Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Larnaka

Tūristu stāsti par Larnaka pievienot stāstu
Tas ir diezgan pieļaujams, ja nav īpašu pretenziju.
Diezgan izturami. 102. telpa, viens stā vs pa kā pnē m. Skats no loga ir platforma automaš ī nā m, atvē rta kafejnī ca, tad kā da ī paš ums, vispā rē js skats uz š auro Verģ i ielu.
 •  1 gadā atpakaļ
Viesnīcai nepieciešams remonts
Viesnī cai nepiecieš ams remonts, pat pie reģ istratū ras ir redzamas tekoš a jumta pē das. Mē beles ir vecas. Visā viesnī cā ir labs internets.
 •  3 gadā atpakaļ
Istabu tipos ir nianse, un tāpēc labs 2 *
Pirmo reizi devā mies uz Kipru. Atradu izdevī gā ko variantu ar brokastī m un vakariņ ā m uz 5 naktī m š ajā viesnī cā .
 •  4 gadā atpakaļ
Atsauksme par Flamingo Beach Hotel
Tipiska 3 zvaigž ņ u viesnī ca. Spriež ot pē c notikuš ā s situā cijas, viesnī cu vē rtē ju ar 7 ballē m. Mums iedeva sā nu istabu, jū ra nav redzama, bija jā lū dz mainī t istabu, bet viņ i to izdarī ja a...
 •  4 gadā atpakaļ
Nesezonā, ziemā, šī ir lieliska budžeta vieta un ļoti gaiša viesnīca
Palika š ajā viesnī cā pirms karantī nas. 2020.  gada februā ris. Viesnī ca man ļ oti patika - ziemā tajā gandrī z nav cilvē ku, kluss, tuvu jū ra, netā lu no pilsē tas centra un visiem apskates objektiem, 10 minū š...
 •  3 gadā atpakaļ
Atsauksme par Flamingo Beach Hotel
Mums bija paredzē ts dzī vot Flamingo, bet ierodoties mums teica, ka viesnī cā nav ū dens un mū s pā rcē la uz apartamentiem tā lā k no jū ras, mē s dzī vojā m kaut kur pagalmos.
 •  4 gadā atpakaļ
Pārskats par Crown Resorts Henipa
Viesnī cā viss bija lieliski, visiem patika. Mē s ē dā m tikai brokastis, tā s nav sliktas. Mums bija istabiņ a 3 cilvē kiem, dabū jā m jaunā ku ē ku, tur viss bija kā rtī bā .
 •  5 gadiem atpakaļ
Palm Beach Hotel & Bungalows apskats
Reģ istrē š anā s viesnī cā notika ā tri. Istaba bija ok, nedaudz nolietota, bet bez lieliem defektiem. Piezī mes bija tikai par numura novitā ti, bet mums ļ oti patika viesnī ca un teritorija, ē dieni un pludmale.
 •  5 gadiem atpakaļ
Laba, bet ļoti "nogurusi" viesnīca. VISS, izņemot gaisa kondicionētāju.
Mē s devā mies pē dē jā brī ž a ekskursijā uz 6 dienā m brokastī m un vakariņ ā m par 550 eiro. Droš i vien nav vē rts maksā t vairā k, bet nav skaidrs, kurš š o naudu nopelnī jis.
 •  5 gadiem atpakaļ
Atpūta bija izdevusies!
Laba diena visiem! Kamē r iespaidi ir svaigi, nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Viesnī cā bijā m no 12.05. 19. lī dz 19.05. 2019. Bijā m iekā rtojuš ies vē lu vakarā , bet paspē jā m paē st vakariņ as un aizstaigā t l&#...
 •  5 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Larnaka