks ir slē gts? Nē ! Izpē tī ju ainu: bē rns varē ja sagriezt kā ju gan uz paš a slidkalniņ a (detaļ as vienkā rš i saskrū vē tas, plastmasa vietā m saplī susi), gan uz flī zes, kas guļ nevienmē rī gi un varē tu labi darboties kā asmens piezemē š anā s laikā . Tā pē c, ja jū s viegli neieved Mirage, iegā dā jieties ī paš us apavus. Tas maksā s mazā k!
Pludmale
Slikti noņ emts.

Visur ir atkritumi un izsmē ķ i, tvertņ u nepietiek. Visi vecie sauļ oš anā s krē sli tika izmesti pē c blogeru "atsauksmju" rezultā tiem ??? ? . Palika "jauns" - zils, jau visur izspiests cauri. Viņ u arī trū kst. Pirmo reizi redzē ju cilvē kus guļ am uz zemes zem palmas, kaut kur citur, nevis Gelendž ikā.
Kaimiņ i
Kad lasī ju tū ristu atsauksmes, kuri raksta nepilnī bas par “vietē jiem”, nodomā ju: “Lū k, tie rasisti! ” Nē , puiš i, tie nav rasisti, tie ir tū risti, kuri brī vdienā s atbraukuš i uz budž eta viesnī cu! Vietē jie krievi sauc visus, kam ir tumš ā ka ā da par balto. Papildus ē ģ iptieš iem š ajā kategorijā ietilpst vairā kas citas tautas. Tā s var atš ķ irt arī pē c sievieš u un meiteņ u ģ ē rbš anā s. Vasarā vairā k nekā puse no viņ iem atrodas viesnī cā . "Vietē jie" (kas patiesī bā ir pareizi) darbinieki dod skaidru priekš roku. Labā kas telpas, labā ka apkalpoš ana, labā ks ē diens!
Viņ i ir trokš ņ aini vai slikti audzinā ti, vai vienkā rš i neuzskata par vajadzī gu demonstrē t manieres, viņ i visur kā pj bez rindas, pū lī , jo gandrī z katram ir vairā ki bē rni. Ī paš i tas jū tams pusdienlaikā , kad dod "saldē jumu" un vā ra frī kartupeļ us. Š is "ē diens" ir pieprasī ts pat izvē lī gā ko bē rnu vidū , un tā pē c tā iegū š ana ir vē l viens meklē jums č etrdesmit grā du karstumā . No vienas puses - bars "vietē jo" ar kartupeļ iem, no otras - bars "krievu" (arī te viss ir sarež ģ ī ti) ar alu. Un pa vidu - es ar bē rnu, kurš vē las "saldē jumu". Mammu mī ļ ā!????
Protams, pielā gojā mies un uzdā vinā jā m sev forš u atvaļ inā jumu. Mū su fotogrā fijā s nav nepatī kamu brī ž u, ir tikai priecī gi. Bet tie nemaksā.2000 USD par ekskursiju.

Vai es ieteiktu š o viesnī cu? Diez vai.
Ī paš i gribu "paldies" vadī tā jam Kolosam par to, ka viņ š izlidoš anas naktī apzinā ti slē pa divus operatorus no tū ristiem, ka reiss aizkavē jā s, un piespieda mū s ar bē rniem divas stundas sē dē t reģ istratū rā , nevis gulē t savā s istabā s. Koloss aizgā ja gulē t. Patiesī bā , lai ā trā k aizbrauktu, viņ š pavilka savu "operā ciju". Nekas ī paš s. Parasta Mirā ž a!??? ?
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu