Sentido Mamlouk Palace Resort 5*– Atsauksmes

155
Novērtējums 8.210
№7 viesnīcas reitingā Hurgada
7.9 Numurs
8.3 apkalpošana
8.4 Tīrība
8.3 Uzturs
8.6 Infrastruktūra
Viesnīca tika atvērta 2007. gadā, pēdējā renovācija veikta 2015. gadā. Viesnīca sastāv no galvenās 3 stāvu ēkas un 18 3 stāvu ēkām, viesnīcā nav lifta. Viesi var izmantot blakus esošās viesnīcas Sunrise Garden Beach Resort & Spa infrastruktūru un teritoriju. Viesnīca ir piemērota ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар milashich
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Atpū tā s ar bē rnu 2.5 gadi. Uzreiz jā saka, ka mums ļ oti nepaveicā s ar laikapstā kļ iem, visas 2 nedē ļ as pū ta stiprs vē jš , neizdevā s izbaudī t jū ru pilnī bā . Mē ģ inā ja atrast klusā kas vietas pie baseiniem. … Tomēr ▾ Atpū tā s ar bē rnu 2.5 gadi. Uzreiz jā saka, ka mums ļ oti nepaveicā s ar laikapstā kļ iem, visas 2 nedē ļ as pū ta stiprs vē jš , neizdevā s izbaudī t jū ru pilnī bā . Mē ģ inā ja atrast klusā kas vietas pie baseiniem. Starp citu, arī ū dens jū rā š ajā periodā bija diezgan vē ss, tikai pē dē jā atvaļ inā juma diena izvē rtā s mierī gā ka (vē ja ziņ ā ), laikam mainī jā s straume jū rā un plunč ā jā mies. Ū dens baseinos ir atsvaidzinoš s, bet aukstā kais bē rnu akvaparkā , kas atrodas Garden Hotel teritorijā .
Tagad par viesnī cu, tī ra, sakopta teritorija, dzī vojā m 32 korpusā , tas ir vistuvā k jū rai, gulē jā m ar plaš i atvē rtiem balkoniem, jū ras gaisa elpot ir tik noderī gi. Teritorija liela, bez ratiem neiztikt, lī dz galvenajam restorā nam 500 metri. Atgriež oties no pusdienā m, bē rns aizmiga. Vakarā mazulis lē kā ja pa zā li pie istabas, š ū pojā s š ū puļ tī klos.
Istabā bija 2 gultas un plus vē l vienu dī vā nu mums piegā dā ja bē rnam, tad to visu pā rcē lā m. Uz mū su lū gumiem pā rģ ē rbties uz istabu ar divguļ amo gultu reģ istratū rā atbildē ja, ka 80% no viesnī cas ir divas gultas, un tā , kas mums ir piemē rota, pirmajā stā vā ar vienu, bū s brī va pē c 2 dienā m un mē s varam tikt pā rcē lā s uz turieni. Mē s neko nemainī jā m, lai gan ir vē rts atzī mē t, ka viesnī ca ir ļ oti ģ imenei draudzī ga un lielā kā daļ a numuru ar divā m gultā m ir dī vainī ba.
Sauļ oš anā s krē sli pie jū ras ir aizņ emti jau no paš a rī ta, un 8 bū s jau 3. rinda, dvieļ i var nogulē t visu dienu un neviens nenā ks. pludmales darbinieki tā s netī ra tiem, kas nevar atrast vietu.
Ir forš s serviss ar sarkanu karogu, piekarini to pie lietussarga un tevi netraucē ar reklā mu.
Par bē rnu podu prasī ja no Kijevas par pieejamī bu, atbildē ja, ka tā das iespē jas neesot. Ar apkopē ju vienojā mies bez problē mā m, pirmajā dienā jautā jums tika atrisinā ts. (Lielveikalā Senzomall blakus viesnī cai katli netiek pā rdoti)
Animā cija ir ļ oti aktī va, dienas laikā trī s vietā s, baseinos un pludmalē . Bijā m uz jogu (tieš i kopā ar bē rnu), š autriņ as, vē derdejas. Pludmales ballī te reizi nedē ļ ā . Animatore Jū lija strā dā ar bē rniem – Dieva dā vana vecā kiem. Bē rni viņ u ļ oti mī l, pat mū su 2.5 gadus vecais bē rniņ š , viņ š no viņ as nenā ca nost un dungoja viņ ai visas ausis par Jū liju : ) Tik draudzī ga un pozitī va, un pa dienu bē rni visi skrien pie viņ as bē rnos klubs.
Vakara izrā des pieauguš ajiem neapmeklē ja.
Virtuve, tipiska ē ģ iptieš u virtuve. Ir stū rī tis ar traukiem bē rniem. Arī diē tas galds. Katram ir kaut kas garš ī gs.
Bet es ar kaut ko saindē jos, baigā s spazmas uz dienu, caureja. Es nezinu, kā pē c, jo mē s ar vī ru ē dā m gandrī z vienu un to paš u, tad es baidī jos no marinē tā m olī vā m un mē rcē m, bet tas nav skaidrs.
Un vē l viens traucē klis - pazuda 20 dolā ri, dzirdē ju par tā diem stā stiem š ajā viesnī cā , ka paņ em maz, tā ka nebija manā ms. Mē s nemaz nebijā m sarū gtinā ti, bet fakts ir fakts
Netā lu no viesnī cas, pastaigas attā lumā senzomall, lielveikalā ir super svaigas sulas, iesaku. Jū s varat iegā dā ties gandrī z visu par fiksē tā m cenā m. Valsts. Ir arī Elizabi aptieka, bet, piemē ram, visus Eva kolagē na krē mus labā k paņ emt lī dzi lielveikalā , tur ir uzrā dī ta visa to lī nija un cena zemā ka. Š eit visos veikalos viņ i maksā ja ar karti, tas ir ļ oti ē rti. Bet, ja nepiecieš ams samainī t naudu, viesnī cas vestibilā , netā lu no reģ istratū ras, ir bankomā ts.
Starp citu, Respshyn viņ i ļ oti uzmanī gi izturas pret tū ristiem: maina istabu, sagatavo pusdienu kastī tes priekš laicī gai izbraukš anai, pamodina tā s, atver istabu, nejauš i aizver ķ ē di un aizcirta terases durvis, aizzī mogo bē rnu loku, nomaina atmagnetizē ta ieejas karte, zvana ā rstam pē c apdroš inā š anas, tad arī paš i zvanī ja un prasī ja kā jū tamies un vai nevajag kaut ko ienest istabā . Tas viss tika darī ts ar smaidu un cieņ u.
Rezultā ts. Atpū ta vienmē r ir laba, viesnī ca atstā j labu iespaidu neatkarī gi no tā .
Vai jū s lidotu š eit vē lreiz? Drī zā k nē , nevis jā , un tas neattiecas uz Sentido Mamlouk, bet gan uz vē jaino Hurgadu kopumā .
аватар kucenkokat
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pieklā jī ga viesnī ca. Mē s trī s nedē ļ u atpū tā mies ar 5 gadus vecu bē rnu. Izbraucā m ar asarā m un stingru nodomu atgriezties vienā no divā m viesnī cā m (blakus saullē kta dā rzam). Nav lē ts, bet tā vē rts, š odien tā bija visdā rgā kā viesnī ca no tiem, kas agrā k palikuš i (4. … Tomēr ▾ Pieklā jī ga viesnī ca. Mē s trī s nedē ļ u atpū tā mies ar 5 gadus vecu bē rnu. Izbraucā m ar asarā m un stingru nodomu atgriezties vienā no divā m viesnī cā m (blakus saullē kta dā rzam). Nav lē ts, bet tā vē rts, š odien tā bija visdā rgā kā viesnī ca no tiem, kas agrā k palikuš i (4. un 5. budž ets). Varbū t kā dam un š im pusmū ž a vī rietim viss ir zinā ms salī dzinā jumā )). Tagad par visu mazliet.

Norē ķ ins. Par agro reģ istrē š anos papildus nemaksā ja, gaidī ja ...bet ...uzvilka rokassprā dzes, pabaroja brokastis, peldkostī mi bija rokas bagā ž ā un pā rē jais sā kā s no rī ta. Pirmais iespaids labs. Viesnī cas personā ls ir brī niš ķ ī gs, neuzbā zī gs, patiesi gatavs palī dzē t. Istabā viss nepiecieš amais bija un papildinā ts/mainī ts pē c vajadzī bas. Katru dienu tika vests ū dens, tē jas stū rī tis, vannas piederumi. Labs ietilpī gs skapis, seifs, fē ns, vadā ms kondicionieris. Nav ierī č u ž ā vē š anai uz balkona, bet atrisinā ja problē mu ar jū su virvi, paņ ē ma lī dzi).
Teritorija sakopta, visur tī rī ba un kā rtī ba. Var izmantot visu blakus esoš ā s Garden Hotel infrastruktū ru (akvaparks novē rtē ts, patika) un pastaigā ties pa Kristā lu (bez ē š anas). Daudz zaļ umu un ziedu, skaisti visā kompleksā . Labi baseini, bet pā rsvarā visu laiku pavadī jā m jū rā . Lieliska pludmale, smiltis, apavi nav vajadzī gi, pie krasta zivju maz, bet ja no mola, tad zivis ir. Bet, lai Hurgadā redzē tu visu zemū dens krā š ņ umu, tas ir tikai brauciens ar laivu, jahta, koraļ ļ i, visā das zivis, makš ķ erē š ana ...(atkarī bā no programmas). Paldies mū su organizatoram mіdоbіkham social. tī kls, mē s guvā m lielu prieku no ekskursijas, turklā t izbraucā m pa pilsē tu, apskatī jā m jaunu muzeju, iegā jā m aptiekā ar normā lā m cenā m un nopirkā m augļ us, kopumā visi bija ļ oti apmierinā ti.

Nevaru ignorē t animatoru komandu.
Ir nodarbī bas ar bē rniem, mini diskotē kas, arī pieauguš ajiem, daž ā das aktivitā tes un forš i vakara š ovi. Viesnī ca ir super, ļ oti gribē tos vairā k, un kaut kā negribas nolaist latiņ u). Liels paldies viesnī cas vadī bai un personā lam par mū su brī niš ķ ī go uzturē š anos. Mē s rekomendē jam !! !
аватар Oleksandr.Sh
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ī sumā par plusiem: garš ī gi ē dieni, liela platī ba, lielā kā daļ a darbinieku ir diezgan draudzī gi un profesionā li, jū ra silta un maiga. Principā š ī s priekš rocī bas nodroš ina iegū to punktu skaitu, es pā rliecinoš i pievienoju zvaigznī ti katrai no tā m. … Tomēr ▾ Ī sumā par plusiem: garš ī gi ē dieni, liela platī ba, lielā kā daļ a darbinieku ir diezgan draudzī gi un profesionā li, jū ra silta un maiga. Principā š ī s priekš rocī bas nodroš ina iegū to punktu skaitu, es pā rliecinoš i pievienoju zvaigznī ti katrai no tā m.

Tagad par mī nusiem: pē c tradicionā li ne tuvu ceļ a mū s atveda no lidostas, lai reģ istrē tos š ajā viesnī cā , process norit salī dzinoš i ā tri, tač u ne bez papildu birokrā tijas pie reģ istrā cijas. Izsniedza aploksni ar apsveikumu un kartiņ u ar istabas atslē gu, uz jautā jumu, kā pē c diviem atpū tniekiem ir tikai viena atslē ga, teica, ka rī t tiks izsniegta vē l viena, loģ ikas nav, bet nav kritiski. Droš i vien nav pieņ emts parā dī t, kur tieš i atrodas istaba, nu, mē s neesam lepni, ka pa ceļ am var ē st. Un visbeidzot 27. ē ka, kurā var pā rģ ē rbties un sā kt atvaļ inā jumu. Sen neesam kļ ū dī juš ies, pā ra istabā mū s gaidī ja pā rsteigums - divas atseviš ķ as gultas.
Nav tā patī kamā kā situā cija, it ī paš i pē c divpadsmit stundu brauciena, bet mums vē l bija spē ks, tā pē c esam optimistiski un dodamies uz uzņ emš anu.

Pē c ī sā m pā rrunā m esam pā rliecinā ti, ka š odien neko mainī t nevar, jo telpu nav, bet rī t ir jā parā dā s un jā pā rceļ . Viss notiek un mums paliek spē ks, tā pē c slē dzam š o jautā jumu lī dz nā kamajam rī tam un dodamies pie miera. Diemž ē l tajā dienā nevarē jā m atrast brī vu guļ amkrē slu pie baseiniem, no sirds novē lu faniem visu to labā ko, lai apsē stos ar dvieli un dotos atpū sties citur. Skrienot uz priekš u, tā da pati bilde bija nā kamajā rī tā pē c brokastī m. Stundu brī vprā tī gi klausoties neticami izdevī gos un unikā los tū roperatora ekskursiju piedā vā jumus, ar prieku dodamies pie administratores atgā dinā t par solī to pā rcelš anos. Jū s neticē siet, bet varianti neparā dī jā s: (apsoli, ka pē cpusdienā jā parā dā s.
Uzminiet, ko mums teica pē cpusdienā...pareizi, viņ i neko nevar darī t. Kā viņ i saka, "valdī ba ir piesardzī ga un š ķ ir rokas. " Skumjā kais š ajā situā cijā ir tieš i meli acī s sā kā s ar slieksni. Vai esmu vī lies? Jā , un š ī ir tikai otrā ilgi gaidī tā atvaļ inā juma diena.
аватар o___p
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Mamļ ukā atpū tā s no 2. lī dz 9. jū lijam. Pirmajā s divā s dienā s temperatū ra bija + 42 + 43, pē c tam + 36 + 37. Uzreiz gribu pateikt, ka š ā ds siltums Ē ģ iptē tiek nodots pietiekami viegli. Galvenais, lai nedeg saulē . … Tomēr ▾ Mamļ ukā atpū tā s no 2. lī dz 9. jū lijam. Pirmajā s divā s dienā s temperatū ra bija + 42 + 43, pē c tam + 36 + 37. Uzreiz gribu pateikt, ka š ā ds siltums Ē ģ iptē tiek nodots pietiekami viegli. Galvenais, lai nedeg saulē . Jū ras ū dens +28. Un tā ir tikai pasaka! ! ! ! ! Vispirms peldē jā m no 5:30 lī dz 8:00, tad no 16:00 lī dz 18:30. Un no treš ā s atpū tas dienas viņ i peldē jā s pē cpusdienā . Ī paš i neviens nav sadedzinā ts. Tomē r pē dē jā s dienas laikā man dega deguns))), jo es iznā cu no ū dens brokastī s, pusdienā s un vakariņ ā s.
Viesnī ca ir pieklā jī ga. Acī mredzot visi zina, kas pieder Sunrise tī klam. Pieejama visa blakus esoš ā Dā rza infrastruktū ra. Jū s varat staigā t tikai pa Kristā lu.
Dzī vojā m 26. namā . Istaba ir normā la, normā la. Viss strā dā ja. Nebija sveš as smakas. Gaisa kondicionieris - lieliski! Ū dens, kafija, tē ja, ziepes, š ampū ni, balzami, dvieļ i mainī ti laicī gi. Tī rī š ana trijniekā , bet tas nav bū tiski.
Ē dienu restorā nā pietika. Izvē le bija, bet ne pietiekami plaš a. Divas reizes bija garneles ar krabjiem un kalmā riem.
Vienreiz ļ odzī jā s. Garš ī gi! ! ! Dā rzeņ i nez kā pē c negarš ī gi. Augļ i: vī nogas, melones, dateles, ā boli, divreiz arbū zs un banā ni. Garš ī gā kie ā boli.
Jū ra ir BOMBA! ! ! !!
Wi-Fi visā ! ! ! !!
Mī nusi Man dzimš anas dienā kū ku neuzdā vinā ja! ! ! ! ! Tas ir muļ ķ ī bas. No rī ta akcentē jā m pieņ emš anu par dzimš anas dienu, bet...Un, otrkā rt, labā kā izvē le dā rzā dā rzā .
аватар o.solodkaja
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man viss patika, ieradā mies viesnī cā ap 9.0 no rī ta, uzreiz tika uzvilktas rokassprā dzes un varē jā m doties iedzert un uzkost, iekā rtojā mies 14.0, personā ls atsaucī gs un ņ ē ma vē rā visas mū su vē lmes. attiecī bā uz telpas un ē kas izvē li teritorija ir labiekā rtota, tī ra un sakopta, skaisti dekorē ti daž ā di tilti, strū klakas, liels skaits baseinu, kas paredzē ti jebkuram dziļ umam no sekla lī dz dziļ am jebkuram vecumam no bē rniem lī dz pieauguš ajiem , baseina bā rs ir atvē rts no pulksten 12:00 lī dz 17:00. … Tomēr ▾ Man viss patika, ieradā mies viesnī cā ap 9.0 no rī ta, uzreiz tika uzvilktas rokassprā dzes un varē jā m doties iedzert un uzkost, iekā rtojā mies 14.0, personā ls atsaucī gs un ņ ē ma vē rā visas mū su vē lmes. attiecī bā uz telpas un ē kas izvē li teritorija ir labiekā rtota, tī ra un sakopta, skaisti dekorē ti daž ā di tilti, strū klakas, liels skaits baseinu, kas paredzē ti jebkuram dziļ umam no sekla lī dz dziļ am jebkuram vecumam no bē rniem lī dz pieauguš ajiem , baseina bā rs ir atvē rts no pulksten 12:00 lī dz 17:00. Vestibila bā rs ir atvē rts 24 stundas diennaktī , ir 8 restorā ni, kuros var pierakstī ties vakariņ ā m pē c iepriekš ē ja pieraksta, visos a la carte restorā nos pē c rezervā cijas ir pieejama diē tiskā ē dienkarte.

Ē diens daudzveidī gs un ļ oti garš ī gs, katrai gaumei, atpū tā mies ar diviem bē rniem, kuri neē d visu mā jā s, š ajā viesnī cā vienmē r varē ja atrast sev gardu ē dienkarti no gaļ as lī dz saldajam, daudz augļ u, no 12.0. lī dz 17.0 turklā t vienmē r varē ja paē st Snakck bā rā.
Istabu tī rī ja katru dienu, ū deni piegā dā ja, dvieļ us mainī ja katru dienu, istabā ir tē jkanna, tē ja, kafija, cukurs. Pludmale smilš aina, maiga ieeja jū rā , ir mols, no kura var nirt, lai apskatī tu rifu un zivis, ū dens tī rs un dzidrs. Kopumā viss bija nobombardē ts, bijā m 100% apmierinā ti. Atseviš ķ s liels trekns pluss ir Wi-Fi, kas ir visur pat pludmalē , lieliski ķ er, ā trums labs, ar komunikā ciju problē mu nebija!
аватар t.dimass37
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
1. Atpū tā s 08.06. 2021-16.06. 2021 (8 naktis, UAH 3.000 / 2 dor. +1 bē rns 9 gadi). Pirmo reizi Hurgadā , pirms tam bija 4 reizes Š armā. 2. Bija 5 ģ imeņ u kompā nija: 10 pieauguš ie, 17 bē rni (1-10 gadi), tā pē c izvē lē jā mies viesnī cu bē rniem. … Tomēr ▾ 1. Atpū tā s 08.06. 2021-16.06. 2021 (8 naktis, UAH 3.000 / 2 dor. +1 bē rns 9 gadi). Pirmo reizi Hurgadā , pirms tam bija 4 reizes Š armā.
2. Bija 5 ģ imeņ u kompā nija: 10 pieauguš ie, 17 bē rni (1-10 gadi), tā pē c izvē lē jā mies viesnī cu bē rniem. Prasī bas: smilš u pludmale, akvaparks, ē dinā š ana.
3. Lidojā m uz turieni 04 no rī ta, tā tad - 06 no rī ta (plkst. 02:40 aizņ ē ma no viesnī cas, nakts tika pā rtraukta, nepatika).
4. Plusi: bē rniem patika bū t jū rā , skaists saulriets ū denī , smiltis. Labs akvaparks. Ratiņ krē slu rampas ir visur. Ē diens garš ī gs, kā jau Ē ģ iptei. Volejbols.
5. Trū kumi: periodiski pū ta vē jš , ceļ smiltis pludmalē , pie jū ras brī ž iem dubļ ains ū dens, tā pē c devā mies uz molu. Kopumā uz mola vienmē r var peldē ties tī rā ū denī . Sauļ oš anā s krē slus pirmajā rindā vienmē r aizņ em tie, kas agri ceļ as vai atstā j dvieļ us naktī . Koraļ ļ u un zivju ir minimā li, un tiem ir problē mas.
6. Salī dzinot Š armu un Hurgadu, teikš u, ka bē rniem un veciem cilvē kiem Hurgada ir labā ka, bet pa jū ru koraļ ļ iem un zivī m jā brauc uz Š armu.
Hurgadā viņ i patiesī bā atrodas netā lu no viesnī cas, jā paņ em jahta un jā brauc ekskursijā (ko mē s arī izdarī jā m. 500$ - un mē s esam kompā nija uz jahtas). Arī Hugardā visai biež i visu dienu pū š stiprs vē jš , kas Š armā š ajā laikā netika manī ts. Lai gan vē jā ir pluss - nav odu un kniš ļ u.
аватар Christina97
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Es nekad neesmu atstā jis atsauksmes par viesnī cu, bet š ī ir ne tikai atsauksmju vē rta ... Pirmā ir milzī ga, zaļ a zona. Baseini ļ oti lieli, ir kur peldē ties. Numuri ir standarta, viss ir tī rs un kā rtī gs. Viņ i dzī voja treš ajā stā vā , skats ir krā š ņ s. … Tomēr ▾ Es nekad neesmu atstā jis atsauksmes par viesnī cu, bet š ī ir ne tikai atsauksmju vē rta ...
Pirmā ir milzī ga, zaļ a zona. Baseini ļ oti lieli, ir kur peldē ties. Numuri ir standarta, viss ir tī rs un kā rtī gs. Viņ i dzī voja treš ajā stā vā , skats ir krā š ņ s. Kopumā viesnī cā ir ē ģ iptieš u stils, un tas ir ļ oti valdzinoš s. Ē diens garš ī gs, zivis, gaļ a, augļ i, konditorejas izstrā dā jumi, viss ļ oti garš ī gs.
Gribu izcelt personā lu, viņ i vienkā rš i ir pelnī juš i atrasties Rixos viesnī cā s! ! ! ! ! Visi ir ļ oti draudzī gi un patī kami. Animatori visaugstā kajā lī menī , mē s nekad nepalaidā m garā m.
Pludmale ir vienkā rš i WOW! ! ! ! ! Smilš ains, pakā penisks saulriets un ļ oti silta jū ra. Atpū tā mies no 25.05-02.06.
Varat arī doties izbraucienos ar amerikā ņ u kalniņ iem Garden Bich ū dens atrakciju parkā , kas atrodas blakus Mamlouk. Pā rē jais bija ļ oti aktī vs un jautrs. Paldies Sentido Manlouk Palace Resort. Tu esi labā kais! ! ! ! ! Š ajā viesnī cā ir viss, ko jū su sirds vē las. Labprā t atgrieztos vē lreiz.
аватар kostuykgalka
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
ATPŪ TAS 15.05 MAMLOKĀ . MAN VISS PATIKA. NO CIPARIEM. MĒ S BIJĀ M 22 Ē KĀ S PIE PLUDMA. NORĒ Ķ INĀ JĀ S BEZ MAKSAS ...LIELIE UN TĪ RI BASEINI ...PLAŠ A PLUDMA. . PLUDMA RESTORĀ NĀ PUSDIENAS. Š AURMA. . FRĪ KARTUPEĻ I. . SENGVIČ I UN VĒ L VIETĒ JIE Ē DUMI. … Tomēr ▾ ATPŪ TAS 15.05 MAMLOKĀ . MAN VISS PATIKA. NO CIPARIEM. MĒ S BIJĀ M 22 Ē KĀ S PIE PLUDMA. NORĒ Ķ INĀ JĀ S BEZ MAKSAS ...LIELIE UN TĪ RI BASEINI ...PLAŠ A PLUDMA. . PLUDMA RESTORĀ NĀ PUSDIENAS. Š AURMA. . FRĪ KARTUPEĻ I. . SENGVIČ I UN VĒ L VIETĒ JIE Ē DUMI. . TUR VIŅ I DAŽ KAR PUSDIENO ...KARSTUMĀ LAI DOT UZ GALVENO RESTORĀ NU. . BĀ RI ARĪ PLUDMA UN VISUR. . Sveicinā ti darbinieki. DVIEĻ I MAINĪ TI KATRU DIENU. . GULTA. . JŪ RAS VELTES. . DAŽ Ā DA GAĻ A IKDIENĀ . . ZIVIS. VISS IR GARŠ Ī GI. . AUGĻ I. . BILG. VAFELES AR NUTELLU. . BĒ RNIEM UN PIEAUGUŠ AJIEM IR KO GARŠ OT. VAR JAUTĀ T ARĪ TUVUMĀ . VIENĀ VĀ RDĀ , VISS IR BOMBESTĀ K. . DŪ Ņ U RIETUMI JŪ RĀ . . KAS IR SVARĪ GI. . PASAKA BĒ RNIEM. . INTERNETS VISUR. PIE BAZARA. . TIRGUS ...NOTEIKTI ATGRIEZĪ SIES ....IESAKU
аватар IrinaArt
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pieklā jī ga viesnī ca, bet uz covid laiku - tā kopumā ir super. Lasī ju citas atsauksmes un mani pā rsteidza ziņ a par pludmales dvieļ u zā dzī bu pludmalē (atvainojos par tautoloģ iju! ). Es nesaskā ros un pat nedzirdē ju par to runā jam, bet es biju apmē ram tajā paš ā laikā . … Tomēr ▾ Pieklā jī ga viesnī ca, bet uz covid laiku - tā kopumā ir super.
Lasī ju citas atsauksmes un mani pā rsteidza ziņ a par pludmales dvieļ u zā dzī bu pludmalē (atvainojos par tautoloģ iju! ). Es nesaskā ros un pat nedzirdē ju par to runā jam, bet es biju apmē ram tajā paš ā laikā . Mani dvieļ i gulē ja no agra rī ta lī dz izbraukš anai vakarā , daž reiz pat pusi dienas bez uzraudzī bas, un pat doma neiezagā s. Bet acī mredzot viss var notikt.
Starp citu, kā mī nusu gribē ju pateikt tieš i par pludmales dvieļ iem - bez maiņ as ir neē rti, skrē ju un vakarā noķ ē ru apkopē ju, no rī ta palū dzu atnest. Pē c otrā s reizes viņ a guva vā rtus un kļ uva kā visi – ž ū t uz balkona margā m. Un otrs mī nuss - uz balkoniem nav dvieļ u un visa pā rē jā ž ā vē š anas ierī ces, visi krē sli bija piekā rti ar slapjiem peldkostī miem. Kurš bija Danas pludmalē caur viesnī cu - jū ti atš ķ irī bu.
Dzī vojā m 19. korpusā , dienas laikā bija problemā tiski atpū sties, jo baseinā notiek ikdienas animā cija. Kas attiecas uz mani, klusā kā ē ka jebkurā diennakts laikā ir 21.
Tagad plusi ir liela trī s viesnī cu teritorija, kas pieejama Mamlouk Palace viesiem, un akvaparks un restorā ni pē c pieraksta.
Wi-Fi - neko tā du nekur neesmu redzē jis, visur ķ er, ā tri, stabili. Darbā bija pastā vī gi jā sazinā s - jā , bez neveiksmē m.
Normā ls ē diens, bez nekā diem volā niem, bet vienmē r bija gaļ a un zivis, piecas reizes bija jū ras veltes - ž ē l, ka viss bija sajaukts (garneles, krabji, kalmā ri), trī s reizes bija jā nā k augš ā , lai paņ emtu duci garneļ u , krabji aizņ ē ma visu š ķ ī vi. Arī brokastis ir tradicionā lā s – desiņ as, omletes, pā rslas, dā rzeņ i. Baklava un deserti, kruasā ni, saldē jums, pankū kas un vafeles - viss kā parasti. Galvenais jautā jums par augļ iem - ja uz letes ir apelsī ni, dateles un sagriezta melone - tad uzskatiet, ka nav ko ē st. Pā ris reizes bija garš ī gi ā boli un pā ris reizes un tikai vakariņ ā s - arbū zi, un garš a bija tā -tā . Svaigi spiestas sulas nav. Ē dienu izdala pavā ri, kas nav ī paš i ē rti - un uz ilgu laiku, un reizē m radā s pā rpratumi ar porciju lielumu.
Numuri bija ē ģ iptiski tī ri, dvieļ i tika mainī ti regulā ri, un gultas veļ a - ne reizi 10 dienā s, bet es neprasī ju. Gaisa kondicionē tā ji dū ko kā visur citur.
Mē s devā mies uz Luksoru 20. maijā – un nonā cā m ellē . Karstums bija než ē lī gs, +40, daž i cilvē ki neizturē ja un pameta sacī kstes, sē ž ot autobusā ar kondicionieri.
Ļ oti, ļ oti, ļ oti nokaitinā ti vietē jie tirgotā ji Luksorā . Kliedz, skraida, bā ž sejā ar figū riņ ā m, kabatlakatiņ iem, suvenī riem, apdullinoš i zvanī ja "viens dolā rs". Kā ds varē tu bū t kaut ko nopircis, bet tas bū tu vienkā rš i saplē sts gabalos. Tā visi gā ja garā m, aizsedzot seju ar rokā m. Ž ē l, ka tirgotā jiem neviens nestā sta, ka eiropieš i tā nepē rk. Marmora un akmens izstrā dā jumu veikalā - cita lieta, tu ej, skaties, izvē lies, kaulē jies, viss ir ļ oti civilizē ti.
Viesnī cas reģ istratū rā strā dā labi speciā listi, vē rsos pie Jū lijas, viņ a palī dzē ja ā tri un precī zi.
Ieradā mies ļ oti agri, piecos no rī ta bijā m viesnī cā , par papildus samaksu 30 eiro jeb 37 dolā ri iekā rtojā mies pusstundā . nevajag gaidī t pulksten 9. Es nezinu, vai bija tā di, kas atteicā s maksā t vai nē , un cik ilgi viņ i š ajā gadī jumā gaidī ja.
Vakariņ ā s spā ņ u restorā nā nesanā ca, indieš u vispā r slē gts. Ā zijas - amatierim, manuprā t visgardā kā s - meksikā ņ u un itā ļ u. Burgeri – ja jums vairā k par visu negarš o burgeri, netē rē jiet savu laiku. Ē ģ iptes ir ļ oti trekns un piparots ē diens. Bet galvenais restorā ns ir labs, tā pē c pē c visiem a la carte devā mies tur paē st arbū zu vai iedzert tē ju.
Kaimiņ viesnī cā ir akvaparks, kas pieejams trī s viesnī cā m, ir neliels, bet ducis slidkalniņ u, bē rniem patiks un darbosies apetī te un gulē s. Vakarā uz skatuves reizē m tika sarī kots kaut kas lī dzī gs animatoru priekš nesumiem vai vienkā rš i bē rni mū zikas pavadī bā lē kā ja uz skatuves. Reizē m pludmalē bija izklaide - putu lielgabali, vē derdejas, kaut kas bē rniem. Visā di piedā vā jumi pludmalē - masā ž a, tetovē jumi, ekskursijas utt. - bija neuzkrī toš i, atteikumu pieņ ē ma mierī gi un vairs nenā ca klajā .
Pludmale liela, ir pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu, ieeja jū rā ir smilš aina, ir mols uz nelielu rifu.
Mū su gids viesnī cā bija Reda, es viņ u satiku agrā k Mercury, redziet, viņ š tika paaugstinā ts. Gids ir normā ls, viņ š ī paš i netraucē ja, pateica visu, kas vajadzī gs, un lī dz š im.
Senzo Mall pastaigas attā lumā , aizbraucu uz lielveikalu un aptieku ar fiksē tā m cenā m.
Kopš.20. maija viesnī cā masveidā sā ka parā dī ties vā cieš i, pirms tam viņ iem bija pilnī gs izbraukš anas aizliegums, ceru, kā parasti, ar viņ u ieraš anos dienests panā ks. Galvenais kontingents ir ukraiņ i un poļ i.
Daudzi bē rni, pat ļ oti niecī gi, paturiet to prā tā . Ir bī stami, kad divgadniekus restorā nā nolaidī gi vecā ki ļ auj skriet paš iem, nepā rtraukti jā skatā s, vai kā ds nav zem kā jā m, kad staigā ar pilniem š ķ ī vjiem vai karstajiem dzē rieniem.
аватар two_mix
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi š ogad apmeklē jā m pludmales brī vdienas Ē ģ iptē . Pirms atvaļ inā juma rezervē š anas es izpē tī ju daudzas atsauksmes par daž ā dā m viesnī cā m, un izvē le krita uz Sentido Mamlouk. Un ne velti. Viesnī ca tieš ā m laba. … Tomēr ▾ Pirmo reizi š ogad apmeklē jā m pludmales brī vdienas Ē ģ iptē . Pirms atvaļ inā juma rezervē š anas es izpē tī ju daudzas atsauksmes par daž ā dā m viesnī cā m, un izvē le krita uz Sentido Mamlouk. Un ne velti. Viesnī ca tieš ā m laba. Ļ oti skaists uzņ emš anas ē kas interjers arā bu-bizantieš u stilā , dzī vojamā s ē kas ir izgatavotas tā dā paš ā stilā . Patī kams neuzbā zī gs personā ls, kas arī ir ļ oti svarī gi ē rtai atpū tai. Pē c citu viesnī cu atsauksmē m mā jaslapā s un no ekskursijā satiktajiem tū ristiem, citā s viesnī cā s darbinieki nemitī gi prasī ja padomus par saviem pakalpojumiem, pludmalē tū ristus apgrū tina visdaž ā dā ko pakalpojumu piedā vā š ana.
Sentido Mamlouk visi darbinieki ir aizņ emti ar savu darbu, neviens neko neuzspiež . Visi darbinieki ir ļ oti pretimnā koš i un draudzī gi. Pludmalē , ja viņ i mums tuvojā s, tas bija ļ oti reti, un, ja viņ i redzē ja, ka mē s neizrā dī jā m interesi par piedā vā tajiem pakalpojumiem, viņ i nekavē joties devā s prom, neviens mums neko neuzspieda un netraucē ja.
Varat arī lū gt sarkano karogu pie dvieļ u letes un paņ emt to zem lietussarga. Tā ir zī me pā rdevē jiem, ka nevē laties, lai jū s pludmalē traucē.
Istaba tika iztī rī ta ļ oti labi. Ja dzeramnaudā atstā jat pā ris dolā rus, tad pē c tī rī š anas atstā jiet vē l vairā k š ampū nu, duš as ž eleju utt. Katru dienu istabā tiek atstā tas 2 aizzī mogotas dzeramā ū dens pudeles.

Ē dieni viesnī cā ir ļ oti garš ī gi un daudzveidī gi. Galvenajā restorā nā ir vairā kas "sadaļ as": grilē ti ē dieni, cepti ē dieni, sautē jumi, spageti, visa veida salā ti, augļ i, saldumi. Vakariņ ā s diezgan izplatī tas bija arī grilē tas jū ras veltes.
Vienī gais, kas Ē ģ iptē ir drausmī gā kvalitā tē , ir alkohols. Alkohols visā s viesnī cā s tiek liets uz vietas. Lai gan bija daudz tū ristu, kuri visu dienu dzē ra bā ros un nekas netraucē ja.
Bet mums personī gi nepatika ne alus, ne vī ns, ne kokteiļ i, tieš i alkohola kvalitā tes dē ļ.
Tā pē c pā rsvarā dzē rā m toniku, vai arī bā rmeņ iem var palū gt kā du bezalkoholisko kokteili.
Viesnī cā ir 4-5 bezmaksas a la carte restorā ni. Ir nepiecieš ams veikt rezervā ciju restorā nā , izmantojot ī paš u portā lu dienu iepriekš . Mē s devā mies uz arā bu, meksikā ņ u un spā ņ u valodu. Godī gi sakot, kopumā tas ī paš i neatš ķ iras no galvenā restorā na (ē damistabas), tikai a la carte bija ilgi jā gaida, lī dz tika uzklā ts galds un atnesti dzē rieni un ē dieni. Tā pē c galvenajā restorā nā ir vē l labā k, jo vakariņ ā s var ā tri paņ emt to, ko kā ro, un nav jā gaida viesmī lis 20-30 minū tes.

Pludmale ir smilš aina, ļ oti ē rta ieeja jū rā . Labajā pusē , ja paskatā s uz jū ru, ir mols. Netā lu no mola atrodas koraļ ļ u rifi. Devos tur snorkelē t. Pie mola ir daudz zivju.

Bijā m apmierinā ti ar atpū tu un izvē lē to viesnī cu.
Parādīt vairāk »


iemiesojums t.dimass37
Tas ir, diena un faktiski nakts ir zaudēta, jo viņi atstās viesnīcu pulksten 04:00. Nakts ir beigusies. Jautājums: kāpēc TUI veic šādas izmaiņas un kāpēc tad ņemt naudu par nepilna laika darbu?
3 gadā atpakaļ  •  10 abonenti 7 atbildes
iemiesojums alla578311
4 gadā atpakaļ  •  5 abonenti 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель был открыт в 2007 году, последняя реновация проводилась в 2015 году. Отель состоит из главного 3-этажного здания и 18-и 3-этажных зданий, в отеле нет лифта. Гости могут пользоваться инфраструктурой и территорией соседнего отеля Sunrise Garden Beach Resort&Spa. Отель подходит для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta В 15 км от аэропорта г. Хургада, 20 км от центра г. Хургада.
Pludmales apraksts До пляжа 50 метров, пляжная полоса 400 метров.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • koraļļu rifs
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, ускоренная регистрация заезда/отъезда (бесплатно), камера хранения багажа (бесплатно), услуги консьержа, услуги такси / лимузин-сервис, обслуживание в номерах, ежедневная уборка номера, гладильная доска и утюг (по запросу, бесплатно), диетическое меню (по запросу), 8 ресторанов (A la Carte 3 и 4 в соседнем отеле Sunrise Select Garden Beach Resort, расположенном в 500 метрах от отеля) , 5 баров, 2 конференц-зала (площадь 125 и 225 кв.м., рассчитаны на 100 и 150 гостей), магазины, 2 открытых бассейна: семейный бассейн с подогревом в зимний период (1500 кв.м.), бассейн без подогрева в зимний период (4500 кв.м.), у бассейна зонтики, шезлонги, матрасы, полотенца: бесплатно, автобус до центра города (платно, по запросу). Wi-Fi предоставляется в общественных зонах бесплатно.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн с подогревом в зимний период. Детский клуб в соседнем отеле в Sunrise Garden Beach Resort&Spa для детей от 3 до 12 лет. Детская дискотека, детская анимация, детский буфет в ресторане. Детских колясок нет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Амфитеатр, 2 водные горки, 2 теннисных корта, дайвинг центр (платно), пробное погружение с аквалангом в бассейне (30 минут, бесплатно), стрельба из лука (бесплатно), дартс (бесплатно), аквапарк (в отеле Sunrise Select Garden Resort Beach & Spa). Кальянная. Бильярд в отеле SUNRISE Garden Beach Resort для гостей +12 (платно).
 • akvaparks un slidkalniņi  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • tenisa korti  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • jogas nodarbības  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 530 номеров.

Istabās

В номере есть кондиционер (индивидуальный), бесплатный Wi-Fi, телевизор, телефон, мини-бар, набор для кофе и чая, сейф, балкон. Ванная комната с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

 • vanna/duša
 • fēns
 •  FREE 
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • balkons/terase
Adrese Safaga Road, Egypt, 84511, Hurghada
Tālruņi: +20 65 3460140
Tīmekļa vietne: Sentido Mamlouk Palace Resort
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Для любителей рыбок есть прекрасный коралловый риф. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.