Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Aija Napa

Tūristu stāsti par Aija Napa pievienot stāstu
Es vairs nenākšu uz šo viesnīcu.
Nu, es sā kš u ar labo. Ē diens garš ī gs, jū ra nav tā lu, personā ls labs, visi izņ emot viesnī cas vadī tā ju.
 •  8 mēnešus atpakaļ
Vasara novembrī
Š ī ir mana 16. valsts un treš ā brī vdiena 2021.  gadā . 10 dienas Eiropas brī vdienā s labā viesnī cā , izcils serviss un neticami bombardē ta jū ra, kultū ras objekti, skaista daba, garš ī ga virtuve nā ks par la...
 •  2 gadā atpakaļ
Bravo!
Pā rsteidzoš a valsts, brī niš ķ ī ga viesnī ca, lielisks ē diens, attī stī ta infrastruktū ra, satriecoš a jū ra, daudz kultū ras objektu.
 •  2 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Man likā s, ka viesnī ca atsauksmē s tika nedaudz uzslavē ta. Parasta viesnī ca ar saviem plusiem un mī nusiem. Mums bija istaba ar skatu uz jū ru, lū dza dot augš ē jā stā vā .
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Viss atbilst aprakstam un fotoattē lam vietnē . Istabas ir plaš as, ir liela terase ar galdu. Veļ a tika mainī ta 3 reizes, sazinoties ar reģ istratū ru, visi raduš ies jautā jumi tika atrisinā ti.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārtikas murgs!
Ierodoties ā tri tikā m sē dinā ti! Vestibils izskatā s reprezentabls! Telpai nepiecieš ams remonts. Skapī drē bē m paredzē tie plaukti bija aizsē rē juš i ar dē ļ iem.
 •  3 gadā atpakaļ
Es nekad nerakstu atsauksmes, bet nevarēju pretoties un nolēmu brīdināt nākamos ceļotājus
2* viesnī cai vizuā li tas pat nav nekas. Mē s, ceļ ojot ne reizi vien, vienmē r izvē lē jā mies ekonomisku variantu, tā pē c arī piestā jā m š ajā viesnī cā , balstoties uz atsauksmē m) Tač u jau no pirm&...
 •  3 gadā atpakaļ
Laba viesnīca
Patika viesnī ca, ē rta uzturē š anā s. Pā rvā cā s uz jaunu ē ku otrajā stā vā . Numurā ir gaisa kondicionieris, fē ns, tē jkanna, krū zes.
 •  3 gadā atpakaļ
Lieliska boutique viesnīca
Laba, mā jī ga viesnī ca atrodas Ai-Napa centrā . Ar diviem bē rniem paņ ē mā m luksusa istabiņ u ar lielu terasi, viss jauns un stilā darī ts.
 •  3 gadā atpakaļ
Viņš devās uz Odesu un devās uz Hersonu
Patiesī bā , protams, ne Odesā , ne Hersonā . Viss ir daudz grū tā k. Tikko nolē mu ar ģ imeni apmeklē t Ziemeļ kipru, nopirku biļ etes uz Larnaku, saņ ē mu Bulgā rijas vī zu un lidoju uz Horvā tiju.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Aija Napa