Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Šrilanka

Tūristu stāsti par Šrilanka pievienot stāstu
Šrilanka. 2. daļa. Ekskursijas pa Kandiju
Š rilanka. 1. daļ a. Plā noš ana / Lidojums / Transfē rs Pē c ilga lidojuma, atpū ties, radā s pirmais jautā jums: kur paē st?
 •  2 gadā atpakaļ
Šrilanka. 1. daļa. Plānošana / Lidojums / Transfērs
Viss sā kā s 2020.  gada sā kumā  — es nolē mu, ka mū su nā kamais ceļ ojums bū s uz Š rilanku. Esmu tur bijis jau iepriekš , tač u vairā ku iemeslu dē ļ neko daudz nevarē ju redzē t.
 •  2 gadā atpakaļ
Šrilanka — mēs atgriezīsimies, kad būs labāk
Saulriets Sigī rija Kad lidojā m prom, viss vē l bija mierī gi, pē c nedē ļ as lū dzam visus atgriezties mā jā s Ukrainā .
 •  4 gadā atpakaļ
Vienkārši debesis!
Sveika, Š rilanka! Nu jū s, pamatiedzī votā ji))) Kā du iemeslu dē ļ cilvē ki Š rilankā ir vienā di. Sā kumā man bija grū ti tos atš ķ irt vienu no otra.
 •  3 gadā atpakaļ
Galvenais sērfošanas kūrorts Šrilankas dienvidos
Š odien mē s vē lamies jums pastā stī t par, iespē jams, populā rā ko sē rfoš anas kū rortu Š rilankas dienvidu krastā  — Veligamu.
 •  4 gadā atpakaļ
Gleznainā Mirisa
Es turpinu video eseju sē riju par mū su 3 mē neš u ceļ ojumu uz Š rilanku š ajā ziemā . Mē s sā kā m ar piekrastes kū rortu apskatu, un š odien mē s apskatī sim Mirisu.
 •  4 gadā atpakaļ
Viss Šrilankā
PUSĒ S PLUDŽ AS KAUJA 1.  padoms. Kas ir pludmales zē ns? Ierodoties krā sainajā Š rilankas salā , viņ i, izejot no viesnī cas pludmalē , uzreiz satiks vietē jo jaunu puisi, kurš uzsmaida jums par visiem 32.
 •  4 gadā atpakaļ
Pārskats par Hikkaduwa
Hikkaduwa ir viens no populā rā kajiem un attī stī tā kajiem kū rortiem Š rilankā . Tas ir labs, ņ emot vē rā tā tuvumu Gale (lai gan ne tik tuvu kā Unavatuna), iespē jai salī dzinoš i ā tri un ē rti nokļ ...
 •  4 gadā atpakaļ
Ļoti skaistas vietas Ellā
Kam patī k skaisti skati un daba, jū s esat š eit. Lai gan pats ceļ ojums uz Ellu aizņ em daudz laika, tas ir tā vē rts. No Kolombo te nokļ uva ar vilcienu, 1.
 •  4 gadā atpakaļ
Neaizmirstams ceļojums uz Šrilanku. Maršruts un iespaidi
Es ļ oti vē los, lai visiem paveicas nokļ ū t Š rilankā . Š ī apbrī nojamā sala saglabā savu oriģ inalitā ti un apbur zem tropiskā s saules ar savu runas vienkā rš ī bu.
 •  4 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »