Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Wadduwa

Tūristu stāsti par Wadduwe pievienot stāstu
Oak Ray Haridra Beach Resort apskats
Es izvē lē jos š o viesnī cu, jo tai bija augsti vē rtē jumi vietnē Otpusk. com. Tikā m apsē duš ies uzreiz pē c ieraš anā s.
 •  4 gadā atpakaļ
Sabojāta atvaļinājuma diena viesnīcā Reef Villa & SPA
Tā bija jau mū su 5. diena Š rilankā . Pirms tam bijā m jau apmeklē juš i divas viesnī cas un paspē jā m pā rliecinā ties, ka sala ir ne tikai garš ī ga un pretimnā koš a, bet arī apkalpoš ana izcilā l...
 •  4 gadā atpakaļ
The Blue Water Hotel & Spa apskats
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c atraš anā s vietas, kas bū tu tuvu lidostai, kā arī pē c fotogrā fijā m un ieteikumiem.
 •  4 gadā atpakaļ
viesnīcā notiek remonts.teritorija normāla.wi-fi ķeras istabā un
un pludmalē (var zvanī t pa viber). tas ir par brī vu. ē diens ir ļ oti slikts, bet mē s nebijā m izsalkuš i (mums bija FB). mē s dzī vojā m bungalo, mū su kondicionieris darbojā s, bet tie, kas dzī voja centrā lajā ...
 •  5 gadiem atpakaļ
Iesaku apskatīt šo viesnīcu
Viesnī ca ir veca, bet lieliska par divā m zvaigznē m. Ļ oti uzmanī gs un draudzī gs personā ls. Tuvu okeā nam un tajā paš ā laikā tuvu centram un veikaliem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par Villa Ocean View
Viss ir lieliski, mums patika! Ja godī gi, par summu, ko š ī viesnī ca maksā , tas ir ok. Vieta jauka, personā ls draudzī gs. No mī nusiem, kad bijā m iekā rtojuš ies, mazliet nogaidī jā m, nevarē jā m pieslē gties wi-fi...
 •  5 gadiem atpakaļ
lieliska viesnīca
Ceļ ojums uz mū ž zaļ o salu Ziemassvē tku brī vdienu vidū ir pasaka! Blue Beach Hotel Wadduwa ir lieliska vieta, kur atpū sties Indijas okeā na krastā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Brīnišķīgi svētki
Janvā rī atpū tā s, bija 10 dienas. Mē s pieprasī jā m agru reģ istrā ciju (mū su lidojums ieradā s agri no rī ta), istaba bija gatava 8:00.
 •  5 gadiem atpakaļ
laba viesnīca un v-fy nozvejas
Es izvē lē jos no fotogrā fijā m un atsauksmē m no daž ā dā m lapā m. Es nopirku vairā kas ekskursijas vienlaikus. Man un manai sievai patī k daudz jaunu lietu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Pārskats par Villa Ocean View
Viesnca ir C klase ar stripu, super kvalitate tur nebija, bet diezgan normala. Izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo tā ir eksotika, jo daba ir skaista, nav jā paļ aujas uz apkalpoš anu, bet ir vē rts izbraukt, apskatī t dabu, okeā ns ir tā...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Wadduwe