Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Weligama

Nav ziņojumu par Weligame   Rakstiet
Tūristu stāsti par Weligame pievienot stāstu
Jauka viesnīca, slikts ēdiens
Ievā cā mies 21. februā rī , mums ir 2 istabas (4 no mums: es, mans vī rs, mans 8.5 gadus vecais dē ls un mana mamma). Vispirms mums iedeva vienu istabu, jo otrā vē l nebija gatava.
 •  2 mēnešus atpakaļ
Weligama Bay Marriott Resort & Spa apskats
Laba viesnī ca, lieliska transporta apmaiņ a, kursē autobusi, vilcieni. Ē rts numurs ar skatu uz lī ci. Numurā ir plakanā ekrā na televizors, neliels ledusskapis, kā arī tē jas un kafijas pagatavoš anas iespē ja.
 •  4 gadā atpakaļ
Galvenais sērfošanas kūrorts Šrilankas dienvidos
Š odien mē s vē lamies jums pastā stī t par, iespē jams, populā rā ko sē rfoš anas kū rortu Š rilankas dienvidu krastā  — Veligamu.
 •  4 gadā atpakaļ
Pārskats par Twenty-Two Weligambay
Tū roperators palī dzē ja izvē lē ties viesnī cu, ieteica, jo š is ir dienvidu krasts, mierī gā ks, viļ ņ u nebū s.
 •  4 gadā atpakaļ
Izcila viesnīca. Wifi lidoja pa visu viesnīcu
Es neizvē lē jos š o viesnī cu, bet gan Bentota Bay, bet viņ i mani pā rliecinā ja. pē c maniem lū gumiem tā viesnī ca man nederē tu.
 •  4 gadā atpakaļ
Pieticīga pieklājīga viesnīca pludmalē
Es jau sen sapņ oju apmeklē t Š rilanku. Kopš bē rnu nebija. Un tā , kad vecā kajam jau bija 10, zvaigznes nolē ma sakrist un norā dī ja mums - ir pienā cis laiks, un iezī mē ja bē rnu svē tku datumus.
 •  4 gadā atpakaļ
Weligama Bay Marriott Resort & Spa apskats
Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tā tika uzcelta 2017. gadā . Atsauksmes labas. Ē diens ir lielisks, okeā ns ir lielisks. Viesnī cā ir nianse, reģ istrē š anā s pē c 15:00, ja vē laties reģ istrē ties agrā k,...
 •  5 gadiem atpakaļ
Es ieteiktu šo viesnīcu tūristiem!
Mē s ar vī ru absolū ti nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies viesnī cu! Weligama Bay Marriott Resort & Spa mū s patī kami pā rsteidza un iepriecinā ja ar apkalpoš anu un nosacī jumiem.
 •  5 gadiem atpakaļ
Meklēju mīnusus viesnīcā - neatradu.
Jauna viesnī ca, no Kolombo lidostas braucā m 3 stundas, bet mū s brī dinā ja, ka bū s garš ceļ š . Ļ oti patika, ka teritorija liela, kopta.
 •  5 gadiem atpakaļ
Iesaku viesnīcu ar prieku, savu izvēli nenožēlosiet!
Labdien. Atpū ta Š rilankā nav pirmā reize. Mē s devā mies augustā . Viesnī ca tika izvē lē ta, pamatojoties uz atsauksmē m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Weligame