Adalin Resort Hotel 4*– Atsauksmes

125
Novērtējums 5.110
№193 viesnīcas reitingā Kemera
5.3 Numurs
5.5 apkalpošana
5.5 Tīrība
5.0 Uzturs
5.3 Infrastruktūra
Ekonomiska viesnīca Kemeras centrā. Tā atklāta 1998. gadā, pēdējā renovācija veikta 2015. gadā. Sastāv no galvenās 5 stāvu ēkas. Viesnīca ir piemērota aktīvai un ģimenes atpūtai.Vairāk →
аватар kt_saule
 •  apceļots 2 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 1.0
1. Slikts uzturs. 2. Internetu, kas maksā.20 USD, var izmantot tikai 5 metru attā lumā no reģ istratū ras. 3. Viesnī cas administrā cija neorganizē izklaidi viesnī cā. 4. Bā rā piedā vā tie alkoholiskie dzē rieni tiek atš ķ aidī ti ar ū deni. … Tomēr ▾ 1. Slikts uzturs.
2. Internetu, kas maksā.20 USD, var izmantot tikai 5 metru attā lumā no reģ istratū ras.
3. Viesnī cas administrā cija neorganizē izklaidi viesnī cā.
4. Bā rā piedā vā tie alkoholiskie dzē rieni tiek atš ķ aidī ti ar ū deni.
5. Viesnī cas ī paš nieks, kurš vienlaikus ir arī administrators reģ istratū rā , nav viesmī lī gs.
аватар _430759
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti! Mē s ar sievu lidojā m 7.08 - 16.08, mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, diviem maksā jā m 25500 UAH, es jau iepriekš biju bijis daž ā dā s viesnī cā s, un jo ī paš i 4-5 zvaigž ņ u viesnī cā s Turcijā bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss BEZ MAKSAS. … Tomēr ▾ Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti!
Mē s ar sievu lidojā m 7.08 - 16.08, mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, diviem maksā jā m 25500 UAH, es jau iepriekš biju bijis daž ā dā s viesnī cā s, un jo ī paš i 4-5 zvaigž ņ u viesnī cā s Turcijā bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss BEZ MAKSAS.
Tagad varu salī dzinā t un tā teikš u par ADALIN - ē diens š ausmī gs, ē dnī ca, kā dreiz bija zivs kā karū sa, pā ris reizes bija vista, bija tī rradņ i, bet iekš ā nav gaļ a, bet maize ! Principā nekā nav! Atnā cu mā jā s un nostā jos uz svariem -3kg! Forš i viss iekļ auts.
Vairā k par pā rtiku - š im svaigi dā rzeņ i, paldies, ē dā m arbū zu gadu iepriekš , katru dienu brokastī s ņ ē mā m pusdienas un vakariņ as, deserts ir baklava vienam cilvē kam 1 vai 2 gab, vairs nedos, ir stingrs ierobež ojums pā rtikā ! Un arī vajadzē ja agri celties un stā vē t rindā , kā PSRS pē c desas.
Turklā t 2 reizes gā jā m ē st kafejnī cā s, iztē rē jā m normā lu naudu, bet vismaz jutā mies kā cilvē ki!
Jo baroja 3x dienā , un ja nokavē si kaut pusstundu, tad puse ē diena vairs nebū s un nav ko ņ emt! Brokastis, pusdienas un vakariņ as stundu (tas nav ļ oti daudz). Fanta ir atš ķ aidī ta, kola derē s, dzē ra pā rsvarā ū deni! Un visu parasto barī bu ā rpus š ī kū ts.
No 14:30-17:30 bā rā ir pā rtraukums!
Un, starp citu, personā ls ir atseviš ķ s jautā jums, daž reiz rupjš . Jo ī paš i mē s bijā m rupji, kad es uzrā dī ju savu laulī bas apliecī bu, domā jot, ka pienā kas prē mijas, un viņ š mums teica: "Man nav vienalga jū su apliecī ba. " Pē c tam mē s samaksā jā m 25 USD par reģ istrē š anos, jo ieradā mies 7:00, viņ i mums pat neteica, kā aizvē rt durvis.
Wi-Fi tiek apmaksā ts, USD 2 dienā , jū s to nevarat iegā dā ties uz dienu, tikai lī dz brī vdienu beigā m viņ i to arī uzskata par PPC! Un Wi-Fi tiek pā rdots nevis par istabu, bet gan uz cilvē ku, tas ir, mums bija jā maksā.15 USD par diviem.
Istabas ir ļ oti vecas, tualetes durvis nevē rā s ciet, vienmē r bija vaļ ā , ledusskapis nestrā dā ja, gulta veca, cieta un č ī kst.
Paldies Dievam, gaisa kondicionieris strā dā ja! Mū su istabiņ a tika iztī rī ta tikai vienu reizi un tad 15:00, kad gā jā m gulē t.
Pludmale no viesnī cas ir nož ē lojama, vairs nav ko teikt, vienreiz aizbraucā m ak...un aizgā jā m. Iet vairā k nekā.1 km karstumā un kā pludmale no Adalinas, bet visi uz to nā k, š ī ir kopī ga pludmale! Turklā t tas ir netī rs. Savē jo nevar ienest, bet tur par visu maksā . Mē s devā mies pē c 2 dolā riem par sauļ oš anā s krē slu un 2 minū tes no viesnī cas.
Par dvieļ iem bija jā maksā dolā rs, un par komplektu vispā r 3, arī man jaunums! Viss personā la darbs ir uzbū vē ts ļ oti dī vaini, administrators un viesmī lis un apkopē ja un vē l kā ds! Galu galā viņ i neko nevar izdarī t pareizi!
Atseviš ķ a tē ma bija, kad manai sievai bija dzimš anas diena. Aizgā ju uz reģ istratū ru un jautā ju vai kaut kas ir vajadzī gs? Man teica, ka nā kamajā dienā pulksten 15:00 bū s kū ka. Mē s atnā cā m, viņ i teica, ka tas bū s vakariņ ā s, mē s atnā cā m vakariņ ā s un beigā s nekas nenotika.
Teritorija ir ļ oti maza! Vienī gā atrakcija ir baseins!
Zā lē ir suņ u kakas un apkā rt lē kā visā di kukaiņ i! Nekas cits kā ū denspī pes.
NEIESAKU VIESNĪ CU ADALIN RESORT. VISLABĀ KĀ VIESNĪ CA. JA PIEDĀ VĀ JUMS VAI SLAVĒ S - NETICI!
аватар kriklivaya33
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Es gribē tu sā kt ar to, kā mū s sagaidī ja. Par 2.400 UAH no tū roperatora Join Up jeb Peninsula tours dabū jā m ekonomiskā s klases istabiņ u, kas š ajā viesnī cā ir pagrabs, kuru ar prieku nomainī jā m par papildus 50 eiro, ieradā mies 6 no rī ta. … Tomēr ▾ Es gribē tu sā kt ar to, kā mū s sagaidī ja. Par 2.400 UAH no tū roperatora Join Up jeb Peninsula tours dabū jā m ekonomiskā s klases istabiņ u, kas š ajā viesnī cā ir pagrabs, kuru ar prieku nomainī jā m par papildus 50 eiro, ieradā mies 6 no rī ta. (ar prieku nokā rtojā m, par papildus 20 eiro), neviens nepiekā pā s, saka tā dus starptautiskus noteikumus. Tā nu pā ris minū š u laikā reģ istratū rā palikā m bez 70 eiro (88 dolā riem). Internets viesnī cā arī ir maksas, maksā.2 eiro un var paņ emt lī dz pilnī gai atpū tai (dienu vai divas nav iespē jams), ķ eras labi, bet neķ er tikai istabā , lejā ē damistabā vai pie baseina.
Teritorija ļ oti skaista, bet ne lī dz galam kopta, skati apkā rt ir burvī gi. Skats no istabas paveras vai nu uz kalniem vai uz baseinu.
Baseins ir tī rs, ū dens kristā ldzidrs.
Personā ls gandrī z viss ir krieviski runā još s, draudzī gs, cenš as atrisinā t visas problē mas.
Pludmale atrodas ļ oti tā lu - 25 minū š u gā jiena attā lumā (veic transfē ru divas reizes dienā ). Uz pludmali var ņ emt lī dzi tikai ū deni, viss pā rē jais ir aizliegts, ir bode, kur var kaut ko nopirkt. Pludmale ir ī rē ta (trī s viesnī cas atpū š as uz š o mazo gabalu). Devā mies atpū sties uz tuvē jo pludmali. Kā alternatī vu varat doties uz pilsē tas pludmali, kas atrodas 7-10 minū š u gā jiena attā lumā no viesnī cas, par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem ir jā maksā .
Viesnī ca atrodas Kemeras centrā , tirgus, apskates objekti, viss ir tuvu.
Ē dienu daž ā dī ba nav ī paš i liela, bet izsalcis nebū si, saldumiem galvenokā rt dod arbū zu un meloni, pā ris reizes bija baklava un turku gardums. Ē damistaba ir atvē rta laikā (no 8:00-9:00.13:00-14:00.19:00-20:00), kas ir ļ oti neē rti, it ī paš i, ja pludmale ir tik tā lu.
Bā rā nav alkoholisko dzē rienu, izņ emot balto un sarkanvī nu, kā arī daž ā dus sī rupus, kas atš ķ aidī ti ar sulu vai kolu (kā kokteiļ us). Ir kola, fanta, sprite, daž ā das sulas. Bā rs ir atvē rts arī pē c grafika no 10:00-14:30.17:30-22:00. Alus vai labā ki dzē rieni par maksu. Stingri aizliegts ienest lī dzi daž ā dus dzē rienus, sods 50 eiro (saka koronavī rusa dē ļ ). Ir kafijas automā ts, kas darbojas no 07:00-22:00. Ja pē kš ņ i agri no rī ta dodaties ekskursijā – tad apsargs to var ieslē gt par papildus samaksu. Istabā ir stingri aizliegts ienest dzē rienus vai ē dienu.
Mē beles istabā s vecas, bet gulta mī ksta, gultas veļ a tī ra un balta, ir divi dvieļ i, kurus aizliegts ienest uz pludmali (uz pludmali hammam dvieļ us vedam par 5$, kas tiek atdoti izrakstoties), tā ir tī ra, ir arī duš as ž eleja, š ampū ns un tualetes papī rs. Numurā ir arī ledusskapis, televizors un gaisa kondicionē tā js. Istabu uzkopš ana tiek veikta ik pē c trim dienā m (arī koronavī rusa dē ļ ).
Atseviš ķ i gribu konsultē t bū rus, speciā listi tur ir vienkā rš i super.
Nav animā cijas.
Kopumā vieta ir klusa, pē c 23:00 nevar dzirdē t mū ziku, viss ir kluss, ideā ls ģ imenes atpū tai.
Пляж Территория гостиницы Территория гостиницы Территория гостиницы Бассейн
аватар shkarupa6991
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti! Mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, par trim samaksā jā m 16500 UAH, kamē r man palaimē jā s pirms mē neš a apmeklē t transatlantisko 5 zvaigž ņ u viesnī cu (diviem 10800 UAH) bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss bija BEZMAKSAS. … Tomēr ▾ Tas ir tā lu no 4 zvaigznē m! visticamā k 2 ir griesti!
Mums bija ekskursija 8 dienas 7 naktis, par trim samaksā jā m 16500 UAH, kamē r man palaimē jā s pirms mē neš a apmeklē t transatlantisko 5 zvaigž ņ u viesnī cu (diviem 10800 UAH) bija 6 vai 7 ē dienreizes dienā , garš ī gs alkohols un viss bija BEZMAKSAS.
Tagad varu salī dzinā t un tā teikš u par ADALIN - ē diens š ausmī gs, ē dnī ca, kā dreiz bija zivs kā karū sa pā ris reizes bija vista, bija tī rradņ i, bet iekš ā nebija gaļ a, bet maize ! Principā nekā nav! Atnā cu mā jā s un nostā jos uz svariem -4kg! Forš i viss iekļ auts.
Vairā k par pā rtiku - š im svaigi dā rzeņ i, paldies, ē dā m arbū zu gadu iepriekš , katru dienu brokastī s ņ ē mā m pusdienas un vakariņ as, deserts ir baklava vienam cilvē kam 1 vai 2 gab, vairs nedos, ir stingrs ierobež ojums pā rtikā!

Turklā t gā jā m ē st kafejnī cā s, iztē rē jā m normā lu naudu! Jo baroja 3x dienā , un ja nokavē si kaut pusstundu, tad puse ē diena vairs nebū s un nav ko ņ emt!
Brokastis, pusdienas un vakariņ as stundu (tas nav ļ oti daudz). Fanta ir atš ķ aidī ta, kola derē s, dzē ra pā rsvarā ū deni!
No 14:30-17:30 bā rā ir pā rtraukums!

Un, starp citu, personā ls ir atseviš ķ s jautā jums, daž reiz rupjš . Kad iereģ istrē jā mies, viesnī cas saimnieks iedeva 2 pudeles ū dens un teica, ka vairs tā ū deni nedos, kad dzer, nokā p ar pudelē m un savā c no dzesē tā ja. KAS TOOOOOOO? Š o es vē l neesmu redzē jis! Kā pē c ī paš nieks ir tik slavē ts atsauksmē s? Viņ i viņ u vienkā rš i dievina!

Wi-fi ir maksas, 2 eiro dienā , jū s to nevarat nopirkt uz dienu, tikai lī dz brī vdienu beigā m, viņ i to arī uzskata par PPC! Un Wi-Fi tiek pā rdots nevis par istabu, bet uz cilvē ku, tas ir, mums bija jā maksā.48 eiro par trim par 8 dienā m!

Istabas ļ oti vecas, durvis uz tualeti netaisī jā s ciet, vienmē r bija vaļ ā , ledusskapis nestrā dā ja, palū dza 2 dienas salabot, beigā s teica, ka salaboja, kamē r bijā m prom, bet neviens neko nedarī ja! Paldies Dievam, gaisa kondicionieris strā dā ja!

Pludmale no viesnī cas ir nož ē lojama, vairs nav ko teikt, mē s reiz devā mies ah ...
Lī un aizgā ja. Iet vairā k nekā.1 km karstumā un kā pludmale no Adalinas, bet visi uz to nā k, š ī ir kopī ga pludmale! Turklā t tas ir netī rs. Savē jo nevar ienest, bet tur par visu maksā . Mē s devā mies pē c 2 dolā riem par sauļ oš anā s krē slu un 2 minū tes no viesnī cas.

Par dvieļ iem jā atstā j depozī ts, arī man jaunums! Viss personā ls bija uzbū vē ts ļ oti dī vaini, administrators un viesmī lis un apkopē ja un vē l kā ds! Galu galā viņ i neko nevar izdarī t pareizi!

Teritorija ir ļ oti maza! Vienī gā atrakcija ir baseins! Zā lē ir suņ u kakas! Tas ir viss, ko es gribē ju pateikt!
NEIESAKU VIESNĪ CU ADALIN RESORT.
аватар shpak_1972
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Kopā atpū tā mies, mierī gi, klusi, ē dienu man pietiek, internets maksā! ! ! Baseins tī rs, pludmale laba, lai gan vajag staigā t - nu kam kā jas nā ks. Serviss - normā ls, operatī vi nomainī ta duš as š ļ ū tene. Vispā r normā liem cilvē kiem bez "kroņ a" var sanā kt. … Tomēr ▾ Kopā atpū tā mies, mierī gi, klusi, ē dienu man pietiek, internets maksā! ! ! Baseins tī rs, pludmale laba, lai gan vajag staigā t - nu kam kā jas nā ks.
Serviss - normā ls, operatī vi nomainī ta duš as š ļ ū tene.
Vispā r normā liem cilvē kiem bez "kroņ a" var sanā kt.
Tiem, kas neies ar "kroni".
аватар Viacheslavos
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Mē s lidojā m 21. jū nijā karstā tū rē par 11874 UAH. diviem (lidojums no Kijevas + viss iekļ auts). Par tik smieklī gu naudu viss ir vienkā rš i, piemaksā ja uz vietas par istabiņ as uzlaboš anu+par wi-fi 2$)Viesnī ca centrā , lī dz pludmalei 300-400m. … Tomēr ▾ Mē s lidojā m 21. jū nijā karstā tū rē par 11874 UAH. diviem (lidojums no Kijevas + viss iekļ auts). Par tik smieklī gu naudu viss ir vienkā rš i, piemaksā ja uz vietas par istabiņ as uzlaboš anu+par wi-fi 2$)Viesnī ca centrā , lī dz pludmalei 300-400m. Pastaigā jā m galvenokā rt pa pilsē tu un kalnos. Lielisks "studenta" variants ; )
аватар sergeymedvedev2806
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī ca tika izvē lē ta pē c menedž era ieteikuma, bet pē c mū su prasī bā m. Patika viesnī cas atraš anā s vieta, kā rtī ba teritorijā un istabiņ ā . Milzī gs š ī s viesnī cas pluss ir vadī tā js Ibrahims. … Tomēr ▾ Viesnī ca tika izvē lē ta pē c menedž era ieteikuma, bet pē c mū su prasī bā m.
Patika viesnī cas atraš anā s vieta, kā rtī ba teritorijā un istabiņ ā . Milzī gs š ī s viesnī cas pluss ir vadī tā js Ibrahims. Jebkuru problē mu var atrisinā t ar viņ u. Mē s neatradā m nekā dus mī nusus, jo mē s tos nemeklē jā m. Ē diens atbilst budž eta viesnī cai, bet nebijā m izsalkuš i un katru dienu bija jauna ē dienkarte. Saldumu un augļ u izvē le nebija liela, bet bija. Nebija stipro alkoholisko dzē rienu, bija vī ni, sulas, tē ja, kafija, gā zē tie dzē rieni. Serviss ir ok.
Man nepatika bezmaksas Wi-Fi trū kums, dzē rienu trū kums pludmalē un seifs istabā .
аватар Nina1986
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz cenu un atraš anā s vietu. Laba viesnī ca par cenu. Teritorija ir labi kopta, tī ra un skaista. Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā . Liels, tī rs baseins ar lielisku skatu uz kalniem. Ieradā mies 7 no rī ta, mū s sagaidī ja viesnī cas ī paš nieks Mustafa, ļ oti patī kams, draudzī gs. … Tomēr ▾ Izvē lieties š o viesnī cu, pamatojoties uz cenu un atraš anā s vietu. Laba viesnī ca par cenu. Teritorija ir labi kopta, tī ra un skaista. Viesnī ca atrodas ļ oti labā vietā . Liels, tī rs baseins ar lielisku skatu uz kalniem. Ieradā mies 7 no rī ta, mū s sagaidī ja viesnī cas ī paš nieks Mustafa, ļ oti patī kams, draudzī gs. Mani nekavē joties ievietoja savā istabā bez papildu maksas. Arī izbraukš anas dienā atļ ā va man palikt istabā lī dz 16.00 un naudu neņ ē ma, lai gan rakstī ts, ka papildus laiks istabā ir par piemaksu. maksu, kas bija patī kams pā rsteigums. Ē diens ir labs. Ar autobusu lī dz pludmalei brauc 5 minū tes. Pludmale ir liela. Vienī gais, kam jā bū t gatavam, ir alkohola trū kums, tač u vī nu ir paredzē ts ē st, bet ne visiem. Mē s atbraucā m ar savu alkoholisko dzē rienu. Mums patika viss. Par cenu, ko samaksā jā t, tas ir lieliski. ES iesaku! ! !
аватар pipich2003
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pirmkā rt, vē los izteikt Ī PAŠ U PALDIES VISIEM VIESNĪ CAS PERSONĀ LAM PAR LABU ATPŪ TAS NODROŠ INĀ JUMU. Viesnī ca atrodas 50 min. brauciena attā lumā no Antā lijas lidostas. Visas vietnē esoš ā s fotogrā fijas atbilst realitā tei. … Tomēr ▾ Pirmkā rt, vē los izteikt Ī PAŠ U PALDIES VISIEM VIESNĪ CAS PERSONĀ LAM PAR LABU ATPŪ TAS NODROŠ INĀ JUMU.
Viesnī ca atrodas 50 min. brauciena attā lumā no Antā lijas lidostas. Visas vietnē esoš ā s fotogrā fijas atbilst realitā tei.
Mums iedeva 3-vietī gu istabu ar balkonu, no kura paveras skaists skats uz Kemeras pilsē tu. Istabā ir kondicionieris, TV, ledusskapis, fē ns, viss strā dā . Istaba ir tī ra, ē rta un ē rta. Internets ir maksas - 2 USD dienā .
Ē diens: plaš s garš ī gu ē dienu klā sts. Viņ i dod gaļ u (vistas), kotletes, tī rradņ us, zivis. Arī kartupeļ i, makaroni, dā rzeņ i (svaigi, grilē ti), augļ i un turku saldumi.
Attiecī bā uz bā ru: daž ā di dzē rieni (kola, sprite), sulas, alkohols (vī ns, kokteiļ i). Ī PAŠ S PALDIES VĒ LĒ TĀ JIEM - VIENMĒ R BIJA PILNAS, UN BĀ RDNIEKIEM - PAR GARDIEM DZĒ RIENIEM.
Personā ls ir ļ oti draudzī gs, un, ja jums ir kā di jautā jumi, viņ i vienmē r ir gatavi palī dzē t. (PALDIES DIREKTOREI MUSTAFA UN ATSAUCĒ JAI UN VIENMĒ R DRAUDZĪ GAI MILĀ NAI)
Privā tā pludmale atrodas 10 min. braucot no viesnī cas (brauc ar autobusu), ir arī pilsē tas pludmale (gā jienā.5 minū tes). Viesnī ca atbilst 4 *.
IESAKU, NETIEK NOŽ Ē LĒ T! ! !
аватар 7179044
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 5.0
Turcija 2 reizes. Pē dē jo reizi par to paš u naudu atpū tā mies Alanjā , Utopia World 5 *. Tā bija pasaka!!! ! Bijā m gaidī juš i 4* atvaļ inā jumu, jo š ogad izvē le ir maza. Mē s devā mies tur, kur varē jā m nopirkt biļ eti. … Tomēr ▾ Turcija 2 reizes. Pē dē jo reizi par to paš u naudu atpū tā mies Alanjā , Utopia World 5 *. Tā bija pasaka!!! !
Bijā m gaidī juš i 4* atvaļ inā jumu, jo š ogad izvē le ir maza. Mē s devā mies tur, kur varē jā m nopirkt biļ eti.
Iedeva istabu augš ē jā stā vā zem jumta. Vecas mē beles, vecas koka durvis un logs uz balkonu, nav skaņ as izolā cijas. Pirmajā naktī neaizmigā m, jo ​ ​ kaimiņ u pagalmā rē ja trī s izsalkuš i lieli suņ i visu nakti. VISAS NAKTS GARUMĀ!!! ! ! Viņ i izturē ja lī dz diviem naktī cerī bā , ka nomierinā sies. Suņ i nenomierinā jā s. Telefonā ierakstī ja rej suņ us, devā s uz reģ istratū ru. Mums teica, ka suņ i atrodas privā tī paš umā , viņ i nevar palī dzē t, ej gulē t. Rī t viņ i izlems. Zinot jau viņ u "rī tdienu", spiesti izsaukt policiju. Atbrauca policija un solī ja rī t visu nokā rtot. Meitene reģ istratū rā , kura runā krieviski, nepatī kamā tonī bija saš utusi, kā pē c naktī izsaucā m policiju.
No rī ta atnā ca mū su gids, mē s tomē r mainī jā m numuriņ u uz otru viesnī cas pusi. Mums iedeva normā lu numuru (kā izrā dī jā s, ir arī normā ls).
Suņ i tomē r tika nogā dā ti (divi) uz citu vietu. Naktī kļ uva kluss. Domā jā m, ka ar mū su pū lē m citi viesi bū s mierī gi. Bet grū ti noticē t: izbraukš anas vakarā no viesnī cas sē ž am, gaidā m autobusu, tie paš i divi suņ i staigā pa ceļ u pie mū su viesnī cas, iegā ja mū su viesnī cas teritorijā , vairā kas minū tes skatī jā s uz mums, UN KLUSĪ GI GĀ JA UZ KAIMIŅ U PAGALMU! Tā tad suņ u rieš ana laikam nav beigusies. (Tie tika aizvesti uz mū su uzturē š anā s laiku).
Ē diens 3* viesnī cai. Viņ i nekad nedeva zivis (valstī jū ras krastā ), vistas gaļ u deva vairā kas reizes. Izsalkuš i nebijā m, bet par tā du naudu Ē ģ iptē bū tu dzī vojuš i 5*, ē duš i zivis, gaļ u, saldumus, augļ us.
Pludmale no viesnī cas ir netī ra, vienreiz gā jā m, izteicā m piezī mi, solī jā m iztī rī t, bet pē c cilvē ku teiktā neviens neko netī rī ja. Pludmalē dzē rieni ir maksas, tā tad ne viss iekļ auts.
GĀ JA GĀ JĀ UZ VIESNĪ CAS Lankoras PLUDMU, kas atrodas netā lu no ostas par 2 USD no personas. Tī rs un jauks pludmalē . Viesnī ca ir nedaudz dā rgā ka.
Es neiesaku Adalin Resort!
Labā k Ē ģ ipte!
Parādīt vairāk »


iemiesojums russiasibayz
Kāds ir internets šajā viesnīcā? Labs vai slikts? Augšupielādē, piemēram, fotoattēlu vietnē Vkontakte vai tamlīdzīgi. ?
4 gadā atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums illya_bogdan
Ja lietojat ALL INCLUSIVE, par ko jums būs jāmaksā viesnīcā?
5 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 3 atbildi
iemiesojums Lera.marfina.89
5 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 1 atbildi
iemiesojums galuzina-elena
pludmales dvieļi, ko ņemt līdzi vai izsniegt pludmalē (bezmaksas vai maksas?)
7 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Goynuk kanjons
Novērtējums 9.6
Turcija, Kemera
Atpūta, Daba
Olympos vagoniņš
Novērtējums 9.8
Turcija, Kemera
Daba, Transports
Pilsēta un Phaselis līcis
Novērtējums 8.9
Turcija, Kemera
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats

Ekonomiska viesnīca Kemeras centrā. Tā atklāta 1998. gadā, pēdējā renovācija veikta 2015. gadā. Sastāv no galvenās 5 stāvu ēkas. Viesnīca ir piemērota aktīvai un ģimenes atpūtai.

Atrašanās vieta Viesnīca atrodas 55 km attālumā no Antālijas Starptautiskās lidostas.
Pludmales apraksts Pilsētas pludmale 250 metru attālumā no viesnīcas (sauļošanās krēsli un saulessargi par maksu). Sava smilšaina un akmeņaina pludmale – aptuveni 1 km attālumā no viesnīcas (transfērs uz pludmali, 3 reizes dienā – bez maksas), sauļošanās krēsli, saulessargi, matrači – bez maksas. Saulriets jūrā - oļi, akmeņi. Duša pludmalē. Kopīga pludmale ar Valeri Beach Hotel.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Diennakts reģistratūra, bagāžas glabātuve, konsjerža pakalpojumi, veikali, Wi-Fi (par papildu maksu, uz vietas), 1 galvenais restorāns (brokastis: 7:30-9:30, vēlās brokastis: 9:30-10:00, pusdienas: 12:30-14:00, uzkodas, tēja: 16:45-17:30, vakariņas: 19:30-21:00, baseina bārs (10:00-22:00), 1 āra saldūdens baseina ūdens (600 kv.m). Darba laiks: 10:00-18:00.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • lifts
 • парикмахерская/салон красоты
 • nesmēķētāju numuri
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca neizmitina vīriešus bez sievietēm
Bērniem Bērnu zona āra baseinā 50 kv.m.
 • bērnu peldbaseins
Izklaide un sports Futsal (bez maksas), pludmales volejbols (bez maksas), ikdienas izklaides programmas (animāciju vada 1 persona krievu valodā), dzīvā mūzika (1 reizi nedēļā).
 • sauna / vanna / hammam  FREE 
 • galda teniss  FREE 
 • volejbols  FREE 
 • futbola laukums
 • sporta zāle
 • animācija
Telpu apraksts

Viesnīcā ir 75 numuri.

Istabās

Individuālais kondicionieris, satelīttelevīzija, minibārs (tukšs, papildināšana par maksu), bezmaksas ūdens pudelēs, tiešais telefons, Wi-Fi (par maksu), seifs (par maksu), vannas istaba ar dušu, fēns (bezmaksas). par maksu), papildus saliekamā gulta (pēc pieprasījuma). Numuru uzkopšana: 4 reizes nedēļā, veļas maiņa: 2 reizes nedēļā, dvieļu maiņa: 2 reizes nedēļā, apkalpošana numurā (par maksu).

 • vanna/duša
 • fēns  FREE 
 • mini bārs $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis $
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Yeni mah. 497, Sk. Nr:3, Kemera, Antālija, Turcija
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Вы можете прекрасно провести время за игрой в футбол. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной.