Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Larnaka

Tūristu stāsti par Larnaka pievienot stāstu
Viesnīcai nepieciešams remonts
Viesnī cai nepiecieš ams remonts, pat pie reģ istratū ras ir redzamas tekoš a jumta pē das. Mē beles ir vecas. Visā viesnī cā ir labs internets.
 •  1 gadā atpakaļ
Istabu tipos ir nianse, un tāpēc labs 2 *
Pirmo reizi devā mies uz Kipru. Atradu izdevī gā ko variantu ar brokastī m un vakariņ ā m uz 5 naktī m š ajā viesnī cā .
 •  3 gadā atpakaļ
Atsauksme par Flamingo Beach Hotel
Tipiska 3 zvaigž ņ u viesnī ca. Spriež ot pē c notikuš ā s situā cijas, viesnī cu vē rtē ju ar 7 ballē m. Mums iedeva sā nu istabu, jū ra nav redzama, bija jā lū dz mainī t istabu, bet viņ i to izdarī ja a...
 •  3 gadā atpakaļ
Nesezonā, ziemā, šī ir lieliska budžeta vieta un ļoti gaiša viesnīca
Palika š ajā viesnī cā pirms karantī nas. 2020.  gada februā ris. Viesnī ca man ļ oti patika - ziemā tajā gandrī z nav cilvē ku, kluss, tuvu jū ra, netā lu no pilsē tas centra un visiem apskates objektiem, 10 minū š...
 •  1 gadā atpakaļ
Atsauksme par Flamingo Beach Hotel
Mums bija paredzē ts dzī vot Flamingo, bet ierodoties mums teica, ka viesnī cā nav ū dens un mū s pā rcē la uz apartamentiem tā lā k no jū ras, mē s dzī vojā m kaut kur pagalmos.
 •  3 gadā atpakaļ
Pārskats par Crown Resorts Henipa
Viesnī cā viss bija lieliski, visiem patika. Mē s ē dā m tikai brokastis, tā s nav sliktas. Mums bija istabiņ a 3 cilvē kiem, dabū jā m jaunā ku ē ku, tur viss bija kā rtī bā .
 •  3 gadā atpakaļ
Palm Beach Hotel & Bungalows apskats
Reģ istrē š anā s viesnī cā notika ā tri. Istaba bija ok, nedaudz nolietota, bet bez lieliem defektiem. Piezī mes bija tikai par numura novitā ti, bet mums ļ oti patika viesnī ca un teritorija, ē dieni un pludmale.
 •  3 gadā atpakaļ
Laba, bet ļoti "nogurusi" viesnīca. VISS, izņemot gaisa kondicionētāju.
Mē s devā mies pē dē jā brī ž a ekskursijā uz 6 dienā m brokastī m un vakariņ ā m par 550 eiro. Droš i vien nav vē rts maksā t vairā k, bet nav skaidrs, kurš š o naudu nopelnī jis.
 •  3 gadā atpakaļ
Atpūta bija izdevusies!
Laba diena visiem! Kamē r iespaidi ir svaigi, nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Viesnī cā bijā m no 12.05. 19. lī dz 19.05. 2019. Bijā m iekā rtojuš ies vē lu vakarā , bet paspē jā m paē st vakariņ as un aizstaigā t l&#...
 •  3 gadā atpakaļ
Diezgan pieņemami. Blazer Iespaidi
Viesnī ca atrodas Larnakas tū risma centrā . Jū s neredzē siet galveno ieeju no galvenā s ielas, ar bī dā mā m durvī m un porteri pie ieejas.
 •  3 gadā atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Larnaka