Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kipra

Tūristu stāsti par Kipra pievienot stāstu
Vasara novembrī
Š ī ir mana 16. valsts un treš ā brī vdiena 2021.  gadā . 10 dienas Eiropas brī vdienā s labā viesnī cā , izcils serviss un neticami bombardē ta jū ra, kultū ras objekti, skaista daba, garš ī ga virtuve nā ks par la...
 •  3 gadā atpakaļ
Viņš devās uz Odesu un devās uz Hersonu
Patiesī bā , protams, ne Odesā , ne Hersonā . Viss ir daudz grū tā k. Tikko nolē mu ar ģ imeni apmeklē t Ziemeļ kipru, nopirku biļ etes uz Larnaku, saņ ē mu Bulgā rijas vī zu un lidoju uz Horvā tiju.
 •  3 gadā atpakaļ
Nav brīnums, ka viņi viņu sauc par Anapu
Lielais ciems ir mans pirmais iespaids par Aijanapu. Kad lidostā tevi sagaida nobruž ā ts mersedess ar nobruž ā tiem sē dekļ iem, un ierodoties beznodokļ u maksā trī s plaukti alkohola, plaukts cigareš u un divi ledusskapji ar sodu, tad uzreiz s...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas Kiprā
Ir vairā ki iemesli, kā pē c rudenī apmeklē t Kipru. Pirmkā rt, nav svelmains karstums (vasarā mums paš iem pietiek). Otrkā rt, cenas un tū ristu pieplū dums ir mazā ks.
 •  5 gadiem atpakaļ
Neliels stāsts par nelielu atvaļinājumu mazā valstī
Mē s nolē mā m izvē lē ties vasaras brī vdienas saskaņ ā ar š ā diem kritē rijiem: 1. Nav tā lu, lai lidotu. 2.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kipra, lieliska uzturēšanās
Ilgu laiku izvē lē jos, kur lidot atpū sties š ovasar, izvē le krita uz Kipru) jo jū nija sā kumā vē l nav tik milzī ga tū ristu plū sma un lidojums no Kijevas aizņ em tikai 2 stundas un 45 minū tes.
 •  5 gadiem atpakaļ
Maija brīvdienas Pafosā
Es vē los aprakstī t maija brī vdienas Kiprā . Tā kā maijā ir maz dienu, tad gribē tos kaut ko interesantu, neparastu un atmiņ ā paliekoš u, jo Kiprā jau esmu bijis, ar ekskursiju problē mu nebija, arī no Pafos ir daudz neizpē...
 •  5 gadiem atpakaļ
Atgriezties uz Kipru!
Atgriezieties Kiprā ! Mums ar Daš u ir noteikums - neatkā rtojiet braucienus uz tā m paš ā m vietā m. Vienī gie izņ ē mumi ir Ē ģ ipte un Turcija.
 •  5 gadiem atpakaļ
Paphos - no "must have" saraksta!
Tas ir apmē ram stundas brauciena attā lumā no lidostas. Pludmales ir smilš ainas ar maigu pieeju, bet visas ar tumš ā m vulkā niskā m smiltī m.
 •  6 gadiem atpakaļ
Larnaka – ļoti skaista un autentiska
Larnaka ir pilsē ta, kurā jū s ieradī sities. Š ajā pilsē tā dzī vo ne tikai tū risti, bet arī vietē jie iedzī votā ji.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »