Ne labi, ne slikti))) Rifam visu var piedot)))

Rakstīts: 5 marta 2024
Ceļošanas laiks: 19 — 22 februāris 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 4.0
Infrastruktūra: 5.0
Neskatoties uz visu savu kā dreizē jo varenī bu, viesnī ca nav laba...Rifs ir skaists, liels Napoleons un daudz daž ā du zivju. Tas ir galvenais un vienī gais pozitī vais. Piedod rifam visu pā rē jo,
Mū s iereģ istrē ja Charm Plaza 1. rindā , visā viesnī cā bija ap 40 tū ristu. Pulksten 10 uzvilkā m rokassprā dzes un gandrī z uzreiz saņ ē mā m istabu. Visā var saskatī t kā dreizē jo diž enumu, bet tagad tas ir nolaists. Teritorija liela, skaista dā rza paliekas. Pludmales bā rs ir atvē rts, un pusdienlaikā tiek pasniegti hamburgeri un kartupeļ i. Š ķ iet, ka tas ir visparastā kais ē diens))) Š ķ iet, ka ē damistabā ir sortiments, bet joprojā m nekas. Daž reiz sā ļ a, daž reiz jē la, daž reiz cieta. Saldumi ir normā li. Mē s nebijā m izsalkuš i. Dienas laikā ir animā cija, piemē ram, uzmini melodiju un vakarā dejo. Atrodas tā lu no civilizā cijas, dā rgs ir tikai taksometrs vai pusstundas gā jiens lī dz ceļ am cauri tuksnesim. Mē s instalē jā m taksometru lietotni, un tā palī dzē ja. Mē beles un sienas ir nobruž ā tas. Bija tī rī š ana, gulbji no dvieļ iem par dzeramnaudu. Personā ls ir pieklā jī gs.
Alkohols ir atš ķ aidī ts, alus ir normā ls. Baseini nav apsildā mi.

Vā rdu sakot, skumja, novā rtā atstā ta vieta ar labu rifu. Bet par š o cenu tas ir labs.
Pietika ar 3 dienā m)))
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu