Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Limasola

Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.6
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
Novērtējums 8.1
 • 
Novērtējums 8.2
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Limasola pievienot stāstu
Nav tīrīšanas
Viesnī ca ir lieliska. Tī rī š ana istabā s ir apkaunojoš a. Tiek izvesti tikai atkritumi. Grī das tika mazgā tas reizi 10 dienā s.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba atrašanās vieta, lielas istabas un labs wi-fi
Reģ istrē š anā s bija ā tra, jo ieradā mies pē c 16, atslē ga jau bija gatava. Numurs: Istaba gā ja ar skatu uz jū ru (maksā bez), pietiekami plaš a, drē bē m nedaudz pietrū ka mē beļ u (tikai skapis pie ieejas v...
 •  3 gadā atpakaļ
Labākā viesnīca Kiprā!
Iespē jams, ka tā bija labā kā viesnī ca, kurā esmu apmetusies ā rzemē s. Man te ļ oti patika. Liela, skaista, kopta teritorija.
 •  3 gadā atpakaļ
Atlantica Miramare pludmales apskats
Meklē ju viesnī cu ar All inclusive un tā bija viena no retajā m viesnī cā m, tā pē c izvē lē jos to. Ieradā s un reģ istrē jā s agrā k nekā paredzē ts.
 •  5 gadiem atpakaļ
Crowne Plaza Limassol apskats
Š ī ir viena no vecā kajā m viesnī cā m, var dzī vot, bet tur nebija greznī bas, viss ir vecs un sagrauts. Š o viesnī cu izvē lē jos pē c atsauksmē m, normā li dzī vot, ja nemeklē kaut kā du greznī bu, bi...
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca savai kategorijai.
Draudzī gs personā ls, pozitī vs darbs. Viesnī ca ir svaigi izremontē ta, nav elektrī bas bojā jumu, WiFi signā ls ir nemainī gs, kvalitatī va ikdienas uzkopš ana bez uzmundrinā š anas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba viesnīca
Viesnī ca lieliska, jū ra 2 soļ u attā lumā . Ē diens ļ oti garš ī gs un daudzveidī gs. Wifi darbojas labi. Numuri ir tī ri un svaigi izremontē ti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jūsu naudas vērts
Ģ imenes brī vdienas, 3 cilvē ki - 2 pieauguš ie un bē rns 7 gadi. Mē s izvē lē jā mies š o viesnī cu, jo mū su galvenā vē lme bija viesnī cas atraš anā s vieta pastaigas attā lumā no jū ras.
 •  5 gadiem atpakaļ
Visu ēdienu sabojā viņu šefpavārs
Sā ksim ar pozitī vo par viesnī cu. 1.3 personā m 10 dienas par 100 tr. 2) Normā la istaba bez sē nī tes par naudu. 3) Peldbaseins ar sauļ oš anā s krē sliem viesnī cas viesiem bez maksas.
 •  5 gadiem atpakaļ
Viesnīca nav stingri ieteicama. Tur tu sabojāsi savus svētkus.
Sveiki. Rakstu atsauksmi par š o viesnī cu, jo jū tu, ka tā kā dam var noderē t. Analizē jot pā rē jo š ajā viesnī cā , vispirms gribu pamanī t, ka š eit (viesnī cā ) tas tiek kontrolē ts, tikai katra atpū...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Limasola