Steigenberger Al Dau Beach 5*– Atsauksmes

72
Novērtējums 8.610
№5 viesnīcas reitingā Hurgada
8.9 Numurs
9.0 apkalpošana
9.3 Tīrība
8.5 Uzturs
9.2 Infrastruktūra
Viesnīca atklāta 2006. gadā, pēdējais remonts veikts 2017. gadā (remontēti numuriņi un vestibils). Sastāv no galvenās 5 stāvu ēkas un divām 3 stāvu villām. Viesnīca atrodas El Mamsha rajonā, blakus slavenajai tūristu promenādei ar lielu skaitu bāru, diskotēku un veikalu. Viesnīcas teritorijā atrodas golfa laukums, kurā var spēlēt gan kvalificēti spēlētāji, gan iesācēji, kuriem paredzēti treniņu golfa laukumi. Ir arī spa centrs, trenažieru zāle, privāta smilšu pludmale, bērnu klubs un niršanas centrs. Pretī atrodas viesnīca Steigenberger Aqua Magic 5 *, kuras teritorijā Steigenberger Al Dau Beach 5 * viesi var bez maksas izmantot ūdens atrakciju parku un baseinus. Tā kā viesnīcā ir viegla animācija, tā ir lieliski piemērota relaksējošām brīvdienām.Vairāk →
аватар lvd1960lvd
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viedoklis ir viennozī mī gs: Steigenberger ALDAU pludmale š odien ir AUGSTUMĀ ! Apmā cī ts personā ls; cilvē ki (visi bez izņ ē muma) ir sagatavoti, savu darbu dara jē gpilni, pat radoš i, tas ir uzreiz pamanā ms ikvienam nepiederoš am, kuram ir minimā la vadī tā ja pieredze. … Tomēr ▾ Viedoklis ir viennozī mī gs: Steigenberger ALDAU pludmale š odien ir AUGSTUMĀ ! Apmā cī ts personā ls; cilvē ki (visi bez izņ ē muma) ir sagatavoti, savu darbu dara jē gpilni, pat radoš i, tas ir uzreiz pamanā ms ikvienam nepiederoš am, kuram ir minimā la vadī tā ja pieredze. Vadī ba ir organizē ta kompetenti, racionā li un efektī vi (es varu spriest par to profesionā li). Steigenberger ALDAU Beach vadī bai izdevā s vislabā k integrē t personā la arā bu viesmī lī bu (“Viesis ir no Ž ē lsirdī gā kā Allā ha”, “Viesi sū tī jis (dā vā jis) Allā hs”) un stingro vā cu kā rtī bu un disciplī nu: “Ordnung muss sein - pasū tī jumam jā bū t !! ! ”). No tā , protams, - perfekti sakopta teritorija, pludmale, kā rtī ba un uzkopš ana istabiņ ā s, komunikā cijas kultū ra starp darbiniekiem. . . Restorā ns tieš ā m labs: bagā tī gs, dā sns un garš ī gs. Zī mī gi, ka abi virtuves š efpavā ri personī gi katrā ē dienreizē vienmē r devā s uz zā li pie viesiem un sazinā jā s ar cilvē kiem, kas liecina par viņ u pilnī gu pā rliecī bu par sava darba produktu augsto kvalitā ti. . Tā tas bija! Steigenberger ALDAU Beach apmeklē jums pā rspē ja cerī bas. . . Apskati viesnī cas oficiā lo reklā mas video, š is ir tas retais gadī jums, kad viss video ir patiess un pat nedaudz pieticī gā ks par realitā ti! Vadī ba un darbinieki - PALDIES, mē s noteikti atgriezī simies! ! !
аватар ulia_martynuk
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Teritorija liela, skaista, kopta! Daudz zaļ umu. Labi. 2 apsildā mi baseini. Saulriets ir labs. Arī pludmale. Personā ls ir pieklā jī gs un draudzī gs. Istabas nav jaunas, bet normā las, viss kā rtī bā . Notī riet labi. Uz ē diena rē ķ ina. … Tomēr ▾ Teritorija liela, skaista, kopta! Daudz zaļ umu. Labi. 2 apsildā mi baseini. Saulriets ir labs. Arī pludmale. Personā ls ir pieklā jī gs un draudzī gs. Istabas nav jaunas, bet normā las, viss kā rtī bā . Notī riet labi. Uz ē diena rē ķ ina... tā ds... š ajā viesnī cas lī menī ir slikti. Pat zivju dienā s nav normā las zivis. A la carte restorā ni ir labi. Katrā jū s varat ē st jū ras veltes. Bē rnu klubiņ š nav liels, bet meitenes ļ oti cenš as, labi darī ts! Un tagad par š odienas PAMATI! Viesnī cā ir bakteriā la infekcija, ko pā rnē sā galvenokā rt bē rni vai pieauguš ie. Ļ oti daudzi bē rni vienkā rš i vemj un caureju pavada drudzis! Ī paš i mums ar 3 gadī go bē rnu bija jā dodas uz slimnī cu pē c pilinā tā ja. Gandrī z katrai otrajai ģ imenei ar bē rniem tagad ir problē mas ar to. Mans padoms: ja vari, maini viesnī cu!
аватар tfmoremore
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ceļ ojumu aģ enti, pā rbaudot viesnī cas, pē ta tā s no ā rpuses. No iekš puses, kā tū rists, es ATPŪ Š U pie Steigenberger ALDAU Beach Hotel. Tagad kā rtī bā: Apkalpoš ana. Es nerakstī ju sev vē stules viesim, gribē ju redzē t, cik tas ir viegli, un apliecinu - lieliski! Pē c ieraš anā s mums tika pieš ķ irta ļ oti jauka istaba ar skatu uz baseinu - kā mē s rezervē jā m . … Tomēr ▾ Ceļ ojumu aģ enti, pā rbaudot viesnī cas, pē ta tā s no ā rpuses.
No iekš puses, kā tū rists, es ATPŪ Š U pie Steigenberger ALDAU Beach Hotel.

Tagad kā rtī bā:
Apkalpoš ana. Es nerakstī ju sev vē stules viesim, gribē ju redzē t, cik tas ir viegli, un apliecinu - lieliski!
Pē c ieraš anā s mums tika pieš ķ irta ļ oti jauka istaba ar skatu uz baseinu - kā mē s rezervē jā m ...tikai es un mana draudzene - mē s bijā m tik ļ oti noguruš i, ka lū dzā m mū s izmitinā t prom no visiem ...un viņ i mums iedeva lielisku istabu augš ē jā stā vā ar skatu uz baseinu un mums blakus bija tukš as istabas, kas ļ ā va droš i gulē t.
Pludmalē , bā rā , restorā nā - apkalpoš ana izcila, viss nav uzbā zī gs, ā tri, par ko biež i pieķ ē ru sevi pie domas: hmmm, kā pē c gan es neatnā cu š eit atpū sties agrā k?
Es neesmu alkohola piekritē ja, un es te vienkā rš i biju pā rsteigts, viss, kas manai draudzenei tika atnests ar alkoholu bija garš ī gs bez, dabī gas sastā vdaļ as, nu, mana draudzene bija aplaimota, es nedzē ru tikai ū deni vai kolu plkst. viesnī ca pludmalē , bet gardi bezalkoholiskie darinā jumi bā rmeņ i.
Par ē dienu: ir viss, un viss ir garš ī gi, kā bē rniem, alerģ iskiem, vegā niem, jū ras velš u, gaļ as, makaronu, picu cienī tā jiem ...viss, milzī ga augļ u izvē le: vī ģ es, vī nogas, melones, bē rnu banā ni, ā boli, apelsī ni, plū mes, dateles .
Garš ī gi dabī gie jogurti.
Atseviš ķ i par cepš anu: š eit es tiku ļ oti vienkā rš i nokautā ...š efpavā rs ir vienkā rš i skaists. Viss ir ļ oti garš ī gs: gan ē ģ iptieš u saldumi, gan turku un Eiropas.
Un atseviš ķ i par Tiramisu: tas bija Yum-Yum un patieš ā m pagatavots, kas ir ļ oti reti, kur to var atrast.

Personā ls: visi lieliski runā angliski, viesi Marija ir krieviski runā još a, tajā skaitā vairā ki viesmī ļ i.
Ieeja jū rā : 70% no pludmales joslas ir sekla ū dens ir lieliski piemē rota bē rniem, 30% ir ideā li piemē rota pieauguš ajiem.
Sauļ oš anā s krē sli un lietussargi - nož ogoti viens no otra, pietiek visiem un vē l daudzi bez maksas

Teritorija kopta, blī vs zā liens, veselī gi koki, viss tī rs, mī ļ i

Slinka upe, bē rniem bē rnu zona ar slidkalniņ iem, rotaļ u laukumiem.

Atpū tnieki var arī brī vi apmeklē t ū dens atrakciju parku pā ri ceļ am Steigenberger Aqua Magic.

Viesnī ca ir tikai daļ ē ji noslogota, kas ir ļ oti ē rti.

Life hack: no rī ta ir ļ oti ē rti pludmalē , pē cpusdienā pie baseina pie ū denskrituma, no bē rnu kluba puses.

Vakara š ovi un dzī vā mū zika.

Wifi ir lielisks, no vestibila, istabas un lī dz pludmalei.
Gaisa kondicionieri strā dā lieliski.
Jaudu var regulē t telpā.

Bankomā ts, veikali atrodas paš ā viesnī cā.

10-15 minū š u brauciens no/uz lidostu un lidmaš ī nas nedzird.
Netā lu no viesnī cas, vai drī zā k tieš i pretī , labajā pusē ir Aptieka, kvalificē ts ā rsts jums konsultē s, krieviski runā još s, zā les tiek pā rdotas par GOST cenā m.
Tā lā k ir labs lielveikals, viss ir svaigs. Visur var norē ķ inā ties ar kredī tkarti.

Gide Issa, kas apkalpo no #ANEXTOUR - teicami runā krieviski, patī kami saskarsmē , nav uzbā zī ga, palī dzē ja ar mū su apziņ as viltī bā m, un mē s ar draugiem no daž ā dā m viesnī cā m droš i devā mies ar vienu jahtu uz salā m: Paradise un Giftun.
Ī paš i mums atseviš ķ i tika izcelts krieviski runā još s gids Halids, kurš arī ņ ē ma vē rā visas mū su iegribas. Kopumā esam apmierinā ti.
аватар bydlou
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Nonā cā m viesnī cā , brokastis beidzā s, pusstundas laikā kaut kur iekā rtojā mies, lī dz vakariņ ā m nebija jā gaida, par ko kopumā paldies. Istaba, kuru dabū jā m, nebija jau sen jauna, bet diezgan pamatī ga, mē beles joprojā m ir izturī gas, kondicionieris strā dā ja perfekti, santehnika kā rtī ga, TV ne reizi nebija ieslē gts, lidostā ar vī ru nopirkā m sev SIM karte, mobilais internets ir ā trs un sazinā s vienmē r un visur, kas ir ļ oti ē rti. … Tomēr ▾ Nonā cā m viesnī cā , brokastis beidzā s, pusstundas laikā kaut kur iekā rtojā mies, lī dz vakariņ ā m nebija jā gaida, par ko kopumā paldies. Istaba, kuru dabū jā m, nebija jau sen jauna, bet diezgan pamatī ga, mē beles joprojā m ir izturī gas, kondicionieris strā dā ja perfekti, santehnika kā rtī ga, TV ne reizi nebija ieslē gts, lidostā ar vī ru nopirkā m sev SIM karte, mobilais internets ir ā trs un sazinā s vienmē r un visur, kas ir ļ oti ē rti. Netā lu ir pludmale, vienmē r bija tukš as vietas, saulriets ir normā ls, bet zem ū dens nav pilnī gi nekā , ko redzē t, viss ir ļ oti nabadzī gs, kaimiņ i ir nedaudz jautrā ki. Starp citu, daž kā rt gā jā m uz kaimiņ u Aqua Magic uz slidkalniņ iem, tas ir otrajā lī nijā , tur atmosfē ra man likā s jautrā ka, laikam vienkā rš i bē rnu ir vairā k. Un tā tad teritorija nav slikta, kopta, baseini regulā ri tiek tī rī ti, viens no tiem ar jū ras ū deni, kas ļ oti priecē ja, jo nebija vē lē š anā s peldē ties balinā tā jā . Attiecī bā uz uzturu, protams, viss ir subjektī vs, bet ir jū tams, ka viņ i uz to ietaupa. Visi standarta sā nu ē dieni un dā rzeņ i vienmē r bū s daž ā dā s formā s, mē s nekad neieradā mies gaļ ā , maltā s gaļ as produkti neskaitā s. Un tā pā rsvarā bija vistas gaļ a un pē c tam porcijā s un ne tā garš ī gā kā zivs. Vakarā var izvē lē ties kaut ko no desertiem, tā pē c neviens nepaliks izsalcis, un vajag tikai doties uz pilsē tu pē c garš ī giem. Ņ em lī dzi parasto alkoholu, alus š ķ iet diezgan labs, jo auksts. Atbilstoš i laikapstā kļ iem teikš u, ka pusdienlaikā karstums protams mež onī gs, no 12 lī dz 15-30 pludmalē noteikti nav ko darī t, bet saulei norietot paliek daudz vieglā k, pā rsteidzoš i Turcijā es sliktā k paciest karstumu. Tā pē c uzkrā jiet krē mus un saules alerģ ijas tabletes, labā k sā kt dzert mā jā s. Atpū tnieki bija daž ā di, pā rsvarā vā cu pensionā ri, krievvalodī go bija ļ oti maz. Par viesnī cu izklaidē m mū s ī paš i neinteresē ja. Vienreiz ar taksi devā mies uz pilsē tu pastaigā ties, tā bija gara pastaiga. No papildus braucieniem viņ i aizveda El Gounu, protams, Ē ģ iptei ļ oti neparastu vietu un ar laivu ar nirš anu izgā ja atklā tā jū rā , visas ekskursijas tika pasū tī tas tib atur com, viesnī cas gids visu piedā vā ja divreiz dā rgā k, mums tika atņ emta tikai stunda laika. Rezultā tā teikš u, ka savulaik viesnī ca noteikti ir pelnī jusi uzmanī bu, protams, es nesaprotu tos, kas š eit atpū š as vairā k kā divas reizes, jo kopumā par š o naudu ir ļ oti daudz daž ā du variantu un es gribu redzē t vairā k daž ā das vietas, bet tas ir mans personī gais viedoklis un es nevienam neuzspiež u, bet vienkā rš i padalos.
аватар tlianaavd
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca, par to esmu pā rliecinā ta, derē s pilnī gi visiem. Visiem, kam patī k cienī jama un mē rena atpū ta, ģ imenes ar dzī vespriecī giem un trokš ņ ainiem bē rniem, romantiski pā ri un pat mū su mammas un tē ti, kuriem patī k kluss un mierī gs dzī ves ritms. … Tomēr ▾ Viesnī ca, par to esmu pā rliecinā ta, derē s pilnī gi visiem. Visiem, kam patī k cienī jama un mē rena atpū ta, ģ imenes ar dzī vespriecī giem un trokš ņ ainiem bē rniem, romantiski pā ri un pat mū su mammas un tē ti, kuriem patī k kluss un mierī gs dzī ves ritms. Ikvienam viesnī cā ir ko darī t un vieta. Ē ģ iptietim viesnī ca nav lē ta, tač u noteikti ir tā s naudas vē rta. Mē s atpū tā mies ALDAU pludmalē un pā ri ceļ am otrajā Aqua Magic lī nijā , kas ir iekļ auta š ajā kū rortā . Š eit ir trokš ņ aini un jautri, ļ oti forš i ū dens parki, daudz izklaides bē rniem. Mū sē jā , pirmajā lī nijā , ir klusums, milzī gs zaļ ais laukums ar droš kiem skrieš anai un riteņ braukš anai, starp citu, viesnī cā var iznomā t velosipē dus. Nepā rspē jams bezgalī bas baseins tikai pieauguš ajiem, ir dž akuzi un sauna, pat savi golfa laukumi tieš i teritorijā . Ir apsildā ms sā lsū dens baseins, laiska upe un apsildā ma dž akuzi. Reģ istrē š anā s gan oficiā li no 15:00, bet bijā m iekā rtojuš ies ļ oti ā tri, stundas laikā , lai gan ieradā mies agri no rī ta. Numuriņ š nebija ī paš i rezervē ts ar skatu uz jū ru, bet dabū ja tieš i tā du. Istaba ir tī ra, ļ oti gaiš a, piepildī ta ar visu nepiecieš amo no mini bā ra lī dz peldmē teļ iem un č ī bā m. Minibā rs visu laiku tika papildinā ts ar kolu, spritu, ū deni. Duš ā visi aksesuā ri, dvieļ i, gultas veļ a ir tī ra un svaiga, nav ne miņ as no traipiem vai sabrukuma. Pludmale liela un tī ra, visur pie katra sauļ oš anā s krē sla ir barjeras no vē ja, visas dienas garumā pludmalē tiek nē sā ta tē ja un silti dvieļ i. No mī nusiem sekla jū ra, un bojas ir ļ oti tuvu krastam, var normā li peldē t tikai no mola, bet gribas, lai bū tu blakus sauļ oš anā s krē slam, nevis skrietu. Pludmalē viss ir labi kopts: blakus bā rs, tualetes, duš as, ģ ē rbtuves, viss tī rs un kopts. Dzī vas bū tnes gandrī z nav, viesnī cas tuvumā nevar redzē t zivis un koraļ ļ us. Lieliski pavadī jā m laiku arī ekskursijā s, redzē jā m tik daudz daž ā du skaistumu. Ī paš i Super El Gouna ir El Gouna + delfī nu lī cis + batiskafs + makš ķ erē š ana + banā ns, tablete + jū ras veltes pusdienas. Un tikai par 40 USD. Bet jū s varat atrast Cami ceļ ojumu no vietē jā uzņ ē muma, izmantojot Yandex. Bet, ja ceļ ojumu rī kotā js bū tu maksā jis 65 USD, viņ i ietaupī ja vairā k. Kopumā uzņ ē mums ir lielisks, viss ir labi organizē ts. Viesnī cā ir animā cija, bet mē s tikai reizē m gā jā m uz vakara izrā dē m vestibilā , pa dienu vairā k akvaparkā vai sauļ ojā mies pie baseina un pludmalē . Dzī vā mū zika katru vakaru. Blakus dejotā jiem un dzī vā dziedā š ana uz ielas, patī kami izbaudī ja omulī go mierī go atmosfē ru. Gaidī jā m, ka alkohols viesnī cā bū s vā jš , pat paņ ē mā m lī dzi daž as pudeles no lidostas. Kokteiļ i tieš ā m ir ļ oti vā ji un ļ oti saldi, dzert nav ī sti, bet vī ns un alus mani pā rsteidza, ļ oti labi, pā rsvarā tika dzerti. Ē diens ļ oti kvalitatī vs, daudz gaļ as ē dienu, ar zivī m nedaudz sliktā k, bet vienmē r bija pā ris varianti, jū ras velš u tikpat kā nebija. Bet daudz daž ā du svaigu dā rzeņ u, augļ u, izcilu konditorejas izstrā dā jumu, gardu desertu. Nav iespē jams pamest restorā nu izsalkuš am. Ļ oti apmierinā ti ar apkalpoš anu lī dz pē dē jam brī dim, mums ļ oti paveicā s ar viesnī cu. Mē s esam priecī gi, ka apstā jā mies š eit.
аватар kikbo
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca ir lieliski piemē rota ziemas brī vdienā m. Neesam lielā kie zemū dens pasaules cienī tā ji, gribē jā s vairā k komforta, vairā k patī k roņ u atpū ta pludmalē , un vakarā labprā t aizbraucam kaut kur izklaidē ties. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliski piemē rota ziemas brī vdienā m. Neesam lielā kie zemū dens pasaules cienī tā ji, gribē jā s vairā k komforta, vairā k patī k roņ u atpū ta pludmalē , un vakarā labprā t aizbraucam kaut kur izklaidē ties. Mū s nokā rtoja ā tri, istaba patika, viss bija tieš i tā , kā aprakstā un bildē s, tī rī š ana notika laikā , nekas neplī sa, mē beles bija ē rtas, par santehniku ​ ​ sū dzī bu nebija. Teritorija sakopta, viss pā rdomā ts, skaistas takas, vakarā , kad iedegtas gaismas, vispā r ir super. Animā cija nav ļ oti slikta, puiš i strā dā visu dienu, rī ko spē les, vingrinā jumus, ū dens aerobiku un tā tā lā k, vakarā viņ i rī ko daž ā dus š ovus, kopumā ir interesanti, mums nebija garlaicī gi. Personā ls apmā cī ts, glī ti ģ ē rbies, visi pieklā jī gi, nemitī gi jautā , kā atpū š as, vienī gā saziņ as valoda ir vā cu vai angļ u, tas ir saprotams, jo krievvalodī go atpū tnieku nav daudz, bet mums tā nav. bijusi problē ma jau ilgu laiku. Uztura ziņ ā arī viss nebija slikti, vienmē r ir izvē le katrai gaumei, neredzu iemeslu aprakstī t ē dienu, mums personī gi ar visu pietika, restorā nos nebija rindu, viesmī ļ i strā dā ļ oti ā tri un sirsnī gi, kas mums nopelnī ja dzeramnaudu, bet par labu servisu vispā r nav ž ē l. Pludmale man patika, galvenais, ka vienmē r bija brī vi sauļ oš anā s krē sli, daž kā rt nā cā m ļ oti vē lu. Ieieš ana jū rā ir normā la, bet ū dens man ir auksts, tā pē c es daudz nepeldē jos, bet piespiedu sevi ienirt, galu galā viņ i lidoja uz jū ru. Arī vakarā ir vē ss, obligā ti ir dž insi un silta jaka, daž i pat iegā ja dū nu jakā s. Š ā dos laikapstā kļ os izlē mā m par braucienu uz Kairu, siltā laikā vienmē r negribē jā m tam tē rē t laiku, devā mies arī tuksneš a safari. Tā tad viesnī ca noteikti ir pelnī jusi uzmanī bu, š eit viņ i prot radī t ļ oti aicinoš u atmosfē ru.
аватар dariaipat
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tū lī t sā kš u ar mī nusu, jo mums tas kļ uva zinā ms tikai pē c ieraš anā s viesnī cā , un tas daudziem ir svarī gs brī dis. Viesnī cā gandrī z nav jū ras un pludmales. Tas ir, tur ir pludmale, un palmas aug tieš i pludmalē , sauļ oš anā s krē sli ir norobež oti no vē ja un viens no otra, bet vienkā rš i nav dziļ uma. … Tomēr ▾ Tū lī t sā kš u ar mī nusu, jo mums tas kļ uva zinā ms tikai pē c ieraš anā s viesnī cā , un tas daudziem ir svarī gs brī dis. Viesnī cā gandrī z nav jū ras un pludmales. Tas ir, tur ir pludmale, un palmas aug tieš i pludmalē , sauļ oš anā s krē sli ir norobež oti no vē ja un viens no otra, bet vienkā rš i nav dziļ uma. Ir piestā tne, pie kuras, no vienas puses, labi, ka ne no viesnī cas puses pietauvo jahtas, bet no tā s peldē t nav reā li. Š eit vienkā rš i nav zivju un citu dzī vo radī bu, jū s nevarē sit snorkelē t. Bē rniem, ī paš i mazajiem, pludmale sagā dā s prieku, bet pieauguš ajiem š eit vienkā rš i nav ko darī t, ja vien nepeldē ties baseinos vai vienkā rš i sauļ oties. Jā , teritorija ir izcila, ļ oti skaista, katrs centimetrs ir kopts un baseini tī ri, bet ne jau baseinu dē ļ gribē jā s nolidot tū kstoš iem kilometru. Tā nu mums bija jā meklē jū ra ekskursijā s. Bet š is apstā klis ​ ​ faktiski radikā li mainī ja mū su atvaļ inā jumu uz labo pusi. Brauciens ar kuģ ī ti ar lieliskā m pusdienā m un daudzā m pieturā m peldē š anai un snorkelē š anai, ļ oti daudz daž ā du koraļ ļ u un dzī vo radī bu Utopijas salā un pat bonusu manam vī ram makš ķ erē š anas veidā )). Tuksneš a safari, kvadracikli, kamieļ i, beduī ni, vispā r, bija neticami forš i, pilnī gā kontrastā . Apkalpoš ana paš ā viesnī cā ir laba. No paš as sanā ksmes, uzkopš anas, bā ra un restorā na apkalpoš anas lī dz pē dē jai dienai un bezrū pī gai vē lai izrakstī š anā s, viss bija visaugstā kajā lī menī . Animā cija nav slikta, man patika arī tas, ka teritorija ir sadalī ta zonā s bē rniem un pieauguš ajiem, un tas ir vē l viens papildu pluss. Ē diens uz cieta piecnieka. Laba un bagā tī ga ē dienu izvē le katrai gaumei, nav jē gas krā sot, es tikai teikš u, ka jū s noteikti varat sabojā t figū ru). Istabas ir labi koptas, ir viss ē rtī bai nepiecieš amais, lī dz peldmē teļ iem un č ī bā m. Tā pē c, ja jū ra jums nav galvenais, vai plā nojat ceļ ojumu ar maziem bē rniem, tad noteikti iesakā m viesnī cu.
аватар savinion88
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī ir labā kā viesnī ca Hurgadā . Ā tri iekā rtojā s. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un uzmanī gs. Pludmales zona ir ļ oti ē rti iekā rtota, patī kama ieeja jū rā , tiem, kam nepatī k peldē ties jū rā , ir daudz baseinu, sliņ ķ u upe un mā kslī gie ū denskritumi. … Tomēr ▾ Š ī ir labā kā viesnī ca Hurgadā . Ā tri iekā rtojā s. Personā ls ir ļ oti draudzī gs un uzmanī gs. Pludmales zona ir ļ oti ē rti iekā rtota, patī kama ieeja jū rā , tiem, kam nepatī k peldē ties jū rā , ir daudz baseinu, sliņ ķ u upe un mā kslī gie ū denskritumi. Viesmī lis pastā vī gi staigā pa pludmali un nes dzē rienus, kā arī slauka glā zes (bez maksas), animatori vienmē r aicina piedalī ties izklaidē s. Numurs ir plaš s un ē rts, un tajā ir viss nepiecieš amais. Ē diens ir daudzveidī gs, jū s varat apmeklē t 5 a la carte daudzveidī gus ē dienus, tie visi ir ļ oti cienī gi. Personā ls ir ļ oti uzmanī gs un ā tri reaģ ē uz pieprasī jumiem.
аватар wwwqqqwwwqqqcz
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Atpū tos ar sievu (mums 24), bija arī vecā ki, ļ oti patika, viss super, jū ra tī ra, liela teritorija, daudz animatoru, ē diens vairumā , personā ls lielisks, Mī nusi ir tā di, ka tuvumā nebija draugu, jo viss ir iekļ auts un bija garlaicī … Tomēr ▾ Atpū tos ar sievu (mums 24), bija arī vecā ki, ļ oti patika, viss super, jū ra tī ra, liela teritorija, daudz animatoru, ē diens vairumā , personā ls lielisks,
Mī nusi ir tā di, ka tuvumā nebija draugu, jo viss ir iekļ auts un bija garlaicī gi dzert
аватар angelinadrah
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Jū ra ir sekla. Apakš ā smiltis un oļ i. Zivju nav, karaļ u un ež u arī nav, kas arī ir labi) Plaš ums bē rniem. Bet pludmale ir diezgan š aura. Sauļ oš anā s krē sli pirmajā rindā ir aizņ emti ļ oti agri. Istaba ir plaš a. … Tomēr ▾ Jū ra ir sekla. Apakš ā smiltis un oļ i. Zivju nav, karaļ u un ež u arī nav, kas arī ir labi) Plaš ums bē rniem. Bet pludmale ir diezgan š aura. Sauļ oš anā s krē sli pirmajā rindā ir aizņ emti ļ oti agri. Istaba ir plaš a. Mē beles labas. Ir seifs un tē jkanna. Tē jas un kafijas komplekts tiek papildinā ts katru dienu. Liels LCD televizors. Divi pī ti galdi. Mini ledusskapis. Ū dens tiek vests pusotra litra pudelē s. Uz lodž ijas ir divi krē sli, pelnu trauku galds. Drē bju ž ā vē tā js. Vannas istabā . Liels spogulis. Un grima spogulis. Duš a un vanna. Fen. Dvieļ i, č ī bas, peldmē teļ i. Plaš a ģ ē rbtuve. Viesnī cas teritorija ir plaš a, zaļ a un sakopta. Ir kur pastaigā ties un pa pā riem un ar ratiem. Un bē rni skrien. Ir peldbaseins, laiska upe, trī s dž akuzi, bē rnu baseins. Baseini vienmē r ir tī ri dvieļ i, daudz sauļ oš anā s krē slu. Pā ri ielai no viesnī cas ir jauks ū dens atrakciju parks. Izklaidē jā mies arī ar ekskursijā m. Mē s devā mies uz Kairu, tā ir vienkā rš i brī niš ķ ī ga ekskursija, viņ u bija tik daudz un apmeklē jā m piramī das un sfinksu un apmeklē jā m popirusa izstā di un muzeju. Tikā m garš ī gi paē dinā ti pusdienā s un arī piestā jā m smarž u fabrikā . No jū ras viņ i paņ ē ma utopijas salu. Š eit mē s pievienojā m nelielu daudzumu pludmales dzī ves viesnī cā . Atklā tā jū rā bija pieturas un netā lu no salas ir ī sts skaistums. Kā das zivis un citu skaistumu mē s vienkā rš i neredzē jā m. Un atkal gardas pusdienas un pat makš ķ erē ja. Un jahta ir pilnī gi jauna, un komanda ir forš a un jautra. Apkalpoš ana un apkope viesnī cā ir lieliska. Personā ls runā krieviski. Viņ i vienmē r sveicina un jautā , vai visiem viss patī k. Pret visiem viesiem ir vienā da attieksme. Ē dieni viesnī cā ir garš ī gi un daudzveidī gi. Garneles, krabji. Vairā ki zivju veidi. Jē ra gaļ a un liellopu gaļ a. Vista. Pā ris reizes bija kalmā ri. Visu veidu kartupeļ i, sieri, sē nes, makaroni, cepti dā rzeņ i. Daudz desertu. Ir bē rnu ē dienkarte. Un a la carte restorā ni. Pā rsvarā atpū š as gados vecā ki pā ri un ģ imenes ar bē rniem. Bez kņ adas un skrieš anas. Kluss un mierī gs.
Parādīt vairāk »


iemiesojums skifvs
Izbraukšana no Kijevas Laika periods no 2. līdz 18. septembrim, ilgums 10-11 dienas, ēdināšanas veids - viss iekļauts, budžets 2000$, 2 pieaugušie, 1 bērns (3 gadi).
7 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 7 atbildes
iemiesojums Shulzhonok
Labdien! Pastāsti man, vai ir bezmaksas Wi-Fi?
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 2 atbildi
iemiesojums Shulzhonok
Sveiki visiem! Kurš šeit atpūtās, lūdzu, pastāstiet mums, kas ir iekļauts puspansijā? Brokastis un vakariņas ir saprotamas. Bet vai ir vēl kas - kāds ūdens istabā, kāds našķis?
9 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
iemiesojums iv1975_yandex.ru
Vai Aqua Magic viesnīcā ir iespējams izmantot akvaparku?
9 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums Blistatelnaya1
Vēl vakar izvēlējāmies tūri uz Steigenberger Al Dau Beach Hotel, taču, izlasot atsauksmes un aplūkojot foto, izrādījās, ka tur ir ļoti sekla jūra, un, ja ir bēgums, tad šķiet, ka tāda nav. .. Veica avansa maksājumu, vakar teica, ka tas jau ir apstiprināts.Vai varam nomainīt šo viesnīcu uz citu???tajā pašā virzienā tajos pašos datumos.??????
9 gadiem atpakaļ  •  7 abonenti 10 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Pārstāvis viesnīca
iemiesojums redseaa
‹ Viesnīca Steigenberger Al Dau Beach 5*
Atrakcijas
Džungļu ūdens atrakciju parks
Novērtējums 9.6
Ēģipte, Hurgada
Atpūta, Izklaide
Makadi akvaparks
Novērtējums 9.5
Ēģipte, Hurgada
Izklaide
Selketas papirusa muzejs
Novērtējums 9.0
Ēģipte, Hurgada
Muzeji, Stats

Отель был открыт в 2006 году, последняя реновация проводилась в 2017 году (обновлены номера и лобби). Состоит из главного 5-этажного здания и двух 3-х этажных вилл. Отель расположен в районе Эль Мамша, рядом со знаменитым туристическим променадом с большим количеством баров, дискотек и магазинов. На территории отеля расположено поле для гольфа, на котором могут поиграть как квалифицированные игроки, так и начинающие, для которых есть обучающие курсы игры в гольф. Так же к услугам гостей есть Spa-центр, тренажерный зал, частный песчаный пляж, детский клуб и дайвинг-центр. Напротив расположен отель Steigenberger Aqua Magic 5*, на территории которого гости Steigenberger Al Dau Beach 5* могут бесплатно пользоваться аквапарком и бассейнами. Так как в отеле легкая анимация, то он прекрасно подойдет для спокойного отдыха.

Atrašanās vieta В 6 км от аэропорта г. Хургада, в 11 км от центра Хургады (Саккала). Расстояние до торгового центра Senzo Mall: 9 км.
Pludmales apraksts Собственный песчаный пляж протяженностью 400 м. Вход в море: песчаный. Пляжные полотенца: бесплатно.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu pludmale
 • pontons vai mols
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

Круглосуточная стойка регистрации, экскурсионное бюро, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги такси (платно), услуги по глажке одежды (платно), room service (платно), конференц-центр включает в себя 14 залов (от 30 до 1400 человек), магазины, аптека, интернет кафе в бизнес центре (бесплатно), высокоскоростной Wi-Fi интернет бесплатно (2 устройства на комнату, 3 устройства в номерах категории Family Room). Ежедневный автобус в центр Хургады: бесплатно, по предварительной резервации. Кресло-коляска для людей с ограниченными физ. возможностями (бесплатно).

Рестораны и бары:

Главный ресторан Tamarind (07.00-10.30, 13.00-15.00, 18.30-22.30 лето, 18.00-22.30 зима);

Ресторан Bwala у бассейна (13.00-17.00 лето, 13.00-16.00 зима);

Ресторан Tanga на пляже (12.00-15.00 буфет, 13.00-16.00 Аля Карт);

Tanga ресторан Аля Карт (19:00-22:30 летний сезон, 18:30-22:00 зимний сезон);

Аля Карт ресторан Alex (французская и средиземноморская кухня 18.30-22.30 лето, 18.00-22.30 зима);

Аля Карт ресторан Sumo House, S-Square ALDAU променад (азиатская кухня 18.00-23.00);

Аля Карт ресторан Sushi, S-Square ALDAU променад (суши 18.00-23.00);

Аля Карт ресторан Samurai, S-Square ALDAU променад (японская кухня 18.00-23.00);

Karibu Lounge в лобби (24 часа);

Ukumbi лобби бар (10.00-24.00);

Bwala бар у бассейна (09.00-18.00 лето, 09.00-17.00 зима);

Tanga бар на пляже (09.00-17.00);

Dewan кафе (18.00-23.00);

Elements дискотека (18.00-03.00, бесплатный вход, напитки-платно, по понедельникам дискотека закрыта).

Главный бассейн с ленивой рекой без подогрева в зимний период (500 м3);

Бассейн с соленой водой и подогревом в зимний период (200 м3);

Детский бассейн с подогревом в зимний период (150 м3);

Джакузи с подогревом в зимний период для гостей +16 (150 м3);

Аквапарк с подогревом в зимний период в отеле Steigenberger Aqua Magic открыт с 09:00-17:00, 6 водных горок для взрослых и 3 водные горки для детей (бесплатное посещение включая дневное питание и напитки).

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs  FREE 
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši  FREE 
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детский бассейн (150 м3 с подогревом в зимний период), Kids Club «Simba» для детей 4-12 лет, детский кинотеатр (19.00-20.00), детская анимация, детская дискотека детские коляски (по запросу и при наличии предоставляются бесплатно), детский буфет.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Библиотека (бесплатно), дискотека Elements Club & Lounge (вход-бесплатный, напитки-платно), джакузи в Jacuzzi Island (бесплатно с 09:00 до заката солнца, для гостей с 16 лет), аквапарк с подогревом в зимний период в отеле Steigenberger Aqua Magic открыт с 09:00-17:00, 6 водных горок для взрослых и 3 водные горки для детей (бесплатное посещение включая дневное питание и напитки), беговая дорожка 2,5 км (бесплатно), дайвинг-центр (платно), аквааэробика (бесплатно), дартс (бесплатно), бочче (бесплатно), пляжный волейбол (бесплатно), пляжный футбол (бесплатно), каноэ (бесплатно), прокат велосипедов только по территории отеля. Водные виды спорта (серфинг, водные лыжи, катамаран, катание на банане и парашюте), теннисный корт в соседнем отеле Continental Hotel — платно.
 • sauna/vanna/hammam  FREE 
 • džakuzi  FREE 
 • biljards  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • velosipēdu noma  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • aerobika  FREE 
 • ūdens aktivitātes
 • disko klubs  FREE 
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 388 номеров и 2 виллы.

Istabās

Индивидуальный кондиционер (бесплатно), телевизор и спутниковое телевидение, высокоскоростной Wi-Fi интернет (бесплатно/два устройства на комнату), сейф (бесплатно), телефон (платно), мини-бар (бесплатно, ежедневное пополнение местными напитками), набор для приготовления чая и кофе (бесплатно), утюг и гладильная доска (по запросу, бесплатно), балкон или терраса. Ванная комната с душевой кабиной или ванной (шампунь, гель для душа и мыло-бесплатно), халаты и тапочки (бесплатно), фен. Уборка номера: ежедневно, смена белья и полотенец: ежедневно, room service (платно).

 • vanna/duša
 • fēns
 • čības un peldmētelis
 • droši  FREE 
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • tālrunis
 • interneta wi-fi (ne visās istabās)
 • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
 • balkons/terase
 • ventilators (ne visās istabās)
Adrese Yussif Afifi Road, Hurghada, Red Sea, Egypt
Tālruņi: +20 65 3465 400
Tīmekļa vietne: Steigenberger Al Dau Beach
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчаный пляж. Вход в море или с берега или с понтона. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. В отеле есть водные развлечения. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.