Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Nikosija

Nav ziņojumu par Nikosija   Rakstiet
Tūristu stāsti par Nikosija pievienot stāstu
Vienkārši murgs un šausmas!
Mē s ieradā mies viesnī cā kā ģ imene, es ar vī ru un diviem bē rniem. Nepatī kami rupjie darbinieki mū s sagaidī ja ļ oti slikti, un mē s nebijā m gaidī ti.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ideāla vieta!
Viesnī cu izvē lē jos tikai pē c atsauksmē m, tā pē c izvē lē tais variants nevar lepoties ar to, ka atrodas netā lu no Nikosijas vē sturiskā centra – lī dz arheoloģ iskajam muzejam jā staigā apmē ram 20 minū t...
 •  9 gadiem atpakaļ
Dizaina viesnīca ir butika stila viesnīca.
Mini-mini-viesnī ca ar tikai 4 istabā m Nikosijas (Lefkosi) ziemeļ u (turku) daļ ā . Parasta savrupmā ja vecpilsē tā , kuru saimnieks pā rbū vē ja, saglabā jot nacionā lo piegarš u.
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Nikosija