Sharm Resort Hotel 4*– Atsauksmes

32
Novērtējums 7.010
№96 viesnīcas reitingā Šarm eš Šeiha
6.2 Numurs
6.9 apkalpošana
8.2 Tīrība
5.3 Uzturs
5.4 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Sinaja pussalā, Sarkanās jūras piekrastē, un no tās paveras panorāmas skats uz Pasha līci. Sharm Resort un Sharm Plaza ir divas vienas viesnīcas ēkas. Tie ir būvēti Marokas stilā un ir savienoti viens ar otru, lai viesi varētu izmantot abu infrastruktūru. Tās ir daļa no Red Sea Hotels ķēdes. Atvērts 2001. gadā. Pēdējā renovācija - 2009. Viesnīca piemērota ģimenes atpūtai, romantiskam ceļojumam vai ceļojumam ar draugiem.Vairāk →
аватар atv_ott1
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Neskatoties uz visu savu kā dreizē jo varenī bu, viesnī ca nav laba...Rifs ir skaists, liels Napoleons un daudz daž ā du zivju. Tas ir galvenais un vienī gais pozitī vais. Piedod rifam visu pā rē jo, Mū s iereģ istrē ja Charm Plaza 1. rindā , visā viesnī cā bija ap 40 tū ristu. … Tomēr ▾ Neskatoties uz visu savu kā dreizē jo varenī bu, viesnī ca nav laba...Rifs ir skaists, liels Napoleons un daudz daž ā du zivju. Tas ir galvenais un vienī gais pozitī vais. Piedod rifam visu pā rē jo,
Mū s iereģ istrē ja Charm Plaza 1. rindā , visā viesnī cā bija ap 40 tū ristu. Pulksten 10 uzvilkā m rokassprā dzes un gandrī z uzreiz saņ ē mā m istabu. Visā var saskatī t kā dreizē jo diž enumu, bet tagad tas ir nolaists. Teritorija liela, skaista dā rza paliekas. Pludmales bā rs ir atvē rts, un pusdienlaikā tiek pasniegti hamburgeri un kartupeļ i. Š ķ iet, ka tas ir visparastā kais ē diens))) Š ķ iet, ka ē damistabā ir sortiments, bet joprojā m nekas. Daž reiz sā ļ a, daž reiz jē la, daž reiz cieta. Saldumi ir normā li. Mē s nebijā m izsalkuš i. Dienas laikā ir animā cija, piemē ram, uzmini melodiju un vakarā dejo. Atrodas tā lu no civilizā cijas, dā rgs ir tikai taksometrs vai pusstundas gā jiens lī dz ceļ am cauri tuksnesim. Mē s instalē jā m taksometru lietotni, un tā palī dzē ja. Mē beles un sienas ir nobruž ā tas. Bija tī rī š ana, gulbji no dvieļ iem par dzeramnaudu. Personā ls ir pieklā jī gs.
Alkohols ir atš ķ aidī ts, alus ir normā ls. Baseini nav apsildā mi.
Vā rdu sakot, skumja, novā rtā atstā ta vieta ar labu rifu. Bet par š o cenu tas ir labs.
Pietika ar 3 dienā m)))
Закат Рассвет
аватар elenyaickay
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ierados 11os, ieč ekojā s, bet par papildus samaksu. Istaba maza, viss strā dā , mē beles nobruž ā tas. Teritorija ir skaista. Odi saindē jā s gandrī z katru vakaru. Pā rtika ir slikta gaļ as un zivju ziņ ā . Visas ē dienreizes ir cepti dā rzeņ i (uz priekš u ē du pietiekami daudz zilos), rī si un makaroni, gurķ i, tomā ti, kā posti, sasmalcinā ta paprika un neierobež ots daudzums salā tu. … Tomēr ▾ Ierados 11os, ieč ekojā s, bet par papildus samaksu. Istaba maza, viss strā dā , mē beles nobruž ā tas. Teritorija ir skaista. Odi saindē jā s gandrī z katru vakaru. Pā rtika ir slikta gaļ as un zivju ziņ ā . Visas ē dienreizes ir cepti dā rzeņ i (uz priekš u ē du pietiekami daudz zilos), rī si un makaroni, gurķ i, tomā ti, kā posti, sasmalcinā ta paprika un neierobež ots daudzums salā tu. Cepš ana ir atš ķ irī ga. Mans mī ļ ā kais siers bija feta. Mē s nebijā m izsalkuš i, bet pā rē š anā s ir kaitī ga. Pirmajā dienā mums iedeva 0.5 litrus ū dens, un tad pie bā riem š ajā pudelē ielē ja ū deni. Bā ros ir arī.2 veidu sulas un kokteiļ i, bet tikai viesnī cas teritorijā . Pludmalē bija lieliska vingroš ana un ū dens aerobika. Pludmales: aizved uz Farš u, nav ne tualetes, ne ģ ē rbtuves, stacionā rais piestā tne ir sagruvusi, bet jū ra pasakaini skaista, uz Deltas pludmali devā mies pē c biļ etes paņ emš anas no apsarga, tā ir koptā ka. Uz Vecrī gu un Soho aizbraucu ar mikroautobusu par 5 mā rciņ ā m. Nebū dama izvē lī ga, man patika
аватар krivova.fedunova
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Atpū tā mies ar draugu, man viss ļ oti patika, skaista sakopta teritorija, krā š ņ s rifs, tī rī š ana š okolā dei izcila, katru dienu tī ra gulta. Iekā rtojā mies pulksten 12, ē diens bija tik un tā , bet izsalkuš i nepalikā m, vienmē r ir garš ī gi naš ķ i, ē dienu pietika. … Tomēr ▾ Atpū tā mies ar draugu, man viss ļ oti patika, skaista sakopta teritorija, krā š ņ s rifs, tī rī š ana š okolā dei izcila, katru dienu tī ra gulta. Iekā rtojā mies pulksten 12, ē diens bija tik un tā , bet izsalkuš i nepalikā m, vienmē r ir garš ī gi naš ķ i, ē dienu pietika. Nu jā , reiz dabū ju lipī gu š ķ ī vi, uzreiz pē c piezī mes nomazgā ja. Personā ls super, vakaros animā cija diezgan vā ja, bet pa dienu animatori lieliski: vingrojumi, zumba, ū dens aerobika - super. Izlasot atsauksmes, gaidī ju sliktā ko, bet biju patī kami pā rsteigta. Galvenais ir draudzī gs smaids un labs garastā voklis. Tas pats attiecas uz jums.
аватар brovarycar
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Es centī š os bū t ī ss. Iesā kumam ir tikai pontons, pludmales nav, ar bē rniem nav ko darī t, jā kā pj pā ri akmeņ iem lī dz ū denim. Ē diens normā ls, personā ls bez furgona dolā ra nespers ne soli, nu, viss atkarī gs no tā , kurš cik maksā jis par ekskursijā m, vispā r bildes maiņ a plus pozitī va ir normā la. … Tomēr ▾ Es centī š os bū t ī ss. Iesā kumam ir tikai pontons, pludmales nav, ar bē rniem nav ko darī t, jā kā pj pā ri akmeņ iem lī dz ū denim. Ē diens normā ls, personā ls bez furgona dolā ra nespers ne soli, nu, viss atkarī gs no tā , kurš cik maksā jis par ekskursijā m, vispā r bildes maiņ a plus pozitī va ir normā la.
аватар Anna148360
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ar viesnī cu viss bija lieliski, lai gan baseini nebija apsildā mi. Ē diens ir vidē js. Pretē jā gadī jumā nav nekā du sū dzī bu vai problē mu. Pludmalē ir 2 pontoni, bet ir viena smilš aina laba ieeja jū rā , tā pē c apavi š eit nav ī sti vajadzī gi. … Tomēr ▾ Ar viesnī cu viss bija lieliski, lai gan baseini nebija apsildā mi. Ē diens ir vidē js. Pretē jā gadī jumā nav nekā du sū dzī bu vai problē mu. Pludmalē ir 2 pontoni, bet ir viena smilš aina laba ieeja jū rā , tā pē c apavi š eit nav ī sti vajadzī gi. Arī animā cija ir vidē ja.
аватар Natasha669245
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, uz rifa, pie jū ras, ar š o viss bija brī niš ķ ī gi. Viesnī ca pirmo reizi vairā k vai mazā k normā la. Aprakstā teikts, ka ir trī sstā vu, ir tikai pontons, apraksts atbilst realitā tei. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, uz rifa, pie jū ras, ar š o viss bija brī niš ķ ī gi. Viesnī ca pirmo reizi vairā k vai mazā k normā la. Aprakstā teikts, ka ir trī sstā vu, ir tikai pontons, apraksts atbilst realitā tei. Dzī vojā m 9. korpusā , mū su istabā viss bija tī rs, viss darbojā s, nekā du pretenziju nebija, sapratā m, ka mū su istaba ir nedaudz tā lā k no jū ras, bet mums tas derē ja, gā jā m 10 minū tes, gā jā m, atradā m ceļ u nevis pa kā pnē m augš ā , bet sā nos ir maigs slī pums. Man galvenais bija nebraukt ar autobusu uz pludmali. Teritorija skaista, kopta, visur puķ es, biju pā rsteigts, cik darbinieki visu plē š ā rā , cik tī ras sievieš u tualetes, tur var staigā t basā m kā jā m. Gaļ as un zivju ē dieni ir pieticī gi, saldummī lim pietiek ar desertiem un cepumiem. Mē s nebijā m izsalkuš i, mū s interesē ja viņ u specifiskais ē diens.
аватар inna.mushenok
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 3.0
Viesnī ca ir apvienota ar pieciem Sharm Plaza. Kū rortam ir tikai pā ris ē kas tā lā k no jū ras, viss pā rē jais - ē damzā le, teritorija, pludmale, bā ri - ir kopī gs ar Sharm Plaza. Mē s domā jā m, ka tā ir priekš rocī ba, bet, kā izrā dī jā s, milzī gs trū kums. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir apvienota ar pieciem Sharm Plaza. Kū rortam ir tikai pā ris ē kas tā lā k no jū ras, viss pā rē jais - ē damzā le, teritorija, pludmale, bā ri - ir kopī gs ar Sharm Plaza. Mē s domā jā m, ka tā ir priekš rocī ba, bet, kā izrā dī jā s, milzī gs trū kums. To, kas tur notika, nevar aprakstī t vā rdos. Varat lasī t jaunā kā s atsauksmes par viesnī cu Sharm Plaza un pā rliecinā ties par to pats.
Ī sumā . Visur milzī gas rindas, jā saņ em burtiski viss š ajā s rindā s - š ķ ī vji, dakš iņ as, ē diens, salvetes, ū dens. Š ampū na ubagoš ana, sauļ oš anā s krē sla aizņ emš anā s pludmalē.6:00 utt. Tas viss antisanitā ros apstā kļ os. Personā ls ir aizkaitinā ts un nedraudzī gs. Bija pat kautiņ i starp darbiniekiem un tū ristiem, aicinā jumi policijā un atkā rtotas sū dzī bas no viesnī cas vadī bas.
Vienī gais š o viesnī cu pluss ir lielisks rifs un bezvē ja lī cis, patiesī bā , pē c kā cilvē ki dodas uz Ē ģ ipti, it ī paš i ziemā .
аватар Ruslan230604
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cu ī paš i neizvē lē jā mies, tas bija spontā ns ceļ ojums. Savam lī menim vidē ja viesnī ca. Ē diens nebija ī paš i labs, lielā ko daļ u laika ē dā m ā rpus viesnī cas. Uz numuru, principā , bez komentā riem. … Tomēr ▾ Viesnī cu ī paš i neizvē lē jā mies, tas bija spontā ns ceļ ojums. Savam lī menim vidē ja viesnī ca. Ē diens nebija ī paš i labs, lielā ko daļ u laika ē dā m ā rpus viesnī cas. Uz numuru, principā , bez komentā riem. Pludmale normā la, teritorija nav slikta. Smilš u pludmales nav, pareizā k sakot, kaut kur tā ir, bet es to neizmantoju. Bū tī bā ieeja jū rā no pontona. Tuvumā nebija ne veikalu, ne restorā nu, ne izklaiž u, bija jā brauc ar taksi vai kaut ko citu, lai tos dabū tu.
аватар yourbreakfast1982
Mū su ģ imenes galvenie kritē riji bija zivis un budž ets, tā pē c Charm Resort 4 * Viesnī ca mū s sagaidī ja ar draudzī giem smaidiem - klientu fokuss uz 5+, visi draudzī gi, pat dā rznieki paceļ galvas un "labrī t)". Viesnī cā ieradā s 7:00, atstā ja mantas reģ istratū rā , pā rģ ē rbā s un turpina iepazī t jū ru un vietē jā s ainavas. … Tomēr ▾ Mū su ģ imenes galvenie kritē riji bija zivis un budž ets, tā pē c Charm Resort 4 *

Viesnī ca mū s sagaidī ja ar draudzī giem smaidiem - klientu fokuss uz 5+, visi draudzī gi, pat dā rznieki paceļ galvas un "labrī t)". Viesnī cā ieradā s 7:00, atstā ja mantas reģ istratū rā , pā rģ ē rbā s un turpina iepazī t jū ru un vietē jā s ainavas. Laiks paskrē ja nemanot, 12.30 tikā m uzvilkti rozā rokassprā dzes un aicinā ti vakariņ ā s, un ap 13.30 saņ ē mā m istabas atslē gas.

Mū su kū rorts (9. ē ka) ir daļ a no Charm Plaza 5 * un atrodas 3 minū š u attā lumā no galvenā s ē kas - reģ istratū ras un restorā na "La Veranda" 2. stā vā . Pati viesnī ca atrodas perpendikulā ri jū rai un tajā ir 9 ē kas - sā kot no apakš as un skaitot ap 650 numuriņ iem. Viesnī cas aprakstā skaidri un bez pā rspī lē juma teikts, ka pē dē jais remonts veikts 2009. gadā , bet istabiņ a kā rtī ga, viss darbojas, ir parasts TV (2 Ukr.
kanā li), fē ns, kondicionieris, skaidrs, ka darbinieki visu uztur savam cienī jamam vecumam atbilstoš ā stā voklī . Mū su istaba tika tī rī ta katru dienu un katru reizi mū s sagaida patī kams pā rsteigums gulbju, balož u, ziloņ u veidā ).

UN GALVENAIS - Sarkanā jū ra - neticami, zivis - es nevaru aprakstī t! Tas ir jā redz!!!

Mā jā s pē c atsauksmē m iegā dā jā mies maskas, kas aizsedz snorkelē š anu (nirš ana ir aizliegta) un bijā m ļ oti apmierinā ti.

Man patika virtuve, viss garš ī gi, neviens te nepaliks izsalcis, skaidrs, ka pavā ri centā s garš ī gi gatavot un dekorē t.

Ieradies aukstajā un mitrajā Ukrainā.100% apmierinā ts, atpū ties un dvē sele un ķ ermenis, gatavs ar jaunu dubultu spē ku un iedvesmu darbam)

Liels paldies Tatjanai no Atpū tas Studijas par organizē š anu un pacietī bu atbildē t uz visiem jautā jumiem, kompā nijai Join Up par tikš anā s organizē š anu un savlaicī gu izbraukš anu no valsts un protams saimniekviesnī cai Charm Plaza, iesakā m!
Ardievu Ē ģ ipte, mē s atgriezī simies)
Рибка красуня на рифі) Пантон і одразу метрів 20 глибина Готель
аватар Aleksandr460484
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Es devos uz Sharm Resort Hotel. Ir laba, forš a jū ra, labi koraļ ļ i, man patika pludmale, pietika vietas, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Viesnī cā bū tu laiks taisī t remontu, tī rī š ana nebija ī paš i laba, lī dz sū dzē jā s, nevarē ja atnest š ampū nu, vē l bija daž i trū kumi. … Tomēr ▾ Es devos uz Sharm Resort Hotel. Ir laba, forš a jū ra, labi koraļ ļ i, man patika pludmale, pietika vietas, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu. Viesnī cā bū tu laiks taisī t remontu, tī rī š ana nebija ī paš i laba, lī dz sū dzē jā s, nevarē ja atnest š ampū nu, vē l bija daž i trū kumi. Ē diens varē tu bū t labā ks, rajons normā ls. Starp 2 viesnī cā m, kas atrodas blakus mū sē jai, notiek celtniecī ba, tā pē c tuvumā nekas nav, ja paej nedaudz tā lā k, tad jau ir kafejnī cas un veikali.
Parādīt vairāk »


iemiesojums Mey30
Labdien. Vēlos precizēt: kā iet šajā viesnīcā ar bērnu animāciju? Vai tur))) ir ko darīt 7 gadus vecam bērnam. Paldies
10 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums varlamm
Kurš atpūtās viesnīcā Delta Sharm 4 *, vai tas ir tālu no viesnīcas līdz jūrai?
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums shapoval1968
Kurš kaut ko pateiks par viesnīcu, nepieciešama jebkura noderīga informācija.
14 gadiem atpakaļ  •  8 abonenti 10 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Koptu baznīca Šarm eš Šeihā
Novērtējums 9.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Arhitektūra, Reliģija
Sinaja kalns
Novērtējums 9.4
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Reliģija, Stats
Kafejnīca Mince
Novērtējums 8.8
Ēģipte, Šarm eš Šeiha
Restorāni, kafejnīcas

Отель расположен на Синайском полуострове, на побережье Красного моря, имеет панорамный вид на бухту Паша Бей. Sharm Resort и Sharm Plaza являются двумя корпусами одного отеля. Они построены в марокканском стиле и соединены друг с другом, чтобы гости могли пользоваться инфраструктурой обоих. Входят в сеть отелей Red Sea Hotels. Открыт в 2001 году. Последняя реновация – 2009 г. Отель подойдет для семейного отдыха, романтического путешествия или для поездки с друзьями.

Atrašanās vieta Отель расположен в 10,4 км от международного аэропорта Шарм-Эль-Шейха.
Pludmales apraksts Пляж многоуровневый. Вход в море – кораллы. 2 понтона (плавучий – 20 метров, стационарный – 15 метров). Рекомендуется специальная обувь. Длина пляжной полосы – 350 м. Недалеко от пляжа отеля находится коралловый риф Far-Gardеn.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

La Veranda (международная кухня) – завтрак, обед и ужин (шведский Стол).

Palms – ужин «шведский стол» (китайская ночь или британская ночь).

Via Veneto (итальянская кухня) – ужин по меню и обед с 12:30 до 14:30.

C-View BBQ (еда на гриле) – обед меню (барбекю Ужин*).

Al Hawara – ливанский ресторан.

Beach Lounge – послеобеденный Чай (мороженное).

Fellini Restaurant – пицца.

Fajitas Mexican Restaurant – мексиканское меню.

Shish Restaurant – барбекю ужин.

Lagoon Pool bar, Beach bar, Cove bar, Via Veneto bar – безалкогольные напитки, пиво, вино.

Seville’s bar, No Where Discotheque, Beach Lounge, Vitamin Bar – All Inclusive.

Lobby Bar – 24 hours All Inclusive + напитки за дополнительную плату после 00:00.

El Layaly Café – напитки за дополнительную плату.

5 Plaza Pools (Roman, Diving, Lagoon, Beach, Health Club, 1 из них с подогревом зимой), 2 Resort Pools (блок 8 и блок 9 с горками), круглосуточная стойка регистрации, магазины, камера хранения багажа.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem 1 отдельный детский бассейн (Roman) и 3 соединённых детских бассейна (блок 8-блок 9-Lagoon Pool), анимация, мини-дискотека, водные горки.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Водное поло, два освещенных теннисных корта (за дополнительную плату), ныряние с маской и трубкой, дартс, 2 водные горки для взрослых.
 • akvaparks un slidkalniņi
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 284 номера.

Istabās

В номере есть кондиционер, Wi-Fi (платно), телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон (не во всех номерах). Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese Red Sea, Sheraton Street, El Pasha Bay, Sharm el Sheikh, Egypt
Tālruņi: +20 (0) 69 360 3090
Tīmekļa vietne: Sharm Resort Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в волейбол. В отеле есть аквапарк или горки, водные развлечения. Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.